Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Przemysław Panfil,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1755:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne długu publicznego
str. 21


1.1. Podstawowe pojęcia długu publicznego
str. 21

1.1.1. Pojęcie sektora finansów publicznych
str. 21

1.1.2. Pojęcie Skarbu Państwa
str. 29

1.1.3. Pojęcie długu publicznego i długu Skarbu Państwa
str. 33

1.2. Źródła zadłużenia Skarbu Państwa
str. 43

1.2.1. Pożyczka publiczna
str. 43

1.2.2. Pozostałe źródła zadłużenia Skarbu Państwa
str. 57

1.3. Kryteria klasyfikacji długu publicznego
str. 60

1.3.1. Kryterium podmiotowe
str. 60

1.3.2. Kryterium źródła finansowania
str. 61

1.3.3. Kryterium czasu
str. 64

1.3.4. Kryterium dobrowolności udzielania pożyczki
str. 66

1.3.5. Pozostałe kryteria podziału
str. 67

Rozdział II
Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa
str. 70


2.1. Poziom potrzeb pożyczkowych netto Skarbu Państwa
str. 70

2.1.1. Metoda oszacowania poziomu potrzeb pożyczkowych netto Skarbu Państwa
str. 70

2.1.2. Wielkość potrzeb pożyczkowych netto Skarbu Państwa
str. 72

2.1.3. Charakter operacji będących źródłem potrzeb pożyczkowych netto Skarbu Państwa
str. 75

2.2. Deficyt budżetu państwa
str. 76

2.2.1. Pojęcie deficytu budżetowego i sposób jego obliczania
str. 76

2.2.2. Rodzaje sald budżetowych
str. 80

2.2.3. Źródła deficytu budżetowego w Polsce
str. 85

2.2.4. Deficyt budżetu państwa a saldo sektora finansów publicznych
str. 88

2.2.5. Deficyt budżetu państwa a saldo budżetu środków europejskich
str. 91

2.3. Saldo przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
str. 93

2.3.1. Przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
str. 93

2.3.2. Przeznaczenie środków uzyskanych z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
str. 96

2.4. Potrzeby pożyczkowe brutto Skarbu Państwa
str. 101

2.5. Wykup skarbowych papierów wartościowych
str. 105

2.5.1. Prawne uwarunkowania wykupu skarbowych papierów wartościowych
str. 105

2.5.2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych
str. 107

Rozdział III
Reguły polityki fiskalnej w prawie polskim i unijnym
str. 111


3.1. Reguły polityki fiskalnej w świetle teorii
str. 111

3.1.1. Ogólne przesłanki wprowadzenia reguł polityki fiskalnej
str. 111

3.1.2. Przyczyny wprowadzenia reguł polityki fiskalnej w prawie unijnym
str. 114

3.1.3. Warunki skuteczności reguł polityki fiskalnej
str. 118

3.2. Reguły polityki fiskalnej w prawie polskim
str. 120

3.2.1. Ilościowe reguły polityki fiskalnej
str. 120

3.2.1.1. Rodzaje reguł polityki fiskalnej
str. 120

3.2.1.2. Ilościowe reguły polityki fiskalnej stosowane w Polsce
str. 123

3.2.2. Jakościowe reguły polityki fiskalnej
str. 126

3.2.2.1. Jakościowe reguły polityki fiskalnej dotyczące procedury budżetowej
str. 126

3.2.2.2. Decentralizacja procedury budżetowej
str. 134

3.3. Reguły polityki fiskalnej w prawie unijnym
str. 140

3.3.1. Kryteria konwergencji
str. 140

3.3.2. Prawne podstawy koordynacji polityk fiskalnych
str. 143

3.3.3. Wartości odniesienia i średniookresowy cel budżetowy
str. 145

3.3.4. Obowiązek sprawozdawczy państw członkowskich
str. 148

3.3.5. Procedura nadmiernego deficytu
str. 151

3.3.6. Praktyczne zastosowanie regulacji Unii Europejskiej
str. 157

3.3.6.1. Zastosowanie części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu
str. 157

3.3.6.2. Wszczęte procedury nadmiernego deficytu
str. 161

Rozdział IV
Źródła zobowiązań Skarbu Państwa
str. 167


4.1. Ogólne zasady zaciągania pożyczki publicznej
str. 167

4.1.1. Pożyczka publiczna w świetle Konstytucji RP
str. 167

4.1.2. Ustawowe uwarunkowania zaciągania pożyczki publicznej
str. 171

4.2. Skarbowe papiery wartościowe
str. 177

4.2.1. Prawne podstawy emisji skarbowych papierów wartościowych
str. 177

4.2.2. Konstrukcja skarbowych papierów wartościowych
str. 182

4.2.2.1. Definicja i rodzaje skarbowych papierów wartościowych
str. 182

4.2.2.2. Podstawowe zasady emisji skarbowych papierów wartościowych
str. 183

4.2.3. Rodzaje skarbowych papierów wartościowych
str. 187

4.2.3.1. Bony skarbowe
str. 187

4.2.3.2. Obligacje skarbowe
str. 189

4.2.4. Organizacja rynku skarbowych papierów wartościowych
str. 194

4.2.4.1. Agent emisji
str. 194

4.2.4.2. Dealerzy rynku pierwotnego
str. 195

4.2.5. Emisja skarbowych papierów wartościowych na rynku pierwotnym
str. 199

4.2.5.1. Przegląd technik emisyjnych
str. 199

4.2.5.2. Emisja skarbowych papierów wartościowych o charakterze hurtowym
str. 203

4.2.5.3. Emisja detalicznych obligacji skarbowych
str. 211

4.2.5.4. Emisja obligacji skarbowych na rynkach zagranicznych
str. 213

4.2.5.5. Emisja pasywnych obligacji skarbowych
str. 216

4.3. Kredyty i pożyczki jako źródła zadłużenia Skarbu Państwa
str. 221

4.3.1. Konstrukcja i wykorzystanie pożyczek
str. 221

4.3.2. Konstrukcja i wykorzystanie kredytów bankowych
str. 222

4.4. Depozyty przyjęte przez Skarb Państwa
str. 224

Rozdział V
Dług Skarbu Państwa w świetle dopuszczalnych granic zadłużenia
str. 228


5.1. Ochrona przed nadmiernym długiem publicznym
str. 228

5.1.1. Dopuszczalne granice długu publicznego
str. 228

5.1.2. Konstytucyjny limit długu publicznego
str. 232

5.1.3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
str. 235

5.1.3.1. Kształt procedur ostrożnościowych i sanacyjnych
str. 235

5.1.3.2. Skuteczność procedur ostrożnościowych i sanacyjnych
str. 238

5.1.3.3. Wiarygodność procedur ostrożnościowych i sanacyjnych
str. 241

5.2. Obliczanie wartości długu publicznego i produktu krajowego brutto
str. 246

5.2.1. Zasady obliczania wartości długu publicznego
str. 246

5.2.2. Klasyfikacja tytułów dłużnych
str. 248

5.2.3. Zasady obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
str. 250

5.3. Analiza wielkości i struktury długu publicznego
str. 252

5.3.1. Poziom i dynamika długu publicznego
str. 252

5.3.2. Struktura długu publicznego
str. 255

5.3.3. Dług publiczny a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
str. 258

5.4. Tendencje w kształtowaniu się długu Skarbu Państwa
str. 259

Rozdział VI
Zarządzanie długiem Skarbu Państwa
str. 263


6.1. Charakterystyka zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 263

6.1.1. Istota zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 263

6.1.2. Cele polityki zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 264

6.2. Instytucjonalne ramy zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 266

6.2.1. Bankowy model zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 266

6.2.2. Rządowy model zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 268

6.2.3. Agencyjny model zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 269

6.3. Prawne uwarunkowania zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 275

6.4. Strategie zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 280

6.4.1. Cele strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 280

6.4.2. Minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa
str. 282

6.4.3. Ograniczenie poziomu ryzyka związanego z długiem Skarbu Państwa
str. 288

6.5. Instrumenty zarządzania długiem Skarbu Państwa
str. 293

6.5.1. Operacje na składnikach długu Skarbu Państwa
str. 293

6.5.1.1. Przedterminowa spłata długu Skarbu Państwa
str. 293

6.5.1.2. Konwersja długu Skarbu Państwa
str. 300

6.5.2. Instrumenty pochodne
str. 305

Rozdział VII
Zobowiązania potencjalne Skarbu Państwa
str. 311


7.1. Prawne podstawy udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa
str. 311

7.1.1. Konstytucyjne uwarunkowania udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa
str. 311

7.1.2. Ustawy regulujące zasady i tryb udzielania gwarancji przez Skarb Państwa
str. 314

7.2. Prawna konstrukcja poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa
str. 317

7.2.1. Prawna konstrukcja poręczeń Skarbu Państwa
str. 317

7.2.2. Prawna konstrukcja gwarancji Skarbu Państwa
str. 319

7.3. Ograniczenia w udzielaniu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa
str. 321

7.3.1. Ograniczenia wynikające z krajowych rozwiązań legislacyjnych
str. 321

7.3.2. Ograniczenia wynikające z prawa unijnego
str. 327

7.4. Tryb postępowania w sprawie udzielania poręczenia lub gwarancji przez Skarb Państwa
str. 331

7.4.1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji przez Skarb Państwa
str. 331

7.4.2. Umowa o udzielenie poręczenia lub gwarancji przez Skarb Państwa
str. 334

7.4.3. Opłata za udzielenie przez Skarb Państwa poręczenia lub gwarancji
str. 336

7.5. Umowa poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa i jej wykonanie
str. 338

7.5.1. Charakterystyka umowy poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa
str. 338

7.5.2. Obowiązki sprawozdawcze związane z poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa
str. 344

7.5.3. Wykonanie umowy poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa
str. 345

7.5.4. Finansowanie działalności Skarbu Państwa w zakresie poręczeń i gwarancji
str. 346

7.5.5. Należności Skarbu Państwa z tytułu spłaty zobowiązań objętych poręczeniem lub gwarancją
str. 348

7.6. Minimalizacja ryzyka związanego z poręczeniami i gwarancjami Skarbu Państwa
str. 349

Rozdział VIII
Wnioski końcowe
str. 352

Bibliografia
str. 359Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksową analizę problematyki długu Skarbu Państwa, począwszy do źródeł potrzeb pożyczkowych tego podmiotu, poprzez metody ich fi nansowania, na konsekwencjach tego działania kończąc. Silną stroną publikacji jest przedstawienie najnowszych tendencji zachodzących w procesie zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz organizacji rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych, będącego jednym z segmentów rynku fi - nansowego. .. Książka została napisana przystępnym językiem, co ułatwia zrozumienie skomplikowanej problematyki długu Skarbu Państwa. Zawiera wiele tabel, rysunków i wykresów, które uzupełniają prowadzoną analizę rozwiązań legislacyjnych. Dużo miejsca poświęcono wyjaśnieniu terminologii stosowanej przez ustawodawcę oraz metodologii obliczania zadłużenia, korzystając przy tym z bogatej, polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu. .. Publikacja skierowana jest do: – pracowników jednostek sektora fi nansów publicznych i instytucji fi nansowych, – inwestorów wykorzystujących skarbowe papiery wartościowe, – pracowników naukowych, – studentów prawa, administracji, zarządzania i ekonomii. „(…) autor poddaje analizie wszystkie aspekty funkcjonowania długu publicznego (prawne i fi nansowe) po to, aby na podstawie dokonanych ustaleń wskazać, co należy zmienić w unormowaniach prawnych dotyczących długu Skarbu Państwa. Jest to znakomicie określony cel rozprawy, który już w założeniu ma wnieść Ťnową wartośćť w postaci propozycji zmian legislacyjnych”. Z recenzji prof. dr. hab. Leonarda Etela

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1465-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1755:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów