Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Dariusz Strzelec,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0674;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy
str. 15


1.1. Koncepcje opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne
str. 15

1.2. Pobór podatku dochodowego
str. 18

1.3. Przychody ze stosunku pracy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 20

1.3.1. Kategorie przychodów ze stosunku pracy
str. 20

1.3.2. Źródła finansowania świadczeń na rzecz pracowników
str. 22

1.3.3. Kwalifikacja świadczeń jako przychodów ze stosunku pracy
str. 23

1.4. Przychody ze stosunku pracy a samozatrudnienie
str. 26

1.5. Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika w związku ze świadczeniami ze stosunku pracy
str. 32

Rozdział 2. Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników
str. 35


2.1. Wynagrodzenia pracowników
str. 35

2.1.1. Składniki wynagrodzenia
str. 35

2.1.2. Niewypłacone w terminie należności ze stosunku pracy a koszty podatkowe
str. 36

2.1.3. Nieopłacone składki na ZUS a koszty podatkowe
str. 38

2.1.4. Wypłata wynagrodzenia z opóźnieniem
str. 39

2.1.5. Składki na pracowniczy program emerytalny
str. 40

2.2. Odprawy związane ze stosunkiem pracy w prawie podatkowym
str. 42

2.2.1. Odprawy emerytalno-rentowe
str. 42

2.2.2. Odprawy pośmiertne
str. 43

2.2.3. Odprawy w związku z restrukturyzacją pracodawcy
str. 44

2.2.4. Odprawy związane ze stosunkiem pracy a przychody
str. 44

2.2.5. Odprawy związane ze stosunkiem pracy a koszty
str. 46

2.3. Odszkodowania związane ze stosunkiem pracy w prawie podatkowym
str. 49

2.3.1. Rodzaje odszkodowań wypłacanych pracownikowi
str. 49

2.3.2. Odszkodowania wynikające z prawa pracy a przychody
str. 52

2.3.3. Odszkodowania wynikające z prawa pracy a koszty uzyskania przychodu
str. 58

2.3.4. Odszkodowanie oraz inne świadczenia wynikające z ugody a koszty
str. 60

2.3.5. Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy pracownika
str. 62

2.4. Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania samochodów na potrzeby pracodawcy
str. 66

2.4.1. Zwrot wydatków z tytułu używania samochodów dla potrzeb pracodawcy a przychody
str. 67

2.4.2. Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania samochodów a koszty uzyskania przychodu
str. 69

2.4.3. Podróże służbowe pracownika a koszty uzyskania przychodu
str. 70

2.4.4. Wydatki na jazdy lokalne pracownika a koszty uzyskania przychodu
str. 72

2.4.5. Rodzaje wydatków pokrywanych przez pracodawcę
str. 74

2.4.6. Wymogi formalne przy uwzględnianiu wydatków z tytułu używania samochodów na potrzeby zakładu pracy
str. 76

2.4.7. Zwrot kosztów używania samochodu a własność środka lokomocji
str. 79

2.4.8. Wydatki związane z używaniem samochodu przez członka zarządu bądź udziałowca
str. 80

2.5. Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników
str. 81

2.5.1. Pojęcie podróży służbowej w prawie pracy
str. 81

2.5.2. Określenie podróży służbowej na potrzeby regulacji podatkowych
str. 84

2.5.3. Wydatki związane z podróżami służbowymi - konsekwencje podatkowe
str. 86

2.6. Ekwiwalent za używanie przez pracownika narzędzi stanowiących jego własność
str. 91

Rozdział 3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze
str. 95


3.1. Pojęcie dochodów ze świadczeń w naturze i innych otrzymanych nieodpłatnie świadczeń
str. 95

3.2. Składki opłacane przez pracodawcę z tytułu umów ubezpieczenia
str. 98

3.2.1. Składki na ubezpieczenie na życie oraz OC a koszty
str. 98

3.2.2. Składka na ubezpieczenie OC członków organów
str. 99

3.2.3. Składki na ubezpieczenie OC a przychody podatkowe
str. 104

3.3. Posiłki, napoje wydawane pracownikom w godzinach pracy
str. 109

3.3.1. Obowiązki w zakresie zapewnienia posiłków profilaktycznych
str. 109

3.3.2. Posiłki profilaktyczne a przychody pracownika
str. 110

3.3.3. Posiłki i napoje a koszty uzyskania przychodu
str. 113

3.4. Odzież ochronna, ubiór roboczy, umundurowanie, stroje służbowe
str. 115

3.5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
str. 117

3.5.1. Regulacje prawne dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
str. 117

3.5.2. Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przychód podatkowy pracowników
str. 118

3.5.3. Świadczenia przyznawane pracownikowi na podstawie przepisów o podnoszeniu kwalifikacji
str. 122

3.5.4. Wymóg posiadania akredytacji przez organizatora szkolenia a możliwość skorzystania ze zwolnienia
str. 124

3.5.5. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji a koszt pracodawcy
str. 128

3.5.6. Szkolenia w czasie kryzysu i fundusz szkoleniowy
str. 129

3.6. Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia
str. 132

3.6.1. Wydatki na opiekę medyczną a koszty uzyskania przychodu
str. 132

3.6.2. Finansowanie opieki medycznej a przychody pracowników
str. 134

3.6.3. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
str. 138

3.7. Działalność socjalna pracodawcy
str. 141

3.7.1. Działalność socjalna pracodawcy a zasady tworzenia i gospodarowania z.f.ś.s.
str. 141

3.7.2. Działalność socjalna prowadzona poprzez z.f.ś.s. oraz poza nim - konsekwencje dla pracodawcy
str. 142

3.7.3. Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków obrotowych a koszty uzyskania przychodu
str. 143

3.7.4. Świadczenia urlopowe wypłacane przez pracodawcę
str. 144

3.7.5. Warunki pozwalające uwzględnić odpisy na z.f.ś.s. w rachunku podatkowym
str. 145

3.7.6. Czasowe różnice w zaksięgowaniu odpisu i jego wpłacie a koszty uzyskania przychodu
str. 147

3.7.7. Rzeczowe świadczenia oraz kwoty otrzymane przez pracownika ze środków z.f.ś.s.
str. 149

3.7.8. Dopłaty do wypoczynku pracowników
str. 153

3.7.9. Świadczenia na rzecz byłych pracowników
str. 156

3.7.10. Zapomogi w przypadku zdarzeń losowych
str. 156

3.7.11. Pożyczki na cele mieszkaniowe z z.f.ś.s.
str. 159

3.8. Imprezy integracyjne dla pracowników
str. 161

3.8.1. Imprezy integracyjne jako koszt uzyskania przychodów
str. 161

3.8.2. Imprezy integracyjne a przychody pracownika
str. 165

3.9. Wydatki na telefony służbowe dla pracowników
str. 170

3.10. Finansowanie dojazdu do pracy pracowników
str. 170

3.10.1. Finansowanie dojazdu do pracy a przychody pracowników
str. 170

3.10.2. Finansowanie dojazdu do pracy a koszt uzyskania przychodu
str. 173

3.11. Wykorzystywanie samochodów służbowych na potrzeby prywatne pracowników
str. 174

Rozdział 4. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy w państwach Unii Europejskiej
str. 179

4.1. Zasady opodatkowania dochodu pracowników
str. 179

4.2. Przychody ze stosunku pracy w Unii Europejskiej - składniki
str. 182

4.3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze oraz sposoby ustalenia ich wartości w państwach Unii Europejskiej
str. 188

4.4. Zasady opodatkowania wybranych pozapłacowych świadczeń pracowniczych
str. 191

4.4.1. Wykorzystywanie samochodów służbowych na cele prywatne
str. 191

4.4.2. Pożyczki udzielane przez pracodawcę na preferencyjnych warunkach
str. 194

4.4.3. Mieszkanie udostępnione pracownikowi przez pracodawcę
str. 195

4.4.4. Zwolnienia od podatku dotyczące innych świadczeń pozapłacowych
str. 196

4.5. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy w Polsce a innych państwach Unii Europejskiej
str. 200

Podsumowanie
str. 203

Bibliografia
str. 209

Orzeczenia organów podatkowych
str. 215

Orzeczenia sądów
str. 225

Ukryj

Opis:

Zagadnienie świadczeń na rzecz pracowników rodzi w ostatnim czasie istotne wątpliwości. Nierzadko znajomość przepisów podatkowych może okazać się niewystarczająca - jedynie obserwacja aktualnej praktyki organów podatkowych pozwala zidentyfikować pułapki podatkowe. Stąd też w książce przedstawiono najważniejsze powstające w praktyce wątpliwości oraz sposób stosowania regulacji podatkowych przez administrację podatkową i sądy administracyjne. Dokonując analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, jak również interpretacji organów podatkowych, autor przedstawił swe uwagi związane nie tylko z podatkowymi aspektami tychże świadczeń, ale również te ogólniejszej natury, odnoszące się do stosowania prawa podatkowego w Polsce. Opracowanie jest adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 232
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0674;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów