Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Kazimierz Rogoziński,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0786:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 13

1. Wartość - pojęcie wieloznaczne
str. 21


1.1. Etymologia
str. 21

1.2. Wstępne uściślenia terminologiczne
str. 21

1.3. Kategoria wartości w ekonomii
str. 23

1.4. Wartość w rozumieniu potocznym
str. 23

2. Wyjściowy consens pojęciowo-znaczeniowy
str. 24


2.1. Założenia dotyczące istnienia wartości
str. 24

2.2. Wstępne rozróżnienia i pochodne znaczeniowe
str. 25

3. Jak istnieją wartości?
str. 27


3.1. Powstawanie, zjawianie się wartości
str. 27

3.2. Istnienie jako urzeczywistnianie (się)
str. 28

4. Teoria wartości. Prezentacja stanowisk wyjaśniających istnienie wartości
str. 37


4.1. Możliwość formułowania zobiektywizowanych sądów dotyczących wartości albo o obronie stanowiska subiektywistycznego
str. 37

4.2. Krytyczny przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących istnienia wartości
str. 39

4.3. Dualizm - cechą wyróżniającą wartości
str. 44

5. Wartości w kontekście kultury. Aksjologiczny wymiar wartości
str. 48


5.1. Wartości jako podstawa odpowiedzialnego działania
str. 48

5.2. Geneza systemów wartości
str. 49

5.3. Opozycyjność: natura versus kultura i jej konsekwencje dla działalności gospodarczej
str. 52

5.4. Kultura versus cywilizacja
str. 60

5.5. "Dobro" jako podstawowa kategoria wartościująca
str. 62

5.6. Dobro w kontekście aksjologii
str. 66

5.7. Podmiotowy wymiar wartości
str. 67

6. TRIADA albo aksjologiczny wymiar wartości
str. 69


6.1. Zawartość fundująca znaczenie
str. 69

6.2. TRIADA - jedność odniesień
str. 72

6.3. Konsekwencja wynikająca z uznania TRIADY wartości
str. 73

7. Prymat Dobra
str. 75


7.1. Dobro wyznaczające ludzkie beneficjum
str. 75

7.2. Dobrostan przed dobrobytem
str. 76

7.3. Aktualność dobra wspólnego
str. 77

7.4. Nieopozycyjność zła
str. 78

8. Podmiotowy aspekt postrzegania i u-obecniania wartości
str. 80


8.1. Postrzeganie
str. 80

8.2. Urzeczywistnianie
str. 81

8.3. Klasyfikacja podmiotów uczestniczących w procesie wartościowania
str. 81

8.4. Człowiek jako twórca wartości
str. 83

8.5. Ja i "mój" świat. Formowanie świata dzięki wartościom
str. 84

9. Pomocniczo-porządkujące określenie wartości
str. 86


9.1. Pożądawczo-sprawczy stosunek do wartości
str. 86

9.2. Oceniająco-krytyczny stosunek do wartości
str. 87

9.3. Usługa jako Dobro
str. 89

10. Ewolucja poglądów na wartość
str. 90


11. Antropologiczny zwrot
str. 92


11.1. Dorobek psychologii humanistycznej
str. 92

11.2. Wkład antropologii filozoficznej
str. 93

11.3. Inspiracje antropologiczne
str. 94

11.4. Dylemat człowieka - sprawcy wartości
str. 96

12. Nowe uporządkowanie rzeczywistości: trzy światy K.R. Poppera
str. 97


12.1. Rzeczywistość wielowymiarowa
str. 97

12.2. Za-wartość świata 3
str. 98

12.3. Włączenie TRIADY w wielowymiarową rzeczywistość
str. 100

13. Aksjologicznie utrwalona hierarchia wartości
str. 102


13.1. Klasyczna hierarchia potrzeb
str. 102

13.2. Gradacja wartości
str. 103

14. Hierarchia wartości M. Schelera a hierarchia potrzeb A. Maslowa
str. 105


14.1. Wartości pionowo uporządkowane
str. 105

14.2. Hierarchie - próba uzasadnienia
str. 111

14.3. Potrzeby a pragnienia
str. 113

14.4. Prywatność potrzeb a wspólnotowość pragnień
str. 115

15. Jeszcze jeden przydatny podział wartości
str. 118

16. Pojęcie wartościowania i wyceny
str. 120


16.1. Preferowanie
str. 120

16.2. Sąd wartościujący
str. 120

16.3. Ocena wartości
str. 121

16.4. Wycena wartości
str. 122

17. Praca - źródłem wartości
str. 123


17.1. Pracy (od początku do końca) związek z wartością
str. 123

17.2. Praca w perspektywie procesu serwicyzacji gospodarki
str. 126

17.3. Skrócona systematyka rodzajów pracy
str. 129

17.4. Usługowe piętno odciskające się na pracy
str. 131

17.5. Korzyści z myślowego regresu
str. 132

18. Wartość - jako przedmiot poznania nauk ekonomicznych
str. 141


18.1. Dwa nurty ekonomicznej teorii wartości
str. 141

18.2. Wartość dodana
str. 143

18.3. Droga pośrednia: przez VAT do wartości
str. 144

18.4. Ekonomiczna wykładnia wartości dodanej
str. 145

18.5. Wycena wartości klienta-udziałowca
str. 149

18.6. Wartość odzyskiwana traci znaczenie na rzecz wartości doświadczanej
str. 152

18.7. Wartość w perspektywie teorii usług
str. 153

18.8. Współczesna analiza wartości odkrywająca znaczenie niematerialnych aktywów
str. 155

19. W poszukiwaniu nowego źródła wartości
str. 157


19.1. Nowe aktywa we współczesnej gospodarce zaczynają wyznaczać wartość
str. 157

20. Wartość w gospodarce sieciowych powiązań
str. 163


20.1. Gospodarka sieciowych powiązań (The network economy)
str. 163

20.2. Społeczeństwo ludzi komunikujących się
str. 166

20.3. Sieć - infrastrukturą odmaterializowanej gospodarki
str. 168

20.4. Konsekwencje usieciowienia współczesnego społeczeństwa
str. 180

20.5. Etyka hackerów, jako wytwór kultury innowacji, uzasadnieniem dla apologii kultury
str. 188

20.6. Wartość jako podstawa apologii kultury
str. 193

21. Konsumpcja jako sposób potwierdzania wartości
str. 196

21.1. Wprowadzenie albo diagnoza stanu
str. 196

21.2. Niebezpieczeństwo przekształcenia się nadwyżki w nicość w gospodarce nadmiaru
str. 199

22. Zmiana paradygmatu marketingu
str. 205


22.1. Symptomy dokonujących się zmian
str. 205

22.2. Zmiany zaczęły się w usługach
str. 206

22.3. Wartość w znaczeniu marketingowym
str. 209

23. Od jakości do wartości
str. 212


23.1. Kontekst interpretacyjny w zarysie
str. 212

23.2. Możliwość synkretycznego ujęcia jakości
str. 213

23.3. Jakość w sferze ponadzmysłowych doznań
str. 215

23.4. Wartość ujęta interdyscyplinarnie
str. 225

24. Wartość w ujęciu nauk o zarządzaniu
str. 229


24.1. Zarządzanie wartością w warunkach niekonkurencyjnych celów
str. 230

24.2. Wartość w układzie spolaryzowanych napięć
str. 232

25. Zestaw wartości "dyscyplinarnie" uporządkowany
str. 239

25.1. Podstawowy zestaw wartości
str. 239

25.2. Wartość w ujęciu "dyscyplinarnym"
str. 240

25.3. Szacunek wartości produktu
str. 244

26. Definicja wartości ekonomicznej marketingowo i aksjologicznie skorygowana
str. 248

27. Współczesne teorie kreacjonizmu wartości
str. 250


27.1. Kreowanie wartości - skrótowa charakterystyka
str. 250

27.2. Koncepcja twórczości zaprogramowanej
str. 255

27.3. Nobilitujące signum twórczości
str. 260

28. Novum organum ery postindustrialnej
str. 262


29. Nowa typologia klientów
str. 266


29.1. Aneks do klasycznej segmentacji
str. 266

29.2. Indywidualny klient jako przedmiot badań
str. 274

29.3. Klient - wartość, konsekwencje wzajemnych odniesień
str. 276

29.4. Nośniki wartości
str. 283

30. Zarys paradygmatu współpracy
str. 287


30.1. Przyczynek do "filozofii" współpracy
str. 287

30.2. Bezkonkurencyjny paradygmat gospodarki rynkowej i jego konsekwencje
str. 293

30.3. W stronę paradygmatu współpracy
str. 303

30.4. Systematyzacja form współpracy
str. 309

30.5. Logika praktyczna jako podstawa teorii współpracy
str. 312

31. Wartość wspólnie dodana
str. 315


31.1. Wartość wspólnie dodana w marketingowym kontekście interpretacyjnym
str. 315

31.2. Współtworzenie wartości
str. 317

32. Klient współwytwórcą wartości
str. 320

32.1. Tworzenie wartości jako współtworzenie (Value creation as a co-creation
str. 320

32.2. Klienci w poszukiwaniu doświadczeń źródłowych
str. 324

32.3. Wyniki ustaleń i ich transpozycja
str. 334

33. Zarządzanie relacjami z klientem. CRM jako CVM
str. 337


33.1. Powstanie i znaczenie CRM
str. 338

33.2. CRM - wpisane w schemat blokowy interakcje
str. 340

33.3. CRM - wersja relacyjna
str. 341

33.4. CRM jako VCM
str. 346

34. Zarządzanie interakcjami z klientami
str. 352


35. Oszacowanie korzyści wynikających ze współpracy
str. 355

35.1. Postulat wyprowadzony z rozpoznanego trendu
str. 355

35.2. Nowa korzyść: tworzenie wartości z klientem na fundamencie zaufania
str. 356

36. Od łańcucha do konstelacji wartości
str. 361


36.1. Dekonstrukcja łańcucha wartości
str. 365

37. Wprowadzenie do relacyjnej konstelacji wartości
str. 372


37.1. Fazy pośrednie prowadzące do RKW
str. 372

37.2. RKW - zarys teorii
str. 375

37.3. RKW - rekonstrukcja kontekstu
str. 377

37.4. Zarys teorii RKW
str. 380

37.5. RKW - wymiar podmiotowy
str. 388

37.6. Pomiar wyników
str. 391

38. RKW - próby zdefiniowania
str. 396


38.1. Poziomy analityczne
str. 396

38.2. Kolejna próba zdefiniowania RKW
str. 398

38.3. Definiowanie RKW
str. 402

39. Korzystne implikacje wynikające z rozwiniętej RKW
str. 409


39.1. Korzyści
str. 409

39.2. Zasadnicze implikacje
str. 411

40. Ku syntezie: nowy wymiar w myśleniu strategicznym
str. 416


40.1. Możność - eksplikacja pojęcia
str. 416

40.2. Możność - nowa przesłanka określająca przedsiębiorczość
str. 422

Zakończenie
str. 427

Summary
str. 429

Bibliografia
str. 433

Ukryj

Opis:

W książce Zarządzanie wartością z klientem autor dowodzi zasadności tezy, że możliwe jest niwelowanie powiększającego się dystansu między ekonomią a naukami społecznymi, a zwłaszcza między ekonomią a humanistyką. Autor jest wyrazicielem optymizmu poznawczego, przekonując, że możliwe jest przezwyciężenie występującego powszechnie, rozłącznego traktowania wartości, kiedy to wartość (dla) klienta przeciwstawiana jest wartości (dla) przedsiębiorstwa. Tyleż oryginalna, co prowokacyjnie sformułowana teza osadzona zostaje na trzech fundamentalnych założeniach dotyczących: • „godności systemowej” (rzeczywistość jest wielowymiarowa), • pełni semantycznej (wartość odsyłająca do klasycznej TRIADY), • prymatu ludzkiej podmiotowości (nieodzowność wspomagania antropologicznego nauk społecznych). Sytuując omawiane kwestie w sferze poznania (teoria), autor odwołuje się jednocześnie do ich odpowiedników w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza tej, która jest najbliższa człowieka. Są nią oczywiście usługi. Wnikliwa analiza i dogłębna znajomość tychże pozwalają z działalności usługowej wyprowadzić koncepcję relacyjnej konstelacji wartości. W interpretacji autora staje się ona realnym łącznikiem między ekonomią a aksjologią, zaś działalności usługowej przydaje nowego znaczenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1631-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 440
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0786:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów