Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Kurzynoga,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2011 r.
Kod: KAM-1817:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Pojęcie strajku i podstawy oceny jego legalności
str. 19


1. Definicja strajku
str. 19

2. Charakter prawny prawa do strajku
str. 24

3. Kryteria oceny legalności strajku
str. 37

4. Zakres pojęcia legalności strajku
str. 45

5. Konsekwencje prawne naruszenia warunków legalności strajku
str. 48

Rozdział II
Zbiorowe i dobrowolne powstrzymywanie się od pracy jako warunki legalności strajku
str. 53


1. Powstrzymywanie się od pracy
str. 53

1.1. Wymiar czasowy powstrzymywania się od pracy
str. 54

1.2. Zakres powstrzymywania się od pracy
str. 55

2. Zbiorowe powstrzymywanie się od pracy
str. 65

3. Dobrowolność udziału w strajku
str. 71

3.1. Związkowy nakaz udziału w strajku
str. 72

Rozdział III
Warunki podmiotowe legalności strajku
str. 76


1. Podmiot prawa do udziału w strajku
str. 77

1.1. Warunki podmiotowe uczestnictwa w strajku w świetle Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego
str. 79

1.2. Przynależność do kręgu osób uprawnionych do udziału w strajku jako wstępny warunek legalności strajku
str. 83

1.3. Podmiotowe warunki legalności strajku wynikające z art. 19 ust. 2 i 3 u.r.s.z.
str. 86

1.4. Podmiotowe warunki legalności strajku wynikające z art. 19 ust. 1 u.r.s.z.
str. 90

2. Legalność strajku a podmiot uprawniony do organizacji strajku
str. 99

2.1. Związek zawodowy jako wyłączny reprezentant pracowników w realizacji prawa do strajku
str. 99

2.2. Organizowanie strajku przez wspólną reprezentację związkową
str. 105

2.3. Podmiot uprawniony do ogłoszenia strajku
str. 108

2.4. Podmiot kierujący akcją strajkową
str. 110

2.5. Organizowanie strajku przez związek spoza zakładu pracy
str. 111

3. Legalność strajku a adresat żądań strajkowych
str. 114

3.1. Adresat żądań strajkowych w przypadku pracodawcy będącego częścią osoby prawnej
str. 117

3.2. Legalność strajku skierowanego przeciwko organom władzy bądź administracji publicznej
str. 122

3.3. Legalność strajku skierowanego przeciwko spółce wiodącej
str. 127

3.4. Wyjątki od uzależnienia legalności strajku od skierowania żądań do własnego pracodawcy
str. 131

Rozdział IV
Warunki przedmiotowe legalności strajku
str. 139


1. Ograniczenie strajku do praw i interesów, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego
str. 139

2. Żądania ekonomiczne, społeczne oraz prawa i wolności związkowe jako przedmiot strajku
str. 143

2.1. Warunki pracy
str. 148

2.2. Warunki płacy
str. 152

2.3. Świadczenia socjalne
str. 156

2.4. Prawa i wolności związkowe
str. 160

3. Zasada identyczności żądań
str. 166

4. Zasada proporcjonalności
str. 169

5. Zasada pokoju społecznego
str. 175

Rozdział V
Warunki proceduralne legalności strajku
str. 179


1. Obowiązek zgłoszenia sporu zbiorowego
str. 179

2. Obowiązek wykorzystania pokojowych procedur rozwiązywania sporu zbiorowego
str. 182

2.1. Procedura rokowań i mediacji
str. 183

2.2. Problematyka legalności strajku zorganizowanego w trakcie mediacji
str. 187

2.3. Odstępstwa od obowiązku wykorzystania obligatoryjnych procedur rozwiązywania sporu
str. 191

2.4. Postępowanie arbitrażowe a legalność akcji strajkowej
str. 196

3. Obowiązek przeprowadzenia referendum strajkowego
str. 199

3.1. Prawo do zorganizowania referendum
str. 200

3.2. Prawo do udziału w referendum
str. 201

3.3. Przedmiot referendum
str. 206

3.4. Termin zorganizowania referendum
str. 207

3.5. Czas ważności referendum
str. 209

3.6. Forma głosowania
str. 210

3.7. Wymagane kworum i liczba głosów osób popierających strajk
str. 213

4. Obowiązek ogłoszenia strajku co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem
str. 216

4.1. Termin ogłoszenia strajku
str. 219

4.2. Treść ogłoszenia
str. 221

5. Warunki legalności strajku wynikające z art. 21 u.r.s.z.
str. 222

Rozdział VI
Warunki legalności strajku wynikające ze sposobu strajkowania
str. 228


1. Urlop na żądanie oraz zwolnienie lekarskie jako zbiorowe powstrzymanie się od pracy
str. 228

2. Problematyka legalności strajku okupacyjnego
str. 236

2.1. Językowa wykładnia artykułu 21 ust. 1 u.r.s.z.
str. 238

2.2. Kolizja z prawem własności pracodawcy
str. 239

2.3. Kolizja z prawem do pracy pracowników nieuczestniczących w strajku
str. 245

2.4. Kolizja z prawnokarną ochroną miru domowego (zakładu pracy)
str. 247

Zakończenie
str. 253

Wykaz aktów prawnych
str. 261

Wykaz orzecznictwa
str. 263

Bibliografia
str. 267

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym całościowe omówienie problematyki legalności strajku. W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza przepisów ustawy z 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną, akty prawa międzynarodowego oraz orzecznictwo sądowe i Trybunału Konstytucyjnego. Na tej podstawie rozwiązanych zostało wiele spornych problemów dotyczących legalności strajku, jak na przykład element zbiorowości w powstrzymywaniu się od pracy, strajku włoskiego, spółdzielni strajkowych, strajku okupacyjnego, strajku adresowanego wobec organów władzy państwowej lub samorządowej, strajku solidarnościowego akcesoryjnego oraz osób uprawnionych do udziału w strajku. .. Monografi a adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zbiorowego prawa pracy. Publikacja okaże się także przydatna pracodawcom, organizacjom pracodawców, pracownikom oraz związkom zawodowym będącym organizatorami strajku. Tematyka opracowania zainteresuje również publicystów zajmujących się problematyką strajkową. „Temat rozprawy dotyczy jednej z najważniejszych instytucji zbiorowego prawa pracy, jaką jest strajk. Wśród związanych z nim zagadnień, legalność strajku należy do kluczowych, chociażby dlatego, że od spełnienia warunków legalności strajku zależy ewentualna odpowiedzialność prawna jego organizatora, a także sytuacja prawna pracowników uczestniczących w strajku (…). Z tych względów trzeba uznać wybór tematu rozprawy za uzasadniony, tym bardziej, że w polskiej literaturze prawniczej brak jest pełnego opracowania monografi cznego na temat strajku (…)”. Prof. dr hab. Michał Seweryński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1551-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1817:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów