Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Janusz Żołyński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2011 r.
Kod: ABC-0683:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowniczek wyrażeń obcych
str. 13

Od autora
str. 15

CZEŚĆ I. Komentarz
str. 19

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
str. 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 21


Artykuł 1
str. 21

Przedmiot sporu zbiorowego
str. 23

Warunki pracy
str. 24

Warunki płacy
str. 25

Świadczenia socjalne
str. 25

Prawa i wolności pracowników, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych
str. 27

Spór zbiorowy co do części żądań nieobjętych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
str. 28

Możliwość rozszerzenia sporu zbiorowego o nowe żądania
str. 29

Spór zbiorowy a przekształcenia własnościowe pracodawcy (spór zbiorowy a prywatyzacja) oraz procesy restrukturyzacyjne
str. 30

Spór zbiorowy a zwolnienia grupowe
str. 31

Spór zakładowy i spór wielozakładowy
str. 33

Artykuł 2
str. 34

Spór zbiorowy prowadzony przez związek zawodowy, który utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
str. 40

Artykuł 3
str. 41

Artykuł 4
str. 43

Pojęcie treści układu
str. 45

Pojęcie porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa
str. 46

Spór zbiorowy w przypadku częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy
str. 48

Artykuł 5
str. 49

Artykuł 6
str. 51

Rozdział 2. Rokowania
str. 53

Artykuł 7
str. 53

Artykuł 8
str. 57

Rokowania
str. 57

Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o sporze zbiorowym
str. 59

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w czasie sporu zbiorowego
str. 60

Artykuł 9
str. 64

Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy
str. 64

Protokół rozbieżności
str. 67

Zawieszenie sporu zbiorowego
str. 67

Podjęcie sporu zbiorowego uprzednio zakończonego podpisaniem porozumienia
str. 69

Dopuszczalność odstąpienia (wypowiedzenia) od zawartego porozumienia kończącego spór zbiorowy
str. 71

Konsekwencje prowadzenia przez pracodawcę rokowań ze związkami zawodowymi przy uznaniu, że spór zbiorowy w danym przedmiocie nie może być prowadzony
str. 72

Rozdział 3. Mediacja i arbitraż
str. 74


Artykuł 10
str. 74

Artykuł 11
str. 76

Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z określeniem zakresu mediacji
str. 78

Artykuł 111
str. 79

Artykuł 12
str. 81

Artykuł 13
str. 84

Artykuł 14
str. 86

Artykuł 15
str. 87

Artykuł 16
str. 87

Rozdział 4. Strajk
str. 95


Artykuł 17
str. 95

Strajk wielozakładowy w jednym podmiocie organizacyjnym, u którego występuje wielu pracodawców
str. 98

Strajk głodowy
str. 99

Strajk okupacyjny
str. 100

Strajk polityczny
str. 101

Kiedy strajk jest legalny?
str. 102

Strajk częściowo nielegalny
str. 104

Udział pracownika w strajku częściowo legalnym
str. 104

Artykuł 18
str. 112

Artykuł 19
str. 117

Artykuł 20
str. 120

Artykuł 21
str. 126

Artykuł 22
str. 132

Artykuł 23
str. 134

Artykuł 24
str. 138

Artykuł 25
str. 139

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
str. 147


Artykuł 26
str. 147

Odpowiedzialność
str. 150

Odpowiedzialność karna
str. 150

Odpowiedzialność pracownicza
str. 153

Lokaut
str. 156

Odpowiedzialność cywilna
str. 159

CZĘŚĆ II. Wzory pism
str. 165

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 167

Wzór nr 1. Powołanie wspólnej reprezentacji pracodawców na czas trwania sporu zbiorowego
str. 167

Wzór nr 2. Pismo pracodawcy informujące związek zawodowy o utracie prawa do prowadzenia sporu zbiorowego
str. 169

Wzór nr 3. Powołanie wspólnej reprezentacji związkowej na czas trwania sporu zbiorowego
str. 170

Wzór nr 4. Wystąpienie pracowników do związku zawodowego o reprezentowanie ich interesów zbiorowych
str. 172

Rozdział 2. Rokowania
str. 173


Wzór nr 5. Uchwała zarządu związku zawodowego o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą
str. 173

Wzór nr 6. Pismo związku zawodowego zawierające żądania będące podstawą wszczęcia sporu zbiorowego
str. 175

Wzór nr 7. Odpowiedź pracodawcy na żądania związku zawodowego
str. 177

Wzór nr 8. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o sporze zbiorowym
str. 179

Wzór nr 9. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym sporze, którego pracodawca nie uznaje za spór zbiorowy
str. 181

Wzór nr 10. Porozumienie kończące spór zbiorowy
str. 183

Wzór nr 11. Uchwała związku zawodowego o zawieszeniu sporu zbiorowego
str. 184

Wzór nr 12. Zawieszenie sporu zbiorowego dokonane przez związek zawodowy wszczynający spór
str. 185

Wzór nr 13. Uchwała związku zawodowego o podjęciu zawieszonego sporu zbiorowego
str. 186

Wzór nr 14. Pismo związku zawodowego do pracodawcy o podjęciu zawieszonego sporu zbiorowego
str. 187

Wzór nr 15. Porozumienie zawarte pomiędzy związkiem zawodowym wszczynającym spór zbiorowy a pracodawcą w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego
str. 188

Wzór nr 16. Oświadczenie pracodawcy o odstąpieniu od zawartego porozumienia kończącego spór zbiorowy
str. 189

Wzór nr 17. Oświadczenie związku zawodowego o uchyleniu się od skutków prawnych zawartego pod wpływem błędu porozumienia kończącego spór zbiorowy
str. 190

Wzór nr 18. Protokół rozbieżności z rokowań przeprowadzonych w sporze zbiorowym
str. 191

Wzór nr 19. Protokół z rokowań w sporze, którego pracodawca nie traktuje jako sporu zbiorowego
str. 194

Rozdział 3. Mediacja i arbitraż
str. 196


Wzór nr 20. Uchwała zarządu związku zawodowego o prowadzeniu sporu zbiorowego na etapie mediacji i wniosek o wyznaczenie mediatora
str. 196

Wzór nr 21. Pismo związku zawodowego wnioskujące o wyznaczenie mediatora
str. 198

Wzór nr 22. Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora
str. 199

Wzór nr 23. Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z określeniem zakresu mediacji
str. 201

Wzór nr 24. Umowa zawarta pomiędzy stronami sporu zbiorowego a mediatorem dotycząca wynagrodzenia i innych kosztów postępowania mediacyjnego
str. 203

Wzór nr 25. Uchwała zarządu związku zawodowego o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego
str. 205

Wzór nr 26. Zawiadomienie pracodawcy o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego
str. 207

Wzór nr 27. Protokół rozbieżności z udziałem mediatora (z postępowania mediacyjnego)
str. 208

Wzór nr 28. Wniosek do Kolegium Arbitrażu Społecznego
str. 212

Rozdział 4. Strajk
str. 215


Wzór nr 29. Uchwała zarządu związku zawodowego o podjęciu strajku
str. 216

Wzór nr 30. Zawiadomienie pracodawcy o zorganizowaniu strajku
str. 217

Wzór nr 31. Porozumienie między pracodawcą a komitetem strajkowym określające zasady współpracy w okresie strajku
str. 218

Wzór nr 32. Wniosek do sądu o zakazanie naruszania majątku pracodawcy w trakcie strajku i zakazanie strajkującym blokowania możliwości świadczenia pracy przez łamistrajków
str. 220

Wzór nr 33. Zawiadomienie o odbyciu zgromadzenia publicznego
str. 223

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
str. 224


Wzór nr 34. Zawiadomienie Prokuratury o nielegalnym strajku (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa)
str. 224

Wzór nr 35. Pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone pracodawcy z tytułu wywołania nielegalnego strajku/akcji protestacyjnej
str. 227

Wzór nr 36. Subsydiarny akt oskarżenia pracodawcy dotyczący nielegalnego strajku/akcji protestacyjnej
str. 231

Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie umorzenia postępowania (subsydiarnego aktu oskarżenia)
str. 235

Literatura
str. 239

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób syntetyczny przedstawiono analizę przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wskazano sposoby praktycznego rozwiązania zaistniałego problemu prawnego. Autor wykorzystuje własne wieloletnie doświadczenie zawodowe radcy prawnego uczestniczącego w wielu sporach zbiorowych; uwzględnia także poglądy doktryny prawa pracy i orzecznictwo sądowe. Niewątpliwym atutem opracowania są załączone do komentarza wzory pism, dotyczące m.in. rokowań, mediacji i arbitrażu, strajku czy odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy, jak również bogaty wybór orzecznictwa sądowego i pozasądowego, w tym komisji arbitrażu społecznego, stanowiska instytucji uczestniczących w sporach zbiorowych oraz wykaz literatury przedmiotu. Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – zarówno teoretyków prawa, praktyków, jak i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Pomocna może być także w zdobywaniu wiedzy z zakresu zbiorowego prawa pracy przez studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1562-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0683:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów