Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1743:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Introduction
str. 17

Rozdział 1
Kryminalistyczne aspekty analizy kryminalnej
str. 23


1. Zjawisko przestępczości XXI w. Zarys problematyki
str. 23

2. Geneza i definicja analizy kryminalnej
str. 30

3. Typologia analizy kryminalnej
str. 41

4. Analiza kryminalna jako narzędzie wykrywcze
str. 46

Rozdział 2
Analiza kryminalna z perspektywy prawa dowodowego
str. 48


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 48

2. Analiza kryminalna jako ekspertyza kryminalistyczna
str. 59

3. Znaczenie nowych koncepcji śladów kryminalistycznych dla ekspertyzy z zakresu analizy kryminalnej
str. 67

Rozdział 3
Metodologia badań ankietowych
str. 73


1. Przedmiot i cele badań
str. 73

2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze
str. 74

2.1. Praktyczne stosowanie analizy kryminalnej
str. 74

2.2. Wykorzystanie wyników analizy kryminalnej
str. 75

3. Uzasadnienie wyboru respondentów i dobór próby badawczej
str. 76

4. Metoda i technika badawcza
str. 77

5. Charakterystyka narzędzi badawczych
str. 78

6. Organizacja i przebieg badania
str. 80

7. Charakterystyka respondentów
str. 82

7.1. Populacja analityków
str. 82

7.2. Populacja respondentów zajmujących się wykorzystaniem wyników analizy kryminalnej
str. 91

Rozdział 4
Prezentacja wyników ankiet analityków kryminalnych
str. 99


1. Zagadnienia wstępne
str. 99

1.1. Typy i częstotliwości wykonywanych analiz kryminalnych
str. 99

1.2. Oprogramowanie używane przez analityków
str. 105

1.3. Opinie o programie Analyst's Notebook
str. 107

1.4. Wykorzystanie baz informacyjnych w pracy analityka
str. 110

1.5. Oczekiwania analityków względem nowych rozwiązań technologicznych
str. 112

2. Analiza historii rozmów telefonicznych
str. 114

2.1. Cele prowadzenia analizy historii rozmów telefonicznych
str. 114

2.2. Ocena danych uzyskiwanych od operatorów sieci komórkowych
str. 116

2.3. Ocena przydatności analizy historii rozmów telefonicznych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 118

2.4. Problemy analizy historii rozmów telefonicznych
str. 121

3. Analiza przepływów finansowych
str. 122

3.1. Cele prowadzenia analizy przepływów finansowych
str. 123

3.2. Ocena danych uzyskiwanych od instytucji finansowych
str. 124

3.3. Ocena przydatności analizy przepływów finansowych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 126

3.4. Problemy analizy przepływów finansowych
str. 129

4. Analiza powiązań osobowych
str. 130

4.1. Cele prowadzenie analizy powiązań osobowych
str. 130

4.2. Charakterystyka źródeł danych do analizy powiązań osobowych
str. 131

4.3. Ocena danych używanych w analizie powiązań osobowych
str. 131

4.4. Ocena przydatności analizy powiązań osobowych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 134

4.5. Problemy analizy powiązań osobowych
str. 136

5. Analiza zdarzeń
str. 137

5.1. Cele prowadzenia analizy zdarzeń
str. 137

5.2. Charakterystyka źródeł danych do analizy zdarzeń
str. 138

5.3. Ocena danych używanych w analizie zdarzeń
str. 138

5.4. Ocena przydatności analizy zdarzeń a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 141

5.5. Problemy analizy zdarzeń
str. 143

Rozdział 5
Prezentacja wyników ankiet wśród osób wykorzystujących wyniki analiz kryminalnych
str. 145


1. Ocena charakteru analizy kryminalnej
str. 145

1.1. Czynność z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych
str. 145

1.2. Czynność procesowa
str. 146

1.3. Inny charakter
str. 147

2. Analiza kryminalna w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych
str. 149

3. Przekształcanie wyników analizy kryminalnej w dowód
str. 150

4. Analiza kryminalna na etapie postępowania przygotowawczego
str. 154

5. Organy zlecające analizę w postępowaniu przygotowawczym
str. 155

6. Etap postępowania przygotowawczego
str. 157

7. Stosowanie analizy kryminalnej a rodzaje spraw
str. 158

8. Przydatność analizy kryminalnej a rodzaje spraw
str. 160

9. Zaliczenie wyników analiz kryminalnych na poczet materiału dowodowego
str. 161

10. Korzystanie z analizy kryminalnej na etapie postępowania sądowego
str. 163

11. Analiza kryminalna a ocena materiału dowodowego
str. 165

12. Status analizy kryminalnej w postępowaniu sądowym
str. 166

13. Prezentowanie analizy kryminalnej przed sądem
str. 168

14. Charakterystyka rodzajów analiz kryminalnych
str. 169

14.1. Historia rozmów telefonicznych
str. 170

14.2. Powiązania osobowe
str. 170

14.3. Powiązania kapitałowe
str. 171

14.4. Przepływy finansowe
str. 172

14.5. Analizy zdarzeń
str. 173

14.6. Analiza mechanizmów działalności przestępczej (modus operandi)
str. 174

14.7. Analiza wielorodzajowa
str. 175

15. Charakterystyka przydatności analizy kryminalnej w sprawach karnych
str. 177

15.1. Ułatwianie zapoznania z obszernym, skomplikowanym materiałem dowodowym
str. 177

15.2. Ułatwianie rekonstrukcji stanu faktycznego
str. 178

15.3. Pomoc w ujawnianiu powiązań formalnych i nieformalnych
str. 178

15.4. Pomoc w ujawnianiu struktury przestępczej
str. 179

15.5. Pomoc w ujawnianiu hierarchii przestępczej
str. 180

15.6. Pomoc w udowodnieniu udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym
str. 180

16. Forma wyników analizy kryminalnej
str. 181

17. Podmioty przeprowadzające analizę kryminalną
str. 183

18. Rodzaj wykształcenia analityka
str. 184

19. Forma zdobywania wiedzy przez analityków
str. 186

20. Postulaty ankietowanych
str. 187

Podsumowanie
str. 191

1. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań
str. 191

1.1. Praktyczne stosowanie analizy kryminalnej
str. 192

1.2. Wykorzystanie wyników analizy kryminalnej
str. 196

2. Postulaty
str. 200

Summary
str. 203

1. Conclusions from the research conducted
str. 203

1.1. Practical use of criminal analyses
str. 204

1.2. Using the results of crime intelligence analysis
str. 207

2. Propositions
str. 212

Bibliografia
str. 215Ukryj

Opis:

.. Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe to pierwsza na polskim rynku ksiazka dotyczaca teoretycznych i praktycznych aspektów analizy kryminalnej – instytucji, której rola zarówno w dzialaniach operacyjnych, jak i w postepowaniu karnym nieustannie rosnie. .. Zmiany jakosciowe przestepczosci w XXI wieku wymagaja wlasciwej odpowiedzi ze strony wymiaru sprawiedliwosci i organów scigania. Autorzy, przedstawiajac wyniki obszernych, ogólnopolskich badan dotyczacych funkcjonowania analizy kryminalnej, rozpoczeli dyskusje nad kierunkami rozwoju i perspektywami analizy kryminalnej w srodowisku naukowym. .. Ksiazka adresowana jest do przedstawicieli nauki prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, ale równiez do sedziów, prokuratorów, adwokatów, którzy coraz czesciej beda mieli do czynienia z wykorzystywaniem efektów analizy kryminalnej w sprawach karnych. Publikacja ta moze równiez sluzyc funkcjonariuszom organów scigania i sluzb specjalnych, którzy przeprowadzaja taka analize lub korzystaja z jej wyników. „Problematyka analizy kryminalnej w polskiej literaturze prawniczej i kryminalistycznej jest rzadko poruszana i do chwili obecnej nie doczekala sie pelnej monografi i. Instytucja analizy kryminalnej jest jeszcze traktowana jako pewnego rodzaju nowosc i wszelkie publikacje w tym zakresie sa z duzym zainteresowaniem przyjmowane przez nauke i praktyke. Z tego wzgledu inicjatywe wydania tej pozycji nalezy uznac za bardzo cenna”. Dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1527-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 220
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1743:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów