Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Kardas,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1796:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Przednormatywna podstawa odpowiedzialności karnej i jej znaczenie z punktu widzenia instytucji zbiegu przepisów
str. 31


1. Ustawowe i konstytucyjne ujęcia podstawy odpowiedzialności karnej
str. 31

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 31

1.2. Znaczenie i funkcje pojęcia czynu w prawie karnym materialnym
str. 38

1.2.1. Sposoby definiowania czynu w prawie karnym a funkcje przypisywane temu pojęciu w ramach nauki o przestępstwie
str. 38

1.2.2. Dogmatyczno-normatywne ujęcie czynu
str. 56

1.3. Istota przestępstwa w świetle polskiego systemu prawa karnego
str. 97

1.4. Funkcje pełnione przez czyn w systemie prawa karnego
str. 105

2. Istota zbiegu przepisów
str. 108

2.1. Tożsamość czynu jako podstawowa przesłanka zbiegu przepisów
str. 108

2.2. Przyjmowane w dogmatyce prawa karnego sposoby wyznaczania tożsamości (jedności) czynu
str. 114

2.3. Tożsamość czynu jako podstawowa przesłanka zbiegu przepisów - próba rozwiązania problemu
str. 125

Rozdział II
Modelowe sposoby rozstrzygania zbiegu przepisów ustawy
str. 150


1. Ogólna charakterystyka zbiegu przepisów
str. 150

2. Zbieg przepisów w prawie karnym
str. 161

3. Sposoby rozwiązywania zbiegu przepisów w sytuacji braku ustawowej dyrektywy interpretacyjnej
str. 169

4. Modelowe sposoby rozstrzygania zbiegu przepisów za pomocą szczególnej dyrektywy ustawowej
str. 171

4.1. Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw (czynów karalnych)
str. 181

4.1.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji idealnego zbiegu przestępstw
str. 181

4.1.2. Konstrukcja idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie przypisania odpowiedzialności karnej
str. 185

4.1.3. Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw z modyfikacją na płaszczyźnie wykonania kary
str. 196

4.1.4. Konsekwencje związane z mechanizmami redukcyjnymi wykorzystywanymi do modyfikacji idealnego zbiegu przestępstw
str. 202

4.1.5. Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw a zasada odzwierciedlenia pełnej zawartości bezprawia w podstawie przypisania odpowiedzialności
str. 208

4.2. Konstrukcja eliminacyjnego zbiegu przepisów ustawy
str. 214

4.2.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji eliminacyjnego zbiegu przepisów
str. 214

4.2.2. Polski system prawa karnego a konstrukcja eliminacyjnego zbiegu przepisów ustawy
str. 214

4.2.3. Konstrukcja eliminacyjnego zbiegu a zasada pełnego odzwierciedlenia kryminalnopolitycznej zawartości czynu w podstawie przypisania odpowiedzialności karnej
str. 222

4.3. Konstrukcja kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy
str. 228

4.3.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji kumulatywnej kwalifikacji
str. 228

4.3.2. Konstrukcja kumulatywnej kwalifikacji a zasada pełnego odzwierciedlenia zawartości kryminalno-politycznej czynu w podstawie przypisania odpowiedzialności karnej
str. 232

4.3.3. Konstrukcja kumulatywnej kwalifikacji a podstawa wymiaru kary i środków karnych
str. 235

4.3.4. Zakres zastosowania konstrukcji kumulatywnej kwalifikacji w polskim systemie prawa
str. 240

Rozdział III
Zbieg przepisów czy zbieg norm, czyli rozważania o tym, co właściwie konkuruje do oceny tego samego czynu w sytuacji tzw. zbiegu przepisów
str. 246


1. Sposoby rozumienia zwrotu "zbieg przepisów ustawy" w doktrynie i orzecznictwie
str. 246

2. Dekodowane z przepisów prawa karnego struktury normatywne a zagadnienie zbiegu przepisów
str. 259

2.1. Przyjmowane w doktrynie prawa karnego poglądy dotyczące struktur normatywnych dekodowanych z przepisów prawa karnego
str. 259

2.2. Konsekwencje przyjmowanych w dogmatyce prawa karnego koncepcji dotyczących dekodowanych z przepisów prawa karnego norm na płaszczyźnie normatywnego objaśniania instytucji zbiegu przepisów
str. 265

2.3. Dekodowane z przepisów prawa karnego struktury normatywne a struktura przestępstwa
str. 268

3. Zbieg przepisów ustawy jako zbieg norm sankcjonujących
str. 280

Rozdział IV
Odmiany (rodzaje) zbiegu przepisów a problematyka zbiegu norm dekodowanych z przepisów prawa karnego
str. 294


1. Przyjmowane w doktrynie prawa karnego podziały zbiegów - uwagi terminologiczne i metodologiczne
str. 298

2. Zbieg przepisów nieuwzględniany w kwalifikacji lub procesie wymiaru kary albo środków karnych
str. 309

2.1. Tak zwany pozorny zbieg przepisów ustawy
str. 312

2.2. Tak zwany pomijalny zbieg przepisów ustawy
str. 335

2.3. Rola pozaustawowych reguł kolizyjnych w procesie rozstrzygania zbiegu przepisów ustawy
str. 341

3. Tak zwany uwzględniany w kwalifikacji lub procesie wymiaru kary albo środków karnych (rzeczywisty) zbieg przepisów ustawy
str. 360

Rozdział V
Próba dyrektywalnej charakterystyki ustawowych dyrektyw szczególnych służących do rozwiązywania sytuacji zbiegu przepisów ustawy
str. 362


1. Zagadnienia ogólne
str. 362

2. Charakterystyka dyrektywalna aplikacji pełnego (klasycznego) modelu idealnego zbiegu
str. 368

2.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie pozbawionym szczególnej dyrektywy ustawowej służącej do rozstrzygania przypadków zbiegu przepisów
str. 368

2.2. Model idealnego zbiegu a zasada ne bis in idem
str. 371

2.2.1. Uwagi ogólne
str. 371

2.2.2. Przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie sposoby interpretacji zasady ne bis in idem
str. 378

2.2.3. Konsekwencje przyjęcia określonego sposobu interpretacji zasady ne bis in idem dla modelu idealnego zbiegu
str. 392

3. Charakterystyka dyrektywalna modelu idealnego zbiegu przestępstw powiązanego z modyfikacją na płaszczyźnie wykonania kary
str. 394

3.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie zawierającym szczególną dyrektywę ustawową opartą na modelu idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie wykonania kary
str. 394

3.2. Model idealnego zbiegu powiązany z modyfikacją na płaszczyźnie wykonania kary a problematyka procesowa (związanie zasadą ne bis in idem )
str. 406

3.2.1. Uwagi ogólne
str. 406

3.2.2. Normatywna istota rozwiązania wyrażonego w art. 8

k.k.s. Podstawa wyjątku od zasady ne bis in idem
str. 408

3.2.3. Konstytucyjne aspekty zakazu ne bis in idem
str. 421

3.2.4. Ocena zgodności rozwiązania idealnego zbiegu zawartego w kodeksie karnym skarbowym z konstytucyjną zasadą ne bis in idem
str. 437

4. Charakterystyka dyrektywalna modelu idealnego zbiegu przestępstw powiązanego z modyfikacją na płaszczyźnie wymiaru kary
str. 442

4.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie zawierającym szczególną dyrektywę ustawową opartą na modelu idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie wymiaru kary
str. 442

4.2. Prawnoprocesowe aspekty modelu opartego na konstrukcji idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie wymiaru kary i środków karnych. Problematyka zasady ne bis in idem
str. 453

5. Charakterystyka dyrektywalna modelu idealnego zbiegu przestępstw powiązanego z modyfikacją na płaszczyźnie przypisania
str. 455

5.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie zawierającym szczególną dyrektywę ustawową opartą na modelu idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie przypisania
str. 455

5.2. Prawnoprocesowe aspekty modelu opartego na konstrukcji idealnego zbiegu z modyfikacją na płaszczyźnie przypisania.

Problematyka zasady ne bis in idem
str. 467

6. Charakterystyka dyrektywalna modelu eliminacyjnego zbiegu przepisów
str. 469

6.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie zawierającym szczególną dyrektywę ustawową opartą na modelu eliminacyjnego zbiegu przepisów
str. 469

6.2. Prawnoprocesowe aspekty modelu opartego na konstrukcji eliminacyjnego zbiegu przepisów. Problematyka zasady ne bis in idem
str. 477

7. Charakterystyka dyrektywalna modelu kumulatywnego zbiegu przepisów
str. 477

7.1. Zasady stosowania pozostających w zbiegu zestawów norm dekodowanych z przepisów prawa karnego w systemie zawierającym szczególną dyrektywę ustawową opartą na modelu kumulatywnego zbiegu przepisów
str. 477

7.2. Prawnoprocesowe aspekty modelu opartego na konstrukcji kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy. Problematyka zasady ne bis in idem
str. 492

Rozdział VI
Próba oceny zasadności funkcjonowania w jednym systemie prawa karnego ustawowych rozwiązań zbiegu przepisów opartych na różnych modelach teoretycznych
str. 494


1. Aktualny stan polskiego systemu prawa karnego w sferze ustawowych dyrektyw służących do rozstrzygania sytuacji zbiegu przepisów
str. 494

2. Propozycja modyfikacji teoretycznych podstaw rozstrzygania sytuacji zbiegu przepisów w polskim systemie prawa
str. 531

Bibliografia
str. 545

Ukryj

Opis:

Praca zawiera kompleksową analizę problematyki zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym. Obejmuje rozważania poświęcone roli i znaczeniu powszechnie przyjmowanych w prawoznawstwie oraz konstruowanych przez prawodawcę szczególnych dyrektyw interpretacyjnych w procesie rozstrzygania zbiegu przepisów. Scharakteryzowano w niej instytucję zbiegu przepisów na płaszczyźnie dekodowanych z przepisów prawa karnego struktur normatywnych, jak również procesowe aspekty wykorzystywania różnorodnych modeli rozwiązywania zbiegu w kontekście przyjmowanych kryteriów tożsamości czynu. Omówiono także znaczenie zasady tożsamości i niepodzielności przedmiotu procesu dla przyjmowanych sposobów rozstrzygania zbiegu przepisów. .. W monografi i dokonano analizy regulacji służących do rozwiązywania przypadków zbiegu przepisów w ustawodawstwach obcych oraz przedstawiono rozważania poświęcone ocenie zgodności poszczególnych modeli rozstrzygania zbiegu przepisów z konstytucyjną i konwencyjną zasadą ne bis in idem. .. Książka jest adresowana do teoretyków prawa karnego oraz przedstawicieli praktyki, w szczególności sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1466-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 560
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1796:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów