Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Edyta Rutkowska-Tomaszewska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2011 r.
Kod: ABC-0578:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Uwagi wprowadzające
str. 15

Część I
Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawne mechanizmy ochrony konsumenta przed nimi

Rozdział 1. Pojęcie i specyfika usług bankowych a idea ochrony konsumenta
str. 21


1.1. Pojęcie usług bankowych i bankowego obrotu konsumenckiego (bankowych umów konsumenckich)
str. 21

1.2. Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym
str. 26

1.3. Swoboda umów w kształtowaniu treści umów bankowych (w zakresie świadczenia usług bankowych)
str. 32

1.4. Samoregulacja w sektorze bankowym a sytuacja klienta (konsumenta) usług bankowych
str. 37

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe
str. 43


2.1. Pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej
str. 43

2.2. Przesłanki uznania praktyki rynkowej za nieuczciwą
str. 46

2.3. Katalog nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 55

Rozdział 3. Mechanizmy ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
str. 61


3.1. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi - uwagi ogólne
str. 61

3.2. Ochrona cywilnoprawna
str. 63

3.2.1. Roszczenia konsumentów z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 63

3.2.2. Postępowanie cywilne w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 70

3.3. Ochrona publicznoprawna z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 74

3.3.1. Nieuczciwe praktyki rynkowe jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
str. 74

3.3.2. Postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 78

3.4. Ochrona karna z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 81

Część II
Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych

Rozdział 1. Reklama produktów i usług bankowych jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 87


1.1. Pojęcie nieuczciwej reklamy
str. 87

1.2. Wytyczne dotyczące reklamy produktów i usług bankowych
str. 92

1.3. Przykłady nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy na rynku usług bankowych
str. 94

Rozdział 2. Naruszanie obowiązków informacyjnych przez banki jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 108


2.1. Ochrona konsumenta przez informację
str. 108

2.2. Obowiązki informacyjne wskazane w ustawie - Prawo bankowe
str. 114

2.2.1. Publicznoprawny obowiązek informacyjny banku jako instytucji zaufania publicznego
str. 114

2.2.2. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o kredyt bankowy
str. 116

2.2.3. Obowiązki informacyjne w zakresie umowy rachunku bankowego
str. 118

2.3. Obowiązki informacyjne wynikające z ustaw konsumenckich
str. 120

2.3.1. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o kredyt konsumencki
str. 120

2.3.2. Obowiązki informacyjne w zakresie umów zawieranych poza lokalem banku w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów
str. 131

2.3.3. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o świadczenie usług finansowych na odległość w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów
str. 135

2.3.4. Obowiązki informacyjne w zakresie umów o e.i.p. w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych
str. 138

2.4. Przykłady naruszania obowiązków informacyjnych przez banki jako praktyki wprowadzające w błąd
str. 148

Rozdział 3. Stosowanie kodeksów dobrych praktyk jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 158


3.1. Przykłady nieuczciwych praktyk związanych z kodeksami dobrych praktyk
str. 158

3.1.1. Pojęcie, istota i rola kodeksów dobrych praktyk
str. 158

3.2. Kodeksy dobrych praktyk na rynku usług bankowych
str. 162

3.2.1. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej
str. 162

3.2.2. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
str. 165

3.2.3. Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi
str. 166

3.2.4. Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym
str. 169

3.3. Przykłady nieuczciwych praktyk związanych z kodeksami dobrych praktyk
str. 172

Zakończenie
str. 177

Wykazy
str. 183

Literatura
str. 191Ukryj

Opis:

Edyta Rutkowska-Tomaszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także prawa rynku finansowego, przede wszystkim problematyki nadzoru finansowego. Jest autorką wielu publikacji dotyczących wymienionych dziedzin, w tym dwóch monografii Bankowe wzorce umowne, Bydgoszcz 2002 oraz Naruszenie obowiązków informacyjnych banków wprawie umów konsumenckich, Warszawa 2009, a także współautorką podręczników Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Wrocław 2009 oraz Prawo finansowe, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R, Mastalskiego, Warszawa 2011. Zagadnienie nieuczciwych praktyk na rynku bankowych usług konsumenckich na tle usług finansowych mieści się w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Tematyka ta jest niezwykle aktualna z uwagi na fakt wejścia w życie w grudniu 2007 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, stanowiącej implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Ustawa ta wzmacnia pozycję konsumenta na rynku i przewiduje dodatkowe rozwiązania w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich, wynikających ze stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych. Książka prezentuje przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych (w bankowym obrocie konsumenckim), w postaci: - nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy usług bankowych, - naruszania obowiązków informacyjnych przez banki jako praktyki wprowadzającej w błąd, - nieuczciwych praktyk związanych z kodeksami dobrych praktyk. Publikacja skierowana jest do pracowników banków, prawników i konsumentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1346-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 204
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: ABC-0578:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów