Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Katarzyna Gajda-Roszczynialska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.11.2011 r.
Kod: KAM-1783:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 17

Rozdział I
Pojęcie konsumenta w prawie europejskim oraz prawie polskim i w postępowaniu cywilnym
str. 21


1. Wprowadzenie
str. 21

2. Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym
str. 23

2.1. Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim
str. 24

2.1.1. Ewolucja pojęcia konsumenta w europejskim prawie konsumenckim
str. 24

2.1.2. Pojęcie konsumenta w dyrektywach konsumenckich
str. 30

2.1.3. Definicja pojęcia konsumenta w europejskim prawie konsumenckim a pojęcie konsumenta w prawie krajowym poszczególnych państw członkowskich
str. 37

2.1.4. Pojęcie konsumenta w europejskim prawie konsumenckim - wnioski
str. 50

2.2. Definicja pojęcia konsumenta w europejskim prawie procesowym cywilnym
str. 56

2.2.1. Pojęcie konsumenta w aktach prawnych europejskiego prawa procesowego cywilnego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego
str. 59

2.2.2. Pojęcie konsumenta w orzecznictwie ETS ukształtowane na gruncie "reżimu Bruksela - Lugano"
str. 64

2.2.3. Pojęcie konsumenta w europejskim prawie procesowym cywilnym - wnioski
str. 76

2.3. Stosunek pojęcia konsumenta w europejskim prawie procesowym cywilnym do pojęcia konsumenta w europejskim prawie konsumenckim
str. 79

3. Pojęcie konsumenta w polskim systemie prawnym
str. 83

3.1. Ewolucja pojęcia konsumenta
str. 83

3.2. Pojęcie konsumenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 88

3.3. Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym
str. 88

3.4. Definicja pojęcia konsumenta w kodeksie cywilnym i w innych aktach prawnych
str. 104

4. Pojęcie konsumenta na gruncie kodeksu postępowania cywilnego
str. 112

Rozdział II
Charakter prawny i rodzaje spraw o ochronę konsumentów w postępowaniu cywilnym
str. 118


1. Wprowadzenie
str. 118

2. Charakter prawny spraw o ochronę konsumentów
str. 120

2.1. Pojęcie spraw o ochronę konsumentów
str. 120

2.2. Charakter prawny spraw o ochronę konsumentów
str. 128

3. Rodzaje spraw o ochronę konsumentów
str. 143

3.1. Cywilne kodeksowe sprawy o ochronę konsumentów oraz pozakodeksowe sprawy o ochronę konsumentów
str. 143

3.2. Krajowe sprawy o ochronę konsumentów a transgraniczne sprawy o ochronę konsumentów
str. 144

3.3. Sprawy o ochronę indywidualnych, grupowych oraz zbiorowych interesów konsumentów
str. 147

3.3.1. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 147

3.3.2. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów a sprawy o ochronę zbiorowych oraz grupowych interesów konsumentów
str. 152

3.3.3. Sprawy o ochronę grupowych interesów konsumentów
str. 157

3.3.4. Sprawy o ochronę zbiorowych interesów konsumentów
str. 159

Rozdział III
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o ochronę konsumentów
str. 165


1. Wprowadzenie
str. 165

2. Realizacja prawa do sądu w odniesieniu do roszczeń konsumenckich
str. 166

2.1. Consumers' access to justice a prawo do sądu
str. 166

3. Procesowe roszczenie konsumenckie
str. 179

3.1. Indywidualne, grupowe a zbiorowe procesowe roszczenie konsumenckie
str. 184

4. Niedopuszczalność drogi sądowej
str. 187

4.1. Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej
str. 189

4.2. Względna niedopuszczalność drogi sądowej
str. 190

4.3. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej
str. 196

4.4. Alternatywne metody rozwiązywania sporów a niedopuszczalność drogi sądowej
str. 207

5. Konsekwencje niedopuszczalności drogi sądowej
str. 212

Rozdział IV
Udział organizacji społecznych (pozarządowych), powiatowego rzecznika konsumentów, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 216


1. Wprowadzenie
str. 216

2. Udział organizacji społecznych (pozarządowych) w sprawach o ochronę konsumentów w postępowaniu cywilnym
str. 221

2.1. Pojęcie organizacji społecznej a pojęcia organizacji pozarządowej oraz organizacji konsumenckiej
str. 222

2.1.1. Pojęcie organizacji społecznej
str. 222

2.1.2. Pojęcie organizacji pozarządowej
str. 226

2.1.3. Pojęcie organizacji konsumenckiej
str. 227

2.1.4. Uwagi de lege ferenda
str. 229

2.2. Organizacje społeczne (pozarządowe) uprawnione do udziału w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów
str. 233

2.2.1. Warunki udziału organizacji społecznych (pozarządowych) w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów
str. 239

2.2.2. Ocena warunków udziału organizacji społecznych (pozarządowych) w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów w kontekście pozycji procesowej organizacji
str. 250

2.2.3. Pozycja procesowa organizacji społecznej (pozarządowej) przy uwzględnieniu jej form udziału w postępowaniu cywilnym
str. 268

2.2.3.1. Wszczęcie postępowania przez organizację społeczną (pozarządową)
str. 269

2.2.3.2. Wstąpienie organizacji społecznej (pozarządowej) do toczącego się postępowania
str. 278

2.2.3.3. Wyrażenie istotnego dla sprawy poglądu przez organizację społeczną (pozarządową)
str. 285

3. Udział powiatowego rzecznika konsumentów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym
str. 288

4. Udział prokuratora i Prokuratora Generalnego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów
str. 293

5. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów
str. 297

6. Udział Rzecznika Ubezpieczonych w sprawach o ochronę indywidualnych interesów (praw) konsumentów
str. 298

Rozdział V
Postępowanie rozpoznawcze w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów - zagadnienia wybrane
str. 299


1. Wprowadzenie
str. 299

2. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów jako sprawy wspólnotowe
str. 300

2.1. Relacja europejskiego prawa konsumenckiego
str. 300

2.2. Zasada autonomii proceduralnej i organizacyjnej
str. 302

2.3. Zasady postępowania cywilnego w krajowych postępowaniach cywilnych w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów a zasada autonomii proceduralnej i organizacyjnej
str. 305

2.4. Zasada autonomii proceduralnej a europejskie prawo procesowe cywilne
str. 309

2.5. Harmonizacja europejskiego prawa konsumenckiego a zasada autonomii proceduralnej
str. 311

2.6. Procesowe obowiązki sądu w zakresie incydentalnej kontroli niedozwolonych postanowień umownych w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 312

2.7. Ciężary procesowe spoczywające na konsumencie w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 332

2.8. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane
str. 335

3. Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym - zagadnienia wybrane
str. 339

3.1. Zakres spraw o ochronę indywidualnych interesów konsumentów rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym
str. 342

3.2. Odrębności postępowania uproszczonego w sprawach o ochronę indywidualnych praw konsumentów
str. 348

4. Sprawy o ochronę grupowych interesów konsumentów (sumy interesów indywidualnych) rozpoznawane w postępowaniu grupowym
str. 359

5. Uwagi de lege ferenda
str. 376

Rozdział VI
Postępowanie zabezpieczające w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów - zagadnienia wybrane
str. 382


1. Wprowadzenie
str. 382

2. Charakter prawny postępowania zabezpieczającego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 382

3. Zabezpieczenie nowacyjne w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 386

3.1. Podstawy i zakres zabezpieczenia nowacyjnego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 387

Dynamika postępowania zabezpieczającego przy zabezpieczeniu nowacyjnym w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów (art. 7531 k.p.c. oraz art. 7532 k.p.c.)
str. 399

Rozdział VII
Alternatywne metody rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich
str. 408


1. Wprowadzenie
str. 408

2. Alternatywne metody rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich
str. 409

2.1. Pojęcie i rodzaje ADR w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 409

2.2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w systemie postępowania cywilnego
str. 414

2.3. Niewłaściwe alternatywne metody rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich
str. 417

2.3.1. Aktywność sądu w dążeniu do ugodowego załatwienia sprawy
str. 418

2.3.2. Postępowanie pojednawcze
str. 419

2.3.3. Ugoda
str. 423

2.4. Właściwe alternatywne metody rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich
str. 427

2.4.1. Modele właściwych alternatywnych metod rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich
str. 428

2.4.1.1. Model skandynawski
str. 428

2.4.1.2. Model włoski
str. 429

2.4.1.3. Model anglosaski
str. 430

2.4.1.4. Model polski
str. 431

3. Mediacja - zagadnienia wybrane
str. 433

3.1. Pojęcie mediacji. Mediacja w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 434

3.2. Postępowanie mediacyjne i mediator w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 442

3.3. Czynności kontrolne sądu
str. 452

3.4. Rodzaje mediacji w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów
str. 454

3.4.1. Mediacja prowadzona przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
str. 455

3.4.2. Mediacja prowadzona przez mediatorów z Federacji Konsumentów
str. 460

3.4.3. Mediacja prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
str. 461

4. Postępowanie polubowne (arbitraż) - wybrane zagadnienia
str. 463

4.1. Pojęcia "konsumenckie sądownictwo polubowne (arbitraż)" i "konsumencki sąd polubowny"
str. 463

4.2. Zakres właściwości polubownych sądów konsumenckich
str. 467

4.3. Zapis na sąd polubowny
str. 470

4.4. Eliminacja systemu prekluzji co do zarzutu braku właściwości sądu polubownego opartego na nieuczciwości zapisu na sąd polubowny w sprawach o ochronę interesów konsumentów
str. 475

4.5. Klauzule abuzywne a klauzula porządku publicznego
str. 483

4.6. Postępowanie arbitrażowe oraz arbiter
str. 485

4.7. Rodzaje sądownictwa polubownego
str. 488

4.7.1. Stałe Sądy Polubowne przy Państwowej Inspekcji Handlowej (SPSK)
str. 488

5. Uwagi de lege ferenda
str. 494

Abstract
str. 497

Bibliografia
str. 503


Ukryj

Opis:

W monografii omówiono m.in. pojęcie konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, charakter prawny oraz rodzaje spraw o ochronę konsumentów, ze wskazaniem, które z nich mogą być rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przedmiotem analizy są także relacje europejskiego prawa konsumenckiego do krajowego prawa procesowego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów. Ponadto w publikacji wskazano alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowania arbitrażowego. Omówiono udział organizacji społecznych (pozarządowych), prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powiatowego rzecznika konsumentów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym.

Książka szczególnie polecana jest sędziom, adwokatom oraz radcom prawnym, a także powiatowym rzecznikom konsumentów i organizacjom społecznym (pozarządowym). Korzystać z niej mogą także przedsiębiorcy i konsumenci występujący jako strona w postępowaniu cywilnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1611-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 524
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1783:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów