Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Grzegorz Łaszczyca,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2011 r.
Kod: KAM-1591:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 23

Wstęp
str. 27

Rozdział 1
Istota postanowienia administracyjnego
str. 31


1.1. Rozstrzygnięcia niemerytoryczne w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 31

1.2. Czynności procesowe orzecznicze a czynności procesowe techniczne i działania pozaprocesowe organu administracji publicznej
str. 35

1.3. Ewolucja rozwiązań prawnych w zakresie postanowień administracyjnych
str. 40

1.3.1. Decyzja incydentalna w przepisach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnym
str. 40

1.3.2. Modyfikacja koncepcji postanowienia w przepisach k.p.a.
str. 42

1.4. Zakres regulacji prawnej postanowień administracyjnych
str. 44

1.4.1. Uwagi ogólne
str. 44

1.4.2. Ogólne aspekty odpowiedniego stosowania przepisów prawa
str. 46

1.4.3. Rezultaty odpowiedniego stosowania do postanowień określonych przepisów k.p.a.
str. 49

1.5. Charakter prawny postanowienia administracyjnego
str. 53

1.5.1. Uwagi ogólne
str. 53

1.5.2. Postanowienie jako czynność procesowa podmiotu administrującego
str. 55

1.5.3. Postanowienie jako czynność procesowa władcza
str. 57

1.5.4. Postanowienie jako czynność procesowa orzecznicza
str. 59

1.5.5. Postanowienie jako czynność procesowa formalna i ekspresywna
str. 60

1.5.6. Postanowienie jako czynność procesowa nieodwołalna
str. 62

1.5.7. Postanowienie jako czynność następcza (końcowa) w określonej grupie czynności (w postępowaniu o charakterze szczególnym, wpadkowym)
str. 64

1.5.8. Postanowienie jako czynność procesowa pomocnicza
str. 65

1.5.9. Postanowienie jako czynność procesowa powtarzalna
str. 67

1.6. Podstawa prawna postanowienia administracyjnego
str. 68

1.7. Pojęcie postanowienia administracyjnego
str. 72

Rozdział 2
Klasyfikacja postanowień administracyjnych
str. 73


2.1. Uwagi ogólne
str. 73

2.2. Kryterium charakteru rozstrzyganej kwestii
str. 73

2.3. Kryterium skutku zakończenia postępowania administracyjnego
str. 81

2.4. Kryterium zdeterminowania postanowienia przez podstawę prawną
str. 86

2.5. Kryterium stopnia związania treści postanowienia normą prawną
str. 89

2.6. Kryterium dopuszczalności zaskarżenia postanowienia zwykłym środkiem prawnym
str. 92

2.7. Kryterium uwzględnienia żądań strony lub innego uczestnika postępowania
str. 98

2.8. Kryterium inicjatywy zmierzającej do wydania postanowienia administracyjnego
str. 99

2.9. Kryterium etapu procesowego wydania postanowienia administracyjnego
str. 101

2.10. Kryterium całościowego lub częściowego rozstrzygnięcia określonej kwestii
str. 104

2.11. Inne kryteria klasyfikacyjne
str. 105

Rozdział 3
Zakres podmiotowy postanowień administracyjnych
str. 106


3.1. Uwagi ogólne
str. 106

3.2. Podmiot zdolny do wydania postanowienia administracyjnego
str. 107

3.2.1. Organ administracji publicznej
str. 108

3.2.2. Inny administrujący podmiot procesowy
str. 110

3.2.2.1. Bezpośredni przełożony pracownika
str. 110

3.2.2.2. Przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia
str. 111

3.2.2.3. Kierujący rozprawą
str. 113

3.3. Adresat postanowienia administracyjnego
str. 116

3.3.1. Uwagi ogólne
str. 116

3.3.2. Organ administracji publicznej i pracownicy organu (członkowie organu kolegialnego)
str. 117

3.3.3. Strona postępowania administracyjnego
str. 119

3.3.4. Podmioty na prawach strony
str. 125

3.3.5. Uczestnicy postępowania administracyjnego
str. 128

3.3.5.1. Uwagi ogólne
str. 128

3.3.5.2. Osoby zainteresowane
str. 129

3.3.5.3. Osoby uczestniczące w określonych czynnościach procesowych ze względu na swoje właściwości
str. 133

3.3.5.4. Podmioty uczestniczące w określonych czynnościach procesowych ze względu na swoje zadania
str. 135

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy postanowień administracyjnych
str. 137


4.1. "Kwestia" jako przedmiot rozstrzygnięcia
str. 137

4.2. Postanowienia rozstrzygające kwestie wyłączenia od udziału w postępowaniu oraz wyznaczenia do prowadzenia sprawy bądź załatwienia sprawy
str. 141

4.2.1. Postanowienie w kwestii wyłączenia pracownika (art. 24 § 1 i 3 k.p.a.)
str. 141

4.2.2. Postanowienie w kwestii wyłączenia członka organu kolegialnego (art. 27 § 1 k.p.a.)
str. 145

4.2.3. Postanowienie w kwestii wyłączenia biegłego (art. 84 § 2 zdanie pierwsze k.p.a.)
str. 146

4.2.4. Postanowienie o wyznaczeniu innego (nowego) pracownika, w miejsce wyłączonego, do prowadzenia sprawy (art. 26 § 1 k.p.a.)
str. 148

4.2.5. Postanowienie organu wyższego stopnia o wyznaczeniu do załatwienia sprawy innego podległego sobie organu (art. 26 § 2 zdanie drugie k.p.a.)
str. 149

4.2.6. Postanowienie Prezesa Rady Ministrów o wyznaczeniu organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 26 § 2 zdanie trzecie k.p.a.) oraz postanowienie ministra właściwego do spraw administracji publicznej o wyznaczeniu do załatwienia sprawy innego samorządowego kolegium odwoławczego (art. 27 § 3 k.p.a.)
str. 151

4.2.7. Postanowienie o wyznaczeniu organu właściwego do przeprowadzenia czynności etapu rozpoznawczego wznowionego postępowania administracyjnego (art. 150 § 2 k.p.a.)
str. 153

4.3. Postanowienia rozstrzygające kwestie udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym
str. 155

4.3.1. Postanowienie w kwestii wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego na żądanie organizacji społecznej (art. 31 § 2 k.p.a.)
str. 155

4.3.2. Postanowienie w kwestii dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym (art. 31 § 2 k.p.a.)
str. 156

4.3.3. Postanowienie w kwestii wyrażenia zgody na przedstawienie organowi administracji publicznej przez organizację społeczną swojego poglądu w sprawie (art. 31 § 5 k.p.a.)
str. 160

4.4. Postanowienie o wyznaczeniu przez organ administracji publicznej przedstawiciela dla osoby nieobecnej (art. 34 § 2 k.p.a.)
str. 162

4.5. Postanowienia rozstrzygające kwestie załatwiania sprawy w terminie
str. 165

4.5.1. Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a.)
str. 165

4.5.2. Postanowienie rozstrzygające kwestię zażalenia (wezwania do usunięcia naruszenia prawa) na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 37 § 2 k.p.a.)
str. 167

4.6. Postanowienie o odmowie doręczania stronie (innemu uczestnikowi postępowania) pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 391 § 1 k.p.a.)
str. 173

4.7. Postanowienie rozstrzygające kwestię przywrócenia terminu
str. 175

4.8. Postanowienia rozstrzygające kwestie zwrotu podań
str. 179

4.8.1. Postanowienie o zwrocie podania wnoszącemu ze względu na niemożność ustalenia organu właściwego (art. 66 § 3 k.p.a.)
str. 179

4.8.2. Postanowienie o zwrocie podania wnoszącemu ze względu na właściwość sądu powszechnego (art. 66 § 3 k.p.a.)
str. 181

4.8.3. Postanowienie w kwestii zwrotu stronie podania ze względu na nieuiszczenie w terminie należności tytułem opłat i kosztów postępowania (art. 261 § 2 k.p.a.)
str. 184

4.9. Postanowienia rozstrzygające kwestie wszczęcia postępowania administracyjnego (w trybie głównym i nadzwyczajnym)
str. 187

4.9.1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego (art. 61a k.p.a.)
str. 187

4.9.2. Postanowienie w kwestii wznowienia postępowania administracyjnego (art. 149 § 1 i 3 k.p.a.)
str. 191

4.10. Postanowienia rozstrzygające kwestie akt sprawy
str. 195

4.10.1. Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy (art. 74 § 2 k.p.a.)
str. 195

4.10.2. Postanowienie o odmowie sporządzania notatek, kopii i odpisów z akt sprawy (art. 74 § 2 k.p.a.)
str. 196

4.10.3. Postanowienie o odmowie uwierzytelnienia sporządzonych przez stronę kopii i odpisów z akt sprawy (art. 74 § 2 k.p.a.)
str. 196

4.10.4. Postanowienie o odmowie wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (art. 74 § 2 k.p.a.)
str. 196

4.10.5. Postanowienie w kwestii odtworzenia akt sprawy administracyjnej
str. 200

4.11. Postanowienia rozstrzygające kwestie środków dowodowych, toku i form postępowania wyjaśniającego
str. 203

4.11.1. Postanowienie o zwróceniu się do innego organu o udzielenie pomocy prawnej (art. 52 k.p.a.)
str. 203

4.11.2. Postanowienie w kwestii zezwolenia na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy (art. 70 k.p.a.)
str. 205

4.11.3. Postanowienie rozstrzygające kwestię przeprowadzenia dowodu (art. 77 § 2 k.p.a.)
str. 207

4.11.4. Postanowienie organu kolegialnego o zleceniu przeprowadzenia postępowania dowodowego lub jego części jednemu z pracowników organu (art. 87 k.p.a.)
str. 210

4.11.5. Postanowienie o ukaraniu grzywną za niestawiennictwo bez uzasadnionej przyczyny w charakterze świadka lub biegłego, mimo prawidłowego wezwania albo za bezzasadną odmowę złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej (art. 88 § 1 k.p.a.)
str. 212

4.11.6. Postanowienie w kwestii zwolnienia od kary grzywny (art. 88 § 2 k.p.a.)
str. 214

4.11.7. Postanowienie w kwestii wyznaczenia rozprawy (art. 89 k.p.a.)
str. 216

4.11.8. Postanowienie w kwestii odroczenia rozprawy (art. 94 § 2 k.p.a.)
str. 218

4.11.9. Postanowienie o wydaleniu z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą (art. 96 k.p.a.)
str. 219

4.11.10. Postanowienie o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy (art. 96 k.p.a.)
str. 219

4.12. Postanowienia rozstrzygające kwestie przerw toku postępowania administracyjnego
str. 222

4.12.1. Postanowienie w kwestii zawieszenia postępowania administracyjnego (art. 101 § 3 k.p.a.)
str. 222

4.12.2. Postanowienie o odmowie fakultatywnego umorzenia postępowania administracyjnego (art. 105 § 2 k.p.a.)
str. 228

4.13. Postanowienia w kwestii współdziałania organów przy wydawaniu decyzji administracyjnej
str. 231

4.13.1. Postanowienie organu załatwiającego sprawę o zwróceniu się do innego organu o zajęcie stanowiska (art. 106 § 2 k.p.a.)
str. 231

4.13.2. Postanowienie organu współdziałającego w kwestii zajęcia stanowiska (art. 106 § 5 k.p.a.)
str. 233

4.14. Postanowienia rozstrzygające kwestie złożenia przez stronę zabezpieczenia w postępowaniu administracyjnym
str. 239

4.14.1. Postanowienie o uzależnieniu załatwienia sprawy od złożenia stosownego zabezpieczenia w związku z wystąpieniem zagadnienia wstępnego (art. 100 § 3 k.p.a.)
str. 239

4.14.2. Postanowienie o zażądaniu od strony stosownego zabezpieczenia w przypadku nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 zdanie drugie k.p.a.)
str. 242

4.14.3. Postanowienie w kwestii uchylenia zabezpieczenia (art. 100 § 3 i art. 108 § 1 k.p.a.)
str. 244

4.15. Postanowienia rozstrzygające kwestie wykonalności decyzji lub postanowienia
str. 246

4.15.1. Postanowienie w kwestii nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 2 k.p.a.)
str. 246

4.15.2. Postanowienie w kwestii wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 60 k.p.a.)
str. 251

4.15.3. Postanowienie organu odwoławczego w kwestii wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji (art. 135 k.p.a.)
str. 253

4.15.4. Postanowienie w kwestii wstrzymania wykonania postanowienia, na które wniesiono zażalenie (art. 143 k.p.a.)
str. 255

4.15.5. Postanowienia rozstrzygające kwestie wstrzymania wykonania decyzji (odpowiednio postanowienia - art. 126 k.p.a.) w związku z trybem wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 152 k.p.a.) oraz trybem stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (art. 159 k.p.a.)
str. 257

4.15.6. Postanowienie w kwestii wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 61 p.p.s.a.)
str. 261

4.16. Postanowienia rozstrzygające kwestie rektyfikacji decyzji lub postanowienia
str. 264

4.16.1. Postanowienie w kwestii uzupełnienia decyzji lub postanowienia co do rozstrzygnięcia (art. 111 k.p.a. - także w związku z art. 126 k.p.a.)
str. 264

4.16.2. Postanowienie w kwestii uzupełnienia decyzji lub postanowienia co do klauzuli zaskarżalności (art. 111 k.p.a. - także w związku z art. 126 k.p.a.)
str. 268

4.16.3. Postanowienie w kwestii sprostowania zamieszczonej w decyzji lub postanowieniu klauzuli zaskarżalności (art. 111 § 1 in fine, art. 111 § 1a - także w związku z art. 126 k.p.a.)
str. 269

4.16.4. Postanowienie w kwestii sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych przez organ decyzjach lub postanowieniach (art. 113 § 1 i 3 k.p.a. - także w związku z art. 126 k.p.a.)
str. 272

4.16.5. Postanowienie w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji lub postanowienia (art. 113 § 3 k.p.a. - także w związku z art. 126 k.p.a.)
str. 276

4.17. Postanowienia rozstrzygające kwestie zawarcia ugody administracyjnej
str. 280

4.17.1. Postanowienie w kwestii odroczenia wydania decyzji i wyznaczenia stronom terminu do zawarcia ugody (art. 116 § 1 k.p.a.)
str. 280

4.17.2. Postanowienie o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia ugody (art. 119 § 1 k.p.a.)
str. 283

4.18. Postanowienia rozstrzygające kwestie toku i czynności postępowania odwoławczego, zażaleniowego oraz uruchomionego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
str. 287

4.18.1. Postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania (art. 134 k.p.a.), zażalenia (art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a.) bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub kwestii (art. 134 w zw. z art. 127 § 3 k.p.a. - także w związku z art. 144 k.p.a.)
str. 287

4.18.2. Postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania (art. 134 k.p.a.), zażalenia (art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a.), wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub kwestii (art. 134 w zw. z art. 127 § 3 k.p.a. - także w związku z art. 144 k.p.a.)
str. 291

4.18.3. Postanowienie o zleceniu organowi, który wydał decyzję lub postanowienie przeprowadzenia uzupełniającego postępowania wyjaśniającego (art. 136 k.p.a. - także w związku z art. 144 k.p.a.)
str. 293

4.18.4. Postanowienie organu odwoławczego (zażaleniowego) o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania (art. 137 k.p.a.), zażalenia (art. 137 w zw. z art. 144 k.p.a.) lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub kwestii (art. 137 w zw. z art. 127 § 3 k.p.a. - także w związku z art. 144 k.p.a.)
str. 295

4.19. Postanowienia rozstrzygające kwestie opłat i kosztów postępowania
str. 297

4.19.1. Postanowienie o zażądaniu od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania (art. 262 § 2 k.p.a.)
str. 297

4.19.2. Postanowienie w kwestii kosztów postępowania (art. 264 k.p.a.)
str. 299

4.19.3. Postanowienie w kwestii zwolnienia strony od ponoszenia opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania (art. 267 k.p.a.)
str. 302

Rozdział 5
Zagadnienia postępowania incydentalnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 306


5.1. Istota administracyjnego postępowania incydentalnego
str. 306

5.2. Problem milczenia organu procesowego w kwestii rozstrzyganej w formie postanowienia administracyjnego
str. 312

5.3. Przerwanie toku postępowania incydentalnego
str. 318

5.3.1. Uwagi ogólne
str. 318

5.3.2. Zawieszenie postępowania incydentalnego
str. 320

5.3.3. Umorzenie postępowania incydentalnego
str. 325

5.3.3.1. Istota umorzenia postępowania incydentalnego
str. 325

5.3.3.2. Bezprzedmiotowość postępowania incydentalnego
str. 326

5.3.3.3. Podstawa fakultatywna umorzenia postępowania incydentalnego
str. 331

5.3.3.4. Forma rozstrzygnięcia kwestii umorzenia postępowania incydentalnego. Granice zaskarżalności rozstrzygnięcia
str. 333

Rozdział 6
Struktura postanowienia administracyjnego
str. 338


6.1. Uwagi ogólne
str. 338

6.2. Podstawowe składniki struktury prawnej postanowienia administracyjnego
str. 340

6.3. Dodatkowe składniki struktury prawnej postanowienia administracyjnego
str. 370

6.4. Układ wewnętrzny składników struktury prawnej postanowienia administracyjnego
str. 374

6.5. Skutki uchybień formy (struktury) postanowienia administracyjnego
str. 377

6.5.1. Uwagi ogólne
str. 377

6.5.2. Postanowienie nieistniejące
str. 378

6.5.3. Wadliwość istotna formy postanowienia administracyjnego
str. 383

6.5.3.1. Uwagi ogólne
str. 383

6.5.3.2. Wadliwość istotna kwalifikowana formy postanowienia
str. 384

6.5.3.3. Wadliwość istotna niekwalifikowana formy postanowienia
str. 387

6.5.4. Wadliwość nieistotna postanowienia administracyjnego. Konstrukcja prawna instytucji rektyfikacji postanowienia administracyjnego
str. 388

6.5.4.1. Uwagi ogólne
str. 388

6.5.4.2. Wady nieistotne nazwane struktury postanowienia
str. 389

6.5.4.3. Wady nieistotne nienazwane struktury postanowienia
str. 392

Rozdział 7
Doręczenie lub ogłoszenie postanowienia administracyjnego
str. 395


7.1. Uwagi ogólne
str. 395

7.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku doręczenia lub ogłoszenia postanowień administracyjnych
str. 399

7.3. Doręczenie postanowienia administracyjnego na piśmie
str. 402

7.4. Doręczenie e-postanowienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
str. 406

7.5. Ustne ogłoszenie postanowienia administracyjnego
str. 409

Rozdział 8
Skuteczność (skutki) i wykonalność (wykonanie) postanowienia administracyjnego
str. 416


8.1. Uwagi ogólne
str. 416

8.2. Skuteczność (skutki) postanowienia administracyjnego
str. 420

8.3. Wykonalność (wykonanie) postanowienia administracyjnego
str. 425

Rozdział 9
Weryfikacja instancyjna postanowień administracyjnych
str. 432


9.1. System weryfikacji postanowień administracyjnych - uwagi ogólne
str. 432

9.2. Zażalenie na postanowienie administracyjne
str. 435

9.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 435

9.2.2. Zakres regulacji prawnej zażalenia
str. 437

9.2.3. Konstrukcja prawna zażalenia jako środka prawnego (środka zaskarżenia)
str. 442

9.2.4. Przedmiot zażalenia
str. 447

9.2.5. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia
str. 449

9.2.6. Wymogi zażalenia
str. 453

9.2.7. Postępowanie zażaleniowe przed organem I instancji
str. 456

9.2.7.1. Uwagi ogólne
str. 456

9.2.7.2. Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia
str. 456

9.2.7.3. Instytucja samokontroli w postępowaniu zażaleniowym
str. 458

9.2.7.4. Wstrzymanie wykonania postanowienia
str. 462

9.2.7.5. Przesłanie zażalenia wraz z aktami sprawy organowi zażaleniowemu
str. 462

9.2.8. Postępowanie zażaleniowe przed organem II instancji
str. 464

9.2.8.1. Postępowanie wstępne
str. 464

9.2.8.2. Postępowanie rozpoznawcze
str. 466

9.2.8.3. Rozstrzygnięcie organu zażaleniowego
str. 470

9.3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie kwestii
str. 485

9.4. Zarzuty procesowe w odwołaniu od decyzji
str. 489

Rozdział 10
Weryfikacja pozainstancyjna postanowień administracyjnych (nadzwyczajne tryby wzruszenia postanowień administracyjnych)
str. 492


10.1. Ewolucja rozwiązań prawnych pozainstancyjnej weryfikacji postanowień
str. 492

10.2. System weryfikacji pozainstancyjnej postanowień administracyjnych
str. 494

10.3. Wznowienie fragmentu postępowania zakończonego ostatecznym postanowieniem administracyjnym (wznowienie postępowania incydentalnego)
str. 499

10.3.1. Istota wznowienia administracyjnego postępowania incydentalnego
str. 499

10.3.2. Przesłanki dopuszczalności wszczęcia postępowania w kwestii wznowienia postępowania incydentalnego zakończonego ostatecznym postanowieniem
str. 502

10.3.3. Podstawy wznowienia postępowania incydentalnego
str. 513

10.3.4. Tryb postępowania w kwestii wznowienia postępowania incydentalnego
str. 535

10.3.4.1. Uwagi ogólne
str. 535

10.3.4.2. Etap wstępny
str. 536

10.3.4.3. Etap rozpoznawczy
str. 539

10.3.4.4. Etap wydania rozstrzygnięcia
str. 541

10.3.5. Skutki uchylenia postanowienia w wyniku wznowienia postępowania incydentalnego
str. 547

10.4. Stwierdzenie nieważności postanowienia administracyjnego
str. 549

10.4.1. Istota stwierdzenia nieważności postanowienia administracyjnego
str. 549

10.4.2. Przesłanki dopuszczalności wszczęcia postępowania w kwestii stwierdzenia nieważności postanowienia administracyjnego
str. 552

10.4.3. Podstawy (przyczyny) stwierdzenia nieważności postanowienia administracyjnego
str. 557

10.4.4. Tryb postępowania w kwestii stwierdzenia nieważności postanowienia
str. 576

10.4.4.1. Etap wszczęcia postępowania w kwestii stwierdzenia nieważności postanowienia (etap wstępny)
str. 576

10.4.4.2. Etap rozpoznawczy
str. 581

10.4.4.3. Etap rozstrzygający
str. 585

10.4.5. Skutki stwierdzenia nieważności postanowienia administracyjnego
str. 592

10.5. Autokontrola postanowienia zaskarżonego do sądu administracyjnego (art. 54 § 3 p.p.s.a.)
str. 594

10.5.1. Charakter prawny czynności procesowej autokontrolnej
str. 594

10.5.2. Przesłanki dopuszczalności czynności autokontrolnej
str. 597

10.5.3. Forma i charakter czynności procesowej autokontrolnej
str. 604

10.5.4. Skutki czynności procesowej autokontrolnej uwzględnienia w całości skargi na postanowienie
str. 606

10.6. Skarga do sądu administracyjnego na postanowienie administracyjne
str. 607

10.6.1. Uwagi ogólne
str. 607

10.6.2. Granice sądowej kontroli postanowień wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 610

10.6.3. Legitymacja do wniesienia skargi na postanowienie administracyjne
str. 616

10.6.4. Przesłanki dopuszczalności skargi na postanowienie administracyjne
str. 619

10.6.5. Orzeczenie sądu administracyjnego w sprawie skargi na postanowienie
str. 627

Uwagi końcowe
str. 635

Wykaz literatury
str. 641

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej postanowień administracyjnych. Autor scharakteryzował poszczególne elementy konstrukcyjne postanowienia administracyjnego, zwłaszcza zakres podmiotowy i przedmiotowy tej czynności procesowej orzeczniczej, poruszył problemy doręczania (ogłaszania) postanowień, ich skuteczności i wykonalności, a także sięgnął do zagadnień weryfikacji instancyjnej i pozainstancyjnej postanowień administracyjnych. W publikacji uwzględniono również nowe konstrukcje procesowe, m.in. omówione zostały regulacje dotyczące odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania incydentalnego, zażalenia na przewlekle prowadzenie postępowania oraz uzupełnienia rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli teorii i praktyki prawa oraz postępowania administracyjnego, w szczególności dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, urzędników oraz legislatorów administracyjnych. Powinna zainteresować także studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1523-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 664
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1591:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów