Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Agnieszka Żygadło,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2011 r.
Kod: KAM-1781:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział 1
Rozwój instytucji ochrony informacji
str. 23


1.1. Powstanie idei ochrony prywatności
str. 23

1.1.1. Koncepcje prawa do prywatności w XIX wieku
str. 23

1.1.2. Zagwarantowanie prawa do prywatności w przepisach prawa międzynarodowego
str. 28

1.1.3. Prywatność w dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 31

1.1.4. Rozwój prawa do prywatności w polskim porządku prawnym
str. 34

1.2. Kształtowanie się ochrony prywatności klientów banków na świecie
str. 38

1.3. Geneza i rozwój tajemnicy bankowej w prawie polskim
str. 45

1.3.1. Rozwój tajemnicy bankowej w przepisach prawa
str. 45

1.3.2. Rozwój instytucji tajemnicy bankowej w orzecznictwie
str. 59

1.4. Rozwój tajemnicy bankowej w regulacjach prawa wspólnotowego
str. 65

Rozdział 2
Charakter prawny tajemnicy bankowej
str. 75


2.1. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej
str. 75

2.2. Beneficjent tajemnicy bankowej
str. 86

2.3. Podmioty bezpośrednio zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej
str. 90

2.4. Tajemnica prywatno-czy publicznoprawna
str. 100

2.5. Tajemnica zawodowa
str. 103

2.6. Element umowy
str. 108

2.7. Istota definicji tajemnicy bankowej
str. 112

2.8. Tajemnica bankowa jako prawo podmiotowe
str. 114

Rozdział 3
Konstytucyjna podstawa tajemnicy bankowej
str. 120


3.1. Prawo do prywatności w Konstytucji
str. 120

3.2. Prawo do ochrony informacji w Konstytucji
str. 126

3.3. Ochrona tajemnicy bankowej i możliwość jej ograniczania na podstawie Konstytucji
str. 133

Rozdział 4
Konstytucyjne przesłanki wyłączeń tajemnicy bankowej
str. 149


4.1. Porządek publiczny
str. 151

4.1.1. Wyłączenia tajemnicy bankowej w postępowaniu karnym i karnym skarbowym
str. 154

4.1.1.1. Dostęp sądu i prokuratora do informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 154

4.1.1.2. Dostęp Policji do informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 183

4.1.1.3. Dostęp organów Służby Celnej do informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 200

4.1.1.4. Uprawnienia organów kontroli skarbowej do żądania od banku udzielenia informacji
str. 205

4.1.2. Wyłączenia tajemnicy bankowej w postępowaniu podatkowym i kontrolnym
str. 213

4.1.2.1. Dostęp organów podatkowych
str. 215

4.1.2.2. Dostęp organów kontroli skarbowej
str. 232

4.1.3. Wyłączenie tajemnicy bankowej w postępowaniu przed innymi organami państwa
str. 236

4.1.4. Informacje przekazywane w związku z nadzorem
str. 257

4.2. Bezpieczeństwo państwa
str. 269

4.2.1. Tajemnica bankowa a ochrona informacji niejawnych
str. 271

4.2.2. Miejsce tajemnicy bankowej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
str. 276

4.3. Prawa i wolności innych osób
str. 289

4.3.1. Ograniczenia tajemnicy bankowej, których źródłem jest natura działalności banku
str. 294

4.3.1.1. Wyłączenia przedmiotowe tajemnicy bankowej
str. 294

4.3.1.2. Podmioty współdziałające z bankiem
str. 300

4.3.2. Osoby związane z beneficjentem tajemnicy bankowej
str. 318

4.3.3. Wyłączenia tajemnicy bankowej w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym
str. 336

4.3.3.1. Dostęp sądu do informacji stanowiących tajemnicę bankową w postępowaniu cywilnym
str. 336

4.3.3.2. Prawo komornika do żądania informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 342

4.3.4. Informacje przekazywane innym bankom, instytucjom kredytowym, innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów i instytucjom finansowym, a także wydawcom elektronicznych instrumentów płatniczych niebędącym bankami
str. 350

4.3.4.1. Dostęp innych banków, instytucji kredytowych, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów i instytucji finansowych do informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 350

4.3.4.2. Dostęp wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami do informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 357

Rozdział 5
Środki prawne ochrony tajemnicy bankowej
str. 360


5.1. Ochrona tajemnicy bankowej jako dobra osobistego
str. 362

5.2. Odszkodowanie za szkodę majątkową powstałą wskutek ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową
str. 374

5.3. Skarga konstytucyjna na naruszenie tajemnicy bankowej
str. 383

Rozważania końcowe
str. 393

Bibliografia
str. 409

Wybrane orzecznictwo
str. 419

Skorowidz rzeczowy
str. 425

Ukryj

Opis:

Autorka omawia zagadnienie polskiej tajemnicy bankowej w jej relacji z prawem do prywatności. W książce została poruszona kwestia konstytucyjności przepisów prawa regulujących wyjątki od tajemnicy bankowej. Jest to jedyna publikacja, w której dokonano szczegółowej analizy wyłączeń tajemnicy bankowej, w tym zawartych w przepisach procesowych (postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach wykroczeń, podatkowym, egzekucyjnym), popartej orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz licznymi wypowiedziami w doktrynie. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na liczne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów o tajemnicy bankowej w praktyce. .. Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się tematyką tajemnicy bankowej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej oraz dla pracowników banków i organów administracji publicznej. Zainteresuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz banków. „Recenzowana praca mieści się w dziedzinie prawa bankowego (choć nie ogranicza się do niej). Cechą szczególną tego działu prawa jest jego eklektyzm. Zawiera ono w sobie instytucje prawa publicznego i prywatnego, które nierzadko pozostają ze sobą w ścisłym związku przedmiotowym. Badanie prawa bankowego wymaga zatem szczególnych umiejętności. Z jednej strony należy rozróżniać i prawidłowo identyfi kować charakter rozpatrywanego zjawiska (norma prawna, przepis, stosunek prawny), z drugiej – trzeba być gotowym do zastosowania różnorodnych szczegółowych narzędzi badawczych, odpowiadających zidentyfi kowanej naturze zjawisk. Trzeba wreszcie umieć powiązać w sensowną całość ustalenia dokonane w powyższy sposób. Autorka tym wyzwaniom sprostała w stopniu bardzo wysokim. Umiejętnie i poprawnie z punktu widzenia metodologicznego prowadzi rozważania w sferze prawa konstytucyjnego, administracyjnego, różnych działów prawa cywilnego, a nawet prawa karnego. Wykazuje przy tym nie tylko głęboką znajomość przepisów, ale i praktyki”. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Góralczyk jr

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1408-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 428
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-1781:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów