Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Małgorzata Sieradzka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2011
Kod: KAM-1524:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 19

Rozdział 1
Model stosowania prawa konkurencji w prawie polskim
str. 35


1.1. Uwagi wprowadzające
str. 35

1.2. Publiczne prawo ochrony konkurencji
str. 36

1.2.1. Konkurencja jako mechanizm funkcjonowania gospodarki
str. 41

1.2.2. Model publicznoprawnego stosowania prawa konkurencji
str. 49

1.2.3. Kompetencje decyzyjne Prezesa UOKiK w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji
str. 55

1.2.4. Publiczne prawo konkurencji a ochrona konsumentów
str. 64

1.2.5. Interes publiczny jako przesłanka publicznoprawnego stosowania prawa konkurencji
str. 72

1.3. Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji
str. 81

1.3.1. Wyrok w sprawie Courage - skuteczność unijnego prawa konkurencji w stosunkach pomiędzy podmiotami prywatnymi
str. 89

1.3.2. Wyrok w sprawie Manfredi - roszczenia indywidualnych konsumentów o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia prawa antymonopolowego
str. 93

1.3.3. Konsekwencje dla konsumentów wyroków w sprawach Courage i Manfredi
str. 96

1.4. Uprawnienia sądów krajowych do stosowania unijnego prawa konkurencji
str. 98

1.5. Ocena skuteczności publicznoprawnego oraz prywatnoprawnego modelu stosowania prawa konkurencji
str. 105

1.6. Uwagi podsumowujące
str. 113

Rozdział 2
Praktyki ograniczające konkurencję
str. 116


2.1. Uwagi wprowadzające
str. 116

2.2. Identyfikacja zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 118

2.2.1. Zakres terytorialny stosowania zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 121

2.2.2. Stosowanie europejskiego prawa konkurencji a reguły konwergencji
str. 124

2.3. Charakter zakazu porozumień ograniczających konkurencję
str. 125

2.3.1. Definicja porozumień ograniczających konkurencję
str. 126

2.3.2. Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia
str. 133

2.4. Zidentyfikowane (nazwane) praktyki ograniczające konkurencję
str. 143

2.4.1. Porozumienia dotyczące cen i innych warunków sprzedaży
str. 144

2.4.2. Porozumienia kontyngentowe
str. 153

2.4.3. Porozumienia podziałowe
str. 154

2.4.4. Porozumienia dyskryminujące
str. 156

2.4.5. Porozumienia wiązane
str. 157

2.4.6. Porozumienia bojkotujące
str. 158

2.4.7. Porozumienia przetargowe
str. 159

2.5. Wyłączenia spod zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 159

2.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 159

2.5.2. Charakter i rodzaj wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
str. 160

2.6. Nadużywanie pozycji dominującej na rynku
str. 167

2.6.1. Uwagi wprowadzające
str. 167

2.6.2. Pojęcie pozycji dominującej na rynku właściwym
str. 168

2.6.3. Nadużycie pozycji dominującej na rynku właściwym
str. 170

2.6.4. Nienazwane praktyki stanowiące przejaw nadużywania pozycji dominującej na rynku
str. 175

2.6.5. Nazwane praktyki stanowiące przejaw nadużywania pozycji dominującej na rynku
str. 177

2.7. Przejawy nadużywania pozycji dominującej na rynku
str. 178

2.7.1. Uwagi wprowadzające
str. 178

2.7.2. Narzucanie nieuczciwych cen, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów
str. 178

2.7.3. Ograniczanie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów
str. 196

2.7.4. Stosowanie uciążliwych lub niejednolitych warunków umów
str. 198

2.7.5. Transakcje wiązane
str. 200

2.7.6. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji
str. 205

2.7.7. Narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści
str. 210

2.7.8. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych
str. 227

2.7.9. Uwagi podsumowujące
str. 228

2.8. Konsekwencje naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 229

2.8.1. Sankcje administracyjne za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 231

2.9. Efektywność i skuteczność publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji
str. 232

2.9.1. Uwagi wprowadzające
str. 232

2.9.2. Rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
str. 236

2.9.3. Ocena skuteczności rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
str. 246

2.9.4. Ocena efektywności postępowania administracyjnego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
str. 251

2.10. Sankcje cywilnoprawne za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 253

Rozdział 3
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 259


3.1. Uwagi wprowadzające
str. 259

3.2. Istota i znaczenie przesłanek dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu złamania reguł konkurencji
str. 263

3.3. Podstawa prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji a zasada bezpośredniego skutku prawa Unii Europejskiej
str. 265

3.4. Podstawy prawne dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji w postępowaniu grupowym
str. 278

3.5. Zakres legitymacji czynnej - strona podmiotowa postępowania w sprawach naruszeń reguł konkurencji
str. 285

3.5.1. Legitymacja konsumenta w sprawach dochodzenia w postępowaniu grupowym roszczeń z tytułu stosowania praktyk ograniczających konkurencję
str. 292

3.5.2. Legitymacja czynna - model przystąpienia do grupy
str. 299

3.5.3. Interes zbiorowy konsumentów a interes indywidualny
str. 301

3.5.4. Ochrona interesu grupy konsumentów w postępowaniu grupowym
str. 306

3.6. Roszczenie jako element prawa podmiotowego
str. 312

3.7. Interes prawny konsumentów
str. 315

3.7.1. Interes prawny konsumentów w postępowaniu grupowym w sprawie ustalenia odpowiedzialności pozwanego za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 320

3.8. Identyfikacja spraw o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję w postępowaniu grupowym
str. 323

3.9. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu stosowania praktyk ograniczających konkurencję
str. 327

3.9.1. Uwagi wprowadzające
str. 327

3.9.2. Zdarzenie wyrządzające szkodę - naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 331

3.9.3. Wina po stronie podmiotu naruszającego zakaz praktyk ograniczających konkurencję
str. 333

3.9.4. Szkoda antymonopolowa
str. 343

3.9.4.1. Szkoda antymonopolowa a szacowanie wysokości odszkodowania
str. 352

3.9.4.2. Odszkodowanie zryczałtowane w postępowaniu grupowym
str. 356

3.9.5. Związek przyczynowy pomiędzy stosowaniem praktyk ograniczających konkurencję a szkodą
str. 359

3.10. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych a prejudycjalność prawomocnych decyzji krajowych i unijnych organów ochrony konkurencji stwierdzających stosowanie praktyk ograniczających konkurencję
str. 361

3.10.1. Uwagi wprowadzające
str. 361

3.10.2. Prejudycjalność prawomocnych decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję
str. 363

3.11. Koszty postępowania grupowego
str. 376

3.12. Uwagi podsumowujące
str. 379

Rozdział 4
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń reguł konkurencji
str. 385


4.1. Uwagi wprowadzające
str. 385

4.2. Formy skargi zbiorowej
str. 387

4.3. Postępowanie grupowe a inne formy udziału w postępowaniu cywilnym większej liczby podmiotów
str. 388

4.4. Model i cechy postępowania grupowego
str. 394

4.5. Status członka grupy
str. 396

4.6. Warunki formalne pozwu grupowego
str. 399

4.6.1. Żądanie pozwu grupowego
str. 410

4.6.2. Żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanego z tytułu złamania reguł konkurencji
str. 413

4.6.3. Jednorodzajowość roszczeń
str. 419

4.6.4. Jednakowa podstawa faktyczna dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym
str. 422

4.6.5. Instytucja ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych w postępowaniu grupowym
str. 424

4.7. Orzeczenie o nieważności porozumień ograniczających konkurencję oraz czynności prawnych będących przejawem nadużycia pozycji dominującej
str. 438

4.7.1. Uwagi wprowadzające
str. 438

4.7.2. Orzekanie przez sąd powszechny o nieważności porozumień ograniczających konkurencję oraz czynności prawnych będących przejawem nadużycia pozycji dominującej
str. 440

4.8. Funkcje pozwu grupowego w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu złamania zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 454

4.8.1. Uwagi wprowadzające
str. 454

4.8.2. Funkcja uzupełniająca
str. 455

4.8.3. Funkcja prewencyjna (odstraszająca)
str. 457

4.8.4. Funkcja kompensacyjna
str. 458

4.8.5. Funkcja efektywności
str. 460

4.9. Uwagi podsumowujące
str. 461

Rozdział 5
Pozew grupowy jako przyszły unijny instrument dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji
str. 465


5.1. Uwagi wprowadzające
str. 465

5.2. Zielona księga "Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej"
str. 466

5.3. Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji
str. 477

5.4. Środki i warianty, których przyjęcie ułatwi wprowadzenie unijnego instrumentu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji
str. 481

5.4.1. Uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem przez nabywcę pośredniego oraz roszczenia zbiorowe
str. 482

5.4.2. Dostęp do dowodów - ujawnienie między stronami
str. 484

5.4.3. Wiążący skutek decyzji krajowych organów do spraw konkurencji
str. 487

5.4.4. Wymóg stwierdzenia winy
str. 489

5.4.5. Wysokość szkody - wymiar odszkodowania
str. 491

5.4.6. Obrona pozwanego przez powołanie się na przeniesienie obciążeń na klienta (passing-on of overcharges defence)
str. 492

5.4.7. Terminy przedawnienia
str. 493

5.4.8. Koszty postępowania
str. 494

5.4.9. Zależność między uwzględnieniem wniosków w ramach systemu łagodzenia kary administracyjnej a roszczeniami odszkodowawczymi
str. 495

5.5. Uwagi podsumowujące
str. 498

Zakończenie
str. 501

Bibliografia
str. 517

Ukryj

Opis:

Monografia jest pierwszą na rynku publikacją prezentującą instytucję pozwu grupowego jako instrumentu prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji (krajowych i unijnych).

Szczególny nacisk został położony na analizę przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z punktu widzenia przezwyciężania przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu złamania reguł konkurencji.

Wnikliwie omówiono przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, instytucje ujednolicenia roszczeń pieniężnych i prejudycjalności prawomocnych decyzji Prezesa UOKiK, które wpływają na usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu złamania reguł konkurencji.

Monografia przedstawia ponadto bogaty dorobek doktryny polskiej i zagranicznej, a także orzecznictwo krajowe oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, teoretyków prawa, a także wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką.


",Autorka recenzowanej pracy nadaje rozprawie oraz zawartym w niej wnioskom i tezom charakter uniwersalny. Ujmuje temat wielowymiarowo i wielopłaszczyznowo. Niewątpliwie na uwagę zasługuje okoliczność, że z dużym powodzeniem łączy bardzo trudne problemy ze sfery prawa prywatnego z problematyką publicznoprawną".

Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1634-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 536
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1524:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów