Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2011 r.
Kod: KAM-1827:W01D02  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
str. 15

Art. 1. [Zmiana ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym]
str. 17

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
str. 17


Dział I. System szkolnictwa wyższego
str. 18

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 18

Rozdział 2. Tworzenie i likwidacja uczelni
str. 74

Rozdział 3. Nadzór nad uczelniami
str. 103

Rozdział 4. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych
str. 117

Rozdział 5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
str. 127

Rozdział 6. Polska Komisja Akredytacyjna
str. 138

Rozdział 7. Konferencje rektorów
str. 148

Dział II. Ustrój uczelni
str. 151

Rozdział 1. Statut uczelni
str. 151

Rozdział 2. Organy uczelni
str. 156

Rozdział 3. Organizacja uczelni
str. 188

Rozdział 4. Mienie i finanse uczelni
str. 207

Dział III. Pracownicy uczelni
str. 245

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 245

Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni
str. 256

Rozdział 3. Emerytury i renty nauczycieli akademickich
str. 293

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
str. 294

Rozdział 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni
str. 303

Dział IV. Studia i studenci
str. 314

Rozdział 1. Organizacja studiów
str. 314

Rozdział 2. Prawa i obowiązki studentów
str. 337

Rozdział 3. Studia doktoranckie
str. 370

Rozdział 4. Samorząd i organizacje studenckie
str. 385

Rozdział 5. Samorząd i organizacje doktorantów
str. 392

Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
str. 394

Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
str. 400

Dział V. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni
str. 402

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe [Art. 231-277]
str. 405

Art. 2. [Zmiana ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]
str. 407

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
str. 407


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 408

Rozdział 2. Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki
str. 412

Rozdział 3. Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki
str. 460

Rozdział 4. Przepisy wspólne
str. 468

Rozdział 5. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
str. 476

Rozdział 6. (uchylony)
str. 487

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe [art. 42-55]
str. 488

Art. 3-15. [Przepisy zmieniające]
str. 489

Art. 16-38. [Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe]
str. 497

Akty prawne
str. 513


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
str. 513

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
str. 664

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
str. 689

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyciąg w zakresie zmiany ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
str. 799

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: – nowych zasad uzyskiwania stopnia doktora, – warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, – zmian w systemie fi nansowania uczelni, – znowelizowanych regulacji autonomii programowej uczelni, – nowych procedur konkursów na wszystkie stanowiska na uczelniach, – obowiązku uzyskania przez wykładowcę zgody rektora na przyjęcie drugiego etatu, – nowych zasad podejmowania nauki na drugim kierunku studiów. .. Publikacja adresowana jest do osób pełniących funkcje kierownicze na wyższych uczelniach i w innych jednostkach naukowych, studentów, pracowników naukowych, a także członków centralnych organów kolegialnych (których organizację i funkcjonowanie nowelizacja zmienia w sposób istotny): Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. .. Autorzy – partnerzy w Spółce Prawniczej I&Z s.c., członkowie Polskiego Towarzystwa Legislacji, autorzy lub współautorzy wielu projektów ustaw, w tym: o szkolnictwie wyższym oraz o tytule naukowym i stopniach naukowych, uchwalonych w 1990 r.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1570-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 804
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-1827:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów