Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Agnieszka Żygadło,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2011 r.
Kod: KAM-1781:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Autorka omawia zagadnienie polskiej tajemnicy bankowej w jej relacji z prawem do prywatności. W książce została poruszona kwestia konstytucyjności przepisów prawa regulujących wyjątki od tajemnicy bankowej. Jest to jedyna publikacja, w której dokonano szczegółowej analizy wyłączeń tajemnicy bankowej, w tym zawartych w przepisach procesowych (postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach wykroczeń, podatkowym, egzekucyjnym), popartej orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz licznymi wypowiedziami w doktrynie. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na liczne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów o tajemnicy bankowej w praktyce. .. Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się tematyką tajemnicy bankowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej oraz dla pracowników banków i organów administracji publicznej. Zainteresuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz banków. „Recenzowana praca mieści się w dziedzinie prawa bankowego (choć nie ogranicza się do niej). Cechą szczególną tego działu prawa jest jego eklektyzm. Zawiera ono w sobie instytucje prawa publicznego i prywatnego, które nierzadko pozostają ze sobą w ścisłym związku przedmiotowym. Badanie prawa bankowego wymaga zatem szczególnych umiejętności. Z jednej strony należy rozróżniać i prawidłowo identyfi kować charakter rozpatrywanego zjawiska (norma prawna, przepis, stosunek prawny), z drugiej – trzeba być gotowym do zastosowania różnorodnych szczegółowych narzędzi badawczych, odpowiadających zidentyfi kowanej naturze zjawisk. Trzeba wreszcie umieć powiązać w sensowną całość ustalenia dokonane w powyższy sposób. Autorka tym wyzwaniom sprostała w stopniu bardzo wysokim. Umiejętnie i poprawnie z punktu widzenia metodologicznego prowadzi rozważania w sferze prawa konstytucyjnego, administracyjnego, różnych działów prawa cywilnego, a nawet prawa karnego. Wykazuje przy tym nie tylko głęboką znajomość przepisów, ale i praktyki”. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Góralczyk jr

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1408-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 428
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-1781:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów