Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Piątek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2011 r.
Kod: KAM-1801:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia
str. 19


1. Pojęcie i znaczenie środków zaskarżenia
str. 19

2. Środki odwoławcze jako odmiana środków zaskarżenia
str. 23

3. Rodzaje środków zaskarżenia
str. 24

4. Rys historyczny
str. 31

5. Podstawy skargi kasacyjnej
str. 44

5.1. Pojęcie i znaczenie
str. 44

5.2. Rodzaje podstaw
str. 47

5.3. Konsekwencje istnienia podstaw
dla przebiegu procesu
str. 50

6. Środki odwoławcze w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 53

6.1. Środki odwoławcze w świetle zasad procesowych
str. 53

6.2. Skarga kasacyjna
str. 58

6.3. Zażalenie
str. 61

7. Wybrane europejskie systemy środków odwoławczych
str. 63

8. Wprowadzenie do rozważań szczegółowych
str. 90

Rozdział II
Konstytucyjne wymogi prawidłowej konstrukcji podstaw skargi kasacyjnej
str. 94


1. Rozważania wstępne
str. 94

2. Podstawy kasacyjne z punktu widzenia Konstytucji RP
str. 97

2.1. Prawo do sądu
str. 97

2.2. Podstawy kasacyjne w świetle prawa do sądu
str. 101

2.2.1. Dostęp do sądu
str. 101

2.2.2. Sprawiedliwość proceduralna
str. 107

2.2.3. Szybkość postępowania
str. 110

2.2.4. Prawo do wyroku
str. 112

2.3. Zasada dwuinstancyjnego postępowania sądowego
str. 114

2.3.1. Zakres zasady dwuinstancyjnego postępowania
str. 114

2.3.2. Podstawy w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym
str. 117

2.4. Sądownictwo administracyjne w Konstytucji RP
str. 120

2.4.1. Struktura sądownictwa administracyjnego
str. 120

2.4.2. Właściwość sądów administracyjnych
str. 122

2.4.3. Wpływ struktury i właściwości sądów administracyjnych na podstawy kasacyjne
str. 133

3. Podstawy z punktu widzenia międzynarodowych aktów prawnych
str. 136

3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
str. 136

3.2. Zalecenia i rekomendacje komitetu ministrów Rady Europy
str. 140

3.3. Prawo do dobrej administracji
str. 143

4. Zgodność z Konstytucją RP podstaw skargi kasacyjnej
str. 146

Rozdział III
Podstawy kasacyjne w procesie stosowania prawa
str. 163


1. Rozważania wstępne
str. 163

2. Stosowanie prawa przez sąd administracyjny
str. 171

2.1. Formułowanie zwrotów stosunkowych
str. 171

2.2. Stosowanie prawa materialnego i procesowego przez sąd administracyjny
str. 174

2.3. Cechy szczególne prawa administracyjnego
str. 183

3. Problem oddzielenia faktu od prawa
str. 187

4. Problem oddzielenia prawa materialnego od procesowego
str. 192

4.1. Określenie zależności występujących pomiędzy prawem materialnym i procesowym
str. 192

4.2. Norma prawna jako kryterium podziału
str. 200

4.3. Norma prawa administracyjnego
str. 204

5. Przepisy ustrojowe jako podstawa skargi kasacyjnej
str. 206

5.1. Pojęcie prawa ustrojowego
str. 206

5.2. Norma ustrojowa jako podstawa skargi kasacyjnej
str. 208

5.3. Norma ustrojowa a norma kompetencyjna
str. 212

Rozdział IV
Formy naruszenia prawa materialnego
str. 221


1. Rozważania wstępne
str. 221

2. Błąd wykładni
str. 222

2.1. Założenia wyjściowe
str. 222

2.2. Etapy wykładni
str. 229

2.3. Dyrektywy wykładni
str. 234

2.3.1. Językowe dyrektywy wykładni
str. 234

2.3.2. Systemowe dyrektywy wykładni
str. 237

2.3.3. Funkcjonalne dyrektywy wykładni
str. 253

2.4. Reguły inferencyjne i kolizyjne
str. 270

2.5. Rola zwyczaju w wykładni
str. 272

3. Niewłaściwe zastosowanie
str. 276

4. Związek przyczynowy
str. 282

5. Prawidłowe sformułowanie podstawy kasacyjnej
str. 284

6. Podsumowanie
str. 295

Rozdział V
Formy naruszenia prawa procesowego
str. 299


1. Rozważania wstępne
str. 299

2. Błąd wykładni
str. 304

3. Niewłaściwe zastosowanie
str. 311

4. Związek przyczynowy
str. 311

5. Podział norm procesowych
str. 316

5.1. Założenia wyjściowe
str. 316

5.2. Normy wywodzące się z procedury sądowoadministracyjnej
str. 317

5.2.1. Zasady ogólne
str. 317

5.2.2. Czas i podstawy wyrokowania
str. 324

5.2.3. Postanowienia niezaskarżalne w toku procesu
str. 327

5.2.4. Związanie wykładnią NSA
str. 338

5.2.5. Normy wynikające z uchwał NSA
str. 340

5.2.6. Nieważność postępowania
str. 344

5.3. Mieszana podstawa skargi kasacyjnej
str. 356

5.3.1. Granice rozpoznania sprawy przez sąd I instancji
str. 356

5.3.2. Uzasadnienie wyroku sądu I instancji
str. 367

5.4. Normy wywodzące się z postępowania administracyjnego
str. 376

5.4.1. Inne naruszenie przepisów postępowania
str. 376

6. Prawidłowe sformułowanie podstawy kasacyjnej
str. 381

7. Podsumowanie
str. 382

Zakończenie
str. 385

Wykaz powołanego orzecznictwa
str. 399

Bibliografia
str. 413


Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze monografi czne opracowanie podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Poruszona w niej została nie tylko problematyka teoretycznoprawna, dotycząca prawidłowej konstrukcji podstaw kasacyjnych w obowiązującym dwuinstancyjnym modelu sądownictwa administracyjnego, lecz także problematyka funkcjonowania podstaw kasacyjnych w praktyce orzeczniczej NSA. .. Na uwagę zasługuje analiza orzecznictwa sądów administracyjnych przeprowadzona pod kątem rozumienia poszczególnych form naruszenia prawa materialnego i procesowego oraz wymogów prawidłowej konstrukcji podstaw kasacyjnych w praktyce. .. Publikacja porządkuje poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądowe odnoszące się do podstaw kasacyjnych. .. Monografi a może okazać się przydatna nie tylko dla pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianym prawem procesowym, lecz także dla praktyków oraz studentów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1411-4 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 440
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Administracyjne postępowanie / Skargi i wnioski
Kod: KAM-1801:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów