Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Lisowski,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0697:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 19

1. Artykuł 30 Karty Nauczyciela
str. 21


1.1. Pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego
str. 21

1.2. Pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli
str. 21

1.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie nauczycieli
str. 22

1.2.2. Składniki średniego wynagrodzenia
str. 23

1.2.3. Źródło finansowania średnich wynagrodzeń
str. 24

2. Kształtowanie wynagrodzeń
str. 28


2.1. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie centralnym
str. 29

2.1.1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w szkołach samorządowych i szkołach rządowych
str. 29

2.1.2. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez organy administracji rządowej
str. 31

2.2. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie organu prowadzącego szkoły
str. 49

2.2.1. Regulamin wynagradzania o rocznym okresie obowiązywania
str. 51

2.2.2. Wypłata składników wynagrodzenia określanych treścią regulaminu wynagradzania z rocznym terminem obowiązywania
str. 53

2.2.3. Uzgadnianie projektu regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
str. 55

2.2.4. Podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na poziomie organu prowadzącego i szkoły
str. 58

3. Terminy realizacji podwyżek wynagrodzenia nauczycieli
str. 60

4. Wypłata wynagrodzenia nauczycielskiego
str. 61

5. Dodatek uzupełniający
str. 63


5.1. Funkcja kompensacyjna dodatku uzupełniającego
str. 63

5.1.1. Zagadnienia ogólne
str. 63

5.1.2. Charakter prawny
str. 63

5.1.3. Średnioroczna struktura zatrudnienia
str. 64

5.1.4. Wysokość dodatku uzupełniającego
str. 66

5.2. Prawo do dodatku uzupełniającego
str. 66

5.3. Dodatek uzupełniający a wynagrodzenie nauczycielskie
str. 68

5.4. Dodatek uzupełniający a szczególne uprawnienia związane z wynagrodzeniem ("trzynastka" i wynagrodzenie urlopowe)
str. 68

5.5. Dodatek uzupełniający a podstawa zasiłku chorobowego
str. 70

6. Dodatek funkcyjny i motywacyjny
str. 72


6.1. Ogólne przesłanki nabycia dodatku motywacyjnego
str. 72

6.2. Uprawnienie organu prowadzącego do określania szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego
str. 74

6.3. Ogólne przesłanki nabycia dodatku funkcyjnego
str. 76

6.4. Kwestia uprawnień wychowawców przedszkoli do dodatku funkcyjnego
str. 78

7. Dodatek za wysługę lat
str. 82


7.1. Informacje ogólne
str. 82

7.2. Sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy
str. 83

7.3. Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy
str. 84

7.3.1. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
str. 85

7.3.2. Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego
str. 85

7.3.3. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
str. 86

7.3.4. Okresy zaliczane na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
str. 89

7.3.5. Okresy urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego
str. 94

7.3.6. Okresy nieskładkowe podlegające wliczeniu
str. 95

7.4. Zaliczanie okresów zatrudnienia w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
str. 96

7.4.1. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze przekraczającym jeden etat
str. 96

7.4.2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze nieprzekraczającym jednego etatu
str. 98

8. Dodatek za warunki pracy
str. 98


8.1. Informacje ogólne
str. 98

8.2. Praca w trudnych warunkach
str. 99

8.3. Praca w warunkach uciążliwych
str. 101

8.4. Kompetencje organu prowadzącego w zakresie dodatku za warunki pracy
str. 102

8.5. Prawo nauczycieli przedszkoli specjalnych do dodatku za warunki pracy
str. 103

9. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
str. 104


9.1. Informacje ogólne
str. 104

9.2. Kompetencje organu prowadzącego
str. 108

9.3. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych w przypadku ich niewypracowania przez nauczyciela
str. 108

9.3.1. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych przypadających podczas dni wolnych od pracy lub z przyczyn leżących po stronie nauczyciela
str. 109

9.3.2. Niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
str. 111

9.4. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela skierowanego na delegację
str. 113

9.5. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół
str. 114

9.6. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela realizującego zajęcia w ramach tzw. zielonej szkoły
str. 115

9.6.1. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" tak, jak pracy w szkole
str. 116

9.6.2. Ustalenie prawa do godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" na zasadach dotyczących wynagrodzenia podczas przestoju
str. 117

9.6.3. Rozliczanie ponadnormatywnej pracy w ramach "zielonej szkoły" jak za godziny nadliczbowe
str. 119

9.6.4. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych podczas "zielonej szkoły" w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy
str. 121

9.7. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela wykonującego funkcje kierownicze w szkole
str. 122

9.8. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a dni opieki nad dzieckiem
str. 125

9.9. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
str. 126

9.10. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych a korzystanie z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca
str. 128

10. Dodatek za pracę w porze nocnej
str. 129


11. Wynagrodzenie w dniu wolnym od pracy
str. 130

12. Nagroda jubileuszowa
str. 131


12.1. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim a prawo do nagrody jubileuszowej
str. 134

12.2. Podmiot zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku zmiany pracodawcy
str. 134

12.3. Wypłata różnicy występującej między nagrodą otrzymaną a nagrodą, do której nauczyciel nabył prawo
str. 135

13. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
str. 135


13.1. Informacje ogólne
str. 135

13.2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy
str. 137

13.3. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym i urlopie szkoleniowym
str. 139

13.4. Praca na dwóch stanowiskach w tej samej szkole przez okres całego roku kalendarzowego a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
str. 140

13.5. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego a praca nauczyciela na podstawie kolejnych, następujących po sobie umów okresowych
str. 142

13.6. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym
str. 143

13.7. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia) a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
str. 145

14. Świadczenie urlopowe
str. 146

15. Dodatek mieszkaniowy i tzw. dodatek wiejski
str. 148


15.1. Informacje ogólne
str. 148

15.1.1. Dodatek mieszkaniowy
str. 149

15.1.2. Dodatek wiejski
str. 151

15.2. Miejsce zatrudnienia a prawo do dodatków mieszkaniowego i wiejskiego
str. 151

15.3. Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego
str. 152

16. Zasiłek na zagospodarowanie
str. 154


16.1. Pierwsza praca zawodowa w życiu
str. 154

16.2. Kwalifikacje
str. 156

16.3. Wysokość zasiłku na zagospodarowanie
str. 156

17. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 157


17.1. Informacje ogólne
str. 157

17.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego na podstawie składników wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu
str. 158

17.3. Obliczanie wynagrodzenia na podstawie średniej z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu
str. 159

17.3.1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw doraźnych
str. 159

17.3.2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z tytułu dodatku funkcyjnego
str. 161

17.3.3. Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu
str. 162

17.3.4. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
str. 162

17.4. Proporcjonalność ekwiwalentu pieniężnego w odniesieniu do okresu przepracowanego w roku szkolnym
str. 163

17.4.1. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony
str. 163

17.4.2. Nauczyciel zatrudniony na czas określony krótszy niż 10 miesięcy
str. 164

18. Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia
str. 165


18.1. Informacje ogólne
str. 165

18.2. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a kwestia podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego
str. 166

18.3. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatek uzupełniający
str. 167

18.4. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a dodatkowe wynagrodzenie roczne
str. 167

18.5. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia
str. 168

19. Praca przy maturach
str. 169


19.1. Kwestie wynagradzania egzaminatorów
str. 170

19.2. Kwestie dotyczące wynagradzania nauczycieli biorących udział w egzaminach ustnych
str. 171

20. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy
str. 179


20.1. Zagadnienia ogólne: przyczyny wypowiedzenia i nabycie prawa do odprawy
str. 179

20.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania
str. 180

20.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
str. 181

20.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy
str. 181

20.3.2. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy
str. 183

20.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
str. 184

20.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN a odprawa emerytalna
str. 184

20.6. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
str. 185

20.7. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 70 ust. 2 KN
str. 185

20.8. Odprawa dla nauczyciela religii z tytułu cofnięcia skierowania (art. 28 ust. 2a KN)
str. 186

20.9. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego
str. 186

20.9.1. Odprawa "nauczycielska"
str. 186

20.9.2. Odprawa "pracownicza"
str. 189

20.9.3. Reasumpcja
str. 190

20.10. Odprawa z tytułu śmierci pracownika
str. 191

21. Odprawa emerytalna
str. 193


22. Nagrody
str. 196


22.1. Nagrody organów prowadzących i dyrektora szkoły
str. 197

22.2. Nagrody kuratorów oświaty i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz nagroda ministra
str. 198

23. Wynagrodzenie za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem
str. 200


23.1. Zasiłek chorobowy
str. 201

23.2. Świadczenie rehabilitacyjne
str. 202

23.3. Zasiłek macierzyński
str. 202

23.4. Zasiłek opiekuńczy
str. 202

23.5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
str. 203

24. Prawo do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy
str. 204

25. Ustalanie wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym
str. 205


25.1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania
str. 207

25.2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia
str. 208

25.3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
str. 209

25.4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w związku z nieobecnością pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą
str. 210

26. Potrącanie wynagrodzenia
str. 211


26.1. Zagadnienia ogólne
str. 211

26.2. Potrącenie świadczeń z funduszu socjalnego w ramach egzekucji komorniczej
str. 213

26.3. Potrącanie innych należności
str. 214

26.4. Potrącenia za strajk
str. 214

Literatura
str. 219


Ukryj

Opis:

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę podczas matur, wynagrodzeniami za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem z wynagrodzenia.

Specyficzny charakter przepisów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli prowadzi w praktyce do wielu wątpliwości interpretacyjnych i trudności w ich regulacji. Opracowanie wyjaśnia te kwestie na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego. Wskazane zostały także podstawy prawne wynagrodzeń nauczycieli.

Adresaci:

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1678-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0697:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa