Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Tomasz Grzegorczyk (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1816:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Profesor Janusz Tylman - wybitny człowiek nauki, prawnik, współtwórca kodyfi kacji karnoprocesowej, nauczyci el akademicki, dydaktyk i wychowawca
str. 5

Dorobek naukowy Profesora Janusza Tylmana
str. 11

Część I. Funkcja ści gania


1. Romuald Kmiecik, Legalizm i konsensualizm w działalności karnoprocesowej prokuratora - między teorią i praktyką
str. 25

2. Piotr Kruszyński, Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako podstawa umorzenia postępowania
str. 37

3. Stanisław Stachowiak, Uwagi o środkach zapobiegawczych
str. 47

4. Katarzyna Dudka, Marek Mozgawa, Interes społeczny jako przesłanka prokuratorskiej ingerencji w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w trybie art. 60 k.p.k.
str. 55

5. Zbigniew Kwiatkowski, Uprawnienia radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym
str. 71

6. Lech K. Paprzycki, Sądowa kontrola czynności operacyjno-rozpoznawczych de lege ferenda
str. 91

7. Maria Rogacka-Rzewnicka, Środki racjonalizacji zasady legalizmu we współczesnym procesie karnym
str. 105

8. Jerzy Skorupka, Ciężar dowodu i ciężar dowodzenia w procesie karnym
str. 123

9. Ryszard A. Stefański, Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej
str. 139

10. Kazimierz Zgryzek, Badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego - uwagi na tle art. 202 i 203 k.p.k.
str. 159

11. Jacek Izydorczyk, "Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa" oraz jego stopnie w polskim procesie karnym na podstawie k.p.k. z 1997 r.
str. 175

12. Radosław Koper, Konstytucyjnoprawne źródła zasady legalizmu
str. 183

13. Danuta Tarnowska, Immunitety zakrajowości jako wyłączenie jurysdykcji polskich sądów karnych wobec przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych państw obcych (art. 578-584 k.p.k.)
str. 197

14. Dorota Kaczorkiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu karnym
str. 209

15. Jacek Kosonoga, Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy (art. 275a k.p.k.)
str. 229

16. Michał Kurowski, Prokurator jako gospodarz postępowania w sytuacji bezpodstawnego zwrotu sprawy z rozprawy
str. 253

17. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych na tle niemieckiego i polskiego systemu prawnego
str. 263

18. Marcin Warchoł, Domniemania przy tymczasowym aresztowaniu
str. 277

Część II. Funkcja obrony

19. Tomasz Grzegorczyk, Obrońca z urzędu w polskim procesie karnym (wybrane zagadnienia)
str. 297

20. Cezary Kulesza, Obrona w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych w procesie amerykańskim
str. 317

21. Maciej Rogalski, Zakaz ne bis in idem - prawo podmiotowe sprawcy czynu karalnego
str. 335

22. Michał Błoński, Znaczenie odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego na tle standardów rzetelnego procesu
str. 349

23. Antoni Bojańczyk, W kwestii zawiązania się konstytucyjnej gwarancji prawa do obrony w czasie - uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.
str. 363

24. Radosław Olszewski, Procesowa funkcja pełnomocnika stron w postępowaniu karnym skarbowym
str. 375

25. Piotr Krzysztof Sowiński, Prawo oskarżonego do pomocy tłumacza (art. 72 § 1 k.p.k.)
str. 391

26. Dariusz Świecki, Udział obrońcy w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego
str. 413

27. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Ograniczenia w dostępie do akt sprawy zawierających informacje niejawne a prawo do obrony
str. 425

28. Monika Zbrojewska, Obrona obligatoryjna związana ze stanem psychiki oskarżonego (refleksje wokół art. 79 § 4 k.p.k.)
str. 437

29. Amadeusz Małolepszy, Przesłanki odpowiedzialności porządkowej obrońcy za niedopełnienie obowiązków procesowych w toku postępowania karnego
str. 451

Część III. Funkcja orzekania

30. Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki, Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym - kwestie modelowe
str. 467

31. Andrzej Murzynowski, Proceduralne przesłania dotyczące sądowego orzekania w sprawach karnych
str. 481

32. Bogusław Sygit, Andrzej Ważny, Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego
str. 493

33. Zofia Świda, Sędzia jako zawód szczególnego zaufania społecznego - wymogi i uprawnienia
str. 509

34. Stanisław Waltoś, Ławnik - czy piąte koło u wozu?
str. 523

35. Ireneusz Nowikowski, Zasądzenie odszkodowania cywilnego z urzędu w kontekście zmian prawa karnego materialnego i procesowego (zagadnienia wybrane)
str. 533

36. Hanna Paluszkiewicz, O potrzebie dyferencjacji pierwszoinstancyjnych posiedzeń sądowych w polskim procesie karnym
str. 555

37. Paweł Wiliński, Dwuinstancyjność postępowania karnego w świetle Konstytucji
str. 565

38. Barbara Wójcicka, W kwestii orzekania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 k.k.
str. 581

39. Grażyna Artymiak, "Instancja pozioma" jako jedna z propozycji usprawnienia postępowania karnego - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 591

40. Paweł Daniluk, Prawo do sądu a zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego
str. 601

41. Wojciech Jasiński, Upraszczanie procesu karnego a strasburski standard jego rzetelności. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 611

42. Maria Jeż-Ludwichowska, Zasada prawdy w postępowaniu przygotowawczym oraz kształt kontradyktoryjności i oficjalności w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego - czy potrzebne są zmiany?
str. 627

43. Sebastian Ładoś, Kilka uwag na temat wpływu perspektywy zatarcia skazania na rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu karnego
str. 639

44. Krzysztof Nowicki, Realizacja sprawiedliwości naprawczej w ramach postępowania prowadzonego na podstawie wniosku z art. 335 k.p.k.
str. 647

45. Katarzyna Sychta, Konstytucyjność przepisów kompensujących szkody doznane przez osoby uprawnione na wypadek śmierci bezpośrednio poszkodowanego wadliwym funkcjonowaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 659

46. Jarosław Kasiński, Konsensualne formy zakończenia postępowania w świetle zmian procedury karnej projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego
str. 677

Część IV. Varia

47. Brunon Hołyst, Biometria w procesie identyfikacji
str. 701

48. Jerzy Kasprzak, Wybrane procesowo-kryminalistyczne problemy sprawy Eligiusza Niewiadomskiego
str. 715

49. Agnieszka Liszewska, Sporne problemy regulacji usiłowania nieudolnego w polskim kodeksie karnym
str. 727

50. Andrzej Światłowski, Funkcjonalność odmienności postępowania w sprawach karnych skarbowych
str. 745

51. Hanna Gajewska-Kraczkowska, Przesłuchanie małoletniego w postępowaniu karnym: paternalizm a rzetelność procesu karnego
str. 759

52. Hanna Kuczyńska, Kolizje norm prawnych we współpracy w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej
str. 771

53. Arkadiusz Lach, Doktryna double sovereignty w USA, Australii i Unii Europejskiej
str. 791

54. Stefan Lelental, Prawo osób pozbawionych wolności do bezpieczeństwa osobistego
str. 805

Wykaz skrótów
str. 819

Autorzy
str. 823

Ukryj

Opis:

"Profesor Janusz Tylman urodził się w 1924 r. w Łodzi. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1951 r. i w tymże roku rozpoczął pracę w Katedrze Postępowania Karnego UŁ jako asystent, a następnie aspirant, starszy asystent i adiunkt. W 2011 r. mija zatem sześćdziesięciolecie Jego działalności naukowej, co dało też asumpt do wydania tej Jubileuszowej Księgi poświęconej Profesorowi. [...]

Dorobek naukowy Profesora Janusza Tylmana obejmuje ponad 170 pozycji, a składają się nań opracowania książkowe, artykuły i recenzje naukowe, glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego, obszerne opracowania haseł do Wielkiej Encyklopedii Prawa, referaty i wypowiedzi w dyskusjach naukowych oraz sprawozdania naukowe."


Fragment publikacji
strony 5-6

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1496-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 832
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1816:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów