Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejskie modele instrumentów finansowych

Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą.

więcej

Autorzy: Mariola Lemonnier,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-1792:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 11
WSTĘP | str. 15


CZĘŚĆ I
WŁASNOŚCI MODELU NORMATYWNEGO


TYTUŁ I
OPIS MODELU NORMATYWNEGO | str. 23


ROZDZIAŁ I
TEORIA ZMIENNYCH ZALEŻNYCH MODELU | str. 25

A. Teoretyczne czynniki modelu - pojęcia | str. 25
1. Problemy kwalifikacji papierów wartościowych na gruncie prawa niemieckiego | str. 31
1.1. Ewolucja pojęcia | str. 31
1.2. Teoria papierów wartościowych jako dóbr niematerialnych | str. 31
1.3. Papiery wartościowe jako swoisty rodzaj majątku | str. 35
2. Zróżnicowane pojęcie papierów wartościowych w prawie francuskim | str. 39
2.1. Pojęcie tytułu w prawie francuskim | str. 42
2.2. Tytuł zbywalny i zbywalny papier wartościowy | str. 45
2.3. Papiery handlowe | str. 50
3. Papiery wartościowe w prawie polskim - zarys | str. 51
3.1. Rozwój prawa papierów wartościowych i praktyki handlu papierami wartościowymi w Polsce | str. 51
3.2. Teoretyczne podstawy prawa papierów wartościowych | str. 56
B. Praktyczne czynniki modelu - ewolucja pojęcia. Instrument finansowy i papier wartościowy w ustawach szczególnych | str. 62
1. Szczególne przepisy dotyczące papieru wartościowego w prawie polskim. Przywiązanie do koncepcji papieru | str. 62
2. Ciągi podporządkowane teorii. Zmiany w kierunku instrumentu finansowego | str. 69

ROZDZIAŁ II
WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZMIENNYCH ZALEŻNYCH MODELU - PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | str. 77

A. Wewnętrznie zależne czynniki determinujące funkcjonowanie zmiennych - papierów wartościowych | str. 77
1. Wpływ oczywistych i nieoczywistych własności zmiennych - papierów wartościowych | str. 77
1.1. Papier wartościowy a instrument finansowy. Współistnienie dwóch pojęć | str. 78
1.2. Modyfikacje teorii powstania papierów wartościowych - uwagi w prawie niemieckim | str. 84
1.3. Teoria kontraktowa instrumentów finansowych i jej wpływ na kształt regulacji francuskich | str. 88
2. Cechy zmiennych - papieru wartościowego i instrumentu finansowego | str. 95
2.1. Papier wartościowy jako dokument | str. 95
2.1.1. Wymóg władania dokumentem | str. 100
2.1.2. Okazanie dowodu depozytu | str. 102
2.1.3. Potwierdzanie praw w dokumentach | str. 102
2.1.4. Funkcje potwierdzania praw w dokumentach | str. 103
2.2. Abstrakcyjność zobowiązania jako cecha szczególna | str. 105
2.3. Przeniesienie praw z papierów wartościowych | str. 108
2.4. Ograniczenia emisji papierów wartościowych | str. 112
B. Zewnętrzne czynniki funkcjonowania papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Funkcje papierów wartościowych i instrumentów finansowych | str. 114
1. Funkcja płatnicza i kredytowa papieru wartościowego | str. 114
2. Funkcja gwarancyjna | str. 117
3. Funkcja inwestycyjna (lokacyjna) | str. 118
4. Funkcja legitymacyjna | str. 120
4.1. Funkcja prezentacyjna | str. 121
4.2. Funkcja legitymacyjna na rzecz okaziciela dokumentu | str. 122
5. Zbywalność instrumentów jako funkcja (w modelu operacyjnym) i cecha (w modelu normatywnym) | str. 123
6. Połączenie funkcji w różnych rodzajach papierów wartościowych | str. 127

TYTUŁ II
STRUKTURA MODELU NORMATYWNEGO | str. 131


ROZDZIAŁ I
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURĘ MODELU | str. 133

A. Podział papierów wartościowych i instrumentów finansowych | str. 133
1. Rodzaj prawa potwierdzanego dokumentem w prawie prywatnym i publicznym | str. 135
1.1. Wierzytelności pieniężne | str. 136
1.1.1. Pojęcie obligacji w prawie polskim | str. 137
1.1.2. Rodzaje obligacji | str. 140
1.2. Prawa udziałowe | str. 150
1.3. Akcje, obligacje i prawo poboru - uwagi ogólne | str. 157
2. Podział ze względu na osobę uprawnioną | str. 160
3. Podział ze względu na stosunek powstania prawa i wystawienia papieru | str. 163
4. Podział ze względu na funkcję gospodarczą | str. 164
5. Podział ze względu na zakres i kompletność dokumentu papieru wartościowego | str. 165
6. Papiery różnych generacji | str. 165
B. Instrument finansowy jako zmienna niezależna | str. 168
1. Instrument finansowy w prawie bilansowym, czyli inna próba normowania instrumentu | str. 169
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych - kody i klasyfikacje techniczne | str. 174

ROZDZIAŁ II
STANDARYZACJA WARUNKÓW MODELU | str. 177

A. Standaryzacja instrumentów zbywalnych na rynkach finansowych | str. 177
1. Redagowanie standardowych wzorów kontraktów | str. 178
2. Moc prawna standardowych wzorów kontraktów | str. 179
3. Rozszerzenie zakresu standaryzacji o instrumenty zbywalne na rynkach pozagiełdowych | str. 181
3.1. Konwencja międzynarodowa ISDA | str. 182
3.2. Modele konwencji pozostawiające istotnie swobodę kontraktową stronom | str. 182
3.3. Kwalifikacja umowy ramowej | str. 183
3.4. Kwalifikacja master agreement | str. 184
B. Instrument finansowy jako przedmiot europejskiej i międzynarodowej przestrzeni finansowej | str. 185
1. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | str. 185
2. Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku (MAD) | str. 188
3. Cele i zakres dyrektyw FSAP (Financial Services Action Plan) | str. 190
4. Harmonizacja pojęć instrumentu finansowego i zbywalnego papieru wartościowego | str. 192
5. Koncepcja papierów trzymanych u profesjonalnego pośrednika w konwencji haskiej i w konwencji UNIDROIT harmonizujących przepisy dotyczące papierów wartościowych trzymanych u pośrednika | str. 193

ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI I | str. 199

CZĘŚĆ II
WŁASNOŚCI MODELU OPERACYJNEGO


TYTUŁ I
OPIS MODELU OPERACYJNEGO | str. 207


ROZDZIAŁ I
WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ FINANSOWA (FUNKCJE I CECHY RYNKU) | str. 209

A. Pojęcie rynku finansowego | str. 210
1. Rynek finansowy w ujęciu ekonomicznym i prawnym | str. 210
2. Rynek instrumentów finansowych | str. 217
3. System finansowy i sektor finansowy | str. 220
4. Funkcje rynku finansowego | str. 224
4.1. Funkcja mikro- i makroekonomiczna | str. 225
4.2. Funkcja alokacyjna | str. 226
4.3. Funkcja operacyjna i instytucjonalna | str. 226
4.4. Funkcja transformacyjna | str. 227
4.5. Funkcja przetwarzania informacji, jawności i kształtowania ceny | str. 228
5. Relatywność funkcji rynku finansowego | str. 229
5.1. Tendencje rozwoju rynku finansowego | str. 231
5.1.1. Czynniki wpływające na rozwój rynku finansowego | str. 235
B. Granice zbiorów i przestrzeni finansowej - rynek finansowy a prawo rynku finansowego | str. 242
1. Cele prawa rynku finansowego | str. 243
2. Przestrzeń finansowa w prawie europejskim | str. 246
3. Deregulacja i regulacja rynków finansowych | str. 249

ROZDZIAŁ II
ELEMENTY MODELU - RYNKU | str. 259

A. Przedmiot obrotu na rynku instrumentów finansowych | str. 259
1. Odchodzenie od pojęcia papierów wartościowych | str. 261
2. Instrumenty pochodne i ich stopniowe regulowanie | str. 267
3. Różnorodność instrumentów finansowych | str. 271
B. Wybrane cechy obrotu na rynku finansowym | str. 274
1. Płynność rynku, czyli prymat jego konkurencyjności | str. 275
2. Informacja na rynku finansowym | str. 280
3. Ryzyko na rynku finansowym | str. 287
4. Bezpieczeństwo transakcji rynku finansowego | str. 294

TYTUŁ II
STRUKTURA MODELU OPERACYJNEGO | str. 301


ROZDZIAŁ I
ORGANIZACJA MODELU - PODZIAŁY RYNKÓW FINANSOWYCH | str. 303

A. Rynek finansowania i zarządzania ryzykiem | str. 304
1. Rynek pieniężny i rynek walutowy | str. 304
2. Rynek kapitału | str. 310
2.1. Rynek kapitału dłużnego i kapitału udziałowego | str. 312
2.2. Rynek usług inwestycyjnych | str. 314
3. Rynek finansowania i rynek zarządzania poprzez instrumenty finansowe | str. 315
B. Kryteria techniczne i organizacyjne wyodrębnienia rynków | str. 319
1. Rynek pierwotny i wtórny | str. 319
2. Rynek regulowany i zindywidualizowany | str. 322
2.1. Kontrola nad rynkiem regulowanym | str. 333
2.2. Rynek giełdowy i rynek zorganizowany | str. 342
3. Rynek elektroniczny | str. 350
4. Rynek krajowy i międzynarodowy | str. 352

ROZDZIAŁ II
MACIERZE PRZESTRZENI WIELOFUNKCYJNEJ. WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA MODELU OPERACYJNEGO - EFEKT INNOWACYJNOŚCI W MODELU OPERACYJNYM | str. 357

A. Statyczne postaci występowania instrumentów finansowych na rynkach | str. 358
1. Commercial paper - ogólna charakterystyka | str. 358
1.1. Problemy kwalifikacji instrumentu | str. 358
1.2. Ujęcie negotium w różnym instrumentum | str. 364
1.3. Rynek commercial paper | str. 366
B. Rynkowa przestrzeń dynamiczna - ewolucja od instrumentów pochodnych po pochodne kredytowe | str. 368
1. Rynek instrumentów zarządzania ryzykiem | str. 369
2. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych | str. 370
2.1. Kontrakty terminowe, futures i forward | str. 374
2.2. Opcje i warranty | str. 375
2.3. Swapy | str. 377
3. Pochodne kredytowe | str. 378
4. Ekonomiczne funkcje pełnione przez pochodne instrumenty finansowe | str. 381

ZAKOŃCZENIE | str. 391
BIBLIOGRAFIA | str. 395

Ukryj

Opis:

Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:

  • papierów wartościowych,
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • rodzajów rynków finansowych,
  • standardowych wzorców kontraktów.
W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie obowiązujace akty prawne dotyczące instrumentów finansowych, a także te, które wejdą w życie 3.01.2018 r. Zaakcentowano również kierunek wprowadzanych zmian w prawie instrumentów finansowych i rynku finansowego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla ekonomistów, ksigowych, przedsibiorców, sdziów oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również regulatorów i nadzorców krajowego rynku finansowego oraz instytucji regulowanych oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą tych podmiotów. "[...] kompleksowa i interdysycplinarna analiza modeli instrumentów finansowych w świetle rozwiązań wybranych krajowych porządków prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego i niemieckiego oraz prawa Unii Europejskiej będzie pomocna w pracy praktyków rynku finansowego zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego".
dr hab. Marcin Olszak

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-724-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 412
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-1792:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów