Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Rylski, Andrzej Jakubecki, Anna Hrycaj, Henryk Dolecki (redakcja naukowa), Tadeusz Wiśniewski (redakcja naukowa),
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  17.08.2013 r.
Kod: ABC-0558:W02P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 13

CZĘŚĆ CZWARTA
PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KSIĘGA PIERWSZA
JURYSDYKCJA KRAJOWA | str. 15


TYTUŁ I
Przepisy ogólne | str. 42

TYTUŁ II
(skreślony) | str. 66

TYTUŁ III
Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 66

TYTUŁ IV
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 123

TYTUŁ IVa
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 173

KSIĘGA PIERWSZA A
IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY | str. 183

KSIĘGA DRUGA
POSTĘPOWANIE | str. 230


TYTUŁ I
Zdolność sądowa i procesowa | str. 230

TYTUŁ II
Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 238

TYTUŁ III
Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 254

TYTUŁ IV
Pomoc prawna | str. 258

TYTUŁ V
Zabezpieczenie dowodów | str. 308

TYTUŁ VI
Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 312

TYTUŁ VII
Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 320

TYTUŁ VIII
Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 326

TYTUŁ IX
Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 334

TYTUŁ X
Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 337

KSIĘGA TRZECIA
UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI | str. 341


TYTUŁ I
Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 342

TYTUŁ II
Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 369

TYTUŁ III
Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 383

TYTUŁ IV
Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 386

TYTUŁ V
Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 389

TYTUŁ VI
Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych | str. 391

CZĘŚĆ PIĄTA
SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)


TYTUŁ I
Przepisy ogólne | str. 407

TYTUŁ II
Zapis na sąd polubowny | str. 432

TYTUŁ III
Skład sądu polubownego | str. 462

TYTUŁ IV
Właściwość sądu polubownego | str. 482

TYTUŁ V
Postępowanie przed sądem polubownym | str. 494

TYTUŁ VI
Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 510

TYTUŁ VII
Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 528

TYTUŁ VIII
Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 546

Skorowidz rzeczowy | str. 561


Ukryj

Opis:

Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje omówienie przepisów z zakresu między narodowego postępowania cywilnego oraz dotyczących postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym). Uwzględnia również wszystkie zmiany w kodeksie, które miały miejsce od czasu ostatnie] edycji w 2012 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej - w sposób kompletny i szczegółowy przedstawiają m.in.:

  • problematykę jurysdykcji krajowej w procesie,
  • przebieg postępowania sądowego, w tym kwestie związane ze zdolnością sądową i procesową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zasady pomocy prawnej, zabezpieczenia kosztów procesu,
  • zasady uznania i stwierdzania wykonalności orzeczeń i ugod sądów państw obcych lub innych organów państw obcych w sprawach cywilnych, wykonalności europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich UE, wykonalności orzeczeń sądów państw U E wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i w sprawach alimentacyjnych.
Wiele uwagi poświęcono przepisom regulującym postępowanie przed sądem polubownym, w tym zagadnieniom związanym z zapisem na sąd polubowny, rozstrzygnięciami oraz uznaniem i wykonalnością orzeczeń zapadłych przez tym sądem. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny są przedstawiane szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych i aplikantów tych zawodów prawniczych. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski

Tom I - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4413-5 , Oprawa: oprawa twarda z obwolutą , Format: B5 (176 x 250 mm) , 568
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: CYWILNE POSTĘPOWANIE
Kod: ABC-0558:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów