Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Bogusława Gnela,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1851:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 15

Część I
Podmioty umowy ubezpieczenia
str. 17


Bogusława Gnela
Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego
str. 19

Bernadetta Fuchs, Monika Jagielska
Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej stosunku ubezpieczenia
str. 32

Część II
Odpowiedzialność i roszczenia związane z naruszeniem umowy ubezpieczenia
str. 45


Bartosz Kucharski
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie umowy ubezpieczenia
str. 47

Szymon Byczko
Roszczenia uprawnionego w przypadku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela
str. 60

Część III
Wybrane zagadnienia niektórych umów ubezpieczenia
str. 71


Aleksander Raczyński
Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
str. 73

Krzysztof Radel
Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej na tle obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego
str. 83

Kinga Michałowska
Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek
str. 94

Magdalena Szczepańska
Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 110

Część IV
Wybrane problemy działalności ubezpieczeniowej
str. 123


Robert Stefanicki
Roszczenia odszkodowawcze przysługujące klientom z tytułu naruszenia reguł konkurencji przez ubezpieczycieli
str. 125

Ryszard Szostak
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
str. 142

Dariusz Fuchs
Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego za sprawę gospodarczą w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego
str. 152

Część V
Wpływ świadczeń wypłacanych przez Skarb Państwa na zasady ubezpieczeń gospodarczych
str. 163


Marcin Orlicki
O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych
str. 165

Piotr Kosior
Roszczenia Skarbu Państwa wobec sprawcy szkody z tytułu świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom Policji w związku z wypadkiem komunikacyjnym
str. 172

Część VI
Zagadnienia pośrednictwa ubezpieczeniowego
str. 181


Ewa Rott-Pietrzyk
Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług
str. 183

Jakub Pokrzywniak
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym - ocena i uwagi de lege ferenda w kontekście prac nad nowelizacją dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
str. 203

Bartosz Wojno
Przedmiotowy zakres definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego
str. 213

Zbigniew Długosz
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie
str. 227

Część VII
Publicznoprawne zagadnienia ubezpieczeń gospodarczych
str. 237


Monika Szaraniec
Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre - próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
str. 239

Aldona Piotrowska
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń
str. 255

Katarzyna Malinowska
Wdrażanie Solvency II - wpływ na umowę ubezpieczenia
str. 268

Maciej Gnela
Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego
str. 279

Piotr Wiatrowski
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości
str. 292

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym: problematykę cywilnoprawnej konstrukcji umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialności i roszczeń związanych z ta umowa, wybrane instytucje prawa ubezpieczeń, m.in. gwarancje ubezpieczeniowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe, aspekty procesowe i publicznoprawne ubezpieczeń gospodarczych. Opracowanie powinno zainteresować nie tylko teoretyków i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami, lecz także osoby i instytucje uczestniczące w procesie reform prawa ubezpieczeń gospodarczych. "Książka reprezentuje wysoki poziom naukowy. Zawiera treści ważne i aktualne. Jest dobrym fundamentem do dalszych działań badawczych i twórczych dyskusji. Nie powinno się lekceważyć zawartych w niej uwag i wniosków w prowadzonych pracach legislacyjnych. Lektura tej książki może być przydatna dla praktyków działalności ubezpieczeniowej". Dr hab. Leszek Ogieglo, prof. US

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1547-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe
Kod: KAM-1851:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów