Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2011:


Autorzy: Łukasz Węgrzynowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1654;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze kompleksowe omówienie problematyki umowy wzajemnej. Przedstawiono genezę tego pojęcia wraz z szeroką analizą prawnoporównawczą. Precyzyjnie wyjaśniono istotę umowy wzajemnej, łącząc ją z problematyką świadczenia oraz z proponowanym modelem kwalifi kacji prawnej umów. Omówiono także stosunek umowy wzajemnej do ekwiwalentności świadczeń, odpłatności i kauzalności czynności prawnych. Oceniono wzajemny charakter umowy przedwstępnej, spółki cywilnej, pożyczki, ubezpieczenia, poręczenia, rachunku bankowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy rozwiązującej, dokonując jednocześnie bliższej analizy tych umów. W książce w szerokim zakresie uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym również orzeczenia niepublikowane. .. Publikacja zawiera pogłębioną analizę teoretyczną umowy wzajemnej, przedstawioną z perspektywy procesu stosowania prawa. Jest atrakcyjna zarówno dla praktyków – sędziów, radców prawnych, adwokatów, jak też dla pracowników naukowych zajmujących się prawem cywilnym. Zaletą monografi i jest próba uporządkowania problematyki umowy wzajemnej oraz wyjaśnienia aparatury pojęciowej stosowanej w prawie umów, w tym zwłaszcza określenie relacji między wzajemnością, odpłatnością i ekwiwalentnością świadczeń. Na uwagę zasługuje kompleksowy charakter prowadzonych badań naukowych, gdyż rozważania natury teoretycznoprawnej zostały przedstawione na tle pogłębionej analizy historycznoporównawczej. Godne podkreślenia jest szerokie omówienie w monografi i problematyki świadczenia w prawie cywilnym. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1397-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 490
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1654;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów