Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Czub,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1773;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów i skrótowców
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Przedmiot i konstrukcja praw osobistych twórców dóbr niematerialnych
str. 25


1. Pojęcie dobra osobistego
str. 25

2. Konstrukcja prawna ochrony dóbr osobistych - koncepcja praw podmiotowych
str. 32

3. Stosunek autorskich i intelektualnych dóbr osobistych do dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego
str. 48

4. Istota intelektualnych dóbr osobistych
str. 53

5. Konstrukcja praw osobistych twórców dóbr niematerialnych
str. 63

6. Ochrona dóbr osobistych twórców dóbr niematerialnych (wzmianka)
str. 67

Rozdział II
Autorskie prawa osobiste w prawie francuskim oraz prawie niemieckim
str. 70


1. Wprowadzenie
str. 70

2. Autorskie prawa osobiste we Francji
str. 70

2.1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych w prawie francuskim
str. 70

2.2. Prawo do ujawnienia dzieła
str. 76

2.3. Prawo do autorstwa dzieła
str. 82

2.4. Prawo do (poszanowania) integralności dzieła
str. 85

3. Autorskie prawa osobiste w Niemczech
str. 93

3.1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych w prawie niemieckim
str. 93

3.2. Prawo do rozpowszechnienia (upublicznienia) dzieła
str. 95

3.3. Prawo do autorstwa dzieła
str. 99

3.4. Prawo do integralności dzieła
str. 105

Rozdział III
Autorskie prawa osobiste
str. 109


1. Wprowadzenie
str. 109

2. Prawa osobiste twórcy przed stworzeniem utworu
str. 111

3. Autorskie prawa osobiste ze względu na rezultat działalności twórczej
str. 113

3.1. Prawo do autorstwa utworu (droit de la paternité) oraz decydowania o jego oznaczeniu
str. 113

3.2. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności (droit de rester inédit)
str. 129

3.2.1. Ogólna charakterystyka
str. 129

3.2.2. Ograniczenia prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
str. 132

3.2.3. Przeniesienie własności nośnika dzieła a wykonywanie prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
str. 136

3.2.4. Zobowiązanie umowne zamawiającego do rozpowszechniania dzieła a wykonywanie prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
str. 137

3.2.5. Droit de rester inédit w stosunkach pracowniczych
str. 138

3.2.5.1. Formuła ogólna
str. 138

3.2.5.2. Uprawnienia instytucji naukowych
str. 140

3.3. Prawo do nienaruszalności treści i formy (integralności) utworu (droit de l'integrité)
str. 141

3.3.1. Ogólna charakterystyka
str. 141

3.3.2. Uprawnienie do nienaruszalności treści i formy utworu
str. 143

3.3.3. Uprawnienie do rzetelnego wykorzystania utworu oraz uprawnienie do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła
str. 157

3.4. Inne autorskie prawa osobiste
str. 160

3.4.1. Prawo odstąpienia albo wypowiedzenia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub o korzystanie z utworu ze względu na istotne interesy twórcze autora (prawo wycofania dzieła z obiegu - droit de retrait)
str. 160

3.4.2. Prawo wprowadzania zmian w utworze w związku z jego rozpowszechnianiem (nadzór autorski - droit de repentir)
str. 164

3.4.3. Prawo żądania udostępnienia oryginału utworu (prawo dostępu do dzieła)
str. 169

3.4.4. Prawo decydowania o losach oryginału dzieła plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym
str. 171

3.4.5. Prawo do dobrej sławy dzieła
str. 173

3.4.6. Prawo do dobrej sławy autora
str. 176

3.4.7. Prawo do tajemnicy autorskiej
str. 178

4. Współautorstwo i prawo do współautorstwa utworu
str. 179

4.1. Uwagi ogólne
str. 179

4.2. Powstanie stosunku współautorstwa utworu
str. 180

4.3. Współdziałanie przy tworzeniu utworu nierodzące jego współautorstwa
str. 187

4.4. Prawo do współautorstwa utworu
str. 190

5. Prawa osobiste związane z twórczością po śmierci autora
str. 193

Rozdział IV
Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych
str. 204


1. Wprowadzenie
str. 204

2. Prawa osobiste twórcy przed dokonaniem projektu wynalazczego
str. 205

3. Prawa osobiste wynalazcy ze względu na rezultat działalności twórczej
str. 208

3.1. Prawne aspekty dokonania projektu wynalazczego
str. 208

3.2. Prawo do autorstwa projektu wynalazczego
str. 211

3.2.1. Autorstwo a prawo do autorstwa projektu wynalazczego
str. 211

3.2.2. Prawo do ojcostwa projektu wynalazczego (droit de la paternité)
str. 212

3.2.2.1. Uprawnienie do występowania w charakterze twórcy
str. 214

3.2.2.2. Uprawnienie do żądania wskazania twórcy w zgłoszeniu wynalazku
str. 216

3.2.2.3. Uprawnienie do żądania wymienienia twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach
str. 217

3.3. Prawo decydowania o ujawnieniu projektu wynalazczego (droit de rester inédit)
str. 221

3.4. Prawo do integralności projektu wynalazczego (droit de l'integrité)
str. 223

3.5. Inne prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego
str. 225

4. Współautorstwo i prawo do współautorstwa projektu wynalazczego
str. 225

4.1. Uwagi ogólne
str. 225

4.2. Istota wspólnego tworzenia projektu wynalazczego
str. 226

4.3. Współautorstwo projektu wynalazczego w relacji odkrywca - wynalazca
str. 227

4.4. Powstanie stosunku współautorstwa projektu wynalazczego
str. 229

4.5. Współdziałanie przy dokonywaniu projektu wynalazczego nierodzące jego współautorstwa
str. 231

4.6. Prawo do współautorstwa projektu wynalazczego
str. 232

Rozdział V
Prawa osobiste twórców innych dóbr niematerialnych
str. 238


1. Wprowadzenie
str. 238

2. Prawa osobiste artystów wykonawców
str. 238

2.1. Ogólna charakterystyka praw osobistych artystów wykonawców
str. 238

2.2. Prawo do autorstwa artystycznego wykonania
str. 241

2.3. Prawo do integralności artystycznego wykonania
str. 244

2.4. Inne prawa osobiste artysty wykonawcy
str. 246

3. Prawa osobiste twórców nauki
str. 247

4. Prawa osobiste twórców know-how
str. 251

Podsumowanie
str. 257

Bibliografia
str. 277


Ukryj

Opis:

Monografi a stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie poświęcone problematyce konstrukcji praw osobistych twórców dóbr niematerialnych w ujęciu ogólnym. W książce zostały omówione podstawy prawne, konstrukcje teoretyczne oraz elementarne zasady ochrony dóbr i praw osobistych przysługujących różnym kategoriom twórców, w szczególności autorom, artystom wykonawcom, wynalazcom, designerom, naukowcom, twórcom know-how. Praca zawiera także liczne odniesienia do orzecznictwa, zarówno polskiego, jak i zagranicznego, obrazujące praktyczne zastosowanie omawianych koncepcji teoretycznych. W monografi i pogłębione zostały refl eksje natury prawnej nad wieloma zagadnieniami dotychczas jedynie sygnalizowanymi w polskojęzycznej literaturze przedmiotu (np. ghostwriting czy speechwriting), sformułowane zostały również istotne wnioski de lege ferenda. .. Publikacja może być wykorzystywana w praktyce orzeczniczej sądów oraz innych organów powołanych do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej i własności przemysłowej, jak również w działalności zawodowej adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych oraz w praktyce urzędniczej.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1773;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów