Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Mateusz Maria Bieczyński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  29.07.2011 r.
Kod: KAM-1874:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Wolność twórczości artystycznej i jej granice. Pojęcia podstawowe
str. 29


1. Wprowadzenie
str. 29

2. Pojęcie wolności
str. 33

2.1. Uwagi wstępne
str. 33

2.2. Prawo a wolność
str. 34

2.3. Ujęcie pragmatyczne istoty pojęcia wolności
str. 41

2.4. Wnioski
str. 50

3. Pojęcie granic wolności człowieka
str. 51

3.1. Uwagi wstępne
str. 51

3.2. Granice wspólne dla wszystkich wolności i praw człowieka
str. 55

3.3. Podstawy ograniczania wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (tzw. klauzula limitacyjna)
str. 56

3.3.1. Ranga ustawowa normy ograniczającej wolność
str. 57

3.3.2. Konieczność ustanowienia normy ograniczającej wolność
str. 61

3.3.3. Przesłanki materialne
str. 66

3.3.4. Nienaruszalność istoty wolności
str. 74

3.4. Zakres zastosowania klauzuli limitacyjnej
str. 77

3.5. Wnioski
str. 78

4. Pojęcie twórczości artystycznej
str. 80

4.1. Dwa znaczenia pojęcia twórczości artystycznej
str. 80

4.2. Twórczość artystyczna jako działanie
str. 80

4.3. Twórczość artystyczna jako wytwór
str. 81

4.3.1. Dzieło sztuki
str. 82

4.3.2. Utwór
str. 83

4.3.3. Zabytek
str. 87

4.3.4. Dobro kultury
str. 88

4.3.5. Dzieło artystyczne w niemieckim piśmiennictwie konstytucyjnym
str. 89

4.4. Wnioski
str. 91

5. Zakres ochrony wolności twórczości artystycznej w prawie polskim
str. 91

5.1. Zakres ochrony wolności twórczości artystycznej w Konstytucji RP
str. 91

5.1.1. Wolność twórczości artystycznej jako wolność kulturalna
str. 91

5.1.2. Wolność twórczości artystycznej jako szczególny przypadek wolności wypowiedzi
str. 94

5.1.3. Wolność twórczości artystycznej a wolność prasy
str. 96

5.2. Ochrona twórczości artystycznej w Konstytucji RP (art. 73) a ochrona prawnoautorska
str. 98

5.3. Ochrona twórczości artystycznej w Konstytucji RP (art. 73) a ochrona cywilnoprawna (art. 23 k.c.)
str. 103

6. Wolność sztuki w prawie niemieckim
str. 116

7. Wolność twórczości artystycznej w prawie międzynarodowym
str. 123

7.1. Artykuł 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
str. 123

7.2. Ochrona w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka z 1966 r.
str. 125

7.2.1. Artykuł 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
str. 125

7.2.2. Artykuł 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych
str. 129

7.3. Relacja prawa autorskiego do swobody wypowiedzi artystycznej w prawie międzynarodowym
str. 130

7.4. Wolność twórczości artystycznej w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
str. 141

7.4.1. Konstrukcja normatywna art. 10 EKPCz i rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 141

7.4.2. Najważniejsze tezy (standardy) z praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących swobody wypowiedzi
str. 143

7.4.2.1. Pluralizm poglądów i ochrona sądów wartościujących jako podstawowe reguły wykładni
str. 143

7.4.2.2. Margines swobody ocen sądów krajowych i przesłanki wyznaczające jej zakres
str. 145

7.4.3. Wnioski
str. 149

7.5. Wolność twórczości artystycznej na gruncie art. 13 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
str. 150

8. Typologia granic wolności twórczości artystycznej
str. 151

8.1. Wprowadzenie
str. 151

8.2. Ujęcia systemowe
str. 151

8.2.1. Wedle gałęzi prawa
str. 151

8.2.2. Wedle systematyki praw człowieka
str. 152

8.3. Ujęcie przedmiotowe
str. 153

8.3.1. Granice dotyczące formy i treści
str. 153

8.3.2. Granice dotyczące tworzenia i rozpowszechniania
str. 155

8.3.3. Wnioski
str. 158

9. Podsumowanie
str. 158

Rozdział II
Szczegółowe granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych
str. 160


1. Wprowadzenie
str. 160

2. Granice dotyczące tworzenia dzieła sztuk wizualnych
str. 161

2.1. Uwagi wstępne
str. 161

2.2. Ochrona cudzego mienia
str. 161

2.3. Ciało człowieka jako materiał sztuki
str. 162

2.4. Wnioski
str. 165

3. Granice dotyczące rozpowszechniania dzieła sztuk wizualnych
str. 166

3.1. Uwagi wstępne
str. 166

3.2. Naruszenie prawa do wizerunku i dóbr mu pokrewnych
str. 170

3.2.1. Przedmiot ochrony prawa do wizerunku
str. 170

3.2.2. Przedmiot dóbr pokrewnych prawu do wizerunku
str. 173

3.2.3. Rodzaje naruszeń prawa do wizerunku i praw pokrewnych
str. 176

3.2.4. Przypadki naruszeń prawa do wizerunku i praw pokrewnych przez działania podejmowane w ramach twórczości artystycznej
str. 183

3.2.5. Satyryczny charakter utworu jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia prawa do wizerunku
str. 186

3.2.6. Wolność twórczości artystycznej a prawo do wizerunku w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 190

3.2.7. Wnioski
str. 198

3.3. Obraza uczuć religijnych
str. 200

3.3.1. Uwagi wstępne
str. 200

3.3.2. Charakterystyka przestępstwa obrazy uczuć religijnych
str. 201

3.3.3. Przypadki obrazy uczuć religijnych przez dzieła sztuk wizualnych
str. 207

3.3.4. Wolność twórczości artystycznej a wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 213

3.3.5. Wnioski
str. 218

4. Granice dotyczące tworzenia i rozpowszechniania dzieła sztuk wizualnych
str. 220

4.1. Uwagi wstępne
str. 220

4.2. Plagiat jako immanentna granica wolności twórczości artystycznej (naśladownictwo i reprodukcja)
str. 220

4.2.1. Pojęcie plagiatu
str. 220

4.2.1.1. Forma plagiatu
str. 224

4.2.1.2. Przedmiot ochrony przed plagiatem
str. 225

4.2.1.3. Status utworu jako warunek ochrony
str. 227

4.2.1.4. Elementy dzieła sztuk wizualnych podlegające ochronie przed plagiatem
str. 230

4.2.2. Plagiat a sztuka ludowa i folklor
str. 244

4.2.3. Plagiat a formy dozwolonego użytku
str. 252

4.2.3.1. Plagiat a cytat
str. 252

4.2.3.2. Plagiat a dzieło inspirowane (parodia i pastisz)
str. 260

4.2.3.3. Plagiat a dzieło zależne (przeniesienie na inną technikę artystyczną)
str. 267

4.2.4. Przyczyny zbieżności dwóch dzieł
str. 269

4.2.5. Wnioski
str. 272

4.3. Zakazy swobodnego wytwarzania i rozpowszechniania treści pornograficznych
str. 274

4.3.1. Uwagi wstępne
str. 274

4.3.2. Stan regulacji w prawie polskim
str. 276

4.3.3. Problem definicji pornografii
str. 278

4.3.4. Pornografia a twórczość artystyczna
str. 283

4.3.5. Konsekwencje regulacji art. 202 k.k. dla praktyki życia artystycznego
str. 292

4.3.5.1. Publiczna prezentacja treści pornograficznych w sposób mogący narzucać ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy
str. 292

4.3.5.2. Prezentowanie treści pornograficznej małoletniemu lub stwarzanie mu możliwości zapoznania się z nią
str. 295

4.3.5.3. Pornografia z udziałem małoletniego, użyciem przemocy i posługiwaniem się zwierzęciem
str. 296

4.3.6. Konflikt wolności wypowiedzi i moralności publicznej w prawie europejskim i wybranych ustawodawstwach państw europejskich (perspektywa porównawcza)
str. 299

4.3.7. Konflikt wolności wypowiedzi i moralności publicznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 303

4.3.8. Wnioski
str. 306

5. Podsumowanie
str. 308

Rozdział III
Wolność twórczości artystycznej jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu
str. 310


1. Wprowadzenie
str. 310

2. Kontratyp sztuki w polskim piśmiennictwie prawniczym
str. 311

3. Kontratyp sztuki w doktrynie prawa angloamerykańskiego
str. 323

4. Kontratyp sztuki w niemieckim piśmiennictwie prawniczym
str. 327

5. Podsumowanie
str. 329

Zakończenie
str. 331

Bibliografia
str. 335

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie konkretnych regulacji prawnych, które – niezależnie od dziedziny prawa – mogą stanowić istotne ograniczenie swobód twórczych. .. Książka zawiera wskazówki, jak nie narazić się na odpowiedzialność prawną w przypadkach, gdy normy prawne uzależniają zastosowanie sankcji od sposobu oznaczenia dzieła, sposobu jego prezentacji lub innych działań podmiotów prawa. .. Autor przystępnie wyjaśnia znaczenie poszczególnych regulacji, wykorzystując przy tym tezy orzecznictwa i poglądy przedstawicieli doktryny prawniczej. .. Interesujący dla Czytelnika będzie w szczególności rozdział pt. Szczegółowe granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych zawierający charakterystykę granic swobód twórczych wraz z ilustrującymi je przykładami sporów sądowych. .. Monografi a adresowana jest do sędziów, adwokatów, pracowników instytucji kultury, kuratorów i organizatorów wystaw oraz samych artystów. „Opracowanie poświęcone prawnym granicom wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych to unikalna pozycja na polskim rynku wydawniczym, która głęboką wiedzę prawniczą łączy z doskonałą znajomością zjawisk życia artystycznego”. Prof. Leszek Wiśniewski (INP PAN)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1593-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 356
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1874:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów