Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej W. Wiśniewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1795:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 19

Wprowadzenie
str. 25

Rozdział I
Pojęcie i podstawowe zagadnienia arbitrażu
str. 29


1. Pojęcie arbitrażu i rozwój jego prawnej regulacji
str. 29

2. Teoretyczne ujęcia instytucji arbitrażu
str. 35

2.1. Teoria materialnoprawna (kontraktowa)
str. 36

2.2. Teoria jurysdykcyjna
str. 38

2.3. Teoria mieszana
str. 40

2.4. Teoria autonomiczna
str. 42

2.4.1. Teoria autonomiczna "absolutna"
str. 43

2.4.2. Teoria autonomiczna "relatywna" (integralna)
str. 45

3. Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle prawa polskiego
str. 48

3.1. Aktualny stan doktryny i orzecznictwa
str. 48

3.1.1. Definicja i teoretyczne ujęcie arbitrażu
str. 48

3.1.2. Konstytucyjne podstawy arbitrażu i jego miejsce w systemie prawa
str. 54

3.2. Analiza konstytucyjnych i systemowych aspektów arbitrażu na gruncie prawa polskiego
str. 56

3.2.1. Rezygnacja z prawa do sądu jako podstawa kompetencji sądu polubownego
str. 56

3.2.2. Arbitraż a konstytucyjne prawo jednostki do ochrony prawnej
str. 58

3.2.3. Koncepcja realizacji prawa do ochrony prawnej w postępowaniu arbitrażowym
str. 62

3.2.4. Koncepcja realizacji prawa do ochrony prawnej w trybie kontroli wyroku arbitrażowego przez sąd powszechny
str. 63

3.2.5. Równoważność udzielanej w trybie arbitrażu ochrony prawnej
str. 64

3.2.6. Konstytucyjne podstawy autonomii stron umowy o arbitraż
str. 67

3.2.7. Arbitraż a wymiar sprawiedliwości
str. 71

3.2.8. Prawo do sądu a arbitraż międzynarodowy
str. 73

3.3. Teoretyczne ujęcie arbitrażu na gruncie prawa polskiego
str. 75

3.3.1. Nieadekwatność teorii jurysdykcyjnej i mieszanej
str. 75

3.3.2. Integralna teoria arbitrażu
str. 77

3.3.3. Miejsce przepisów o arbitrażu w systemie prawnym
str. 79

3.3.4. Teoria integralna a reforma polskiego prawa arbitrażowego
str. 83

Rozdział II
Podstawowe problemy regulacji prawnej międzynarodowego arbitrażu handlowego
str. 85


1. Znaczenie arbitrażu w sferze handlu międzynarodowego
str. 85

1.1. Uwagi ogólne
str. 85

1.2. Arbitraż i nova lex mercatoria
str. 87

2. Pierwsze konwencje arbitrażowe
str. 90

2.1. Arbitraż a regulacja konwencyjna
str. 90

2.2. Protokół genewski z 1923 r.
str. 91

2.3. Konwencja genewska z 1927 r.
str. 93

3. Współczesny, zunifikowany i zharmonizowany reżim prawny międzynarodowego arbitrażu handlowego
str. 94

3.1. Międzynarodowy arbitraż handlowy a konwencja nowojorska z 1958 r.
str. 94

3.1.1. Historia i podstawowe zasady konwencji nowojorskiej
str. 94

3.1.2. Zakres i treść regulacji konwencji nowojorskiej
str. 97

3.1.3. Zastrzeżenia do konwencji nowojorskiej
str. 99

3.1.4. Przyszłość "modelu nowojorskiego"
str. 102

3.2. Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym
str. 104

3.3. Ustawa wzorcowa UNCITRAL z 1985 r. i jej recepcja
str. 107

3.4. Ewolucja i struktura krajowych przepisów o międzynarodowym arbitrażu
str. 109

3.4.1. Niektóre ważniejsze jurysdykcje
str. 109

3.4.2. Prawo polskie
str. 112

4. Międzynarodowy arbitraż w dziedzinie ochrony inwestycji
str. 117

4.1. Uwagi wstępne
str. 117

4.2. Konwencja waszyngtońska
str. 119

4.3. Dwustronne konwencje o popieraniu i ochronie inwestycji (BIT)
str. 121

4.4. Reżim prawny arbitrażu inwestycyjnego a międzynarodowy arbitraż handlowy
str. 122

4.4.1. Uwagi ogólne
str. 122

4.4.2. Reżim konwencji waszyngtońskiej
str. 123

4.4.3. Reżim prawny międzynarodowego arbitrażu handlowego w arbitrażu inwestycyjnym
str. 125

4.4.4. Kontrowersje wokół arbitrażu inwestycyjnego
str. 130

4.4.5. Arbitraż inwestycyjny a międzynarodowy arbitraż handlowy - konkluzja
str. 135

5. Pojęcie i szczególne problemy międzynarodowego arbitrażu handlowego
str. 137

5.1. Arbitraż krajowy i zagraniczny
str. 137

5.1.1. Znaczenie prawnej lokalizacji arbitrażu
str. 137

5.1.2. Teoria procesowa i terytorialna
str. 139

5.2. Pojęcie arbitrażu międzynarodowego
str. 141

5.3. Tak zwany arbitraż zdelokalizowany
str. 145

5.4. Pojęcie arbitrażu handlowego
str. 155

5.4.1. Element "handlowy" w arbitrażu międzynarodowym
str. 155

5.4.2. Znaczenie kryterium handlowego charakteru sporu na gruncie prawa polskiego
str. 157

5.5. Podsumowanie: międzynarodowy arbitraż handlowy
str. 159

6. Prawo właściwe w arbitrażu międzynarodowym: międzynarodowe prawo arbitrażowe
str. 159

6.1. Normy kolizyjne w regulacji prawnej arbitrażu
str. 159

6.2. Charakter prawny art. 1154 k.p.c.
str. 164

6.3. Struktura kolizyjnej regulacji arbitrażu w prawie polskim z uwzględnieniem wykładni art. 1154 k.p.c.
str. 169

6.3.1. Struktura regulacji przy rozumieniu art. 1154 k.p.c. jako normy kolizyjnej
str. 169

6.3.2. Postulowana struktura regulacji przy wyłączeniu kolizyjnej kwalifikacji art. 1154 k.p.c. oraz z uwzględnieniem integralnej teorii arbitrażu
str. 171

Rozdział III
Zdolność i zdatność arbitrażowa
str. 173


1. Pojęcia zdolności i zdatności arbitrażowej oraz ich funkcja
str. 173

2. Zdolność stron do zawarcia umowy o arbitraż
str. 174

2.1. Zdolność arbitrażowa w międzynarodowym arbitrażu handlowym
str. 174

2.2. Podstawy oceny zdolności arbitrażowej w prawie polskim
str. 176

3. Zdatność arbitrażowa sporów w międzynarodowym arbitrażu handlowym
str. 181

3.1. Pojęcie zdatności arbitrażowej
str. 181

3.2. Prawo właściwe dla oceny zdatności arbitrażowej sporu
str. 183

3.3. Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w międzynarodowym arbitrażu handlowym
str. 189

3.4. Zdatność arbitrażowa sporów w ujęciu porównawczym
str. 190

3.4.1. Zakres zdatności arbitrażowej sporów
str. 190

3.4.2. Niektóre szczegółowe wyłączenia
str. 192

4. Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w prawie polskim
str. 193

4.1. Stan prawa przed reformą
str. 193

4.2. Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w części piątej k.p.c. na tle tendencji europejskich
str. 194

4.2.1. Zdatność ugodowa jako przesłanka zdatności arbitrażowej
str. 194

4.2.2. Zdatność ugodowa i zdatność arbitrażowa sporów o prawa majątkowe na tle porównawczym
str. 196

4.3. Przesłanki zdatności ugodowej sporów o prawa majątkowe a ich zdatność arbitrażowa w prawie polskim
str. 200

4.3.1. Krytyka kryterium zdatności ugodowej
str. 200

4.3.2. Spory pozbawione zdatności ugodowej - przegląd kryteriów dotyczących ugody sądowej
str. 202

4.3.3. Spory pozbawione zdatności ugodowej - przegląd kryteriów wynikających z prawnomaterialnej definicji ugody
str. 208

4.3.4. Zagadnienia intertemporalne
str. 209

4.3.5. Konkluzje
str. 211

4.4. Arbitraż a osoby trzecie
str. 213

4.4.1. Uwagi wstępne
str. 213

4.4.2. Status osób trzecich w postępowaniu przed sądem powszechnym
str. 214

4.4.3. Stosunek arbitrażu do osób trzecich - potencjalne rozwiązania
str. 216

4.5. Zdatność ugodowa i zdatność arbitrażowa sporów o prawa niemajątkowe
str. 221

4.6. Inne przesłanki ograniczenia zdatności arbitrażowej sporów
str. 224

4.6.1. Sprawa cywilna należąca do drogi sądowej
str. 224

4.6.2. Spory z pogranicza prawa publicznego
str. 228

4.6.3. Spory z zakresu prawa antymonopolowego
str. 229

4.6.4. Przepisy szczególne
str. 231

4.6.5. Przepisy przewidujące wyłączną właściwość określonego sądu lub organu albo jurysdykcję krajową
str. 231

4.7. Skutki braku zdatności ugodowej (arbitrażowej) sporu
str. 233

4.8. Konkluzje
str. 236

Rozdział IV
Arbitraż w sporach korporacyjnych
str. 239


1. Spory korporacyjne i ich rozstrzyganie przez arbitraż
str. 239

1.1. Pojęcie sporów korporacyjnych
str. 239

1.2. Kluczowe problemy arbitrażu korporacyjnego
str. 242

2. Regulacja i praktyka arbitrażu korporacyjnego w ujęciu porównawczym
str. 243

2.1. Anglia i USA
str. 243

2.2. Francja
str. 244

2.3. Szwajcaria
str. 246

2.4. Niemcy
str. 246

2.5. Austria
str. 249

2.6. Włochy
str. 250

3. Regulacja prawna arbitrażu korporacyjnego w Polsce
str. 253

3.1. Praktyka arbitrażu korporacyjnego w Polsce przed reformą prawa arbitrażowego
str. 253

3.2. Regulacja arbitrażu korporacyjnego w części piątej k.p.c.
str. 255

3.2.1. Historia legislacyjna art. 1163 a jego stosunek do art. 1157 k.p.c.
str. 255

3.2.2. Zakres zastosowania art. 1157 i 1163 k.p.c. w aspekcie kolizyjnoprawnym
str. 259

3.2.3. Zakres regulacji w aspekcie podmiotowym
str. 262

3.2.4. Zakres regulacji w aspekcie przedmiotowym
str. 266

3.3. Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych
str. 274

3.3.1. Ogólne przesłanki zdatności arbitrażowej a spory korporacyjne
str. 274

3.3.2. Spory dotyczące uchwał organów reprezentujących członków korporacji
str. 278

3.3.3. Spory wewnątrzorganizacyjne
str. 285

3.3.4. Spory należące do właściwości sądu rejestrowego
str. 286

3.4. Umowa o arbitraż w sporach korporacyjnych i jej realizacja
str. 288

3.4.1. Uwagi ogólne
str. 288

3.4.2. Dopuszczalność pozastatutowej umowy o arbitraż
str. 288

3.4.3. Treść i umocowanie statutowej klauzuli arbitrażowej
str. 290

3.4.4. Problem uformowania zespołu orzekającego
str. 295

3.4.5. Podstawy orzekania sądu arbitrażowego
str. 296

Rozdział V
Umowa o arbitraż
str. 300


1. Istota prawna arbitrażu a charakter prawny umowy o arbitraż
str. 300

1.1. Pojęcie i podstawowe problemy regulacji prawnej umowy o arbitraż
str. 300

1.2. Odrębność prawna umowy o arbitraż - separability
str. 302

1.3. Problem charakteru prawnego umowy o arbitraż
str. 306

1.4. Umowa o arbitraż w świetle teorii integralnej arbitrażu
str. 309

1.4.1. Podstawowe założenia
str. 309

1.4.2. Krytyka teorii materialnoprawnej
str. 309

1.4.3. Krytyka teorii mieszanej i teorii umowy sui generis
str. 318

1.4.4. Krytyka teorii procesowej
str. 319

1.4.5. Rezultat zastosowania teorii integralnej
str. 322

2. Prawo właściwe dla umowy o arbitraż
str. 326

2.1. Wprowadzenie
str. 326

2.2. Łączniki konwencyjne
str. 329

2.3. Statut podstawowy umowy o arbitraż: stanowisko prawa polskiego na tle porównawczym
str. 331

2.3.1. Zasada autonomii kolizyjnoprawnej stron
str. 331

2.3.2. Łącznik prawa miejsca wydania wyroku lub miejsca arbitrażu
str. 335

2.3.3. Łączniki stosowane w braku możliwości określenia miejsca arbitrażu (wydania wyroku)
str. 339

2.3.4. Znaczenie chwili oceny i organu oceniającego dla ustalenia łącznika
str. 344

2.4. Nowa regulacja ustawowa statutu podstawowego umowy o arbitraż
str. 347

2.4.1. Przegląd porównawczy
str. 347

2.4.2. Regulacja prawa właściwego dla skuteczności materialnej umowy o arbitraż w prawie polskim
str. 350

2.5. Dalsze zagadnienia kolizyjnoprawne związane z umową o arbitraż
str. 358

2.5.1. Dopuszczalność zawarcia umowy o arbitraż oraz jej istnienie i skutki
str. 358

2.5.2. Forma umowy o arbitraż
str. 360

2.5.3. Pełnomocnictwo
str. 365

2.5.4. Odesłanie, przepisy wymuszające swoją właściwość i klauzula porządku publicznego
str. 366

3. Treść i skutki umowy o arbitraż
str. 371

3.1. Pojęcie i rodzaje umowy o arbitraż
str. 371

3.1.1. Definicja umowy o arbitraż
str. 371

3.1.2. Dobrowolny charakter arbitrażu a umowna podstawa jego jurysdykcji
str. 372

3.1.3. Kompromis i klauzula arbitrażowa
str. 376

3.1.4. Elementy umowy o arbitraż
str. 377

3.2. Essentialia (elementy konieczne) i naturalia negotii umowy o arbitraż
str. 379

3.2.1. Uwagi ogólne
str. 379

3.2.2. Charakter sporu
str. 380

3.2.3. Poddanie sporu rozstrzygnięciu w drodze arbitrażu
str. 384

3.3. Umowa o arbitraż a wskazany regulamin arbitrażowy
str. 398

3.4. Postanowienia zakazane z uwagi na postulat równości stron
str. 402

3.4.1. Uwagi ogólne: równość stron w arbitrażu
str. 402

3.4.2. Równość stron w umowie o arbitraż: art. 1161

§ 2 k.p.c.
str. 403

3.4.3. Równość stron w procesie powołania zespołu orzekającego: arbitraż ex parte i spory wielostronne
str. 413

3.5. Wykładnia umowy o arbitraż, jej wadliwość i ograniczenia w czasie
str. 420

3.5.1. Uwaga ogólna
str. 420

3.5.2. Zasady wykładni umowy o arbitraż
str. 420

3.5.3. Nieważność i bezskuteczność
str. 424

3.5.4. Warunek i termin
str. 426

3.5.5. Wygaśnięcie umowy o arbitraż
str. 429

3.6. Skutki umowy o arbitraż a konsekwencje jej naruszenia
str. 433

4. Forma umowy o arbitraż
str. 439

4.1. Wymaganie szczególnej formy dla umowy o arbitraż
str. 439

4.2. Forma umowy o arbitraż w obrocie międzynarodowym
str. 441

4.3. Liberalizacja wymagań prawa polskiego dotyczących formy umowy o arbitraż
str. 444

4.3.1. Uwagi ogólne
str. 444

4.3.2. Pojęcie umowy o arbitraż "sporządzonej na piśmie"
str. 445

4.3.3. Szczegółowe problemy dotyczące zachowania formy pisemnej
str. 445

4.3.4. Arbitraż na podstawie wymiany pism procesowych
str. 449

4.3.5. Prawo polskie a zmiana ustawy wzorcowej UNCITRAL
str. 450

4.3.6. Skutki niezachowania wymagań formalnych w umowie o arbitraż
str. 451

5. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o arbitraż
str. 454

5.1. Uwagi wprowadzające
str. 454

5.2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o arbitraż poza zakresem regulacji art. 1167 k.p.c.
str. 456

5.2.1. Stanowisko SN w kwestii pełnomocnictwa ogólnego
str. 456

5.2.2. Kwestia pełnomocnictwa rodzajowego
str. 459

5.2.3. Krytyka stanowiska SN w kwestii skuteczności pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż
str. 460

5.2.4. Pełnomocnictwo procesowe a umowa o arbitraż
str. 462

5.3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o arbitraż udzielone przez przedsiębiorcę
str. 464

5.3.1. Uwagi wstępne
str. 464

5.3.2. Zakres podmiotowy art. 1167 k.p.c.
str. 464

5.3.3. Zakres przedmiotowy art. 1167 k.p.c.
str. 468

5.4. Forma pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż
str. 469

6. Związanie osób trzecich umową o arbitraż
str. 470

6.1. Uwagi wstępne
str. 470

6.2. Następstwo prawne w stosunku objętym klauzulą arbitrażową
str. 471

6.2.1. Uwagi wstępne
str. 471

6.2.2. Następstwo pod tytułem szczególnym
str. 472

6.3. Inne konstrukcje cywilnoprawne
str. 475

6.3.1. Nadużycie prawa
str. 475

6.3.2. Nadużycie formy prawnej spółki ("podniesienie" czy też "przebicie" zasłony korporacyjnej)
str. 477

6.3.3. Inne sytuacje
str. 478

6.4. Doktryna "grupy spółek": powiązania kapitałowe jako podstawa związania umową o arbitraż
str. 480

6.4.1. Geneza problemu
str. 480

6.4.2. Powstanie doktryny "grupy spółek" (group of companies doctrine)
str. 481

6.4.3. Orzecznictwo sądów państwowych i stanowisko literatury międzynarodowej
str. 482

6.4.4. Doktryna "grupy spółek" na gruncie prawa polskiego
str. 487

6.5. Przystąpienie do spółki lub innej umowy wielostronnej
str. 489

Rozdział VI
Status prawny i kwalifikacje arbitrów
str. 491


1. Prawo właściwe dla kwestii związanych z powołaniem i składem zespołu orzekającego
str. 491

2. Pojęcie, status i misja arbitra
str. 492

3. Charakter prawny funkcji arbitra i jego stosunek do stron
str. 496

3.1. Teoria umownej genezy funkcji arbitra
str. 496

3.2. Koncepcja receptum arbitrii na gruncie prawa polskiego
str. 506

3.2.1. Uwagi wstępne: podstawowa struktura prawna receptum arbitrii
str. 506

3.2.2. Recepcja umownej teorii receptum arbitrii w polskiej doktrynie
str. 509

3.2.3. Krytyka umownej teorii receptum arbitrii na gruncie prawa polskiego
str. 510

3.2.4. Charakter prawny funkcji arbitra w świetle teorii procesowej receptum arbitrii
str. 518

3.2.5. Podstawowe kwestie dotyczące stosunku między stronami i arbitrami w świetle teorii procesowej receptum arbitrii
str. 520

3.3. Receptum arbitrii a status instytucji arbitrażowej
str. 545

4. Kwalifikacje arbitrów
str. 550

4.1. Uwagi wstępne
str. 550

4.2. Elementarne kwalifikacje arbitra
str. 551

4.3. Szczególne kwalifikacje wymagane w umowie stron
str. 553

5. Bezstronność i niezależność arbitrów
str. 555

5.1. Funkcja kryteriów niezależności i bezstronności arbitra
str. 555

5.1.1. Uwagi ogólne
str. 555

5.1.2. Granice swobodnej dyspozycji stron
str. 557

5.2. Wzajemny stosunek wymagań bezstronności, niezależności i neutralności arbitra
str. 561

5.2.1. Bezstronność
str. 561

5.2.2. Niezależność
str. 562

5.2.3. Niezależność a bezstronność
str. 563

5.3. Przesłanki kwestionowania bezstronności lub niezależności arbitra
str. 566

5.3.1. Polskie prawo arbitrażowe
str. 566

5.3.2. Wytyczne International Bar Association
str. 568

5.3.3. Kwestia neutralności arbitra
str. 571

5.3.4. Problem statusu arbitrów bocznych
str. 573

Podsumowanie
str. 577

Bibliografia
str. 589

Ukryj

Opis:

Książka jest jedyną na rynku publikacją prezentującą obszerny przegląd szczegółowych zagadnień dotyczących sądownictwa polubownego na podstawie spójnej i nowoczesnej koncepcji teoretycznej. Autor omawia prawne regulacje arbitrażu, jego funkcje i stosunek do sądownictwa państwowego oraz przybliża, na tle porównawczym, stan polskiego prawa arbitrażowego po reformie z 2005 r.

W opracowaniu przedstawiono istniejące w doktrynie teorie arbitrażu, analizę podstaw konstytucyjnych i ustawowych arbitrażu w prawie polskim, obszerną prezentację podstawowych pojęć dotyczących arbitrażu międzynarodowego i źródeł jego regulacji, określenie zakresu kompetencji arbitrażu (tzw. zdatności arbitrażowej sporów) ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych spółek handlowych. Zawarto w nim również analizę zagadnień dotyczących treści, formy i prawa właściwego do oceny umowy o arbitraż oraz szczegółowe rozważania na temat statusu prawnego arbitrów, ich odpowiedzialności i stosunku do stron.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do wszystkich potencjalnych użytkowników arbitrażu - zwłaszcza w obrocie z zagranicą - oraz ich doradców prawnych, arbitrów, a także sędziów zajmujących się problematyką sądownictwa polubownego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1209-7 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 612
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1795:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów