Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Przemysław Katner,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2011 r.
Kod: KAM-1875:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Faktoring - zagadnienia wstępne
str. 21


1. Rys historyczny
str. 21

1.1. Faktoring handlowy
str. 21

1.2. Ewolucja faktoringu handlowego w faktoring kredytowy
str. 25

1.3. Rozwój faktoringu poza granicami USA
str. 31

1.4. Obecne znaczenie faktoringu w gospodarce światowej
str. 35

2. Definicja umowy faktoringu
str. 38

2.1. Definicja faktoringu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki
str. 41

2.2. Definicja faktoringu przyjęta w państwach Europy Zachodniej
str. 47

2.3. Definicja faktoringu w Konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym
str. 52

2.4. Definicje faktoringu w polskim piśmiennictwie
str. 55

2.5. Podsumowanie
str. 63

3. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu
str. 75

3.1. Uwagi ogólne
str. 75

3.2. Rozwiązania przyjęte w prawie obcym
str. 76

3.3. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu w prawie polskim
str. 84

3.3.1. Faktoring jako szczególny rodzaj pożyczki
str. 85

3.3.2. Faktoring jako umowa o świadczenie usług
str. 90

3.3.3. Faktoring jako kompleks umów
str. 92

3.3.4. Faktoring jako szczególny rodzaj sprzedaży
str. 95

3.3.5. Faktoring jako umowa nienazwana mieszana
str. 100

3.3.6. Podsumowanie
str. 105

Rozdział II
Konstrukcja umowy faktoringu
str. 110


1. Strony umowy faktoringu
str. 111

1.1. Status prawny faktora
str. 111

1.2. Faktorant
str. 116

1.3. Dłużnik
str. 119

1.4. Podsumowanie
str. 122

2. Przedmiot umowy faktoringu
str. 122

2.1. Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia
str. 123

2.2. Wierzytelność jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu
str. 131

2.2.1. Ekonomiczne właściwości wierzytelności
str. 132

2.2.2. Charakterystyka prawna wierzytelności
str. 135

2.2.2.1. Pieniężny charakter wierzytelności
str. 135

2.2.2.2. Zbywalność
str. 137

2.2.2.3. Niesporny charakter wierzytelności
str. 140

2.2.2.4. Niewymagalność
str. 141

2.2.2.5. Oznaczoność
str. 143

2.2.2.6. Inne prawne cechy wierzytelności
str. 146

2.3. Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu
str. 149

2.3.1. Pojęcie wierzytelności przyszłej
str. 149

2.3.2. Wierzytelność przyszła jako przedmiot świadczenia umowy faktoringu
str. 157

2.3.2.1. Zbywalność wierzytelności przyszłej
str. 157

2.3.2.2. Oznaczoność wierzytelności przyszłej
str. 168

2.3.3. Przyszłe wierzytelności
str. 173

2.3.4. Moment nabycia wierzytelności przez faktora
str. 179

2.3.5. Podsumowanie
str. 184

3. Treść umowy faktoringu
str. 187

3.1. Obowiązki wynikające ze sprzedaży wierzytelności
str. 188

3.2. Obowiązki stron związane z obsługą wierzytelności
str. 193

3.3. Podsumowanie
str. 196

4. Konstrukcja umowy faktoringu
str. 196

5. Forma umowy faktoringu
str. 202

Rozdział III
Konstrukcje prawne służące przeniesieniu wierzytelności w umowie faktoringu
str. 213


1. Zakres rozważań
str. 213

2. Przeniesienie wierzytelności w drodze przelewu
str. 214

2.1. Zakres zastosowania przepisów o przelewie do umowy faktoringu
str. 215

2.2. Pactum de non cedendo
str. 224

2.2.1. Pactum de non cedendo w prawie obcym
str. 225

2.2.2. Pactum de non cedendo w prawie polskim
str. 237

2.2.2.1. Treść pactum de non cedendo
str. 239

2.2.2.2. Sankcja naruszenia pactum de non cedendo
str. 248

2.2.2.3. Inne problemy związane z pactum de non cedendo istotne dla faktoringu
str. 252

2.2.2.4. Uwagi de lege ferenda
str. 256

2.3. Zakres uprawnień nabywanych przez faktora w wyniku przelewu
str. 260

2.3.1. Uprawnienia przechodzące na faktora wraz z wierzytelnością
str. 262

2.3.1.1. Prawa służące zabezpieczeniu spłaty wierzytelności
str. 264

2.3.1.2. Prawa kształtujące
str. 274

2.3.2. Postanowienia umowy kreującej wierzytelność, wiążące faktora jako cesjonariusza
str. 279

3. Przeniesienie wierzytelności w drodze subrogacji
str. 291

3.1. Zagadnienia ogólne
str. 291

3.2. Uwagi prawnoporównawcze
str. 293

3.3. Subrogacja w prawie polskim
str. 299

3.3.1. Subrogacja umowna jako umowa rozporządzająca
str. 302

3.3.2. Zastosowanie zasady swobody umów do subrogacji umownej
str. 304

3.3.3. Skutki zastosowania subrogacji umownej do przeniesienia wierzytelności na faktora
str. 308

4. Inne sposoby przeniesienia wierzytelności
str. 311

4.1. Konsekwencje objęcia umową faktoringu wierzytelności inkorporowanych w wekslach towarowych
str. 312

4.2. Wykorzystanie indosu oraz wydania dokumentu do przeniesienia innych wierzytelności na faktora
str. 316

5. Podsumowanie
str. 323

Rozdział IV
Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu a prawa osób trzecich
str. 325


1. Zarzuty przysługujące dłużnikowi w stosunku do faktora
str. 326

1.1. Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl reguł ogólnych
str. 328

1.1.1. Zarzuty osobiste
str. 328

1.1.2. Zarzuty zmierzające do zakwestionowania legitymacji faktora jako wierzyciela
str. 332

1.2. Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl szczególnych reguł dotyczących przelewu
str. 334

1.2.1. Uwagi prawnoporównawcze
str. 335

1.2.2. Zarzuty przysługujące dłużnikowi na gruncie prawa polskiego
str. 339

1.2.2.1. Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art. 512 k.c.
str. 341

1.2.2.2. Szczególny zarzut potrącenia wynikający z art. 513 § 2 k.c.
str. 346

1.2.2.3. Zarzuty przysługujące dłużnikowi w myśl art. 513 § 1 k.c.
str. 351

1.2.2.4. Podsumowanie
str. 356

1.3. Zrzeczenie się przez dłużnika podnoszenia względem faktora zarzutów przysługujących w oparciu o art. 512 i 513 k.c.
str. 357

2. Przeniesienie wierzytelności na faktora w świetle roszczeń osób trzecich odnoszących się do przedmiotu świadczenia umowy faktoringu
str. 367

2.1. Konflikt pomiędzy faktorem a innym cesjonariuszem
str. 369

2.1.1. Konflikt pomiędzy faktorem a sprzedawcą (dostawcą) zabezpieczonym przedłużonym zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
str. 376

2.2. Konflikt pomiędzy faktorem a zastawnikiem
str. 386

2.3. Konflikt pomiędzy faktorem i wierzycielami faktoranta niezabezpieczonymi na wierzytelnościach stanowiących przedmiot świadczenia umowy faktoringu
str. 390

2.3.1. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji komorniczej z wierzytelności objętych umową faktoringu
str. 391

2.3.2. Konflikt pomiędzy faktorem a wierzycielami faktoranta powołującymi się w drodze akcji pauliańskiej na dokonanie przeniesienia wierzytelności z ich pokrzywdzeniem
str. 396

2.3.3. Skuteczność przeniesienia wierzytelności na faktora w przypadku upadłości faktoranta lub wszczęcia postępowania naprawczego
str. 400

2.3.3.1. Wpływ wszczęcia postępowania naprawczego na przeniesienie wierzytelności na faktora
str. 403

2.3.3.2. Wpływ upadłości obejmującej likwidację majątku faktoranta na przenoszenie wierzytelności na faktora
str. 408

2.3.3.3. Wpływ upadłości faktoranta z możliwością zawarcia układu na przenoszenie wierzytelności na faktora
str. 413

2.4. Uwagi końcowe
str. 418

Rozdział V
Szczególne problemy związane z przenoszeniem wierzytelności w umowie faktoringu
str. 421


1. Wykładnia przepisów o przelewie przy przenoszeniu wierzytelności przyszłych
str. 423

1.1. Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności przyszłej (art. 510 k.c.)
str. 423

1.2. Zakres zarzutów przysługujących dłużnikowi wierzytelności przyszłej w świetle art. 512 i 513 k.c.
str. 426

1.2.1. Rozwiązania przyjęte w prawie obcym
str. 426

1.2.2. Rozwiązania przyjęte w prawie polskim
str. 430

1.2.2.1. Poglądy dotyczące zastosowania art. 512 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych
str. 431

1.2.2.2. Poglądy dotyczące zastosowania art. 513 § 1 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych
str. 434

1.2.2.3. Poglądy dotyczące zastosowania art. 513 § 1 i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta
str. 436

1.2.2.4. Ratio legis art. 512 i 513 k.c.
str. 438

1.2.2.5. Zastosowanie art. 513 § 1 k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych
str. 440

1.2.2.6. Zastosowanie art. 512 k.c. przy przelewie wierzytelności przyszłych
str. 443

1.2.2.7. Zastosowanie art. 513 § 1 i 2 k.c. do potrącenia z przelaną wierzytelnością przyszłą wierzytelności przysługującej dłużnikowi względem cedenta
str. 451

1.3. Zastosowanie art. 509 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłej
str. 455

1.4. Forma przelewu wierzytelności przyszłych (art. 511 k.c.)
str. 457

1.5. Zakres zastosowania art. 514 k.c. do przelewu wierzytelności przyszłych
str. 458

1.6. Ochrona dłużnika wierzytelności przyszłej dokonującego czynności z cesjonariuszem (art. 515 k.c.)
str. 459

1.7. Odpowiedzialność cedenta wierzytelności przyszłej w świetle art. 516 k.c.
str. 462

1.8. Podsumowanie
str. 464

2. Dopuszczalność cesji globalnej
str. 465

2.1. Uwagi prawnoporównawcze
str. 465

2.2. Dopuszczalność cesji globalnej w prawie polskim
str. 470

2.2.1. Pojęcie cesji globalnej
str. 471

2.2.2. Sposób oznaczenia przedmiotu świadczenia cesji globalnej
str. 474

2.2.3. Zarzut naruszenia przez cesję globalną zasad współżycia społecznego
str. 479

2.2.4. Podsumowanie
str. 483

3. Zwrotne przeniesienie wierzytelności do majątku faktoranta
str. 484

3.1. Okoliczności uzasadniające zwrotne przeniesienie wierzytelności na faktoranta
str. 486

3.1.1. Faktoring właściwy
str. 487

3.1.1.1. Okoliczności uprawniające faktora do zwrotnego przeniesienia wierzytelności wynikające z ustawy
str. 489

3.1.1.2. Okoliczności uprawniające faktora do zwrotu wierzytelności wynikające z umowy
str. 494

3.1.2. Faktoring niewłaściwy
str. 499

3.2. Sposoby dokonania zwrotnego przeniesienia wierzytelności w oparciu o umowę
str. 504

3.2.1. Warunek rozwiązujący
str. 506

3.2.2. Umowne prawo odstąpienia
str. 514

3.2.3. Zobowiązanie faktoranta do odkupienia wierzytelności
str. 521

Bibliografia
str. 525

Wykaz orzecznictwa
str. 551

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompendium wiedzy z zakresu przenoszenia wierzytelności. W książce dokonano analizy m.in. kwalifikacji umowy faktoringu oraz konstrukcji tej umowy (ze wskazaniem konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań). Ponadto omówiono zakres i skutki pactum de non cedendo (zakazu zbywania wierzytelności), a także przeanalizowano przesłanki dopuszczalności cesji globalnej oraz przelewu wierzytelności przyszłych. Szczegółowo rozważono zarzuty przysługujące dłużnikowi przenoszonej wierzytelności oraz możliwość i celowość przenoszenia na faktora wierzytelności w drodze subrogacji (także umownej), indosu oraz wydania dokumentu. Przedstawiono rozwiązanie konfliktów między różnymi podmiotami roszczącymi sobie tytuł do zaspokojenia z wierzytelności będących przedmiotem faktoringu (czy też szerzej - przelewu), wskazano sposoby i konsekwencje zwrotnego przeniesienia wierzytelności na faktoranta. Autor uwzględnia poglądy doktryny i bogate orzecznictwo w zakresie omawianej tematyki.
Rozprawa została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez redakcję "Państwa i Prawa".

Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się faktoringiem oraz dokonujących operacji polegających na przenoszeniu wierzytelności, zwłaszcza w drodze przelewu, a także do przedsiębiorców zainteresowanych usługami faktorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1599-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 560
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: KAM-1875:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów