Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Przyborowska-Klimczak, Adam Tarach,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1863:W01P01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 5

Życiorys naukowy Profesora Romualda Kmieci ka
str. 7

Wykaz publikacji Prof. dr. hab. Romualda Kmiecika z dziedziny prawa karnego procesowego i innych dyscyplin prawniczych
str. 13

Część I. Problemy, kierunki i propozycje nowelizacji prawa karnego materialnego i procesowego na tle założeń i unormowań kodyfikacji z 1997 r.


1. Krystyna Daszkiewicz, O przepisach znikających z kodeksów karnych
str. 33

2. Wincenty Grzeszczyk, Kierunki zmian Kodeksu postępowania karnego w 2010 r.
str. 45

3. Barbara Kunicka-Michalska, Rezolucja Sekcji III Osiemnastego Międzynarodowego Kongresu Prawa Karnego (AIDP)
str. 61

4. Władysław Mącior, Powstanie i zmierzch krakowskiej szkoły prawa karnego
str. 71

5. Marek Mozgawa, Nowe przestępstwa przeciwko wolności w kodeksie karnym z 1997 r.
str. 79

6. Andrzej Murzynowski, O założeniach ostatniego projektu kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
str. 93

7. Ireneusz Nowikowski, O cofnięciu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym (uwagi w związku projektem zmian kodeksu postępowania karnego)
str. 109

8. Janusz Tylman, Z problematyki instytucji oskarżyciela posiłkowego
str. 121

Część II. Z pogranicza prawa karnego materialnego i procesowego

9. Tadeusz Bojarski, Zaniechanie ukarania sprawcy czynu zabronionego a dyrektywa prewencji ogólnej
str. 145

10. Dorota Orkiszewska, Przyczynek do prawnomaterialnej i procesowej problematyki czynnego żalu (art. 15 § 1 k.k.)
str. 159

11. Katarzyna Sychta, Okres spoczywania biegu terminu przedawnienia karalności przestępstw popełnionych przez osoby chronione względnym immunitetem procesowym
str. 169

12. Bogusław Sygit, Przemysław Palka, Interes publiczny i prywatny w prawie karnym - uwagi na marginesie art. 231 k.k.
str. 193

Część III. Gwarancje procesowe praw jednostki i prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ; koncepcje pragmatyzmu i konsensualizmu w sprawach karnych

13. Jerzy Duży, Porozumienia procesowe przewidziane w art. 335 i 387 k.p.k. w kontekście zasady legalizmu i prawdy materialnej
str. 219

14. Radosław Koper, Ochrona życia rodzinnego pokrzywdzonego w procesie karnym
str. 235

15. Wiesław Kozielewicz, Instytucja uchwał Sądu Najwyższego mających moc zasad prawnych - kwestie sporne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1990-2010
str. 251

16. Cezary Kulesza, Deprecjacja rozprawy głównej w procesie karnym z perspektywy obrońcy - uwagi na tle prawnoporównawczym
str. 271

17. Hanna Paluszkiewicz, Kilka uwag o konsensualizmie w postępowaniu przyspieszonym
str. 303

18. Ryszard A. Stefański, Obowiązki w ramach dozoru Policji
str. 315

19. Paweł Wiliński, Wola oskarżonego jako przesłanka wyłączająca ochronę wynikającą z konstytucyjnych gwarancji procesowych
str. 333

20. Jarosław Zagrodnik, Koncepcje kontroli zaniechania ścigania karnego
str. 347

Część IV. Problemy kontroli orzeczeń sądowych

21. Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki, Reguły ne peius a niektóre zasady procesu karnego
str. 373

22. Wojciech Jasiński, Uprawnienia pokrzywdzonego do zaskarżania wyroku sądu pierwszej instancji
str. 397

23. Monika Klejnowska, Pośredni zakaz reformationis in peius w nauce i praktyce procesu karnego
str. 413

24. Kazimierz Marszał, Gravamen w postępowaniu odwoławczym w sprawach karnych
str. 447

25. Piotr Rogoziński, Kilka uwag o stosowaniu art. 440 k.p.k. w toku rozpoznawania zażaleń na postanowienia i zarządzenia
str. 457

26. Sławomir Steinborn, O paradoksach i dobrodziejstwach zmiany lub uchylenia orzeczenia na rzecz współoskarżonych wskutek uwzględnienia cudzego środka odwoławczego (art. 435 k.p.k.)
str. 483

Część V. Zagadnienia dowodowe w świetle prawa procesowego i kryminalistyki

27. Beata T. Bieńkowska, W trosce o kontradyktoryjność dowodu z opinii biegłego
str. 507

28. Piotr Girdwoyń, Sędzia śledczy a czynności operacyjno-rozpoznawcze - uwagi na tle modelu postępowania w państwach niemieckojęzycznych
str. 521

29. Ryszard Jaworski, Trafność badań poligraficznych wobec osób niewinnych
str. 531

30. Maria Jeż-Ludwichowska, Krytycznie o koncepcji prekluzji dowodowej
str. 539

31. Dorota Karczmarska, Wskazania kryminalistyki a prawo dowodowe
str. 553

32. Zbigniew Kwiatkowski, Dopuszczalność wykorzystania "opinii prywatnej" w procesie karnym
str. 569

33. Lech K. Paprzycki, Samodzielność jurysdykcyjna sądu a wykorzystanie w procesie karnym wiadomości specjalnych w zakresie psychiatrii i psychologii - przegląd problematyki
str. 583

34. Maciej Rogalski, Koszty wykonywania obowiązków w postępowaniu dowodowym na rzecz sądów i prokuratur
str. 597

35. Jerzy Skorupka, Zgodność z prawem dowodów z podsłuchu telefonicznego na podstawie art. 237 k.p.k.
str. 613

36. Andrzej Światłowski, Erozja zakazu dowodu z zeznań świadka "ze słyszenia" (hearsay) w prawie angielskim
str. 633

37. Adam Taracha, Charakter prawny dowodowych czynności wyjaśniających Policji w sprawach o wykroczenia
str. 645

38. Tadeusz Widła, O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach
str. 657

39. Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, W kwestii procesowej czynności okazania
str. 673

40. Kazimierz Zgryzek, Zwolnienie świadka z obowiązku zeznawania w trybie art. 185 k.p.k.
str. 683

Część VI. Z historii , komparatystyki i internacjonalizacji prawa i procesu karnego

41. Krzysztof Amielańczyk, Zasada Invitus agere vel accusare nemo cogitur i jej znaczenie w prawie rzymskim
str. 699

42. Marek Kuryłowicz, Libera mortis facultas w państwie i prawie rzymskim
str. 715

43. Anna Przyborowska-Klimczak, Postępowanie dowodowe przed międzynarodowymi trybunałami karnymi
str. 727

44. Krzysztof Woźniewski, Forma i treść aktu oskarżenia (indictment) w prawie brytyjskim - zarys problematyki
str. 737

Wykaz skrótów
str. 745

Autorzy
str. 749


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1626-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 760
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1863:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów