Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.

więcej

Autorzy: Eugenia Śleszyńska,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 lipca 2016 r.
Kod: ABC-0666:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
O budynkach, ich trwałości i zużyciu technicznym | str. 21

1.1. Budynki w definicjach i w klasyfikacji obiektów budowlanych | str. 22
1.2. O trwałości budynku i jego elementów | str. 24
1.3. Metody ustalania zużycia technicznego budynku | str. 32
1.4. Metody oceny stopnia zużycia budynku | str. 36
1.5. Niezawodność obiektu budowlanego a normalizacja w budownictwie | str. 43
1.6. Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowania, wykonawstwa oraz nieprawidłowej eksploatacji i szkód górniczych | str. 48

Rozdział 2
Warunki techniczne projektowania oraz wykonania w odniesieniu do budynków nowych i starych | str. 59


Rozdział 3
Utrzymanie techniczne obiektów budowlanych według prawa budowlanego i innych ustaw | str. 71

3.1. Użytkowanie i utrzymanie obiektu według prawa budowlanego | str. 71
3.2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej | str. 75
3.3. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska | str. 89
3.4. Obowiązki w zakresie utrzymania obiektu zabytkowego | str. 97
3.5. Obowiązek zawiadomienia organu według art. 28 u.o.z. | str. 101

Rozdział 4
Szczegółowe obowiązki właściciela obiektu budowlanego | str. 106

4.1. Podstawa prawna kontroli stanu technicznego | str. 106
4.2. Metodyka i zakres kontroli okresowych (art. 62 ust. 1 pr. bud.) | str. 118
4.3. Zasady kontroli obiektów zawierających azbest | str. 149
4.4. Obowiązki wynikające z zaleceń pokontrolnych | str. 152
4.5. Obowiązki z nakazu organu nadzoru budowlanego | str. 161
4.6. Obowiązki w razie katastrofy budowlanej | str. 169
4.7. Adresat sankcji karnych, właściciel czy zarządca nieruchomości | str. 173
4.8. Sankcje karne za naruszenie prawa | str. 177

Rozdział 5
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej | str. 179

5.1. Obowiązki w zakresie dokumentacji techniczno-budowlanej | str. 179
5.2. Obowiązek posiadania i udostępniania świadectwa charakterystyki energetycznej | str. 191
5.3. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego | str. 197

Rozdział 6
Obowiązki w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz urządzeń i systemów podlegających ustawie F-gazowej | str. 201

6.1. Eksploatacja urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu | str. 201
6.2. Nowe obowiązki eksploatacyjne urządzeń wynikające z ustawy F-gazowej | str. 214

Rozdział 7
Obowiązki w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej | str. 218

7.1. Cele polityki energetycznej | str. 218
7.2. Nowe wymagania energooszczędności i ochrony cieplnej przy przebudowie budynku lub przy jego dociepleniu | str. 223
7.3. Obowiązki z ustawy o charakterystyce energetycznej | str. 229

Rozdział 8
Warunki użytkowania budynku mieszkalnego - obowiązki właściciela i użytkownika | str. 231

8.1. Obowiązki władającego według przepisu techniczno-budowlanego
| str. 233
8.2. Warunki prawidłowości użytkowania lokalu | str. 242
8.3. Warunek bezpiecznego użytkowania lokalu w razie zagrożenia | str. 246
8.4. Warunki użytkowania instalacji i urządzeń lokalu | str. 249
8.5. Spory kompetencyjne w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej | str. 255
8.6. Oddziaływanie na sprawców szkód | str. 260

Rozdział 9
Konserwacje, naprawy, remonty, modernizacje | str. 264

9.1. Przegląd pojęć i definicji. Konserwacja, naprawa, remont, ulepszenia | str. 268
9.2. Specyfika konserwacji | str. 279
9.3. Specyfika działań naprawczych | str. 288
9.4. Specyfika remontów budynków | str. 298
9.5. Analiza opłacalności eksploatacji budynku (remont czy rozbiórka) | str. 300
9.6. Planowanie remontów | str. 303
9.7. Problematyka odtwarzania starych zasobów mieszkaniowych | str. 309
9.8. Zamierzenia inwestycyjne w nieruchomości | str. 317
9.9. Termomodernizacja, renowacja i rewitalizacja | str. 328

Rozdział 10
Finansowanie remontów i inwestycji | str. 344

10.1. Budżet nieruchomości | str. 344
10.2. Wsparcie termomodernizacji i remontów | str. 347
10.3. Wsparcie remontów i odtworzenia budynków zniszczonych kataklizmami | str. 353
10.4. Wsparcie budownictwa socjalnego oraz budownictwa czynszowego | str. 354
10.5. Wsparcie usuwania z obiektów wyrobów azbestowych | str. 361
10.6. Wsparcie poprawy efektywności energetycznej | str. 364
10.7. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w budynku zabytkowym | str. 369
10.8. Pułapki finansowe przy otrzymywaniu wsparcia finansowego | str. 377

Rozdział 11
Obowiązki inwestora związane z zagospodarowaniem działki | str. 380

11.1. Warunki zabudowy według prawa budowlanego i przepisów technicznobudowlanych
| str. 380
11.2. Warunki zagospodarowania działki według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 389
11.3. Warunki sytuowania reklam i podobnych obiektów według tzw. ustawy krajobrazowej | str. 399
11.4. Uwarunkowania zagospodarowania obszarów rewitalizacji | str. 405

Rozdział 12
Obowiązki inwestora związane z procesem budowlanym | str. 408

12.1. Inwestor a dysponowanie nieruchomością na cele budowlane | str. 411
12.2. Wejście inwestora na teren sąsiedniej nieruchomości | str. 422
12.3. Obowiązki inwestora i innych uczestników procesu budowlanego | str. 427
12.4. Ustalenie zakresu zamierzenia budowlanego oraz warunków jego wykonania | str. 451

Rozdział 13
Procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej | str. 467

13.1. Kierunek zmian ustawy - Prawo budowlane; kodeks budowlany ante portas | str. 467
13.2. Pozwolenie na budowę | str. 469
13.3. Pozwolenie na rozbiórkę | str. 486
13.4. Pozwolenia organów dotyczące obiektu zabytkowego | str. 492
13.5. Zgłoszenie budowy | str. 500
13.6. Warunki przyłączania obiektów do sieci | str. 515
13.7. Proces budowlany od rozpoczęcia budowy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | str. 519

Rozdział 14
Postępowanie w sprawach odstępstwa i samowoli budowlanych | str. 538

14.1. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych | str. 538
14.2. Postępowanie w warunkach odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego | str. 541
14.3. Postępowanie w warunkach samowoli budowlanych | str. 549
14.4. Sankcje karne za samowole i stosowanie przepisów przejściowych i końcowych | str. 557

Rozdział 15
Zlecanie robót budowlanych | str. 559

15.1. Zlecanie według przepisów kodeksu cywilnego | str. 559
15.2. Udzielanie zamówień według ustawy - Prawo zamówień publicznych | str. 564
15.3. Zasady postępowania zamawiającego | str. 577
15.4. Obowiązki zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty | str. 595
15.5. Cena ofertowa za roboty budowlane według prawa i orzecznictwa | str. 606

Rozdział 16
Umowy o roboty budowlane | str. 612

16.1. Istota, forma i treść umowy o roboty budowlane | str. 612
16.2. Umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą | str. 625
16.3. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane | str. 632
16.4. Klauzule w umowach o roboty budowlane | str. 650
16.5. Działanie i współdziałanie stron w toku umowy | str. 662
16.6. Odbiory robót i ich rozliczanie | str. 676
16.7. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy | str. 694
16.8. Roszczenia finansowe stron z umowy o roboty budowlane | str. 712
16.9. Ważne obowiązki właściciela nieruchomości | str. 721

Wykaz aktów prawnych | str. 725

Bibliografia | str. 731

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących oraz obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, zwłaszcza tym czynnościom, których niewykonanie może powodować sankcje organów nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, państwowej służby zabytków.

W opracowaniu omówiono takie kwestie jak m.in.:
– obowiązki inwestora przy zgłoszeniu budowy i wnioskowaniu o pozwolenie na budowę,
– stosowanie przepisów techniczno-budowlanych, zasad i norm przy realizacji zamierzeń budowlanych,
– wejście na teren sąsiedni w toku budowy,
– tryby i warunki zlecania robót budowlanych,
– warunki odbiorów robót oraz rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
– warunki użytkowania budynków, w tym budynków mieszkalnych,
– zasady i warunki kontroli okresowych obiektu i jego elementów,
– zasady dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i innych zamierzeń inwestycyjnych,
– warunki postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków i lokali.
Publikacja jest przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, urzędów, inwestorów, firm budowlanych, deweloperów, a także dla prawników zainteresowanych tą problematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9070-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 732
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: ABC-0666:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów