Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dorota Brzezińska-Grabarczyk, Mirosław Narolski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0678:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział 1. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej
[Mirosław Narolski]
str. 15


1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy
str. 20

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
str. 21

3. Jednostki budżetowe
str. 22

4. Instytuty badawcze
str. 23

5. Fundacje i stowarzyszenia
str. 25

6. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe
str. 25

7. Uczelnie medyczne
str. 27

8. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
str. 28

9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą jako praktykę zawodową
str. 29

Aneks
str. 32

Wzór umowy spółki partnerskiej lekarzy. Umowa spółki partnerskiej
str. 32

Rozdział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
[Jakub Goździkowski]
str. 34


1. Pojęcie zakładu opieki zdrowotnej
str. 34

2. Powstanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 36

3. Kierownik i kadra kierownicza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 38

4. Rada społeczna
str. 39

5. Zasady funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mienie zakładu
str. 39

6. Ujemny wynik finansowy
str. 42

7. Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 44

8. Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 48

9. Świadczenia komercyjne
str. 51

Rozdział 3. Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą
[Mirosław Narolski]
str. 53


1. Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
str. 53

2. Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
str. 55

3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
str. 57

4. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
str. 58

5. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 60

6. Dwa tryby postępowania rejestrowego
str. 61

7. Elektroniczna forma wniosku rejestrowego
str. 62

8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą
str. 62

9. Treść wniosku rejestrowego o wpis podmiotu leczniczego
str. 63

10. Treść wniosku o rejestrację praktyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek
str. 65

11. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty
str. 65

12. Postępowanie rejestrowe
str. 67

13. Obowiązek zgłaszania zmian
str. 70

14. Wykreślenie wpisu z rejestru
str. 71

Aneks. Wzór oświadczenia załączonego do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 74

Rozdział 4. Podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie medyczne (szpitale kliniczne)
[Karolina Kołakowska]
str. 75


1. Uczelnia medyczna w ustawie o działalności leczniczej
str. 76

2. Obowiązki dostosowawcze
str. 78

3. Formy prowadzenia działalności leczniczej przez publiczne uczelnie medyczne
str. 78

4. Uczelniana spółka kapitałowa
str. 79

5. Obowiązki w zakresie dydaktyki
str. 79

6. Uczelniane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
str. 81

7. Skutki pozbawienia uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej statusu przedsiębiorcy
str. 81

8. Przekształcenie uczelnianego zakładu opieki zdrowotnej w uczelnianą spółkę kapitałową
str. 82

9. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o przekształceniu
str. 83

10. Obligatoryjne przekształcenie w spółkę kapitałową
str. 84

11. Likwidacja uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 85

12. Połączenie uczelnianych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 86

13. Czasowe zaprzestanie działalności uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 88

14. Działalność dydaktyczna podmiotów leczniczych
str. 88

15. Umowa udostępnienia
str. 89

16. Obowiązek przekazywania środków na prace dydaktyczne i badawcze
str. 91

17. Ordynator i lekarz kierujący
str. 92

18. Kontrola i nadzór
str. 93

Rozdział 5. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą
[Mirosław Narolski]
str. 95


1. Cele finansowane ze środków publicznych
str. 95

2. Programy zdrowotne i promocja zdrowia
str. 96

3. Szczególny charakter środków publicznych przyznanych na realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz remonty i inwestycje
str. 99

4. Inne cele finansowane ze środków publicznych
str. 101

5. Środki unijne
str. 101

6. Umowa na realizację zadań ze środków publicznych
str. 103

7. Finansowanie w drodze dotacji zadań podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 104

8. Dyscyplina finansów publicznych
str. 106

Rozdział 6. Zasady subkontraktowania świadczeń zdrowotnych
[Anna Gąsecka]
str. 108


1. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
str. 108

2. Podmioty lecznicze objęte regulacją
str. 108

3. Przesłanki dopuszczalności udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
str. 110

4. Procedura udzielania zamówienia
str. 112

5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
str. 117

Aneks
str. 120

1. Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
str. 120

2. Przykładowy formularz oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych
str. 121

3. Przykładowy regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
str. 122

4. Oświadczenie członka komisji
str. 126

5. Przykładowa umowa o świadczenie usług zdrowotnych
str. 127

Rozdział 7. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów medycznych od odpowiedzialności cywilnej i z tytułu zdarzeń medycznych
[Marcin Drewicz]
str. 133


1. Zakres podmiotowy obowiązku ubezpieczenia
str. 133

2. Zakres przedmiotowy obowiązku ubezpieczenia
str. 134

3. Powstanie obowiązku ubezpieczenia
str. 136

4. Postępowanie likwidacyjne w razie ubezpieczenia OC obejmującego szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego
str. 138

5. Skutki prawne braku terminowego opłacania składek ubezpieczenia
str. 141

6. Sumy gwarancyjne
str. 142

7. Dobrowolne ubezpieczenie OC
str. 146

8. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC
str. 147

9. Sankcje za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC
str. 148

Rozdział 8. Zdarzenia medyczne [Dorota Brzezińska-Grabarczyk]
str. 150

1. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
str. 152

2. Etap pierwszy - postępowanie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego
str. 155

2.1. Zawieszenie i umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją
str. 160

2.2. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiej komisji
str. 161

2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji
str. 161

3. Etap drugi - ustalanie wysokości odszkodowania
str. 162

3.1. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją
str. 165

3.2. Konsekwencje ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzką komisją dla odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital
str. 166

4. Porównanie procedury dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed wojewódzką komisją i przed sądem powszechnym
str. 169

Rozdział 9. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych
[Anna Gąsecka]
str. 170


1. Ogólne warunki przeprowadzania kontroli
str. 171

2. Szczególne uprawnienia kontrolne podmiotów prowadzących rejestr podmiotów leczniczych
str. 181

3. Uprawnienia kontrolne ministra do spraw zdrowia
str. 186

4. Uprawnienia kontrolne podmiotu tworzącego
str. 191

5. Szczegółowe warunki kontroli przez ministra do spraw zdrowia i przez organ tworzący
str. 192

6. Kontrola wykonywana przez podmiot przekazujący środki publiczne
str. 195

Aneks
str. 197

1. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych
str. 197

2. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli
str. 198

3. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych
str. 199

4. Odwołanie od decyzji administracyjnej
str. 201

Rozdział 10. Przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej
[Dorota Brzezińska-Grabarczyk]
str. 203


1. Podjęcie decyzji o przekształceniu
str. 203

2. Wybór rodzaju spółki, w którą przekształca się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
str. 206

3. Czynności przygotowawcze
str. 206

4. Organ dokonujący przekształcenia
str. 209

5. Tryb przekształcenia
str. 209

6. Umowa (statut) spółki
str. 211

7. Wysokość kapitału zakładowego spółki
str. 212

8. Skutki przekształcenia
str. 214

9. Przekształcenie kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę
str. 214

10. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - art. 299 k.s.h.
str. 216

Aneks
str. 219

1. Formularz KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 219

2. Formularz KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
str. 224

3. Formularz KRS-WH - Sposób powstania podmiotu
str. 226

4. Formularz KRS-WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
str. 228

5. Formularz KRS-WM - Przedmiot działalności
str. 234

6. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 236

7. Oświadczenie członka zarządu
str. 236

8. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie pokrycia kapitału zakładowego
str. 237

9. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie adresu siedziby spółki
str. 237

10. Wzór podpisu członka zarządu
str. 238

Rozdział 11. Regulacje w zakresie prawa pracy [Karolina Kołakowska]
str. 239


1. Czas pracy
str. 239

2. Równoważny rozkład czasu pracy
str. 242

3. Indywidualny rozkład czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy
str. 243

4. System równoważnego czasu pracy a godziny nadliczbowe i dni wolne od pracy
str. 243

5. Praca zmianowa
str. 244

6. Dyżur medyczny
str. 245

7. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 248

8. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
str. 248

9. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym utworzonym przez uczelnię medyczną
str. 251

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony zdrowia.
Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia, Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian wymaganych przez przepisy i dostosowania prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości prawnej.
Publikacja omawia m.in. zagadnienia związane z: funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, w tym z przekształceniem szpitali klinicznych, finansowaniem podmiotów leczniczych ze środków publicznych. Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za kierowanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą-dyrektorów, menedżerów oraz pracowników organów rządowych i samorządowych, będących podmiotami tworzącymi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podejmujących decyzje w zakresie ich przekształceń w spółki kapitałowe.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1603-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0678:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów