Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paweł Wiliński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2011 r.
Kod: KAM-1850:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Rola Konstytucji w procesie karnym
str. 15


1. Współczesne kierunki zmian postępowania karnego
str. 15

2. Konstytucjonalizacja prawa
str. 16

3. Konstytucjonalizacja procesu karnego
str. 19

4. Funkcje Konstytucji z perspektywy procesu karnego
str. 23

5. Gwarancyjny charakter Konstytucji
str. 24

6. Rola Konstytucji (stymulująca i hamująca) w rozwoju procesu karnego
str. 26

7. Sposoby oddziaływania Konstytucji na proces karny
str. 28

7.1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy procesowe
str. 28

7.2. Korzystanie przez strony z ochrony Konstytucji w toku postępowania
str. 30

7.3. Ingerencja w toku procesu legislacyjnego
str. 30

8. Proces karny a prawo karne materialne w świetle regulacji konstytucyjnych
str. 31

9. Konstytucja a współpraca karna w Unii Europejskiej
str. 33

Rozdział 2
Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na proces karny
str. 41


1. Rola Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania karnego
str. 41

2. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla zmian przepisów kodeksu postępowania karnego
str. 48

3. Wpływ orzecznictwa ETPC na orzecznictwo konstytucyjne w sprawach karnych
str. 74

4. Trybunał Konstytucyjny a Sąd Najwyższy
str. 79

Rozdział 3
Podstawowe zasady konstytucyjne a proces karny
str. 83


1. Zasada demokratycznego państwa prawnego - art. 2 Konstytucji
str. 83

2. Zasada legalizmu (legalności) działania organów władzy publicznej - art. 7 Konstytucji
str. 90

3. Zasada nienaruszalności i niezbywalności godności - art. 30 Konstytucji
str. 91

4. Zasada równości i zakaz dyskryminacji - art. 32 ust. 1 Konstytucji
str. 94

5. Sprawiedliwość proceduralna jako wartość uniwersalna
str. 98

Rozdział 4
Prawo do sądu i pozycja sądu w sprawach karnych w świetle Konstytucji
str. 107


1. Rola sądu karnego w świetle Konstytucji
str. 107

2. Prawo do sądu w sprawach karnych w świetle art. 45 ust. 1 Konstytucji
str. 109

2.1. Istota prawa do sądu
str. 109

2.2. Konstytucyjne funkcje prawa do sądu
str. 114

2.3. Elementy prawa do sądu - jako prawa do sądowego wymiaru sprawiedliwości
str. 116

2.3.1. Prawo dostępu do sądu
str. 117

2.3.2. Prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej
str. 119

2.3.3. Prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
str. 120

2.3.4. Prawo do bezstronnego, niezawisłego, niezależnego i właściwego sądu
str. 121

2.3.4.1. Rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy
str. 122

2.3.4.2. Rozpoznanie sprawy przez sąd niezależny
str. 124

2.3.4.3. Rozpoznanie sprawy przez sąd złożony z niezawisłych sędziów
str. 126

2.3.4.4. Rozpoznanie sprawy przez bezstronnego sędziego
str. 128

2.3.5. Prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki
str. 129

2.4. Zakres przedmiotowy prawa do sądu
str. 132

2.5. Zakres podmiotowy prawa do sądu
str. 137

2.6. Jawność postępowania karnego
str. 139

2.6.1. Jawność postępowania sądowego
str. 139

2.6.2. Dostęp do akt postępowania
str. 142

2.7. Prawo do kasacji w sprawach karnych
str. 142

2.8. Wznowienie postępowania karnego
str. 146

3. Zakaz zamykania drogi sądowej - art. 77 ust. 2 Konstytucji
str. 147

4. Prawo odwołania się do sądu (zasada kontroli) - art. 78 Konstytucji
str. 149

5. Dwuinstancyjność postępowania sądowego - art. 176 Konstytucji
str. 154

Rozdział 5
Konstytucyjne gwarancje domniemania niewinności i prawa do obrony
str. 167


1. Domniemanie niewinności - art. 42 ust. 3 Konstytucji
str. 167

2. Prawo do obrony - art. 42 ust. 2 Konstytucji
str. 174

2.1. Istota konstytucyjnej zasady prawa od obrony
str. 174

2.2. Materialny aspekt prawa do obrony
str. 177

2.3. Formalny aspekt prawa do obrony
str. 179

2.4. Koszty korzystania z prawa do obrony
str. 182

2.5. Zakaz reformationis in peius jako gwarancja procesowa "zakorzeniona" w prawie do obrony
str. 188

Rozdział 6
Konstytucyjne gwarancje związane z pozbawieniem wolności
str. 193


1. Nietykalność osobista i wolność osobista - art. 41 Konstytucji
str. 193

1.1. Ogólne gwarancje nietykalności i wolności osobistej - art. 41 ust. 1 Konstytucji
str. 193

1.2. Prawo do kontroli legalności pozbawienia wolności - art. 41 ust. 2 Konstytucji
str. 196

1.3. Gwarancje praw zatrzymanego - art. 41 ust. 3 Konstytucji
str. 198

1.4. Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności - art. 41 ust. 4 Konstytucji
str. 200

1.5. Prawo do odszkodowania - art. 41 ust. 5 Konstytucji
str. 200

2. Stosowanie tymczasowego aresztowania
str. 202

2.1. Instytucja tymczasowego aresztowania
str. 202

2.2. Kontakt z oskarżonym pozbawionym wolności
str. 205

2.3. Cel stosowania środków zapobiegawczych
str. 206

2.4. Prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd
str. 207

2.5. Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania
str. 208

2.6. Obliczanie terminów tymczasowego aresztowania w innej sprawie
str. 209

2.7. Przesłanki przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania - art. 263 § 4 k.p.k.
str. 211

2.8. Zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd drugiej instancji
str. 217

2.9. Dostęp do akt postępowania w związku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania
str. 219

3. Środki przymusu inne niż tymczasowe aresztowanie
str. 221

3.1. Zatrzymanie
str. 221

3.2. Obserwacja psychiatryczna
str. 223

Rozdział 7
Konstytucyjne gwarancje praw pokrzywdzonego i świadka
str. 226


1. Konstytucyjne gwarancje praw pokrzywdzonego
str. 226

2. Konstytucyjne gwarancje praw świadka
str. 232

Rozdział 8
Pozostałe konstytucyjne gwarancje praw i wolności uczestników postępowania karnego
str. 237


1. Wprowadzenie
str. 237

2. Zakaz poddawania torturom, nieludzkiemu traktowaniu - art. 40 Konstytucji
str. 237

3. Przepadek rzeczy - art. 46 Konstytucji
str. 238

4. Prawo do prywatności - art. 47 Konstytucji
str. 240

5. Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się - art. 49 Konstytucji
str. 242

6. Nienaruszalność mieszkania, przeszukanie - art. 50 Konstytucji
str. 244

7. Ochrona informacji o osobie - art. 51 Konstytucji
str. 245

8. Wolność poruszania się - art. 52 Konstytucji
str. 250

9. Prawo do informacji - art. 54 ust. 1 i art. 61 Konstytucji
str. 250

10. Ekstradycja obywatela polskiego - art. 55 Konstytucji
str. 253

11. Ochrona praw majątkowych - art. 64 Konstytucji
str. 259

12. Wolność wykonywania zawodu - art. 65 ust. 1 Konstytucji
str. 263

13. Wynagrodzenie szkody za niezgodne z prawem działanie organów państwa - art. 77 ust. 1 Konstytucji
str. 264

Rozdział 9
Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności w procesie karnym
str. 267


1. Ochrona praw i wolności jednostki - art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji
str. 267

2. Zasada proporcjonalności (ograniczenia praw i wolności) - art. 31 ust. 3 Konstytucji
str. 270

Zakończenie
str. 283

Spis orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
str. 287

Bibliografia
str. 297

Ukryj

Opis:

.. Prezentowana publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze opracowanie, w którym szczególowo omówiono wplyw Konstytucji RP na proces karny. Autor analizuje przepisy Konstytucji odnoszace sie do procesu karnego. Koncentruje sie na zagadnieniach najistotniejszych z punktu widzenia uczestników postepowania karnego, w tym zasadach konstytucyjnych oraz konstytucyjnych prawach i wolnosciach jednostki. .. W publikacji dokonano przegladu orzecznictwa Trybunalu Konstytucyjnego w zakresie przepisów kodeksu postepowania karnego. .. Ksiazka jest adresowana do sedziów, adwokatów, prokuratorów i innych uczestników postepowania karnego oraz osób zajmujacych sie teoria procesu karnego. Moze równiez sluzyc jako pomoc dydaktyczna studentom i aplikantom prawniczym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1586-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 316
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1850:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów