Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Kandut, Aleksandra Sędkowska, Artur Mudrecki, Piotr Stanisławiszyn, Grażyna Pelewicz, Agnieszka Derkacz, Iwona Wołczak, Michał Ciecierski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-1723;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 273,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 246,51 zł. ( Oszczędzasz: 27,39 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 25

Przedmowa | str. 29

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej | str. 31

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 33


Art. 1. [Cel kontroli skarbowej] | str. 33

I. Uwagi ogólne | str. 33

II. Ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa | str. 34

III. Zobowiązania podatkowe i inne należności stanowiące dochód państwa i państwowych funduszy celowych | str. 36

IV. Zapobieganie przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego i ujawnianie ich | str. 38

Art. 2. [Zakres kontroli skarbowej] | str. 39

I. Uwagi ogólne | str. 41

II. Kryteria kontroli | str. 44

III. Podstawowe zakresy kontroli | str. 45

IV. Kontrola środków publicznych | str. 52

V. Kontrola dotycząca mienia państwowego | str. 61

VI. Kontrola z zakresu prawa celnego | str. 62

VII. Pozostałe zakresy kontroli | str. 64

Art. 2a-3. (uchylone) | str. 74

Art. 3a. [Zadania i zakres audytu] | str. 74

I. Zakres przedmiotowy audytu | str. 76

II. Zakres podmiotowy audytu | str. 77

III. Podmiot audytujący | str. 78

IV. Standardy audytu | str. 79

V. Podmioty wykonujące czynności audytowe | str. 80

VI. Prowadzenie czynności w zakresie audytu | str. 82

Art. 4. [Zakres kontroli skarbowej] | str. 86

I. Uwagi ogólne | str. 87

II. Podmioty zobowiązane do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych | str. 87

III. Pozostałe podmioty objęte zakresem kontroli skarbowej | str. 91

Art. 5. [Wyłączenia z zakresu kontroli skarbowej] | str. 93

I. Wyłączenia przedmiotowe spod kontroli skarbowej | str. 94

II. Uprawnienia ogólne kontroli skarbowej | str. 95

Art. 6. [Podmioty sprawujące kontrolę skarbową] | str. 96

I. Organy kontroli skarbowej sprawujące kontrolę skarbową | str. 96

II. Zakres sprawowanej kontroli | str. 96

III. Tryb sprawowanej kontroli | str. 98

IV. Niekonkurencyjność kontroli skarbowej | str. 98

Art. 6a. [Dzień Skarbowości] | str. 100

Art. 7. [Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej] | str. 104

I. Obowiązek współdziałania, udzielania informacji oraz pomocy organom kontroli skarbowej, inspektorom i pracownikom | str. 105

II. Dostęp do informacji, zbiorów i rejestrów za pomocą środków komunikacji elektronicznej | str. 106

III. Sposoby i tryb współdziałania | str. 107

Art. 7a. [Współdziałanie z innymi organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi] | str. 108

I. Obowiązek współpracy i współdziałania | str. 108

II. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej | str. 109

Art. 7b. (utracił moc) | str. 110

Art. 7c. [Uzyskiwanie informacji od podmiotów gospodarczych] | str. 110

I. Uwagi ogólne | str. 111

II. Zakres przedmiotowy | str. 112

III. Zakres podmiotowy | str. 116

Art. 7d. [Uzyskiwanie informacji od instytucji finansowych oraz środków masowego przekazu] | str. 124

I. Uwagi ogólne | str. 125

II. Przesłanki zastosowania art. 7d ust. 1 u.k.s. | str. 127

III. Odpowiednie stosowanie art. 33b ust. 1 i 2 u.k.s. | str. 133

IV. Przesłanki zastosowania art. 7d ust. 2 u.k.s. | str. 134

V. Postępowanie w przedmiocie zastosowania art. 7d ust. 1 i 2 u.k.s. | str. 137

Art. 7e. [Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do postanowień, o których mowa w art. 7c i 7d] | str. 138

I. Uwagi ogólne | str. 138

II. Odpowiednie stosowanie ordynacji podatkowej | str. 139

III. Postanowienia wydawane w trybie art. 7e u.k.s. | str. 140

Rozdział 2
Organy kontroli skarbowej | str. 141


Art. 8. [Organy kontroli skarbowej] | str. 141

I. Organy i jednostki organizacyjne administracji skarbowej | str. 142

II. Minister Finansów | str. 143

III. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej | str. 144

IV. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej (postępowanie konkursowe) | str. 144

V. Wyłączenie dyrektora urzędu kontroli skarbowej | str. 148

Art. 9. [Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej] | str. 149

I. Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej | str. 150

II. Ministerstwo Finansów | str. 150

III. Zadania Departamentu Kontroli Skarbowej | str. 150

IV. Urzędy kontroli skarbowej | str. 152

V. Terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej | str. 152

VI. Statut urzędów kontroli skarbowej | str. 155

Art. 9a. [Właściwość organów kontroli skarbowej] | str. 161

I. Właściwość miejscowa organów kontroli skarbowej | str. 161

II. Miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu jako kryterium ustalenia właściwości miejscowej organu | str. 163

III. Utrwalenie właściwości | str. 164

Art. 10. [Zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej] | str. 164

I. Zakres podmiotowy nadzoru GIKS | str. 166

II. Zadania organizatorsko-planistyczne GIKS | str. 166

III. Zadania merytoryczne GIKS | str. 167

Art. 10a. [Przekazanie spraw do dalszego prowadzenia] | str. 168

I. Przekazanie sprawy innemu organowi z uzasadnionych przyczyn | str. 168

II. Postanowienie w sprawie przekazania sprawy przez GIKS | str. 168

Art. 11. [Zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej] | str. 169

I. Kompetencje dyrektora urzędu kontroli skarbowej | str. 169

II. Zmiana inspektora kontroli skarbowej lub pracownika | str. 170

III. Kompetencje planistyczno-informacyjne | str. 170

Rozdział 2a
Uprawnienia kontroli skarbowej | str. 171


Art. 11a. [Legitymowanie, zatrzymywanie, przeszukiwanie, kontrola osób i mienia oraz badanie próbek towarów i rodzajów używanego paliwa] | str. 171

I. Zakres uprawnień inspektorów i pracowników urzędów kontroli skarbowej | str. 172

II. Legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości | str. 173

III. Zatrzymywanie i przeszukiwanie osób | str. 175

IV. Przeszukanie | str. 177

V. Zatrzymywanie pojazdów i innych środków przewozowych | str. 182

VI. Kontrola rodzaju używanego paliwa | str. 184

VII. Pomoc doraźna | str. 184

VIII. Zdjęcia i założenia zamknięć celnych | str. 185

Art. 11b. [Zasady wykonywania szczególnych uprawnień przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] | str. 185

I. Prawa i wolności obywatelskie | str. 186

II. Obowiązek ochrony interesów osobistych i majątkowych | str. 186

III. Zatrzymanie osoby, pojazdów i innych środków przewozowych | str. 187

IV. Badania lekarskie | str. 187

Art. 11c. [Warunki, sposób oraz tryb wykonywania uprawnień określonych w art. 11a] | str. 187

I. Uwagi ogólne | str. 188

II. Obowiązek sporządzenia notatki służbowej | str. 189

III. Obowiązek sporządzenia protokołu z czynności | str. 189

IV. Uwagi końcowe | str. 192

Art. 11d. [Uprawnienie do stosowania środków przymusu bezpośredniego] | str. 193

I. Zakres stosowania środków przymusu bezpośredniego | str. 194

II. Warunki użycia środków przymusu bezpośredniego | str. 194

Art. 11da. [Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego] | str. 195

I. Uwagi ogólne | str. 196

II. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego | str. 197

III. Ograniczenia w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego | str. 197

IV. Obowiązki inspektorów i pracowników stosujących środki przymusu bezpośredniego | str. 197

Art. 11e. [Rodzaje środków przymusu bezpośredniego] | str. 198

I. Uwagi ogólne | str. 199

II. Użycie pałki służbowej | str. 200

III. Zakres stosowania środków przymusu bezpośredniego | str. 201

IV. Użycie siły fizycznej | str. 206

V. Stosowanie kajdanek i prowadnic | str. 207

VI. Użycie siatki obezwładniającej | str. 209

VII. Miotacze gazu oraz inne substancje obezwładniające | str. 210

VIII. Użycie paralizatora elektrycznego | str. 211

IX. Stosowanie pocisków niepenetracyjnych | str. 212

X. Urządzenia do zatrzymywania i unieruchamiania pojazdów mechanicznych | str. 214

XI. Zasady wyposażenia pracownika w środki przymusu bezpośredniego | str. 217

Art. 11f. [Szczególne komórki organizacyjne] | str. 218

I. Uwagi ogólne | str. 219

II. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego | str. 219

III. Użycie i wykorzystanie broni palnej | str. 221

IV. Osoby wyposażone w broń palną | str. 225

V. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz ich dokumentowanie | str. 226

Art. 11g. [Szczególne komórki organizacyjne] | str. 227

I. Wyodrębnione komórki organizacyjne | str. 228

II. Uprawnienia inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych | str. 228

III. Wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych | str. 229

IV. Obszar działania komórek realizacyjnych | str. 230

V. Postępowanie kwalifikacyjne do pracy w komórkach realizacyjnych | str. 230

VI. Broń i umundurowanie pracowników kontroli skarbowej | str. 230

Rozdział 3
Postępowanie kontrolne | str. 232


Art. 12. [Zasada planowości] | str. 232

I. Plany kontroli | str. 232

II. Podmioty objęte planem kontroli | str. 233

III. Postępowania poza planem kontroli | str. 233

Art. 13. [Wszczęcie i prowadzenie postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej] | str. 233

I. Uwagi ogólne | str. 234

II. Wszczęcie postępowania kontrolnego | str. 236

III. Zakres postępowania kontrolnego | str. 238

IV. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego | str. 241

V. Termin wszczęcia postępowania kontrolnego | str. 244

VI. Kontrola podatkowa | str. 246

VII. Podmioty uprawnione do przeprowadzania czynności kontrolnych | str. 252

VIII. Kontrola na legitymację | str. 253

IX. Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej | str. 255

X. Protokół z kontroli | str. 260

XI. Pełnomocnik kontrolowanego | str. 262

Art. 13a. (uchylony) | str. 268

Art. 13b. [Kontrola krzyżowa] | str. 268

I. Uwagi ogólne | str. 269

II. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli krzyżowej | str. 270

III. Przedmiot kontroli krzyżowej | str. 270

IV. Zakres podmiotowy kontroli krzyżowej | str. 272

V. Cechy kontroli krzyżowej | str. 272

Art. 13c. [Kontrola krzyżowa w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5] | str. 273

I. Zasady prowadzenia kontroli krzyżowych w podmiotach gospodarujących środkami zagranicznymi | str. 273

II. Zakres przedmiotowy | str. 274

Art. 14. (uchylony) | str. 274

Art. 14a. [Kontrola skarbowa oświadczeń majątkowych] | str. 274

I. Obowiązki podmiotu uprawnionego do odebrania oświadczenia majątkowego | str. 275

II. Podmioty, których oświadczenia podlegają kontroli | str. 275

III. Ujawnianie w oświadczeniu majątku współmałżonka | str. 277

IV. Podmioty uprawnione do przyjęcia oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym | str. 280

V. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym | str. 281

VI. Wzór oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym | str. 282

VII. Kontrola oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym | str. 283

VIII. Oświadczenia majątkowe na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym | str. 284

IX. Wzór oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym | str. 284

X. Oświadczenia majątkowe na podstawie przepisów o samorządzie województwa | str. 285

XI. Wzór oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów o samorządzie województwa | str. 286

XII. Analiza oświadczeń majątkowych | str. 287

XIII. Nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym | str. 287

XIV. Oświadczenia majątkowe osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach podległych Ministrowi Finansów | str. 288

XV. Sposób zakończenia kontroli oświadczenia majątkowego | str. 289

Art. 14b. (uchylony) | str. 290

Art. 14c. [Korekta deklaracji] | str. 291

I. Wprowadzenie | str. 291

II. Korekta deklaracji a wszczęcie postępowania kontrolnego | str. 292

III. Korekta deklaracji złożona w trakcie postępowania kontrolnego zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 4 u.k.s. | str. 293

IV. Zasady korygowania zobowiązania podatkowego w toku postępowania kontrolnego | str. 295

V. Bezskuteczność złożonej korekty deklaracji | str. 296

VI. Korekta deklaracji po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą zobowiązanie podatkowe | str. 297

VII. Korekta deklaracji a odsetki za zwłokę | str. 298

VIII. Zawiadomienie o złożonej korekcie deklaracji | str. 298

IX. Współpraca organów w zakresie informowania o złożonej korekcie deklaracji | str. 299

X. Postępowanie organu kontroli skarbowej po złożeniu korekty deklaracji korygującej uprzednio złożoną korektę | str. 300

XI. Korekta deklaracji a postanowienia kodeksu karnego skarbowego | str. 301

Art. 15-23. (uchylone) | str. 302

Art. 24. [Zakończenie postępowania kontrolnego] | str. 302

I. Charakter prawny postępowania kontrolnego | str. 303

II. Zakończenie postępowania kontrolnego - decyzja w sprawie zobowiązania | str. 303

III. Zakończenie postępowania kontrolnego - decyzja w sprawie umorzenia postępowania | str. 308

IV. Zakończenie postępowania kontrolnego - wynik kontroli | str. 309

V. Zakończenie postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego - wynik kontroli | str. 314

VI. Korekta deklaracji podatkowej - wynik kontroli | str. 314

VII. Charakter prawny wyniku kontroli | str. 316

VIII. Zakończenie postępowania w przypadku rozwiązania spółki cywilnej i handlowej spółki osobowej w trakcie postępowania kontrolnego | str. 320

IX. Zapewnienie kontrolowanemu prawa do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji | str. 324

X. Skutki długotrwale prowadzonego postępowania kontrolnego | str. 325

Art. 25. [Wierzyciel decyzji organu kontroli skarbowej, doręczenie decyzji, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności] | str. 327

I. Uwagi ogólne | str. 327

II. Zakres przedmiotowy art. 25 u.k.s. | str. 328

III. Kompetencje właściwego organu podatkowego jako wierzyciela | str. 329

IV. Właściwość organów podatkowych jako wierzycieli | str. 331

V. Doręczenie decyzji właściwemu organowi podatkowemu | str. 333

VI. Wierzyciel jako organ egzekucyjny | str. 335

VII. Rygor natychmiastowej wykonalności i wstrzymanie wykonania decyzji | str. 337

Art. 26. [Środki zaskarżenia i wzruszanie decyzji] | str. 338

I. Uwagi ogólne | str. 339

II. Wierzyciel zobowiązań podatkowych | str. 343

III. Właściwość instancyjna - odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 344

IV. Tryby nadzwyczajne oraz uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 348

V. Stwierdzenie nieważności | str. 349

1. Naruszenie przepisów o właściwości | str. 350

2. Decyzja wydana bez podstawy prawnej | str. 351

3. Rażące naruszenie prawa | str. 351

4. Decyzja dotyczy sprawy już rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną | str. 353

5. Decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie | str. 354

6. Trwała niewykonalność decyzji w dniu jej wydania | str. 355

7. Wada decyzji powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa | str. 355

8. Decyzja w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą | str. 355

9. Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji | str. 356

10. Wstrzymanie wykonania decyzji | str. 357

11. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 357

VI. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 358

VII. Wznowienie postępowania - właściwość organu | str. 358

VIII. Przesłanki wznowienia postępowania | str. 359

1. Fałszywość dowodów | str. 359

2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa | str. 361

3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podatkowy podlegających wyłączeniu stosownie do art. 130-132 o.p. | str. 362

4. Strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu | str. 363

5. Ujawnienie istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów | str. 364

6. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu | str. 366

7. Wydanie decyzji na podstawie orzeczenia, które zostało następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji | str. 367

8. Wydanie decyzji na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją RP, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową | str. 368

9. Wpływ na wznowienie postępowania ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej | str. 369

10. Wpływ zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej na treść wydanej decyzji | str. 369

11. Wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na treść wydanej decyzji | str. 370

IX. Wszczęcie postępowania wznowieniowego | str. 370

X. Zakończenie postępowania | str. 371

XI. Wstrzymanie wykonania decyzji | str. 371

XII. Uwagi końcowe | str. 372

Art. 27. [Wynik kontroli] | str. 372

I. Istota wyniku kontroli | str. 373

II. Adresaci wyniku kontroli | str. 374

III. Charakter prawny wyniku kontroli oraz obowiązki jego adresatów | str. 375

IV. Wynik kontroli oświadczenia o stanie majątkowym | str. 376

V. Cechy wyniku kontroli | str. 377

Art. 28. [Sposób zakończenia postępowania w sprawach zakończonych decyzją organu podatkowego] | str. 379

I. Właściwość organu do otrzymania wyniku kontroli | str. 379

II. Wynik kontroli jako skutek uprzedniego załatwienia sprawy przez organ podatkowy | str. 380

Art. 29-30. (uchylone) | str. 380

Art. 31. [Odpowiednie stosowanie przepisów ordynacji podatkowej w postępowaniu kontrolnym i kontroli podatkowej] | str. 381

I. Odpowiednie stosowanie przepisów ordynacji podatkowej przez organy kontroli skarbowej w postępowaniu kontrolnym (kontroli podatkowej) | str. 381

1. Uwagi ogólne | str. 381

2. Odpowiednie stosowanie przepisów ordynacji podatkowej | str. 384

3. Zakres odesłania do ordynacji podatkowej | str. 387

4. Zmiany w ordynacji podatkowej a ustawa o kontroli skarbowej | str. 389

II. Szczegółowe zastosowania przepisów ordynacji podatkowej w postępowaniu przed organami kontroli skarbowej | str. 390

1. Zasady ogólne postępowania | str. 390

, 2. Wyłączenie pracownika i organu podatkowego | str. 402

3. Strona postępowania | str. 403

4. Termin załatwienia sprawy i bezczynność organu | str. 404

5. Obliczenie terminów | str. 405

6. Doręczenia | str. 407

7. Wezwania | str. 408

8. Przywrócenie terminu | str. 411

9. Wszczęcie postępowania oraz metryka sprawy | str. 414

10. Protokoły, adnotacje i metryki spraw | str. 415

11. Udostępnianie akt | str. 420

12. Dowody | str. 421

13. Rozprawa | str. 439

14. Zawieszenie postępowania | str. 439

15. Decyzje i postanowienia | str. 441

16. Odwołania, zażalenia i wykonalność decyzji | str. 441

17. Tryby nadzwyczajne | str. 442

18. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 442

19. Kary porządkowe | str. 443

20. Koszty postępowania | str. 445

21. Kontrola podatkowa | str. 447

22. Czynności sprawdzające | str. 447

23. Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego | str. 448

24. Tajemnica skarbowa i wymiana informacji z innymi państwami | str. 450

25. Zaświadczenia | str. 450

26. Przepisy ogólne i zakres zastosowania przepisów ordynacji podatkowej | str. 450

27. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe | str. 452

28. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej | str. 459

29. Termin płatności podatku | str. 460

30. Odsetki | str. 461

31. Interpretacje podatkowe i porozumienia w sprawie cen transakcyjnych | str. 464

32. Nadpłata | str. 466

33. Stosunki majątkowe i zabezpieczenie | str. 466

34. Następcy prawni | str. 467

35. Deklaracje podatkowe, korekta deklaracji, informacje podatkowe i rachunki | str. 467

36. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 468

37. Spory o właściwość | str. 468

Art. 32. [Nota sygnalizacyjna organów kontroli skarbowej] | str. 469

I. Uwagi ogólne | str. 469

II. Zakres podmiotowy sygnalizacji | str. 470

III. Nota sygnalizująca w zakresie gminnych zobowiązań podatkowych | str. 473

IV. Przedmiot i treść noty sygnalizacyjnej | str. 473

V. Postępowanie w związku z notą sygnalizacyjną | str. 474

Art. 33. [Uzyskiwanie informacji od instytucji finansowych] | str. 476

I. Wprowadzenie | str. 477

II. Podmioty obowiązane do udzielania informacji oraz zakres tych informacji | str. 478

III. Zasady wnioskowania o udostępnianie informacji przez instytucje finansowe | str. 480

IV. Zasady udzielania informacji przez instytucje finansowe | str. 482

V. Brak tożsamości podmiotów prowadzących postępowania karne oraz uprawnionych do występowania z żądaniem udzielenia informacji | str. 483

Art. 33a. [Zasady występowania o informacje do instytucji finansowych] | str. 484

I. Warunki wystąpienia o udzielenie informacji do instytucji finansowych | str. 485

II. Wymogi żądania kierowanego do instytucji finansowych | str. 486

III. Zasada wzajemnego zaufania | str. 488

IV. Zasady udzielania informacji przez instytucje finansowe | str. 489

V. Odmowa udzielenia informacji | str. 489

VI. Sprawozdawczość w zakresie wystąpień o udzielenie informacji przez instytucje finansowe | str. 490

VII. Zmiana porządkująca art. 33a ust. 2 u.k.s. | str. 491

Art. 33b. [Przechowywanie informacji pochodzących od instytucji finansowych] | str. 491

I. Uwagi ogólne | str. 492

II. Zasady i przypadki udostępniania informacji chronionych | str. 492

III. Przechowywanie i zabezpieczenie informacji chronionych | str. 496

IV. Ponowne wykorzystanie informacji chronionych | str. 500

V. Terminy przechowywania informacji chronionych | str. 501

VI. Sankcje za ujawnienie informacji chronionych | str. 502

Art. 34. [Zakres tajemnicy skarbowej i podmioty zobowiązane do jej przestrzegania] | str. 502

I. Wprowadzenie | str. 503

II. Podmiotowy zakres tajemnicy skarbowej | str. 504

III. Przedmiotowy zakres tajemnicy skarbowej | str. 506

IV. Tajemnica skarbowa a informacja publiczna | str. 509

V. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową za zgodą GIKS | str. 510

Art. 34a. [Udostępnianie akt zawierających informacje pochodzące od instytucji finansowych] | str. 511

I. Wprowadzenie | str. 513

II. Udostępnianie akt zawierających informacje pochodzące z instytucji finansowych | str. 514

III. Podmioty uprawnione do otrzymywania akt zawierających informacje pochodzące z instytucji finansowych | str. 515

IV. Osoby uprawnione do dostępu do akt zawierających informacje pochodzące z instytucji finansowych | str. 517

V. Podmioty uprawnione do otrzymywania akt niezawierających informacji pochodzących z instytucji finansowych | str. 518

Art. 34b. [Udostępnianie informacji niepochodzących od instytucji finansowych] | str. 519

I. Zakres udostępnianych informacji | str. 520

II. Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji stanowiących tajemnicę skarbową | str. 521

III. Warunki przekazywania informacji stanowiących tajemnicę skarbową | str. 522

Art. 34c. [Uprawnienia strony w zakresie dostępu do akt postępowania kontrolnego] | str. 522

I. Udostępnianie akt | str. 522

II. Ograniczenia w dostępie do akt | str. 523

III. Tajemnica skarbowa a interes publiczny | str. 523

IV. Tajemnica skarbowa a udostępnianie akt | str. 524

Art. 35. (uchylony) | str. 526

Rozdział 3a. (utracił moc) | str. 527

Rozdział 3b. (uchylony) | str. 528

Rozdział 4
Wywiad skarbowy | str. 529


Art. 36. [Czynności wywiadu skarbowego] | str. 529

I. Wywiad skarbowy jako jedna z form realizacji zadań kontroli skarbowej | str. 529

II. Zapobieganie i ujawnianie przestępstw popełnionych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów | str. 536

III. Pracownicy wywiadu skarbowego | str. 537

IV. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych | str. 540

Art. 36a. (utracił moc) | str. 543

Art. 36aa. [Zakres czynności wywiadu skarbowego] | str. 543

I. Uwagi ogólne | str. 543

II. Obserwowanie i stosowanie środków technicznych | str. 544

III. Zaskarżalność czynności wywiadu skarbowego | str. 546

Art. 36b. [Udostępnianie wywiadowi skarbowemu informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną] | str. 547

I. Uwagi ogólne | str. 548

II. Zakres przedmiotowy uprawnienia wynikającego z art. 36b u.k.s. | str. 548

III. Forma żądania udostępniania danych i zasady ich przekazania | str. 552

Art. 36c. [Kontrola operacyjna] | str. 554

I. Pojęcie kontroli operacyjnej | str. 556

II. Zasady dokumentowania kontroli operacyjnej | str. 560

Art. 36ca. [Czynności niejawne] | str. 563

I. Uwagi ogólne | str. 564

II. Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi | str. 565

Art. 36d. [Postępowanie z materiałami zgromadzonymi podczas czynności przez wywiad skarbowy] | str. 566

I. Uwagi ogólne | str. 568

II. Trzy kategorie materiałów gromadzonych przez wywiad skarbowy | str. 568

Art. 36e. [Udostępnianie informacji przez wywiad skarbowy] | str. 571

I. Wykorzystanie informacji | str. 571

II. Przekazywanie informacji obcym państwom | str. 573

Art. 36f. [Zasady współdziałania wywiadu skarbowego z innymi podmiotami] .. 574

I. Uwagi ogólne | str. 574

II. Prawne podstawy współdziałania | str. 575

III. Zakres współdziałania | str. 575

Art. 36g. [Zasady korzystania z informacji kryminalnej] | str. 578

I. Uwagi ogólne | str. 578

II. Zakres informacji kryminalnych oraz zasady ich udostępniania oraz przechowywania | str. 578

III. Wykorzystanie informacji kryminalnych w toku kontroli skarbowej | str. 580

Art. 36h. [Pozyskiwanie informacji ze zbiorów danych] | str. 580

I. Zasady i zakres uzyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji ze zbiorów danych | str. 581

II. Udostępnianie informacji przez organy władzy publicznej | str. 581

Art. 36i. [Udzielanie pomocy pracownikom wywiadu] | str. 582

I. Osobowe źródło informacji | str. 582

II. Zasady ujawnienia danych o informatorze | str. 584

III. Wynagrodzenie informatorów | str. 584

Art. 36j. [Zasady udostępniania informacji o osobie, pozyskanych w trakcie wykonywania czynności przez wywiad skarbowy] | str. 585

Art. 36k. (uchylony) | str. 586

Art. 36l. [Informacja o działalności wywiadu skarbowego] | str. 586

Art. 37. [Fundusz operacyjny] | str. 586

I. Uwagi ogólne | str. 587

II. Fundusz operacyjny | str. 587

III. Odszkodowania z tytułu udzielonej pomocy | str. 588

Art. 37a. [Ochrona pracowników wywiadu skarbowego] | str. 588

I. Ochrona wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych | str. 589

II. Prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej | str. 590

III. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej do dnia 4 czerwca 2013 r. | str. 592

IV. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej od dnia 5 czerwca 2013 r. | str. 594

Rozdział 5
Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej | str. 597


Art. 37b. [Inspektor i pracownik kontroli skarbowej] | str. 597

I. Status inspektora | str. 597

II. Pracownik jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej | str. 598

III. Legitymacje i znaki służbowe | str. 598

Art. 38. [Inspektor kontroli skarbowej] | str. 599

I. Samodzielność inspektora | str. 600

II. Ograniczenia w powierzaniu zadań | str. 601

III. Wyłączenie inspektora lub pracownika | str. 602

IV. Inspektor jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze | str. 606

V. Wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych | str. 608

Art. 39. [Wymagania wobec inspektora kontroli skarbowej] | str. 610

I. Uwagi ogólne | str. 611

II. Obywatelstwo polskie | str. 613

III. Posiadanie pełni praw publicznych | str. 613

IV. Nieposzlakowana opinia | str. 615

V. Umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe | str. 616

VI. Wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej | str. 616

VII. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w organach administracji podatkowej albo 3-letniej praktyki w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej | str. 618

VIII. Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora | str. 620

IX. Wyjątek od obowiązku posiadania wykształcenia wyższego i stażu pracy | str. 624

X. Wpis na listę doradców podatkowych zamiast egzaminu inspektorskiego | str. 625

XI. Ocena kwalifikacyjna | str. 629

XII. Oświadczenie majątkowe | str. 630

Art. 39a. [Powołanie inspektora kontroli skarbowej] | str. 635

I. Powołanie inspektora kontroli skarbowej - uwagi ogólne | str. 635

II. Charakter powołania | str. 636

III. Warunki zatrudnienia inspektora | str. 637

Art. 40. [Dodatek skarbowy] | str. 637

I. Dodatek skarbowy inspektora kontroli skarbowej | str. 638

II. Stopnie inspektorskie | str. 639

III. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej | str. 641

IV. Dodatek skarbowy pracownika kontroli skarbowej | str. 642

Art. 40a. [Oddelegowanie inspektora kontroli skarbowej] | str. 645

I. Uwagi ogólne | str. 646

II. Oddelegowanie - podstawy ustawowe | str. 647

III. Ograniczenie w oddelegowaniu inspektora | str. 648

IV. Warunki i tryb oddelegowania inspektora kontroli skarbowej | str. 649

V. Odwołanie z oddelegowania | str. 654

VI. Forma oddelegowania | str. 656

VII. Niezastosowanie się do oddelegowania | str. 656

Art. 41. [Ochrona inspektora kontroli skarbowej] | str. 656

I. Ochrona inspektora kontroli skarbowej | str. 657

II. Ograniczenia w zakresie zatrzymania inspektora | str. 659

III. Przesłuchanie inspektora | str. 660

IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna za wykroczenia | str. 661

Art. 42. [Obligatoryjne przesłanki odwołania inspektora kontroli skarbowej] | str. 661

Art. 42a. [Fakultatywne przesłanki odwołania inspektora kontroli skarbowej] | str. 662

I. Uwagi ogólne | str. 662

II. Obligatoryjne przesłanki odwołania inspektora | str. 664

III. Fakultatywne przesłanki odwołania inspektora | str. 668

Art. 42b. [Rozwiązanie stosunku pracy inspektora kontroli skarbowej] | str. 671

Art. 42c. [Stosunek pracy inspektora - autonomia ustawy o kontroli skarbowej] | str. 671

I. Uwagi ogólne | str. 671

II. Rozwiązanie stosunku pracy inspektora | str. 672

Art. 42d. [Wygaśnięcie stosunku pracy inspektora kontroli skarbowej] | str. 674

I. Uwagi ogólne | str. 675

II. Podstawy wygaśnięcia stosunku pracy inspektora | str. 675

Art. 42e. [Inspektor kontroli skarbowej a likwidacja i reorganizacja jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej] | str. 678

Art. 42f. [Wymogi zatrudnienia w komórkach realizacyjnych oraz wywiadzie skarbowym] | str. 680

Art. 42g. [Komórki realizacyjne oraz wywiadu skarbowego - ograniczenie informacji o naborze] | str. 682

Art. 42h. [Zasady badania zdolności psychicznej i fizycznej kandydatów do pracy w komórkach realizacyjnych i wywiadzie skarbowym] | str. 684

Art. 42i. [Nabór do komórek realizacyjnych oraz wywiadu skarbowego - postępowanie kwalifikacyjne] | str. 689

I. Uwagi ogólne | str. 690

II. Postępowanie kwalifikacyjne | str. 691

Art. 42j. [Warunki badania zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w komórkach realizacyjnych lub wywiadzie skarbowym] | str. 694

I. Uwagi ogólne | str. 695

II. Niezdolność do pracy i niepoddanie się badaniu | str. 696

Art. 42k. [Czas pracy inspektora kontroli skarbowej i pracownika zatrudnionego w komórce realizacyjnej oraz wywiadzie skarbowym] | str. 697

I. Uwagi ogólne | str. 697

II. Czas pracy i czas odpoczynku | str. 698

Art. 43. [Sprawy nieuregulowane w ustawie o kontroli skarbowej - odesłanie do innych ustaw] | str. 702

Rozdział 5a
Kara pieniężna | str. 704


Art. 43a. [Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej] | str. 704

I. Uwagi ogólne | str. 704

II. Charakter prawny kary pieniężnej | str. 705

III. Przesłanki zastosowania kary pieniężnej | str. 705

IV. Organy właściwe w przedmiocie zastosowania kary pieniężnej | str. 707

V. Wysokość kary pieniężnej | str. 709

VI. Postępowanie w przedmiocie kary pieniężnej | str. 711

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 712


Art. 44-54. (pominięte) | str. 712

Art. 55. | str. 712

Art. 56. | str. 712

Art. 57. | str. 712

Art. 58. | str. 712

Art. 59. | str. 713

Przepisy przejściowe do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) | str. 714

Art. 7. | str. 714

Art. 8. | str. 714

Art. 9. | str. 715

Art. 10. | str. 716

Art. 11. | str. 716

Art. 12. | str. 717

Art. 13. | str. 717

Załączniki | str. 719

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej | str. 721

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele | str. 770

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi | str. 776

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej | str. 779

Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej | str. 784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej | str. 791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej | str. 793

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej | str. 796

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej | str. 799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej | str. 804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej | str. 807

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego | str. 809

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej | str. 825

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej | str. 830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej | str. 833

Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wykazu komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, oraz liczby zatrudnionych w tych komórkach pracowników i inspektorów | str. 851

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy | str. 853

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa | str. 879

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych | str. 893

Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej | str. 897

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego | str. 904

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych | str. 906

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej | str. 909

Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej | str. 919

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego | str. 926

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej | str. 928

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej | str. 930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym | str. 935

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego | str. 975

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym ... 982

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa | str. 987

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej | str. 1048

Bibliografia | str. 1059

Skorowidz | str. 1067

O autorach | str. 1075


Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi kompletne omówienie przepisów ustawy o kontroli skarbowej, zawierające w szczególności aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, interpretacje Ministerstwa Finansów oraz poglądy doktryny.

W publikacji zaprezentowano m.in.: cele i zakres kontroli skarbowej, jej strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i organy, pozycję prawną i faktyczną kontrolowanego, a także przepisy dotyczące użycia środków przymusu, wywiadu skarbowego czy statusu pracowników i inspektorów.

Drugie wydanie obejmuje stan prawny na dzień 1 października 2013 r. i uwzględnia nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej dokonane po ogłoszeniu tekstu jednolitego, w tym ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Autorzy komentarza są praktykami związanymi z sądownictwem administracyjnym i powszechnym oraz z aparatem skarbowym. Jako sędziowie, urzędnicy, radcy prawni, pracownicy naukowi na co dzień zajmują się problematyką kontroli skarbowej i postępowania kontrolnego, a także innymi zagadnieniami związanymi z wywiadem skarbowym.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla kontrolowanych: przedsiębiorców i ich pełnomocników (doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych), jak i kontrolujących, czyli pracowników organów kontroli skarbowej, organów podatkowych i sądów.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1076
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1723;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów