Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podstawy finansów i prawa finansowego

Publikacja szeroko omawia m.in.: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe oraz polskie prawo bankowe.

więcej

Autorzy: Andrzej Drwiłło (red. naukowy), Anna Jurkowska-Zeidler, Anna Dobaczewska, Dorota Maśniak, Rafał Mroczkowski, Przemysław Panfil, Damian Cyman, Tomasz Sowiński, Małgorzata Stwoł, Edward Juchniewicz, Aleksandra Nadolska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-1709:W03P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 3 kwietnia 2018 r.

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 23

Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego (Andrzej Drwiłło) | str. 25

1. Pojęcie finansów publicznych | str. 25
2. Finanse publiczne a finanse prywatne | str. 30
3. Zakres i funkcje finansów publicznych | str. 33
4. Prawo finansowe i jego zakres | str. 38
5. Źródła prawa finansowego | str. 44
Literatura | str. 48

Rozdział drugi
Zagadnienia ogólne metodologii nauk z uwzględnieniem metodologii nauk prawnych (Hanna G. Adamkiewicz) | str. 49

1. Istota współczesnej metodologii nauk i jej rodzaje | str. 49
2. Podstawowe metody badań naukowych oraz metody stosowane w naukach prawnych | str. 53
3. Hipotezy w badaniach naukowych | str. 63
4. Falsyfikacja teorii naukowych | str. 67
Literatura | str. 80

Rozdział trzeci
Międzynarodowe prawo finansowe (Małgorzata Wróblewska) | str. 83

1. Pojęcie międzynarodowego prawa finansowego | str. 83
2. Międzynarodowe organizacje finansowo-gospodarcze | str. 85
2.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy | str. 86
2.2. Bank Światowy | str. 87
2.3. Światowa Organizacja Handlu | str. 88
2.4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | str. 89
Literatura | str. 91

Rozdział czwarty
Prawo rynku finansowego | str. 92

1. Istota, tworzenie i zasady działania rynku finansowego (Anna Jurkowska-Zeidler) | str. 92
2. Zakres regulacji i źródła prawa rynku finansowego (Anna Jurkowska-Zeidler) | str. 110
3. Rynek bankowy (Anna Jurkowska-Zeidler) | str. 126
3.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku bankowym | str. 126
3.2. Nadzór nad rynkiem bankowym | str. 139
3.3. System gwarantowania depozytów | str. 150
4. Rynek ubezpieczeniowy (Dorota Maśniak) | str. 157
4.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym | str. 157
4.2. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego | str. 160
4.3. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym | str. 163
4.4. Instytucje gwarancyjne na rynku ubezpieczeniowym | str. 167
5. Rynek kapitałowy (Rafał Mroczkowski) | str. 169
5.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku kapitałowym | str. 169
5.2. Nadzór nad rynkiem kapitałowym | str. 180
5.3. System rekompensat dla inwestorów | str. 184
6. Rynek usług płatniczych (Damian Cyman) | str. 185
6.1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych | str. 185
6.2. Nadzór nad rynkiem usług płatniczych | str. 188
6.3. Jednolity obszar płatniczy w euro | str. 189
7. Konglomeraty finansowe (Anna Jurkowska-Zeidler) | str. 194
Literatura | str. 198

Rozdział piąty
Administracja finansów publicznych | str. 206

1. Zagadnienia ogólne (Tomasz Sowiński) | str. 206
1.1. Pojęcie administracji finansów publicznych | str. 206
1.2. Funkcje administracji finansów publicznych | str. 207
2. Organy zarządzające finansami publicznymi (Przemysław Panfil) | str. 212
3. Samorządowa administracja finansów publicznych (Małgorzata Wróblewska) | str. 218
3.1. Uprawnienia organów uchwałodawczych i kontrolnych w sprawach z zakresu finansów publicznych | str. 219
3.2. Uprawnienia organów wykonawczych w sprawach z zakresu finansów publicznych | str. 220
4. Administracja skarbowa (Aleksandra Nadolska) | str. 221
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 221
4.2. Przyczyny i założenia konsolidacji przedmiotowo-podmiotowej w ramach administracji skarbowej | str. 226
4.3. Krajowa Administracja Skarbowa - istota, cele i główne zadania | str. 231
4.4. Struktura organizacyjno-prawna krajowej administracji skarbowej | str. 240
4.5. Uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno-rozpoznawczym organów Krajowej Administracji Skarbowej | str. 254
Literatura | str. 264

Rozdział szósty
System pieniężny | str. 267

1. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego (Edward Juchniewicz) | str. 267
1.1. Historia pieniądza | str. 267
1.2. Państwowe znaki pieniężne | str. 270
1.3. Prawna siła płatnicza (nabywcza) znaków pieniężnych według nominału i według kursu | str. 271
1.4. Zasady wymiany starych znaków pieniężnych na nowe | str. 271
1.5. Prawna i ekonomiczna istota systemów pieniężnych | str. 272
2. Źródła prawa w zakresie systemu pieniężnego (Edward Juchniewicz) | str. 275
2.1. Regulacje prawne systemu pieniężnego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 275
2.2. Regulacje prawne systemu pieniężnego Unii Europejskiej | str. 275
3. Istota i funkcje pieniądza (Edward Juchniewicz) | str. 276
3.1. Charakterystyka prawna pieniądza | str. 276
3.2. Pieniądz jako prawny środek płatniczy | str. 277
3.3. Istota zobowiązania pieniężnego | str. 278
3.4. Pieniądz jako powszechny środek wymiany | str. 278
3.5. Pieniądz jako miernik abstrakcyjnej wartości | str. 279
3.6. Pieniądz jako środek przechowywania wartości | str. 279
3.7. Pieniądz jako środek płatniczy | str. 279
3.8. Funkcja pieniądza światowego | str. 279
4. System płatniczy jako element systemu pieniężnego (Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł) | str. 280
4.1. Istota, funkcje i rodzaje systemów płatniczych | str. 280
4.2. Polskie systemy płatnicze | str. 281
5. Formy transferu środków pieniężnych | str. 282
5.1. Zagadnienia ogólne transferu środków pieniężnych (Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł) | str. 282
5.2. Polecenie przelewu (Małgorzata Stwoł) | str. 286
5.3. Polecenie zapłaty (Małgorzata Stwoł) | str. 291
5.4. Czek rozrachunkowy (Małgorzata Stwoł) | str. 293
5.5. Karta płatnicza (Małgorzata Stwoł) | str. 297
6. Globalny system pieniężny jako przedmiot regulacji prawnych (Edward Juchniewicz) | str. 305
Literatura | str. 306

Rozdział siódmy
Prawo dewizowe | str. 309

1. Pojęcie i charakter prawa dewizowego (Andrzej Drwiłło) | str. 309
2. Źródła prawa dewizowego (Małgorzata Stwoł) | str. 314
3. Podmiotowy zakres obowiązywania prawa dewizowego (Małgorzata Stwoł) | str. 316
4. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego (Małgorzata Stwoł) | str. 319
5. Ograniczenia i obowiązki dewizowe (Małgorzata Stwoł) | str. 323
6. Zezwolenie dewizowe (Małgorzata Stwoł) | str. 327
7. Działalność kantorowa (Małgorzata Stwoł) | str. 330
8. Kontrola dewizowa (Małgorzata Stwoł) | str. 331
9. Unijne prawo dewizowe (Małgorzata Stwoł) | str. 334
Literatura | str. 337

Rozdział ósmy
Prawo walutowe i obiegu pieniężnego (Małgorzata Stwoł) | str. 339

1. Prawo walutowe | str. 339
1.1. Pojęcie waluty | str. 339
1.2. Polskie prawo walutowe | str. 341
2. Prawo ustroju pieniężnego | str. 342
2.1. Jednostki pieniężne i znaki pieniężne | str. 342
2.2. Kursy walut | str. 343
3. Prawo obiegu pieniężnego | str. 345
3.1. Pojęcie obiegu pieniężnego i emisja pieniądza | str. 345
3.2. Instrumenty polityki pieniężnej | str. 346
4. Europejskie prawo walutowe | str. 347
Literatura | str. 350

Rozdział dziewiąty
Polskie prawo bankowe | str. 351

1. Status prawny, cele, funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego (Rafał Mroczkowski) | str. 351
2. Organy Narodowego Banku Polskiego (Damian Cyman) | str. 354
2.1. Prezes Narodowego Banku Polskiego | str. 354
2.2. Rada Polityki Pieniężnej | str. 356
2.3. Zarząd Narodowego Banku Polskiego | str. 357
3. Polityka pieniężna (Rafał Mroczkowski) | str. 358
Literatura | str. 364

Rozdział dziesiąty
Prawo celne | str. 365

1. Ogólna charakterystyka systemu celnego (Andrzej Drwiłło) | str. 365
1.1. Pojęcie i zakres prawa celnego | str. 365
1.2. Geneza i cechy cła | str. 367
1.3. Klasyfikacja ceł | str. 370
1.4. Źródła prawa celnego | str. 372
1.5. Zasady prawa celnego | str. 374
2. Prawo celne w unijnym i międzynarodowym systemie celnym (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 376
2.1. Układ ogólny o cłach i Światowa Organizacja Handlu | str. 376
2.2. Unia Europejska jako unia celna | str. 377
2.3. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej | str. 379
3. Elementy kalkulacyjne (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 381
3.1. Taryfa celna | str. 381
3.2. Wartość celna towarów | str. 384
3.3. Pochodzenie towarów | str. 385
4. Procedury celne (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 386
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 386
4.2. Objęcie towaru procedurą celną | str. 387
4.3. Rodzaje procedur celnych | str. 388
4.4. Zwolnienia celne | str. 392
5. Dług celny (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 393
5.1. Powstanie długu celnego | str. 393
5.2. Zabezpieczenie długu celnego | str. 394
5.3. Pokrycie należności wynikających z długu | str. 396
5.4. Zwrot i umorzenie należności celnych | str. 397
6. Status upoważnionego przedsiębiorcy (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 398
7. Przedstawicielstwo celne (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 399
7.1. Zagadnienia ogólne | str. 399
7.2. Agencja celna | str. 400
8. Postępowanie w sprawach celnych (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 400
Literatura | str. 403

Rozdział jedenasty
Prawo budżetowe | str. 406

1. Zagadnienia ogólne budżetu | str. 406
1.1. Pojęcie budżetu (Damian Cyman) | str. 406
1.2. Geneza i ewolucja instytucji budżetu (Damian Cyman) | str. 406
1.3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa (Damian Cyman) | str. 409
1.4. Definicja budżetu państwa (Damian Cyman) | str. 410
1.5. Wieloletni plan finansowy państwa (Edward Juchniewicz) | str. 411
1.6. Budżet zadaniowy (Edward Juchniewicz) | str. 413
1.7. Budżet środków europejskich (Damian Cyman) | str. 414
2. Zasady budżetowe (Damian Cyman) | str. 415
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 415
2.2. Zasada jedności formalnej budżetu | str. 415
2.3. Zasada jedności materialnej budżetu | str. 416
2.4. Zasada powszechności budżetu | str. 416
2.5. Zasada szczegółowości budżetu | str. 417
2.6. Zasada przejrzystości budżetu | str. 417
2.7. Zasada jawności budżetu | str. 418
2.8. Zasada równowagi budżetu | str. 418
2.9. Zasada roczności budżetu | str. 418
3. Dochody budżetowe (Rafał Mroczkowski) | str. 419
4. Wydatki budżetowe (Damian Cyman) | str. 424
4.1. Klasyfikacja wydatków budżetowych | str. 424
4.2. Zasady dokonywania wydatków publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych | str. 425
4.3. Racjonalizacja wydatków publicznych | str. 426
5. Procedura budżetowa (Damian Cyman) | str. 427
5.1. Opracowywanie projektu budżetu państwa | str. 427
5.2. Uchwalanie budżetu państwa | str. 428
5.3. Wykonywanie budżetu państwa | str. 429
5.4. Kontrola budżetu państwa | str. 430
6. Sektor finansów publicznych (Przemysław Panfil) | str. 432
6.1. Zakres podmiotowy sektora finansów publicznych | str. 432
6.2. Saldo sektora finansów publicznych | str. 433
6.3. Sektor finansów publicznych a Skarb Państwa | str. 434
6.4. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych | str. 436
7. Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa (Przemysław Panfil) | str. 441
7.1. Pojęcie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa | str. 441
7.2. Deficyt budżetowy | str. 443
7.3. Rozchody budżetu państwa | str. 445
8. Pożyczka publiczna (Przemysław Panfil) | str. 446
8.1. Istota i formy pożyczki publicznej | str. 446
8.2. Zasady i tryb zaciągania pożyczek publicznych przez Skarb Państwa | str. 447
8.3. Skarbowe papiery wartościowe | str. 449
8.4. Kredyty i pożyczki zaciągane przez Skarb Państwa | str. 453
8.5. Depozyty przyjmowane przez Skarb Państwa | str. 453
9. Dług publiczny i dług Skarbu Państwa (Przemysław Panfil) | str. 455
9.1. Pojęcie i zakres długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa | str. 455
9.2. Konstytucyjny limit zadłużenia | str. 456
9.3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne | str. 458
9.4. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa | str. 461
9.5. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa | str. 462
10. Budżet ogólny Unii Europejskiej (Małgorzata Wróblewska) | str. 465
10.1. Pojęcie i zakres budżetu ogólnego Unii Europejskiej | str. 465
10.2. Zasady budżetowe | str. 467
10.3. Procedura budżetowa | str. 469
10.3.1. Opracowywanie projektu budżetu | str. 469
10.3.2. Uchwalanie projektu budżetu | str. 470
10.3.3. Wykonywanie budżetu | str. 470
10.3.4. Kontrola budżetu | str. 471
10.4. Dochody budżetowe | str. 472
10.5. Wydatki budżetowe | str. 475
10.6. Koncepcja zmiany finansów Unii Europejskiej po 2020 r. | str. 475
11. Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (Małgorzata Wróblewska) | str. 477
Literatura | str. 479

Rozdział dwunasty
Fundusze publiczne (Dorota Maśniak) | str. 483

1. Fundusz publiczny jako uzupełniająca forma instytucjonalna finansów publicznych | str. 483
1.1. Pojęcie, geneza i rozwój funduszy publicznych | str. 483
1.2. Ograniczone zastosowanie zasad budżetowych | str. 488
1.3. Komplementarność budżetu i funduszy jako form gromadzenia i wydatkowania środków publicznych | str. 489
1.4. Fundusz jako rachunek bankowy | str. 490
2. Klasyfikacja państwowych funduszy publicznych | str. 491
3. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w ramach państwowych funduszy publicznych | str. 493
3.1. Plan finansowy jako podstawa działalności finansowej | str. 493
3.2. Zasady działalności finansowej funduszy | str. 493
3.3. Nadzór na działalnością finansową funduszy | str. 494
Literatura | str. 495

Rozdział trzynasty
Prawo podatkowe | str. 496

1. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków i prawa podatkowego | str. 496
1.1. Definicja podatku i jego elementy konstrukcyjne (Anna Dobaczewska) | str. 496
1.2. System podatkowy i zasady jego konstruowania (Anna Dobaczewska) | str. 498
1.3. Interpretacja prawa podatkowego (Anna Dobaczewska) | str. 504
1.4. Zobowiązania podatkowe (Rafał Mroczkowski) | str. 506
1.4.1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego | str. 506
1.4.2. Powstanie zobowiązania podatkowego i wymiar podatku | str. 509
1.4.3. Wykonanie zobowiązania podatkowego | str. 512
1.4.4. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego | str. 514
1.4.5. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str. 522
1.5. Odpowiedzialność podatkowa (Rafał Mroczkowski) | str. 528
1.5.1. Zagadnienia ogólne | str. 528
1.5.2. Odpowiedzialność podatnika | str. 529
1.5.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta | str. 531
1.5.4. Odpowiedzialność osób trzecich | str. 534
1.5.5. Odpowiedzialność następców prawnych | str. 538
2. Procedury podatkowe (Anna Dobaczewska) | str. 539
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 539
2.2. Postępowanie kontrolne i czynności sprawdzające | str. 540
2.3. Postępowanie podatkowe | str. 543
2.3.1. Zasady postępowania podatkowego | str. 545
2.3.2. Wszczęcie i etapy postępowania podatkowego | str. 550
2.3.3. Decyzje i postanowienia podatkowe | str. 553
2.4. Postępowanie egzekucyjne | str. 556
3. Podatki bezpośrednie | str. 558
3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych (Edward Juchniewicz) | str. 558
3.1.1. Podmiot podatku | str. 558
3.1.2. Przedmiot podatku | str. 562
3.1.3. Podstawa opodatkowania | str. 564
3.1.4. Stawka podatkowa | str. 564
3.1.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe | str. 565
3.1.6. Rok podatkowy | str. 565
3.1.7. Pobór i obliczenie podatku | str. 566
3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (Edward Juchniewicz) | str. 568
3.2.1. Podmiot podatku | str. 570
3.2.2. Przedmiot podatku | str. 572
3.2.3. Podstawa opodatkowania | str. 575
3.2.4. Stawki podatkowe | str. 576
3.2.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe | str. 577
3.2.6. Rok podatkowy | str. 578
3.2.7. Pobór i obliczenie podatku | str. 578
3.3. Zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych (Przemysław Panfil) | str. 579
3.4. Podatek tonażowy (Przemysław Panfil) | str. 581
4. Podatki pośrednie (Anna Reiwer-Kaliszewska) | str. 582
4.1. Podatek od towarów i usług | str. 582
4.2. Podatek akcyzowy | str. 587
4.3. Podatek od gier | str. 589
5. Międzynarodowe prawo podatkowe (Edward Juchniewicz) | str. 591
5.1. Zasady międzynarodowego prawa podatkowego | str. 591
5.2. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu | str. 594
5.3. Międzynarodowe planowanie podatkowe | str. 597
Literatura | str. 600

Rozdział czternasty
Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych (Tomasz Sowiński) | str. 604

1. Zagadnienia ogólne | str. 604
2. Zarys rozwoju systemów ubezpieczeń społecznych | str. 605
3. Klasyfikacja ubezpieczeń społecznych | str. 608
4. Finansowanie ubezpieczeń społecznych | str. 609
4.1. Metody zabezpieczenia społecznego | str. 609
4.2. Bismarckowska i beveridge'owska koncepcja ubezpieczenia emerytalnego | str. 611
4.3. Model repartycyjny i kapitałowy ubezpieczeń emerytalnych | str. 613
5. Finanse ubezpieczeń społecznych jako element polityki społecznej | str. 614
5.1. Zarys ewolucji ubezpieczeń społecznych w Polsce | str. 615
5.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 622
5.3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | str. 626
5.4. Inne fundusze ubezpieczeniowe | str. 630
5.5. Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 634
6. Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych | str. 636
6.1. Składki ubezpieczeniowe | str. 638
6.2. Dotacje z zasobów budżetowych państwa | str. 639
6.3. Inne źródła finansowania ubezpieczeń społecznych | str. 640
7. Koncepcje organizacji i finansowania ubezpieczeń emerytalnych | str. 640
7.1. Koncepcja Banku Światowego | str. 641
7.2. Koncepcja szwedzka - rachunek idealny | str. 643
7.3. Koncepcja chilijska ubezpieczeń emerytalnych | str. 645
7.4. Koncepcja podmiotowa ubezpieczeń emerytalnych | str. 650
7.5. Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego | str. 655
Literatura | str. 659

Rozdział piętnasty
Dyscyplina finansów publicznych (Małgorzata Wróblewska) | str. 662

1. Istota dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie | str. 662
2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 666
2.1. Odpowiedzialność członków organów kolegialnych | str. 667
2.2. Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora finansów publicznych | str. 667
2.3. Odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono obowiązki, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych | str. 668
2.4. Odpowiedzialność osób, które gospodarują środkami publicznymi lub wykonują określone czynności w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych | str. 670
3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 671
3.1. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaliczane do prawa finansowego | str. 671
3.2. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaliczane do prawa zamówień publicznych | str. 673
3.3. Czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych przewidziane w ustawie o rachunkowości | str. 674
4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 675
4.1. Zasada określoności czynu | str. 675
4.2. Zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony | str. 676
4.3. Zasada priorytetu stosowania nowej ustawy | str. 677
4.4. Zasada zatarcia ukarania z mocy prawa | str. 677
4.5. Zasada niezależności odpowiedzialności | str. 677
5. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 679
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 679
5.2. Kara upomnienia | str. 679
5.3. Kara nagany | str. 680
5.4. Kara pieniężna | str. 680
5.5. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi | str. 681
6. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 682
7. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 683
7.1. Postępowanie wyjaśniające | str. 685
7.2. Postępowanie przed komisją orzekającą | str. 685
7.3. Postępowanie odwoławcze | str. 686
8. Kontrola zarządcza | str. 687
Literatura | str. 688

Rozdział szesnasty
Prawo finansowe samorządu terytorialnego | str. 690

1. Zagadnienia ogólne (Tomasz Sowiński) | str. 690
2. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego (Tomasz Sowiński) | str. 695
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego - zagadnienia prawnoustrojowe | str. 695
2.2. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego | str. 704
2.2.1. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 706
2.2.2. Zatwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawczość budżetowa, absolutorium budżetowe | str. 713
3. Dochody samorządu terytorialnego (Tomasz Sowiński) | str. 716
3.1. Dochody samorządu terytorialnego w gminie | str. 718
3.2. Dochody samorządu terytorialnego w powiecie | str. 719
3.3. Dochody samorządu terytorialnego w województwie samorządowym | str. 721
4. Podatki jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 724
4.1. System opodatkowania nieruchomości (Małgorzata Wróblewska) | str. 724
4.1.1. Podatek rolny | str. 725
4.1.2. Podatek leśny | str. 727
4.1.3. Podatek od nieruchomości | str. 729
4.2. Podatek od spadków i darowizn (Przemysław Panfil) | str. 731
4.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Małgorzata Wróblewska) | str. 733
4.4. Podatek od środków transportowych (Przemysław Panfil) | str. 735
5. Opłaty samorządowe (Rafał Mroczkowski) | str. 737
5.1. Opłaty lokalne | str. 737
5.2. Opłata skarbowa | str. 740
6. Niepodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego (Tomasz Sowiński) | str. 746
6.1. Formy niepodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 746
6.2. Subwencje i dotacje jako niepodatkowe dochody publiczne | str. 747
6.2.1. Subwencja ogólna | str. 747
6.2.2. Dotacja celowa | str. 751
6.3. Dochody samorządowych jednostek budżetowych | str. 753
6.4. Dywidendy i wpłaty z zysku samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek sektora finansów publicznych | str. 754
7. Dług jednostek samorządu terytorialnego (Przemysław Panfil) | str. 755
7.1. Źródła zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego | str. 755
7.2. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 757
7.3. Formy pożyczki publicznej stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 760
8. Wydatki samorządu terytorialnego (Tomasz Sowiński) | str. 761
8.1. Wydatki samorządu terytorialnego w gminie | str. 763
8.2. Wydatki samorządu terytorialnego w powiecie | str. 765
8.3. Wydatki samorządu terytorialnego w województwie samorządowym | str. 766
9. Nadzór i kontrola finansów samorządu terytorialnego (Tomasz Sowiński) | str. 769
9.1. Nadzór i kontrola wewnętrzna | str. 770
9.2. Nadzór i kontrola zewnętrzna | str. 771
Literatura | str. 772

Wykaz rysunków i tabel | str. 775

Autorzy | str. 777

Ukryj

Opis:

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Prezentowana książka adresowana jest przede wszystkim do studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Publikacja szeroko omawia:
– międzynarodowe prawo finansowe,
– prawo rynku finansowego,
– administrację finansów publicznych,
– system pieniężny,
– prawo dewizowe,
– prawo walutowe,
– polskie prawo bankowe,
– prawo celne,
– prawo budżetowe,
– fundusze publiczne,
– prawo podatkowe,
– prawo finansowe ubezpieczeń społecznych,
– dyscyplinę finansów publicznych,
– prawo finansowe samorządu terytorialnego.

W trzecim wydaniu podręcznika zawarto zmiany dotyczące zwłaszcza reformy administracji skarbowej, której głównym celem jest ograniczenie skali oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie, obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych oraz rozwój profesjonalnej kadry. Uwzględniono również zmiany w prawie celnym i prawie podatkowym.

Niniejszy podręcznik jest dziełem kilkunastu autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Akademię Morską w Gdyni. Przeważają autorzy wywodzący się z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Są to pracownicy Katedry Prawa Finansowego, którą przez ponad 20 lat kierował prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-426-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 780
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1709:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów