Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marcin Krajewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1840:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 23

Rozdział I
Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC
str. 29


1. Uwagi ogólne
str. 29

2. Wątpliwości związane z odpowiedzialnością kontraktową
str. 37

3. Odszkodowawczy charakter roszczenia
str. 44

3.1. Uwagi ogólne - pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 44

3.2. Roszczenia związane z ochroną własności
str. 54

3.3. Kara umowna
str. 56

3.4. Odsetki z tytułu opóźnienia
str. 61

3.5. Roszczenia regresowe pomiędzy osobami współodpowiedzialnymi za szkodę
str. 65

3.6. Roszczenie z art. 299 k.s.h.
str. 66

3.7. Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny
str. 71

3.8. Roszczenia odszkodowawcze w prawie własności intelektualnej
str. 78

4. Cywilnoprawny charakter roszczenia
str. 80

4.1. Uwagi ogólne
str. 80

4.2. Prawo pracy
str. 81

4.3. Prawo administracyjne
str. 84

4.4. Prawo karne
str. 87

4.4.1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa
str. 88

4.4.2. Ogólna zasada nieubezpieczalności odpowiedzialności karnej
str. 89

4.4.3. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody
str. 90

4.4.4. Nawiązka
str. 101

5. Odpowiedzialność objęta ochroną w poszczególnych ubezpieczeniach OC
str. 104

5.1. Uwagi ogólne
str. 104

5.2. Ograniczenia ze względu na reżim odpowiedzialności
str. 106

5.2.1. Ubezpieczenia obowiązkowe
str. 106

5.2.2. Ubezpieczenia dobrowolne
str. 110

5.3. Ograniczenia ze względu na sposób określenia odpowiedzialności objętej ubezpieczeniem
str. 111

5.3.1. Ubezpieczenia obowiązkowe
str. 111

5.3.2. Ubezpieczenia dobrowolne
str. 122

5.3.3. Sposób określenia odpowiedzialności a przejście praw i obowiązków z ubezpieczenia OC
str. 124

Rozdział II
Osoba poszkodowanego
str. 127


1. Uwagi ogólne
str. 127

2. Osoba poszkodowanego a odpowiedzialność ubezpieczonego
str. 128

2.1. Uwagi wstępne
str. 128

2.2. Współposiadanie a odpowiedzialność
str. 129

2.3. Stosunki między małżonkami
str. 134

2.3.1. Uwagi ogólne
str. 134

2.3.2. Szkoda na mieniu
str. 136

2.3.3. Szkoda na osobie
str. 141

2.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi
str. 145

3. "Osoba trzecia" w art. 822 k.c.
str. 147

4. Wyłączenia właściwe dla poszczególnych ubezpieczeń OC
str. 155

4.1. Uwagi ogólne
str. 155

4.2. Artykuł 38 ust. 1 pkt 1 u.u.o.
str. 156

4.3. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC rolników
str. 164

Rozdział III
Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku świadczenia
str. 166


1. Cechy wypadku ubezpieczeniowego
str. 166

1.1. Uwagi ogólne
str. 166

1.2. Umyślne wyrządzenie szkody w ubezpieczeniu OC
str. 175

1.2.1. Umyślność a wina umyślna
str. 175

1.2.2. Ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie
str. 176

1.2.3. Wątpliwości związane z art. 9 u.u.o.
str. 182

2. Wypadek ubezpieczeniowy a trigger
str. 185

2.1. Termin "trigger
str. 185

2.2. Stosunek triggera do wypadku ubezpieczeniowego
str. 186

3. Poszczególne rodzaje triggerów
str. 191

3.1. Act committed
str. 191

3.1.1. Znaczenie triggera
str. 191

3.1.2. Identyfikacja zdarzenia stanowiącego trigger
str. 193

3.1.3. Charakter związku między triggerem a szkodą
str. 196

3.1.4. Skutki braku tożsamości triggera i wypadku na tle poszczególnych przepisów
str. 197

3.2. Loss occurence
str. 203

3.2.1. Znaczenie triggera
str. 203

3.2.2. Zdarzenie stanowiące trigger
str. 206

3.2.3. Zdarzenie szkodowe jako proces rozciągnięty w czasie
str. 211

3.2.4. Zastrzeżenie triggera loss occurence a przepisy szczególne
str. 215

3.3. Loss manifestation
str. 216

3.4. Claims made
str. 219

3.4.1. Znaczenie triggera
str. 219

3.4.2. Zdarzenie stanowiące trigger
str. 224

3.4.3. Zastrzeżenie triggera claims made na tle regulacji szczególnych
str. 229

4. Granice swobody stron przy określaniu triggera
str. 233

Rozdział IV
Świadczenie ubezpieczyciela
str. 244


1. Ogólna charakterystyka świadczenia z ubezpieczenia OC
str. 244

1.1. Wnioski wynikające z treści art. 822 § 1 k.c.
str. 244

1.2. Świadczenie ubezpieczyciela jako zwolnienie z długu
str. 247

1.3. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.)
str. 250

1.4. Świadczenie odszkodowawcze wypłacane na rzecz ubezpieczonego
str. 254

2. Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie odszkodowania
str. 255

3. Ubezpieczenie OC a umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
str. 260

3.1. Poglądy orzecznictwa i doktryny
str. 260

3.2. Kryterium rozstrzygnięcia
str. 264

3.3. Analiza argumentów przeciwnych
str. 265

3.3.1. Ubezpieczenie OC a art. 808 k.c.
str. 265

3.3.2. Problem oznaczenia osoby trzeciej
str. 267

3.3.3. Zakres zarzutów ubezpieczyciela
str. 268

3.3.4. Interes ubezpieczonego czy poszkodowanego?
str. 271

3.3.5. Charakter bezpośredniego roszczenia
str. 271

3.3.6. Rola stosunku waluty
str. 278

3.3.7. Roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia w razie wadliwości stosunku pokrycia
str. 280

3.3.8. Roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia w razie wadliwości stosunku waluty
str. 283

3.4. Wnioski
str. 284

4. Specyfika świadczenia odszkodowawczego
str. 285

4.1. Uwagi ogólne
str. 285

4.2. Pieniężny charakter świadczenia
str. 286

4.3. "Metoda kosztorysowa" określenia wysokości odszkodowania
str. 288

4.3.1. Podstawy zastosowania
str. 288

4.3.2. Problem podatku VAT
str. 294

4.3.3. Wyłączenia zastosowania metody kosztorysowej
str. 298

5. Suma gwarancyjna
str. 302

5.1. Uwagi ogólne
str. 302

5.2. Waloryzacja sumy gwarancyjnej
str. 311

5.2.1. Uwagi ogólne
str. 311

5.2.2. Waloryzacja na podstawie art. 3581 § 3 k.c.
str. 312

5.2.3. Waloryzacja na podstawie art. 907 § 2 k.c.
str. 319

5.2.4. Waloryzacja na podstawie art. 3571 k.c.
str. 324

5.3. Podział sumy gwarancyjnej między wielu poszkodowanych
str. 330

6. Świadczenia dodatkowe związane z ubezpieczeniem OC
str. 342

6.1. Uwagi ogólne
str. 342

6.2. Koszty postępowań
str. 348

6.3. Odsetki za opóźnienie
str. 356

Rozdział V
Roszczenie o spełnienie świadczenia
str. 359


1. Roszczenie przysługujące ubezpieczonemu
str. 359

2. Bezpośrednie roszczenie poszkodowanego
str. 365

2.1. Uwagi ogólne
str. 365

2.2. Procesowy czy materialnoprawny charakter actio directa
str. 369

2.3. Charakter roszczenia na tle prawa materialnego i wynikające z tego skutki
str. 373

2.3.1. Uwagi ogólne
str. 373

2.3.2. Roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego
str. 373

2.3.3. Roszczenie o naprawienie szkody na osobie
str. 378

2.3.4. Roszczenie o zadośćuczynienie
str. 381

3. Zarzuty przysługujące ubezpieczycielowi
str. 383

3.1. Uwagi ogólne
str. 383

3.2. Zarzut potrącenia roszczenia służącego przeciwko ubezpieczającemu
str. 387

3.3. Zarzut naruszenia obowiązku deklaracji i notyfikacji ryzyka (art. 815 § 3 k.c.)
str. 390

3.4. Zarzuty odnoszące się do zdarzeń po wypadku
str. 393

3.4.1. Zakres zastosowania art. 822 § 5 k.c.
str. 393

3.4.2. Skutki zastosowania art. 822 § 5 k.c.
str. 399

4. Termin spełnienia świadczenia
str. 403

4.1. Uwagi ogólne
str. 403

4.2. Termin spełnienia świadczenia z art. 817 k.c. a art. 14 u.u.o.
str. 405

4.3. Skutki niespełnienia świadczenia w terminie
str. 409

5. Przedawnienie roszczeń
str. 413

5.1. Zakres zastosowania art. 819 § 1 i 3 k.c.
str. 413

5.2. Bieg terminu przedawnienia
str. 416

5.2.1. Początek biegu
str. 416

5.2.2. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia
str. 420

5.3. Skutek przedawnienia roszczenia
str. 424

6. Relacje procesowe roszczeń ubezpieczonego i poszkodowanego
str. 425

6.1. Ochrona sądowa roszczenia ubezpieczonego
str. 425

6.2. Powaga rzeczy osądzonej i inne kwestie związane ze wzajemnym stosunkiem roszczeń
str. 428

Rozdział VI
Zobowiązanie ubezpieczyciela a odpowiedzialność ubezpieczonego
str. 434


1. Stosunek zobowiązań w chwili powstania obowiązku świadczenia
str. 434

1.1. Zasada akcesoryjności
str. 434

1.2. Wpływ ubezpieczenia na obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego (akcesoryjność a rebours)
str. 436

1.2.1. Uwagi ogólne
str. 436

1.2.2. Miarkowanie odszkodowania na podstawie art. 440 k.c
str. 438

1.2.3. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności
str. 443

1.2.4. Określanie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę
str. 445

1.2.5. Wnioski
str. 448

2. Więź między zobowiązaniami a dalsze zdarzenia prawne
str. 449

2.1. Uwagi ogólne
str. 449

2.2. Skutki wyboru formy spełnienia świadczenia
str. 453

2.3. Odrzucenie korzyści przez poszkodowanego
str. 457

2.4. Przelew wierzytelności
str. 462

2.5. Uznanie roszczenia i ugoda
str. 465

2.5.1. Uwagi ogólne
str. 465

2.5.2. Skuteczność uznania i ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym
str. 468

2.5.3. Złamanie zakazu uznania i ugody jako przyczyna wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela
str. 471

2.5.4. Skuteczność czynności ustalających pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym
str. 473

2.6. Przypadki wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela
str. 476

2.7. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela
str. 479

2.7.1. Zwolnienie z długu
str. 479

2.7.2. Konfuzja
str. 482

3. Zagadnienia procesowe
str. 486

3.1. Uwagi ogólne
str. 486

3.2. Powództwo przeciwko ubezpieczonemu
str. 487

3.3. Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi
str. 493

3.4. Powództwo przeciwko ubezpieczonemu i ubezpieczycielowi łącznie
str. 495

Rozdział VII
Skutki zaspokojenia poszkodowanego
str. 499


1. Zaspokojenie poszkodowanego przez ubezpieczonego
str. 499

1.1. Podstawa roszczenia ubezpieczonego w stosunku do ubezpieczyciela
str. 499

1.2. Przypadki braku roszczenia ubezpieczonego
str. 505

1.3. Zakres roszczenia ubezpieczonego
str. 506

1.4. Kwestie szczególne związane z częściowym zaspokojeniem poszkodowanego
str. 508

2. Zaspokojenie poszkodowanego przez osobę trzecią odpowiedzialną za szkodę
str. 511

2.1. Zaspokojenie przez ubezpieczyciela mienia
str. 511

2.2. Zaspokojenie przez innego ubezpieczyciela OC (podwójne ubezpieczenie)
str. 513

2.3. Zaspokojenie przez inny podmiot
str. 521

3. Zaspokojenie poszkodowanego przez ubezpieczyciela
str. 524

3.1. Regres zwykły
str. 524

3.2. Regres nietypowy
str. 530

3.2.1. Możliwe źródła regresu
str. 530

3.2.2. Sposób nabycia uprawnień z tytułu regresu nietypowego
str. 535

3.2.3. Rozmiar regresu
str. 537

3.2.4. Regres nietypowy a prawo pracy
str. 541

3.2.5. Przedawnienie roszczenia
str. 543

Uwagi końcowe
str. 545

Literatura
str. 549

Skorowidz rzeczowy
str. 571

Ukryj

Opis:

W monografii omówiono w szczególności: rodzaje odpowiedzialności, które mogą być objęte ubezpieczeniem OC, kwestie związane z osoba poszkodowanego, zagadnienie zdarzenia powodującego powstanie odpowiedzialności, charakter i rozmiar świadczenia ubezpieczyciela, roszczenia o dochodzenie tego świadczenia, wpływ odpowiedzialności ubezpieczonego na odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz kwestie związane z ewentualnymi regresami.

W poszczególnych rozdziałach dokonano klasycznej cywilistycznej analizy najważniejszych cech ubezpieczenia OC i zaproponowano odpowiedzi na najważniejsze pytania jej dotyczące. Bogate odwołania do aktualnego orzecznictwa, a także wyczerpująca prezentacja stanowisk zajmowanych w polskiej literaturze prawniczej sprawiają, ze książka może być pomocna zarówno przy rozstrzyganiu problemów praktycznych, jak i wynikających z teorii prawa cywilnego i prawa umowy ubezpieczenia.

Adresaci:
Publikacja jest skierowana do prawników zajmujących się problematyka ubezpieczę i odpowiedzialności cywilnej. Sięgnąć po nią powinni zarówno adwokaci i radcowie prawni, jak i sędziowie oraz pracownicy zakładów ubezpieczeń. Prezentowane rozważania mogą ponadto zainteresować osoby zajmujące się naukowo prawem cywilnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1480-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 576
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1840:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów