Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Uwagi wstępne
str. 11

Rozdział I
Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego
str. 15


1. Uwagi wprowadzające
str. 15

2. Postępowanie upadłościowe jako rodzaj sądowego postępowania cywilnego
str. 16

3. Funkcje postępowania upadłościowego w wybranych państwach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
str. 19

4. Cel (funkcja) polskiego postępowania upadłościowego
str. 22

5. Realizacja celu postępowania upadłościowego w stosunku do wierzycieli mających obciążenia rzeczowe na składnikach masy
str. 30

Rozdział II
Pojęcie wierzyciela w prawie cywilnym materialnym i procesowym a pojęcie wierzyciela w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 33


1. Uwagi wprowadzające
str. 33

2. Pojęcie wierzytelności i wierzyciela na tle kodeksu cywilnego
str. 34

3. Pojęcie wierzyciela na tle kodeksu postępowania cywilnego
str. 39

4. Pojęcie wierzyciela w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 42

5. Klasyfikacja wierzycieli na tle prawa upadłościowego i naprawczego
str. 43

5.1. Wierzyciel osobisty a wierzyciel rzeczowy
str. 43

5.2. Wierzyciel zabezpieczony przez powiernicze czynności prawne
str. 48

5.3. Wierzytelność upadłościowa a wierzytelność w stosunku do masy
str. 53

Rozdział III
Pojęcie osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym
str. 57


1. Pojęcie osoby trzeciej w doktrynie prawa upadłościowego
str. 57

2. Status osoby, której przysługują prawo własności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy i inne prawa rzeczowe i osobiste
str. 59

3. Status osób, którym przysługują roszczenia z tytułu naruszenia praw bezwzględnych wyłącznych
str. 69

4. Status osoby będącej stroną umownych stosunków prawnych z upadłym
str. 70

Rozdział IV
Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
str. 76


1. Uwagi wprowadzające
str. 76

2. Dochodzenie wierzytelności osobistych w postępowaniu upadłościowym
str. 77

2.1. Dochodzenie wierzytelności upadłościowych w drodze zgłoszenia
str. 77

2.2. Dochodzenie wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości (wierzytelności w stosunku do masy)
str. 80

2.3. Dochodzenie wierzytelności upadłościowej w formie potrącenia
str. 83

3. Dochodzenie wierzytelności osobistej zabezpieczonej rzeczowo
str. 102

4. Dochodzenie wierzytelności osobistej zabezpieczonej przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności
str. 103

5. Dochodzenie wierzytelności osobistej powstałej po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu
str. 107

6. Zaspokojenie wierzyciela w drodze postępowania podziałowego
str. 109

6.1. Postępowanie podziałowe
str. 110

6.2. Zasady zaspokajania wierzytelności w drodze podziału ogólnych funduszów masy upadłości
str. 116

Rozdział V
Ochrona bezwzględnych praw podmiotowych osób trzecich
str. 119


1. Uwagi wstępne
str. 119

2. Przesłanki wyłączenia z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego
str. 126

3. Wyłączenie z masy upadłości składników majątkowych nienależących do upadłego a tzw. wyłączenie zastępcze
str. 130

4. Prawo zatrzymania w postępowaniu o wyłączenie z masy
str. 134

5. Tryb dochodzenia roszczeń o wyłączenie z masy
str. 135

6. Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie z masy upadłości
str. 140

7. Dochodzenie roszczeń o zaniechanie naruszeń prawa własności
str. 142

Rozdział VI
Ochrona osób trzecich, którym przysługują prawa ciążące na składnikach masy upadłości
str. 145


1. Uwagi wstępne
str. 145

2. Skutki likwidacji ruchomości oraz praw i wierzytelności
str. 150

3. Skutki sprzedaży nieruchomości
str. 151

4. Skutki sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętów
str. 155

5. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa
str. 157

6. Podział sum uzyskanych z likwidacji przedmiotów obciążonych jako sposób zaspokojenia praw ciążących na składnikach masy upadłości
str. 163

6.1. Postępowanie podziałowe sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 173

6.2. Kolejność zaspokajania roszczeń zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
str. 176

7. Szczególny sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego
str. 182

7.1. Skuteczność ustanowienia zastawu rejestrowego w stosunku do masy upadłości
str. 183

7.2. Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego przez przejęcie na własność i sprzedaż przedmiotu zastawu
str. 186

7.3. Zaspokojenie się zastawnika zastawu rejestrowego przez przejęcie przedmiotu obciążonego na własność
str. 189

Zakończenie
str. 193

Bibliografia
str. 199

Ukryj

Opis:

Książka porusza kluczowe zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego związane z dochodzeniem i zaspokajaniem roszczeń osób trzecich oraz wierzycieli, tj. zgłoszenie wierzytelności, podział funduszów masy upadłości, podział sum uzyskanych ze zbycia przedmiotu obciążonego, zaspokojenie zastawnika rejestrowego, potrącenie, wyłączenie z masy upadłości, a także zaspokojenie wierzyciela w miarę wpływu stosownych sum do masy. Publikacja defi niuje pojęcie osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Autor w sposób szczegółowy analizuje przejawy ochrony osób trzecich w tym postępowaniu oraz omawia wpływ postępowania upadłościowego na prawa zabezpieczające wierzytelność, takie jak: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka morska oraz prawa powiernicze. Książka przeznaczona jest zarówno dla doktryny, jak i praktyków zajmujących się postępowaniami upadłościowymi: sędziów-komisarzy, adwokatów, radców prawnych, syndyków i notariuszy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1207-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 208
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1763:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów