Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Izabela Heropolitańska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20.04.2011 r.
Kod: ABC-0400:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 21

Część pierwsza
Weksel

1. Rodzaje weksli
str. 27

2. Weksel - rys historyczny
str. 27

3. Cechy charakterystyczne i funkcje weksla
str. 31

3.1. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego
str. 31

3.2. Samodzielność zobowiązania poszczególnych dłużników wekslowych
str. 32

3.3. Solidarność zobowiązania wekslowego
str. 32

3.4. Funkcje weksla
str. 32

4. Opłaty stemplowe od weksla
str. 33

5. Weksel - stan obecny
str. 36

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe
str. 37


Tytuł I
Weksel trasowany
str. 39

Dział I
Wystawienie i forma wekslu
str. 39


Art. 1
str. 39

1. Forma weksla
str. 39

2. Ustawowe elementy weksla trasowanego
str. 41

2.1. Nazwa "weksel"
str. 41

2.2. Bezwarunkowe polecenie zapłacenia
str. 42

2.3. Suma wekslowa
str. 43

2.4. Trasat
str. 46

2.5. Termin płatności
str. 51

2.6. Miejsce płatności
str. 51

2.7. Remitent
str. 53

2.8. Miejsce wystawienia weksla
str. 57

2.9. Data wystawienia weksla
str. 58

2.10. Podpis wystawcy weksla
str. 60

2.10.1. Wystawca - trasat
str. 60

2.10.2. Podpis wystawcy
str. 62

2.10.3. Pełnomocnik
str. 68

2.11. Klauzule wekslowe
str. 70

Art. 2
str. 72

1. Brak elementów ustawowych weksla
str. 72

2. Wykładnia treści weksla
str. 72

3. Brak oznaczenia terminu płatności
str. 73

4. Brak oznaczenia miejsca płatności
str. 74

5. Brak oznaczenia miejsca wystawienia
str. 75

Art. 3
str. 75

1. Weksel trasowany na zlecenie własne wystawcy
str. 75

2. Weksel trasowano-własny
str. 76

3. Klauzula waluty
str. 77

4. Klauzula pokrycia
str. 78

Art. 4
str. 79

Art. 5
str. 83

Art. 6
str. 84

Art. 7
str. 85

Art. 8
str. 88

Art. 9
str. 91

Art. 10
str. 92

1. Definicja weksla in blanco
str. 92

2. Charakter prawny weksla in blanco
str. 93

3. Liczba weksli in blanco
str. 94

4. Elementy weksla in blanco
str. 95

5. Porozumienie wekslowe (Deklaracja do weksla in blanco)
str. 98

5.1. Charakter prawny porozumienia
str. 98

5.2. Forma porozumienia
str. 99

5.3. Treść porozumienia wekslowego
str. 99

6. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco
str. 103

7. Awal na wekslu in blanco
str. 103

8. Akcept na wekslu in blanco
str. 105

9. Przeniesienie weksla in blanco
str. 105

10. Uzupełnienie weksla in blanco
str. 106

10.1. Uprawnienie do uzupełnienia weksla in blanco
str. 106

10.2. Elementy weksla
str. 107

11. Wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem
str. 110

Dział II
Indos
str. 111


Art. 11
str. 111

1. Przenoszenie praw z weksla
str. 112

1.1. Sposoby przeniesienia praw z weksla
str. 112

1.2. Przeniesienie weksla przez indos
str. 112

1.3. Przeniesienie weksla w drodze przelewu wierzytelności
str. 113

1.4. Nabycie weksla w drodze dziedziczenia
str. 114

1.5. Nabycie weksla w drodze sukcesji uniwersalnej
str. 115

2. Dopuszczalność przenoszenia weksla przez indos
str. 115

3. Zakaz przenoszenia weksla przez indos
str. 116

3.1. Klauzula "nie na zlecenie"
str. 116

3.2. Forma klauzuli "nie na zlecenie"
str. 117

3.3. Klauzula "nie na zlecenie" na wekslu konsumenta
str. 117

4. Skutki klauzuli "nie na zlecenie"
str. 118

5. Indos zwrotny
str. 119

Art. 12
str. 120

1. Bezwarunkowy charakter indosu
str. 120

2. Indos częściowy
str. 121

3. Indos na okaziciela
str. 122

Art. 13
str. 122

1. Forma indosu
str. 122

2. Treść indosu
str. 123

2.1. Podpis indosanta
str. 123

2.2. Klauzula indosująca
str. 123

2.3. Data indosowania
str. 124

2.4. Miejsce indosowania
str. 124

2.5. Adres indosanta
str. 124

2.6. Inne klauzule
str. 125

3. Indosatariusz
str. 125

3.1. Rodzaje indosów
str. 125

3.2. Indos imienny
str. 125

3.3. Indos in blanco
str. 126

3.4. Indos na okaziciela
str. 127

4. Poprawki w treści indosu i skreślenie indosu
str. 127

Art. 14
str. 128

1. Skutki indosu
str. 128

2. Prawa posiadacza weksla z indosem in blanco
str. 128

2.1. Prawa posiadacza
str. 128

2.2. Wypełnienie indosu in blanco
str. 129

2.3. Przeniesienie weksla z indosem in blanco przez proste wręczenie
str. 129

2.4. Indosowanie weksla z indosem in blanco
str. 130

Art. 15
str. 130

1. Odpowiedzialność wekslowa indosanta
str. 130

2. Indos z klauzulą "bez odpowiedzialności"
str. 131

3. Indos z klauzulą "nie na zlecenie" - rekta indos
str. 132

Art. 16
str. 133

1. Formalna legitymacja wekslowa
str. 134

1.1. Legitymacja formalna i materialna
str. 134

1.2. Domniemanie prawnego posiadania weksla
str. 134

1.3. Dzierżenie weksla
str. 135

1.4. Ważność weksla
str. 136

1.5. Nieprzerwany szereg indosów
str. 136

1.6. Legitymacja formalna ostatniego indosatariusza
str. 136

1.7. Brak legitymacji formalnej ostatniego indosatariusza
str. 137

1.8. Skutki istnienia bądź braku legitymacji formalnej
str. 138

2. Ocena szeregu indosów
str. 139

3. Nabycie własności weksla od niewłaściciela
str. 142

Art. 17
str. 143

1. Charakterystyka zarzutów wekslowych
str. 143

1.1. Pojęcie zarzutów
str. 143

1.2. Zarzuty obiektywne
str. 144

1.3. Zarzuty subiektywne
str. 145

2. Rodzaje zarzutów wekslowych obiektywnych
str. 145

2.1. Zarzut braku zdolności wekslowej i zdolności do czynności wekslowy
str. 145

2.2. Zarzut braku legitymacji wekslowej
str. 146

2.3. Zarzut braku umocowania do zaciągania zobowiązań wekslowych
str. 147

2.4. Zarzut braku zamiaru zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
str. 147

2.5. Zarzut nieważności weksla
str. 147

2.6. Zarzuty dotyczące podpisu
str. 148

2.7. Zarzut zmiany tekstu weksla
str. 148

2.8. Zarzut nieprzedstawienia weksla do przyjęcia bądź niewłaściwego przedstawienia
str. 149

2.9. Zarzut nieprzedstawienia bądź niewłaściwego przedstawienia weksla do zapłaty
str. 149

2.10. Zarzuty związane z zapłatą weksla
str. 149

2.11. Zarzuty dotyczące protestu
str. 151

2.12. Zarzut przedawnienia
str. 151

2.13. Zarzut umorzenia weksla
str. 151

2.14. Zarzut niedokonania notyfikacji
str. 151

3. Rodzaje zarzutów wekslowych subiektywnych
str. 152

3.1. Zarzuty związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla
str. 152

3.2. Zarzut świadomego działania na szkodę dłużnika
str. 154

3.3. Zarzut pozorności indosu
str. 155

3.4. Zarzut podpisu z grzeczności
str. 155

3.5. Zarzut wygaśnięcia zobowiązania wekslowego
str. 156

3.6. Zarzuty związane z wekslem in blanco
str. 156

Art. 18
str. 157

1. Indos pełnomocniczy
str. 157

2. Indos pozorny (powierniczy)
str. 160

3. Podpisy z grzeczności
str. 162

Art. 19
str. 163

Art. 20
str. 165

Dział III
Przyjęcie
str. 167


Art. 21
str. 167

1. Cel przedstawienia weksla do przyjęcia
str. 168

2. Osoba przedstawiająca weksel do przyjęcia
str. 168

3. Termin przedstawienia weksla do przyjęcia
str. 169

4. Miejsce przedstawienia weksla do przyjęcia
str. 169

Art. 22
str. 171

Art. 23
str. 172

Art. 24
str. 173

Art. 25
str. 173

Art. 26
str. 177

Art. 27
str. 179

Art. 28
str. 180

Art. 29
str. 181

Dział IV
Poręczenie wekslowe
str. 182


Art. 30
str. 182

Art. 31
str. 183

Art. 32
str. 188

1. Odpowiedzialność awalisty
str. 188

2. Akcesoryjność odpowiedzialności awalisty
str. 190

3. Zarzuty przysługujące poręczycielowi wekslowemu
str. 191

4. Regres poręczyciela wekslowego do osoby, za którą udzielił poręczenia
str. 192

Dział V
Płatność
str. 193


Art. 33
str. 193

1. Termin płatności i dzień wymagalności
str. 193

2. Weksel płatny w oznaczonym dniu
str. 194

3. Weksel płatny w pewien czas po dacie
str. 195

4. Weksel płatny za okazaniem
str. 196

5. Weksel płatny w pewien czas po okazaniu
str. 196

6. Prolongata
str. 196

Art. 34
str. 197

Art. 35
str. 198

Art. 36
str. 199

Art. 37
str. 200

Dział VI
Zapłata
str. 200


Art. 38
str. 200

1. Termin przedstawienia do zapłaty
str. 200

2. Osoba, której należy przedstawić weksel do zapłaty
str. 202

3. Miejsce przedstawienia weksla do zapłaty
str. 203

4. Osoba, która może przedstawić weksel do zapłaty
str. 203

5. Forma przedstawienia weksla do zapłaty
str. 204

6. Dowód przedstawienia weksla do zapłaty
str. 205

7. Skutki nieprzedstawienia weksla do zapłaty
str. 205

Art. 39
str. 205

1. Wydanie pokwitowanego weksla
str. 205

2. Zapłata częściowa
str. 206

Art. 40
str. 207

1. Zapłata przed terminem płatności
str. 208

2. Zapłata w terminie płatności
str. 208

Art. 41
str. 209

1. Weksle w walucie obcej
str. 210

2. Zastrzeżenie zapłaty rzeczywistej w walucie zagranicznej
str. 211

3. Waluty o tej samej nazwie
str. 212

Art. 42
str. 213

Dział VII
Zwrotne poszukiwanie spowodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia
str. 214


Art. 43
str. 214

1. Istota zwrotnego poszukiwania
str. 214

2. Materialne warunki zwrotnego poszukiwania
str. 215

3. Czynności zachowawcze
str. 217

4. Realizacja zwrotnego poszukiwania
str. 217

Art. 44
str. 220

1. Charakter prawny protestu
str. 221

2. Termin do dokonania protestu
str. 222

3. Protest z powodu nieprzyjęcia
str. 223

4. Protest z powodu odmowy zapłaty weksla płatnego w oznaczonym dniu, w pewien czas po dacie lub po okazaniu
str. 224

5. Protest z powodu odmowy zapłaty weksla płatnego za okazaniem
str. 225

6. Zbędność protestu
str. 225

7. Zwrotne poszukiwanie w przypadku zaprzestania płacenia długów przez trasata albo ogłoszenia upadłości jego lub wystawcy weksla
str. 227

Art. 45
str. 228

1. Obowiązek notyfikacji
str. 228

2. Osoby dokonujące notyfikacji i osoby powiadamiane
str. 229

3. Termin notyfikacji
str. 230

4. Sposób notyfikacji
str. 231

5. Treść notyfikacji
str. 232

6. Skutki niedokonania notyfikacji
str. 232

Art. 46
str. 234

1. Zagadnienia ogólne
str. 234

2. Osoba mogąca umieścić klauzulę "bez protestu"
str. 235

3. Forma klauzuli "bez protestu"
str. 236

4. Skutki klauzuli "bez protestu"
str. 236

5. Oprotestowanie weksla z klauzulą "bez protestu"
str. 238

6. Klauzula "bez protestu" umieszczona na wekslu będącym w obiegu
str. 238

Art. 47
str. 239

1. Wielość dłużników wekslowych
str. 239

2. Odpowiedzialność dłużników wekslowych
str. 240

3. Solidarność zobowiązania dłużników wekslowych
str. 240

3.1. Art. 47 pr. weksl.
str. 240

3.2. Art. 366 k.c.
str. 240

3.3. Art. 368 k.c.
str. 241

3.4. Art. 371-375 k.c.
str. 242

3.5. Art. 376 k.c
str. 243

4. Regres wyrywkowy
str. 244

5. Legitymacja procesowa grupowa
str. 244

6. Współuczestnictwo procesowe po stronie dłużnika wekslowego
str. 245

7. Współuczestnictwo procesowe po stronie wierzyciela wekslowego
str. 247

Art. 48
str. 248

1. Uprawnienia posiadacza weksla
str. 248

2. Nieprzyjęta lub niezapłacona suma wekslowa
str. 249

3. Odsetki
str. 250

4. Prowizja komisowa
str. 251

5. Koszty protestu i notyfikacji
str. 252

6. Dyskonto
str. 252

7. Inne koszty
str. 252

Art. 49
str. 253

Art. 50
str. 255

1. Zwrot weksla, protestu i rachunku pokwitowanego
str. 255

2. Przekreślenie indosów
str. 257

Art. 51
str. 258

Art. 52
str. 260

1. Weksel zwrotny
str. 260

2. Weksel prolongacyjny
str. 261

Art. 53
str. 261

1. Zasady ogólne
str. 261

2. Art. 53 ust. 1 pr. weksl
str. 262

3. Art. 53 ust. 2 i 3 pr. weksl
str. 263

Art. 54
str. 263

Dział VIII
Wyręczenie
str. 265


1. Przepisy ogólne
str. 265

Art. 55
str. 265

2. Przyjęcie przez wyręczenie
str. 265

Art. 56
str. 265

Art. 57
str. 266

Art. 58
str. 266

3. Zapłata przez wyręczenie
str. 266

Art. 59
str. 266

Art. 60
str. 266

Art. 61
str. 267

Art. 62
str. 267

Art. 63
str. 267

Dział IX
Wtóropisy i odpisy wekslu
str. 268


1. Wtóropisy
str. 268

Art. 64
str. 268

1. Pojęcie wtóropisów i cel ich wystawiania
str. 268

2. Numerowanie wtóropisów
str. 269

3. Klauzula kasatoryjna
str. 270

4. Klauzula wskazująca na cel wtóropisu
str. 271

5. Roszczenie o wystawienie wtóropisu
str. 271

Art. 65
str. 271

Art. 66
str. 272

2. Odpisy
str. 273

Art. 67
str. 273

Art. 68
str. 273

Dział X
Zmiany
str. 275


Art. 69
str. 275

Dział XI
Przedawnienie
str. 278


Art. 70
str. 278

1. Zasady ogólne przedawnienia roszczeń wekslowych
str. 278

2. Przedawnienie roszczeń przeciwko akceptantowi i wystawcy weksla własnego
str. 280

3. Przedawnienie roszczeń przeciw indosantom i wystawcy weksla trasowanego oraz indosantów między sobą i przeciw wystawcy weksla trasowanego
str. 280

3.1. Przedawnienie roszczeń przeciw indosantom i wystawcy weksla trasowanego
str. 280

3.2. Przedawnienie roszczeń indosantów między sobą i przeciw wystawcy weksla trasowanego
str. 281

3.3. Maksymalny okres przedawnienia
str. 282

4. Zarzut przedawnienia
str. 282

Art. 71
str. 283

Dział XII
Przepisy ogólne
str. 285


Art. 72
str. 285

Art. 73
str. 286

Art. 74
str. 286

Art. 75
str. 286

Dział XIII
Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia
str. 287


Art. 76
str. 287

Dział XIV
Kolizja ustaw
str. 289


Art. 77
str. 290

Art. 78
str. 291

Art. 79
str. 295

Art. 80
str. 296

Art. 81
str. 296

Art. 82
str. 297

Art. 83
str. 298

Art. 84
str. 299

Dział XV
Protest
str. 300


Art. 85
str. 300

Art. 86
str. 301

1. Elementy protestu
str. 302

2. Osoba żądająca protestu
str. 303

3. Osoba, przeciwko której protest ma być dokonany
str. 303

4. Treść wezwania oraz oświadczenia osoby, przeciw której protest został dokonany
str. 306

5. Miejsce i data protestu weksla
str. 307

6. Oznaczenie liczby przedstawionych egzemplarzy
str. 307

7. Podpis notariusza
str. 308

8. Czas do namysłu
str. 308

9. Zaprzeczenie prawdziwości protestu
str. 308

Art. 87
str. 310

Art. 88
str. 312

Art. 89
str. 313

Art. 90
str. 314

Art. 91
str. 314

Art. 92
str. 315

Art. 93
str. 316

Art. 94
str. 316

Art. 95
str. 317

Dział XVI
Weksle zaginione
str. 318


Art. 96
str. 318

Art. 97
str. 320

Art. 98
str. 321

Art. 99
str. 321

Art. 100
str. 322

Tytuł II
Weksel własny
str. 323


Art. 101
str. 323

Art. 102
str. 323

Art. 103
str. 323

Art. 104
str. 324

Tytuł III
Przepisy końcowe i przejściowe
str. 325


Art. 105
str. 325

Art. 106
str. 325

Art. 107
str. 325

Art. 108
str. 325

Art. 109
str. 325

Art. 110
str. 326

Art. 111
str. 326

Część druga
Czek


1. Czek - uwagi wprowadzające
str. 329

2. Charakter zobowiązania czekowego
str. 330

3. Funkcje czeku
str. 331

4. Czek współcześnie
str. 331

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe
str. 333

Dział I
Wystawienie i forma czeku
str. 335


Art. 1
str. 335

1. Forma czeku
str. 335

2. Ustawowe elementy czeku
str. 336

2.1. Nazwa "czek"
str. 336

2.2. Bezwarunkowe polecenie zapłacenia
str. 336

2.3. Suma czekowa
str. 336

2.4. Trasat
str. 337

2.5. Miejsce płatności
str. 337

2.6. Miejsce wystawienia czeku
str. 337

2.7. Data wystawienia czeku
str. 338

2.8. Podpis wystawcy czeku
str. 338

2.9. Klauzule czekowe
str. 339

Art. 2
str. 340

1. Brak elementów ustawowych czeku
str. 341

2. Wykładnia treści czeku
str. 341

3. Brak oznaczenia miejsca płatności
str. 341

4. Brak oznaczenia miejsca wystawienia
str. 342

Art. 3
str. 342

Art. 4
str. 343

1. Przyjęcie czeku
str. 343

2. Potwierdzenie czeku
str. 343

Art. 5
str. 344

Art. 6
str. 345

Art. 7
str. 345

Art. 8
str. 345

Art. 9
str. 346

Art. 10
str. 346

Art. 11
str. 346

Art. 12
str. 346

Art. 13
str. 347

Dział II
Przeniesienie
str. 349


Art. 14
str. 349

Art. 15
str. 349

Art. 16
str. 350

Art. 17
str. 350

Art. 18
str. 351

Art. 19
str. 351

Art. 20
str. 351

Art. 21
str. 352

Art. 22
str. 352

Art. 23
str. 352

Art. 24
str. 353

Dział III
Poręczenie czekowe
str. 354


Art. 25
str. 354

Art. 26
str. 354

Art. 27
str. 354

Dział IV
Przedstawienie i zapłata
str. 355


Art. 28
str. 355

Art. 29
str. 355

Art. 30
str. 356

Art. 31
str. 357

Art. 32
str. 357

Art. 33
str. 358

Art. 34
str. 358

Art. 35
str. 359

Art. 36
str. 359

Dział V
Czek zakreślony i czek rozrachunkowy
str. 360


Art. 37
str. 360

Art. 38
str. 361

Art. 39
str. 362

1. Czek gotówkowy
str. 362

2. Czek rozrachunkowy
str. 363

Dział VI
Zwrotne poszukiwanie spowodu niezapłacenia
str. 364


Art. 40
str. 364

Art. 41
str. 364

Art. 42
str. 365

Art. 43
str. 366

Art. 44
str. 366

Art. 45
str. 367

Art. 46
str. 367

Art. 47
str. 367

Art. 48
str. 368

Dział VII
Wtóropisy
str. 369


Art. 49
str. 369

Art. 50
str. 369

Dział VIII
Zmiany
str. 370


Art. 51
str. 370

Dział IX
Przedawnienie
str. 371


Art. 52
str. 371

Art. 53
str. 372

Dział X
Przepisy ogólne
str. 373


Art. 54
str. 373

Art. 55
str. 373

Art. 56
str. 374

Art. 57
str. 374

Art. 58
str. 374

Dział XI
Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia
str. 375


Art. 59
str. 375

Dział XII
Skutki braku pokrycia
str. 376


Art. 60
str. 376

Art. 61
str. 377

Dział XIII
Kolizja ustaw
str. 378


Art. 62
str. 379

Art. 63
str. 379

Art. 64
str. 380

Art. 65
str. 382

Art. 66
str. 382

Art. 67
str. 383

Art. 68
str. 383

Dział XIV
Protest
str. 384


Art. 69
str. 384

Art. 70
str. 384

Art. 71
str. 384

Art. 72
str. 385

Art. 73
str. 385

Art. 74
str. 385

Art. 75
str. 385

Art. 76
str. 385

Art. 77
str. 386

Dział XV
Czeki zaginione
str. 387


Art. 78
str. 387

Art. 79
str. 387

Art. 80
str. 388

Art. 81
str. 388

Dział XVI
Przepisy końcowe i przejściowe
str. 389


Art. 82
str. 389

Art. 83
str. 389

Art. 84
str. 389

Art. 85
str. 389

Art. 86
str. 389

Art. 87
str. 390

Art. 88
str. 390

Bibliografia
str. 391

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera dokładne omówienie często stosowanych w praktyce instytucji związanych z prawem wekslowym i czekowym. Szeroko i drobiazgowo zostały przedstawione te zagadnienia, które stwarzają w praktyce najwięcej problemów, jak np.: – elementy weksla, – indosy, – zarzuty wekslowe, – instytucja wtóropisów w obrocie zagranicznym. Ze względu na ogromne znaczenie weksla i czeku w obrocie zagranicznym wiele uwagi poświęcono przepisom kolizyjnym w prawie wekslowym i czekowym. .. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników banków i innych instytucji fi nansowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, jak również aplikantów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1231-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 396
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: ABC-0400:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów