Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków

Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem traktowanym jako dostawa towaru a leasingiem rozumianym jako świadczenie usług?

więcej

Autorzy: Aleksy Goettel, Mieczysław Goettel, Janusz Orłowski, Bogumił Pahl, Marek Tyrakowski, Jakub J. Zięty, Mariola Lemonnier,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2011 r.
Kod: ABC-0664:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Spis treści tytułu: "Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków"

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Prawo cywilne a prawo podatkowe (Mieczysław Goettel, Aleksy Goettel)
str. 13


1.1. Miejsce prawa cywilnego oraz prawa podatkowego w systemie prawa
str. 13

1.2. Przedmiot, funkcje i zasady prawa cywilnego oraz prawa podatkowego
str. 18

1.3. Cywilnoprawna a prawnopodatkowa metoda regulacji
str. 23

1.4. Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność podatkowa
str. 25

1.5. Związki prawa cywilnego z prawem podatkowym - uwagi wprowadzające
str. 29

1.6. Instytucje cywilnoprawne w strukturze podatkowego stanu faktycznego
str. 33

1.7. Wadliwość czynności prawnych i jej skutki na gruncie prawa podatkowego
str. 38

1.8. Odesłania w przepisach podatkowych do przepisów prawa cywilnego
str. 43

1.9. Prawo cywilne a prawo podatkowe - problemy terminologiczne
str. 47

1.10. Ocena treści i skutków zdarzeń cywilnoprawnych w świetle regulacji prawnopodatkowych
str. 52

1.11. Problem "obejścia" prawa podatkowego w świetle cywilistycznej zasady autonomii woli
str. 55

Rozdział 2
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Janusz Orłowski)
str. 61


2.1. Wprowadzenie
str. 61

2.2. Koncepcja dochodu w prawie cywilnym oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 63

2.3. Status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - aspekty cywilnoprawne
str. 70

2.4. Źródła przychodów, podstawa opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych a instytucje prawa cywilnego
str. 85

2.5. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej zwolnień i ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 107

Rozdział 3
Podatek dochodowy od osób prawnych (Marek Tyrakowski)
str. 120


3.1. Uwagi ogólne
str. 120

3.2. Podmioty opodatkowania a cywilistyczna koncepcja podmiotów stosunków prawnych
str. 121

3.3. Przedmiotowe aspekty opodatkowania a konstrukcje prawa cywilnego
str. 133

3.4. Szczegółowe aspekty podmiotu i przedmiotu opodatkowania a regulacje cywilnoprawne
str. 138

3.5. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji zwolnień podatkowych
str. 141

3.6. Opodatkowanie stron umowy leasingu
str. 144

3.7. Darowizny odliczane od podstawy opodatkowania a regulacje cywilnoprawne
str. 145

Rozdział 4
Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych (Jakub J. Zięty)
str. 148


4.1. Uwagi ogólne
str. 148

4.2. Najem jako przedmiot opodatkowania
str. 149

4.3. Podnajem jako przedmiot opodatkowania
str. 158

4.4. Dzierżawa jako przedmiot opodatkowania
str. 159

4.5. Poddzierżawa jako przedmiot opodatkowania
str. 163

4.6. Zagadnienia szczegółowe związane ze stosunkiem najmu i dzierżawy a obowiązek podatkowy
str. 164

4.7. Umowy podobne do najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy a przedmiot opodatkowania
str. 166

4.8. Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku zryczałtowanego
str. 168

4.9. Wspólnicy spółki jawnej jako podatnicy podatku zryczałtowanego
str. 171

4.10. Charakter prawny oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
str. 174

Rozdział 5
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (Jakub J. Zięty, Karina Wardencka)
str. 176


5.1. Uwagi ogólne
str. 176

5.2. Wybrane aspekty cywilnoprawne podatku od towarów i usług
str. 180

5.3. Wybrane aspekty cywilnoprawne podatku akcyzowego
str. 211

Rozdział 6
Podatek od czynności cywilnoprawnych (Aleksy Goettel)
str. 215


6.1. Uwagi wprowadzające
str. 215

6.2. Czynności prawa cywilnego jako przedmiot obowiązku podatkowego - ogólna charakterystyka
str. 220

6.3. Przegląd wybranych umów objętych opodatkowaniem
str. 223

6.4. Skutki prawnopodatkowe zdarzeń niebędących czynnościami cywilnoprawnymi
str. 241

6.5. Konstrukcje cywilnoprawne wyłączające powstanie obowiązku podatkowego oraz będące podstawą zwrotu podatku
str. 245

6.6. Instytucje cywilnoprawne w konstrukcji przywilejów podatkowych
str. 254

6.7. Mechanizm odpowiedzialności podatkowej
str. 257

6.8. Konstrukcje cywilnoprawne jako czynnik kształtujący powstanie obowiązku podatkowego
str. 262

6.9. Notariusz jako płatnik podatku
str. 267

6.10. Cywilistyczne aspekty właściwości organu podatkowego
str. 271

Rozdział 7
Podatek od spadków i darowizn (Aleksy Goettel)
str. 275


7.1. Uwagi ogólne
str. 275

7.2. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych pod tytułem darmym jako przedmiot podatku
str. 280

7.3. Idea prorodzinności podatku w konstrukcji preferencji podatkowych
str. 299

7.4. Koncepcja obowiązku podatkowego
str. 310

7.5. Długi i ciężary jako czynniki kształtujące zakres zobowiązania podatkowego
str. 316

7.6. Udział płatnika w realizacji obowiązku zapłaty podatku
str. 320

Rozdział 8
Podatek od nieruchomości (Bogumił Pahl)
str. 324


8.1. Uwagi ogólne
str. 324

8.2. Cywilistyczne pojęcie nieruchomości a przedmiot podatku
str. 325

8.3. Trwałe związanie z gruntem a normatywna definicja budynku
str. 328

8.4. Część składowa rzeczy a legalna definicja budowli
str. 329

8.5. Charakterystyka ogólna zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości
str. 331

8.6. Problem podmiotowości prawnopodatkowej Skarbu Państwa
str. 333

8.7. Małoletni jako podatnik
str. 336

8.8. Zasada superficies solo cedit a podatnik podatku od nieruchomości
str. 337

8.9. Posiadacz zależny nieruchomości i obiektu budowlanego
str. 343

8.10. Służebność a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
str. 346

8.11. Spółka cywilna jako podatnik
str. 347

8.12. Umowa cywilnoprawna a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
str. 349

8.13. Odrębna własność lokali a zasady opodatkowania garaży
str. 350

8.14. Posiadanie gruntów, budynków i budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą
str. 352

8.15. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 356

Rozdział 9
Podatek rolny i leśny (Bogumił Pahl)
str. 359


9.1. Uwagi ogólne
str. 359

9.2. Posiadacz samoistny gruntów rolnych
str. 360

9.3. Podatkowe a cywilistyczne pojęcie gospodarstwa rolnego
str. 361

9.4. Współwłasność a obowiązek podatkowy
str. 364

9.5. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 367

9.6. Nabycie przez następców podatnika praw do kwoty niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej
str. 368

9.7. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa
str. 370

9.8. Cywilnoprawne aspekty podatku leśnego
str. 373

Rozdział 10
Podatek od środków transportowych (Bogumił Pahl)
str. 375


10.1. Uwagi ogólne
str. 375

10.2. Zastaw rejestrowy i umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie a podatnik podatku od środków transportowych
str. 376

10.3. Ogłoszenie upadłości a obowiązek podatkowy
str. 378

10.4. Skutki prawne zawarcia umowy leasingu w podatku od środków transportowych
str. 379

10.5. Opodatkowanie współwłaścicieli środków transportowych
str. 381

10.6. Wpływ zbycia pojazdu na obowiązek podatkowy
str. 382

10.7. Umowa powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu a obowiązek podatkowy
str. 383

10.8. Właściwość miejscowa organu podatkowego
str. 384

Rozdział 11
Inne podatki (Aleksy Goettel)
str. 387


11.1. Podatek od gier
str. 387

11.2. Podatek tonażowy
str. 392

Wybrana literatura
str. 399

Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi pierwszą w doktrynie polskiej - na tak znaczną skalę - próbę kompleksowego spojrzenia na związki zachodzące pomiędzy prawem cywilnym a prawem podatkowym na tle polskiego systemu podatkowego. Specyfikę podjętej problematyki podkreśla fakt, że chodzi o gałęzie prawa należące do dwóch odrębnych obszarów porządku prawnego - prawa prywatnego i prawa publicznego. Ścisła więź między nimi wynika ze znacznego nasycenia regulacji prawa podatkowego instytucjami cywilnoprawnymi, które to instytucje służą przede wszystkim konstruowaniu elementów podatkowego stanu faktycznego. Opracowanie opiera się w dużej mierze na problemach, z którymi spotykają się podmioty stosujące konstrukcje prawne odnoszące się do podatków.

W książce można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  • Jaki wpływ ma definicja osoby prawnej w prawie cywilnym na podmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
  • Jakie znaczenie dla ustalenia kosztów przychodu ma cywilistyczne rozróżnienie nakładów koniecznych, pożytecznych i zbędnych?
  • Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem traktowanym jako dostawa towaru a leasingiem rozumianym jako świadczenie usług?
  • Jaką stawką opodatkować leasing nieruchomości gruntowej?
  • Jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcy spadku?
  • Czy administrator gruntu i budynku stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz zależny?
  • Kto powinien zapłacić podatek od budynku wybudowanego na cudzym gruncie?

Adresaci:
Podstawową grupą odbiorców prezentowanej publikacji są praktycy prawa, w szczególności: pracownicy organów podatkowych, zarówno państwowych, jak i samorządowych, doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, pracownicy sądów administracyjnych. Książka może być również wykorzystana przez studentów wydziałów prawa i administracji chcących lepiej poznać zależności między prawem cywilnym a prawem podatkowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1402-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 420
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: ABC-0664:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów