Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne. Zarys problematyki

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego.

więcej

Autorzy: Andrzej Marek, Jerzy Lachowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-1841:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Część I
NAUKA O PRZESTĘPSTWIE I ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ


Rozdział I
Pojęcie prawa karnego i jego podział | str. 19

1. Pojęcie prawa karnego i jego cechy szczególne | str. 19
2. Podział prawa karnego | str. 20
3. Funkcje prawa karnego | str. 25
4. Źródła prawa karnego | str. 27
Pytania kontrolne i problemowe | str. 29

Rozdział II
Budowa i wykładnia przepisów prawa karnego | str. 31

1. Budowa przepisów prawa karnego | str. 31
2. Wykładnia przepisów prawa karnego | str. 37
Pytania kontrolne i problemowe | str. 40

Rozdział III
Zasady obowiązywania ustawy karnej | str. 41

1. Zakres obowiązywania ustawy karnej | str. 41
1.1. Temporalny zakres obowiązywania ustawy karnej | str. 41
1.2. Zasady obowiązywania ustawy karnej co do miejsca | str. 45
1.3. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy karnej | str. 47
2. Skutki skazania poza granicami RP | str. 50
3. Wpływ zmiany ustawy na odpowiedzialność karną | str. 50
Pytania kontrolne i problemowe | str. 55

Rozdział IV
Nauka prawa karnego i nauki z nią związane | str. 57

1. Rozwój nauki prawa karnego | str. 57
1.1. Nurt humanitarny w prawie karnym | str. 57
1.2. Szkoła klasyczna prawa karnego | str. 59
1.3. Szkoła antropologiczna | str. 60
1.4. Szkoła socjologiczna | str. 61
2. Współczesny nurt neoklasyczny | str. 62
3. Teoria ekonomiczna | str. 63
4. Nauka prawa karnego a nauki pokrewne | str. 63
4.1. Kryminologia i kryminalistyka | str. 63
4.2. Polityka kryminalna i nauki penitencjarne | str. 64
Pytania kontrolne i problemowe | str. 65

Rozdział V
Definicja przestępstwa | str. 67

1. Elementy struktury przestępstwa | str. 67
1.1. Czyn w prawie karnym | str. 67
1.2. Pojęcie czynu zabronionego | str. 70
1.3. Zagadnienie bezprawności kryminalnej | str. 71
1.4. Zawinienie jako przesłanka odpowiedzialności karnej | str. 72
1.5. Element materialny w strukturze przestępstwa | str. 73
2. Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej z uwagi na podmiot | str. 75
3. Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka | str. 79
4. Ogólna klasyfikacja przestępstw | str. 86
4.1. Podział przestępstw ze względu na podmiot | str. 86
4.2. Podział przestępstw ze względu na formę czynu | str. 87
4.3. Podział przestępstw ze względu na wagę czynu | str. 89
4.4. Podział przestępstw ze względu na skutek. Zagadnienie związku przyczynowego | str. 91
4.5. Podział przestępstw ze względu na typ rodzajowy | str. 97
4.6. Podział przestępstw ze względu na tryb ścigania | str. 99
Pytania kontrolne i problemowe | str. 100

Rozdział VI
Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy w prawie karnym | str. 103

1. Postacie strony podmiotowej czynu zabronionego | str. 103
1.1. Umyślność i jej formy | str. 103
1.2. Nieumyślność i jej formy | str. 107
1.3. Mieszane postacie strony podmiotowej | str. 110
2. Istota winy w prawie karnym | str. 112
2.1. Teorie winy | str. 112
2.2. Definicja winy | str. 115
3. Funkcje winy w prawie karnym | str. 116
Pytania kontrolne i problemowe | str. 118

Rozdział VII
Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu | str. 119

1. Istota kontratypu i jego miejsce w strukturze przestępstwa | str. 119
2. Kontratypy kodeksowe | str. 121
2.1. Obrona konieczna | str. 121
2.2. Stan wyższej konieczności | str. 127
2.3. Kolizja obowiązków | str. 129
2.4. Ryzyko nowatorstwa | str. 131
3. Kontratypy pozakodeksowe | str. 132
3.1. Ryzyko sportowe | str. 132
3.2. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków | str. 133
3.3. Karcenie małoletnich | str. 134
3.4. Rola zgody dysponenta dobra prawnego | str. 135
3.5. Zabiegi lecznicze | str. 137
Pytania kontrolne i problemowe | str. 138

Rozdział VIII
Okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej | str. 139

1. Istota okoliczności wyłączających winę a wyłączenie umyślności lub nieumyślności | str. 139
2. Poszczególne okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej | str. 140
2.1. Pojęcie błędu i jego rodzaje | str. 140
2.2. Błąd co do faktu | str. 142
2.3. Błąd co do bezprawności | str. 147
2.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną | str. 148
2.5. Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków | str. 149
2.6. Działanie w warunkach rozkazu | str. 150
2.7. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w stopniu znacznym | str. 152
3. Problem odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w stanie zawinionej niepoczytalności lub poczytalności znacznie ograniczonej | str. 154
Pytania kontrolne i problemowe | str. 156

Rozdział IX
Formy popełnienia czynu zabronionego | str. 157

1. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego | str. 157
1.1. Istota form stadialnych | str. 157
1.2. Charakterystyka poszczególnych form stadialnych | str. 157
1.2.1. Przygotowanie | str. 157
1.2.2. Usiłowanie | str. 160
2. Formy współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego | str. 166
2.1. Modele odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego | str. 166
2.2. Charakterystyka poszczególnych form współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego | str. 168
2.2.1. Formy sprawstwa i współsprawstwa | str. 168
2.2.2. Podżeganie i pomocnictwo | str. 173
Pytania kontrolne i problemowe | str. 176

Rozdział X
Zbieg przepisów ustawy | str. 179

1. Istota zbiegu przepisów ustawy | str. 179
2. Pomijalny zbieg przepisów ustawy i jego konsekwencje | str. 179
3. Rzeczywisty zbieg przepisów ustawy i kumulatywna kwalifikacja prawna | str. 182
Pytania kontrolne i problemowe | str. 184

Rozdział XI
Zbieg przestępstw | str. 185

1. Istota zbiegu przestępstw | str. 185
2. Prawna jedność przestępstwa (pomijalny zbieg przestępstw) | str. 186
2.1. Przestępstwa wieloczynowe | str. 186
2.2. Przestępstwa o alternatywnie określonych znamionach czynności wykonawczej | str. 186
2.3. Przestępstwo ciągłe | str. 187
2.4. Czyny współukarane | str. 190
2.5. Przestępstwo trwałe | str. 191
2.6. Przestępstwo złożone | str. 192
3. Zbieg rzeczywisty przestępstw | str. 192
3.1. Przesłanki rzeczywistego zbiegu przestępstw | str. 192
3.2. Zasady orzekania kary łącznej | str. 193
Pytania kontrolne i problemowe | str. 200

Część II
ŚRODKI REAKCJI NA CZYN ZABRONIONY


Rozdział I
Kary | str. 205

1. Pojęcie kary kryminalnej i katalog kar | str. 205
2. Grzywna | str. 208
3. Kara ograniczenia wolności | str. 211
4. Tak zwana kara mieszana | str. 214
5. Terminowa kara pozbawienia wolności i zasady jej wykonywania | str. 215
6. Kara dożywotniego pozbawienia wolności | str. 218
Pytania kontrolne i problemowe | str. 219

Rozdział II
Środki karne i kompensacyjne oraz przepadek | str. 221

1. Uwagi ogólne | str. 221
2. Środki karne | str. 222
2.1. Pozbawienie praw publicznych | str. 222
2.2. Zakazy lub nakazy określonego zachowania | str. 224
2.3. Świadczenie pieniężne | str. 233
2.4. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 234
3. Przepadek | str. 234
4. Środki kompensacyjne | str. 241
4.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę | str. 241
4.2. Nawiązka | str. 243
Pytania kontrolne i problemowe | str. 245

Rozdział III
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 247

1. Pojęcie, cele i formy probacji | str. 247
2. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 248
3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 253
4. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności | str. 261
Pytania kontrolne i problemowe | str. 266

Rozdział IV
Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str. 269

1. Recydywa | str. 269
1.1. Pojęcie recydywy | str. 269
1.2. Przesłanki i skutki recydywy szczególnej | str. 270
2. Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna | str. 272
2.1. Pojęcie przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str. 272
2.2. Środki przeciwdziałania przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str. 274
Pytania kontrolne i problemowe | str. 276

Rozdział V
Wymiar kary | str. 277

1. Pojęcie i zasady sądowego wymiaru kary | str. 277
2. Dyrektywy sądowego wymiaru kary | str. 279
3. Nadzwyczajny wymiar kary | str. 284
3.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 284
3.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 285
3.3. Darowanie kary | str. 288
Pytania kontrolne i problemowe | str. 290

Rozdział VI
Środki zabezpieczające | str. 291

1. Pojęcie oraz geneza środków zabezpieczających | str. 291
2. Zasady stosowania środków zabezpieczających | str. 291
3. Rodzaje środków zabezpieczających | str. 294
4. Skutki uchylania się od środka zabezpieczającego | str. 295
Pytania kontrolne i problemowe | str. 296

Rozdział VII
Uchylenie karalności. Zatarcie skazania | str. 297

1. Pojęcie okoliczności uchylających karalność | str. 297
2. Przedawnienie | str. 297
3. Ustawowe klauzule niekaralności | str. 300
4. Zatarcie skazania | str. 301
Pytania kontrolne i problemowe | str. 303

Część III
ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ


Rozdział I
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 307

1. Zamach stanu | str. 307
2. Zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej | str. 308
3. Szpiegostwo | str. 310
4. Przestępstwa w stosunkach międzynarodowych | str. 312
Pytania kontrolne i problemowe | str. 313

Rozdział II
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 315

1. Zabójstwo oraz inne przestępstwa polegające na spowodowaniu śmierci człowieka | str. 315
2. Przestępstwa polegające na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka | str. 320
3. Przestępstwa polegające na przerywaniu ciąży | str. 323
4. Przestępstwa polegające na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu | str. 325
5. Przestępstwo nieudzielenia pomocy | str. 327
Pytania kontrolne i problemowe | str. 327

Rozdział III
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 329

1. Przestępstwo polegające na spowodowaniu zdarzenia powszechnie niebezpiecznego | str. 329
2. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego | str. 330
3. Przestępstwa związane z terroryzmem | str. 331
Pytania kontrolne i problemowe | str. 333

Rozdział IV
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 335

1. Sprowadzenie katastrofy i wypadek komunikacyjny | str. 335
2. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości | str. 340
3. Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego | str. 341
4. Odpowiedzialność karna dyspozytora oraz osoby zapewniającej bezpieczeństwo w ruchu | str. 342
5. Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami | str. 342
Pytania kontrolne i problemowe | str. 343

Rozdział V
Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności cielesnej | str. 345

1. Przestępstwo pozbawienia wolności człowieka oraz handlu ludźmi | str. 345
2. Groźba karalna | str. 347
3. Zmuszanie do określonego zachowania | str. 349
4. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby | str. 351
5. Wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta | str. 351
6. Naruszenie miru domowego | str. 352
7. Pomówienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej | str. 353
Pytania kontrolne i problemowe | str. 355

Rozdział VI
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 357

1. Zgwałcenie oraz wymuszenie innej czynności seksualnej | str. 357
2. Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub zaufania | str. 359
3. Przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim | str. 360
4. Przestępstwa związane z pornografią | str. 362
5. Przestępstwa związane z prostytucją | str. 363
Pytania kontrolne i problemowe | str. 364

Rozdział VII
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 367

1. Przestępstwo bigamii | str. 367
2. Znęcanie się nad osobą najbliższą lub zależną | str. 368
3. Uchylanie się od alimentacji | str. 369
4. Przestępstwa przeciwko opiece | str. 371
Pytania kontrolne i problemowe | str. 373

Rozdział VIII
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego | str. 375

1. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym | str. 375
2. Sprzedajność, przekupstwo i płatna protekcja | str. 378
3. Nadużycie władzy | str. 381
Pytania kontrolne i problemowe | str. 381

Rozdział IX
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 383

1. Wywieranie wpływu na czynności sądu | str. 383
2. Fałszywe zeznania | str. 384
3. Fałszywe oskarżenie | str. 386
4. Poplecznictwo | str. 387
5. Przestępstwa polegające na uwolnieniu osoby pozbawionej wolności | str. 388
6. Naruszenie zakazu sądowego | str. 390
7. Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 391
Pytania kontrolne i problemowe | str. 392

Rozdział X
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 395

1. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika | str. 395
2. Kradzież i niszczenie urządzeń sieciowych lub trakcji elektrycznych | str. 396
3. Propagowanie ustroju totalitarnego | str. 396
4. Nawoływanie do przestępstwa lub pochwalanie przestępstwa | str. 397
5. Przestępstwo udziału w grupie lub związku przestępczym | str. 398
6. Przestępstwa związane z nielegalnym przekroczeniem granicy lub pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 401
Pytania kontrolne i problemowe | str. 402

Rozdział XI
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom | str. 403

1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 403
2. Naruszenie tajemnicy korespondencji | str. 406
3. Fałszerstwo dokumentu | str. 407
3.1. Fałsz materialny dokumentu | str. 407
3.2. Fałsz intelektualny dokumentu | str. 409
Pytania kontrolne i problemowe | str. 410

Rozdział XII
Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 411

1. Przestępstwa polegające na zaborze | str. 411
2. Przywłaszczenie | str. 415
3. Przestępstwa rozbójnicze | str. 416
4. Oszustwo i jego postacie | str. 419
5. Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy | str. 421
6. Paserstwo | str. 422
Pytania kontrolne i problemowe | str. 423

Rozdział XIII
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 425

1. Karalne nadużycie zaufania | str. 425
2. Oszustwo kapitałowe i ubezpieczeniowe | str. 426
3. Korupcja gospodarcza | str. 428
4. Pranie brudnych pieniędzy | str. 430
5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom | str. 431
6. Utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego | str. 433
Pytania kontrolne i problemowe | str. 434

Rozdział XIV
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 435

1. Przestępstwa związane z fałszowaniem pieniędzy oraz innych środków płatniczych | str. 435
2. Fałszowanie znaków wartościowych oraz urzędowych | str. 436
Pytania kontrolne i problemowe | str. 436

Literatura podstawowa | str. 437

Indeks rzeczowy | str. 439

Ukryj

Opis:

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych.

W czwartym wydaniu omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważniejsze zmiany w części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące m.in.:

  • instytucji obrony koniecznej (dodany art. 25 § 2a k.k.);
  • przepadku przedsiębiorstwa;
  • tzw. zbrodni vatowskich;
  • zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji;
  • zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne.
Treść opracowania wzbogacają przykłady, które obrazują wybrane instytucje w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Pytania kontrolne pozwalają na zweryfikowanie zdobytej wiedzy. Poruszanie się po podręczniku ułatwiają hasła brzegowe oraz indeks rzeczowy.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Będzie stanowić niezastąpioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu z prawa karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-245-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 452
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-1841:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów