Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ryszard Czerniawski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0688:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Zasady prawa spadkowego
str. 17


1.1. Otwarcie spadku
str. 18

1.2. Zasady dziedziczenia
str. 21

1.2.1. Powołanie do spadku
str. 22

1.2.2. Zdolność do dziedziczenia
str. 22

1.2.3. Niegodność dziedziczenia
str. 24

1.3. Dziedziczenie ustawowe
str. 26

1.4. Dziedziczenie testamentowe
str. 32

1.4.1. Forma testamentu
str. 36

1.4.2. Rozrządzenia testamentowe
str. 44

1.4.3. Odwołanie testamentu
str. 69

1.4.4. Ogłoszenie testamentu
str. 71

1.5. Przyjęcie lub odrzucenie spadku
str. 71

1.6. Zrzeczenie się dziedziczenia
str. 75

1.7. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia
str. 79

1.8. Ochrona dziedziczenia
str. 85

1.9. Odpowiedzialność za długi spadku
str. 87

1.10. Wspólność majątkowa i dział spadku
str. 90

1.11. Zbycie spadku
str. 95

Rozdział 2
Papiery wartościowe jako przedmiot spadku
str. 98


2.1. Pojęcie spadku
str. 98

2.2. Papiery wartościowe jako przedmiot spadku
str. 106

2.2.1. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych
str. 109

2.2.2. Rodzaje papierów wartościowych
str. 114

2.2.3. Dematerializacja papierów wartościowych
str. 119

2.2.4. Dziedziczenie papierów materialnych
str. 135

2.2.5. Dziedziczenie papierów wartościowych zdematerializowanych
str. 148

2.2.7. Papiery wartościowe jako przedmiot zapisu zwykłego lub polecenia
str. 180

2.2.8. Uprawnienia wykonawcy testamentu w stosunku do papierów wartościowych wchodzących w skład spadku
str. 185

2.3. Umowa o zbycie spadku, w skład którego wchodzą papiery wartościowe
str. 189

Rozdział 3
Dziedziczenie akcji
str. 191


3.1. Pojęcie i charakter prawny akcji
str. 193

3.2. Akcje jako część majątku spadkowego
str. 197

3.2.1. Akcje imienne i na okaziciela
str. 197

3.2.2. Akcje zwykłe i uprzywilejowane
str. 199

3.2.3. Akcje gotówkowe i aportowe
str. 200

3.2.4. Akcje opłacone i nieopłacone w całości; świadectwa tymczasowe
str. 201

3.2.5. Akcje z obowiązkiem dokonywania świadczeń niepieniężnych
str. 204

3.2.6. Akcje nieme
str. 206

3.2.7. Akcje gratisowe
str. 207

3.3. Inne papiery wartościowe lub dokumenty wydawane przez spółkę akcyjną
str. 208

3.3.1. Warranty subskrypcyjne
str. 209

3.3.2. Tytuły uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku
str. 210

3.3.3. Prawo do nowej akcji (PDA)
str. 213

3.3.4. Kupon dywidendowy
str. 215

3.3.5. Zapis na akcje
str. 215

3.3.6. Świadectwo depozytowe
str. 216

3.3.7. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
str. 217

3.3.8. Prawo do akcji spółek utworzonych poprzez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego (tzw. akcje pracownicze)
str. 217

3.3.9. Osobiste uprawnienia akcjonariusza
str. 224

3.4. Akcje zdematerializowane jako część majątku spadkowego
str. 224

3.4.1. Wstąpienie spadkobierców w prawa i obowiązki wynikające z umów spadkodawcy związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych
str. 225

3.4.2. Szczególne zakazy i obowiązki związane z akcjami spółek publicznych
str. 226

3.5. Umorzenie akcji wchodzących w skład spadku
str. 246

3.6. Zapis zwykły i polecenie dotyczące akcji
str. 249

3.7. Wspólność akcji stanowiących przedmiot majątku spadkowego
str. 252

3.7.1. Rozporządzenie udziałem w akcjach należących do spadku
str. 253

3.7.2. Zarząd akcjami wchodzącymi w skład spadku
str. 254

3.8. Dział spadku i jego skutki w zakresie akcji zdematerializowanych
str. 255

3.9. Akcje jako przedmiot zachowku
str. 259

Rozdział 4
Dziedziczenie obligacji
str. 261


4.1. Pojęcie, cechy i funkcje obligacji
str. 261

4.2. Rodzaje obligacji
str. 264

4.3. Obligacje przychodowe oraz obligacje z prawem zamiany na akcje lub prawem pierwszeństwa objęcia akcji
str. 268

4.4. Forma obligacji
str. 273

4.6. Obligacje jako część spadku
str. 275

4.7. Wspólność obligacji stanowiących przedmiot majątku spadkowego
str. 276

4.8. Zapis zwykły i polecenie dotyczące obligacji
str. 278

4.9. Obligacje jako przedmiot zachowku
str. 278

Rozdział 5
Dziedziczenie państwowych papierów wartościowych
str. 280


5.1. Pojęcie i rodzaje skarbowych papierów wartościowych
str. 281

5.2. Skarbowe papiery wartościowe jako przedmiot rozrządzenia testamentowego
str. 284

5.3. Papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski
str. 284

Rozdział 6
Dziedziczenie certyfikatów inwestycyjnych
str. 286


6.1. Pojęcie "rodzaje certyfikatów inwestycyjnych"
str. 288

6.2. Prawa korporacyjne związane z certyfikatami inwestycyjnymi
str. 290

6.3. Zbywalność certyfikatów inwestycyjnych
str. 293

6.4. Certyfikaty inwestycyjne jako przedmiot zapisu zwykłego lub polecenia
str. 295

6.5. Zarząd majątkiem spadkowym, w skład którego wchodzą certyfikaty inwestycyjne
str. 296

Rozdział 7
Dziedziczenie pozostałych papierów wartościowych
str. 297


7.1. Dziedziczenie bankowych papierów wartościowych (wzmianka)
str. 297

7.2. Dziedziczenie weksli (wzmianka)
str. 300

7.3. Dziedziczenie czeków (wzmianka)
str. 311

7.4. Dziedziczenie listów zastawnych (wzmianka)
str. 315

7.5. Dziedziczenie konosamentów (wzmianka)
str. 317

7.6. Dziedziczenie polis ubezpieczeniowych (wzmianka)
str. 319

Rozdział 8
Papiery wartościowe jako przedmiot zapisu windykacyjnego
str. 321


8.1. Zapis windykacyjny jako rozrządzenie testamentowe
str. 323

8.2. Papiery wartościowe jako przedmiot zapisu windykacyjnego
str. 326

8.3. Ustanowienie użytkowania papierów wartościowych jako przedmiot zapisu windykacyjnego
str. 334

8.4. Zapis windykacyjny a odpowiedzialność za długi spadkowe
str. 336

8.5. Zabezpieczenie i spis inwentarza przedmiotów wchodzących w skład zapisu windykacyjnego (k.p.c.)
str. 337

8.6. Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
str. 338

8.7. Ochrona zapisu windykacyjnego
str. 343

8.8. Wykonawca testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego
str. 344

8.9. Zapis windykacyjny papierów wartościowych a zachowek
str. 352

Ukryj

Opis:

Coraz częściej w skład majątku spadkowego wchodzą papiery wartościowe. Jednocześnie tak regulacje prawne, jak orzecznictwo czy doktryna dotyczące papierów wartościowych koncentrują się na czynnościach inter vivos sporadycznie podejmując sytuacje mortis causa. Choćby tylko z tego powodu zasadne wydaje się dokonanie analizy zagadnień związanych z dziedziczeniem papierów wartościowych tak materialnychm jak i zdematerializowanych, w tym ich zapisu windykacyjnego.
W publikacji poddano szczegółowej analizie: specyfikę papierów wartościowych, szczególne zasady dotyczące obrotu papierami wartościowymi oraz rozliczeń (zwłaszcza transakcji giełdowych), zasady dziedziczenia akcji, obligacji, państwowych papierów wartościowych i innych (m.in. weksli, czeków, konosamentów i polis ubezpieczeniowych).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1642-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 356
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Papiery wartościowe
Kod: ABC-0688:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów