Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1731:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Od Autorki
str. 17

Wprowadzenie
str. 19

Rozdział I
Pojęcie interesu publicznego. Zagadnienie dualizmu regulacyjnego
str. 31


1. Definicja interesu publicznego. Wybrane zagadnienia
str. 32

1.1. Interes publiczny a cele i funkcje administracji publicznej
str. 38

1.2. Interes publiczny a interes prywatny i społeczeństwo
str. 42

1.3. Interes publiczny w systemie mediów audiowizualnych
str. 48

2. Dualizm regulacyjny w sektorze mediów audiowizualnych w warunkach cyfryzacji
str. 49

2.1. Podstawy prawne dualizmu regulacyjnego a cyfryzacja
str. 55

2.2. Dualizm prawny w polskim sektorze audiowizualnym
str. 61

2.3. Wyjątki dotyczące ochrony sektora audiowizualnego
str. 63

Podsumowanie
str. 66

Rozdział II
Konflikt regulacyjny: zróżnicowane spojrzenie na interes publiczny w mediach audiowizualnych
str. 68

1. Cele interesu publicznego w prawie mediów audiowizualnych
str. 70

1.1. Kształtowanie się pojęcia interesu publicznego z perspektywy polskiej akcesji do UE
str. 77

1.2. Interes publiczny: wymagany poziom definiowania. Uwagi ogólne
str. 78

1.3. Miejsce problematyki audiowizualnej w regulacjach prawa unijnego
str. 81

1.4. Zagadnienia instytucjonalne
str. 83

2. Dualizm regulacyjny: problem wyboru poziomu definiowania celów interesu publicznego
str. 85

2.1. Relacje między interesem publicznym w ujęciu narodowym a interesem ogólnym w ujęciu europejskim. Zagadnienia wstępne
str. 87

2.2. Polityka audiowizualna jako wytyczna interesu ogólnego w ujęciu europejskim
str. 88

2.3. Polityka audiowizualna a wymogi imperatywne interesu publicznego
str. 89

2.4. Problematyka dualizmu regulacyjnego w wybranym orzecznictwie krajowych sądów konstytucyjnych
str. 93

2.5. Cele interesu ogólnego w ujęciu europejskim jako wyznacznik interesu publicznego w ujęciu narodowym, na przykładzie wybranego orzecznictwa ETS
str. 100

Podsumowanie
str. 106

Rozdział III
Konflikt regulacyjny: moralność publiczna i misja publiczna jako wyznaczniki różnic w pojmowaniu interesu publicznego
str. 108


1. Moralność publiczna jako przedmiot ochrony
str. 110

1.1. Pojęcie moralności publicznej
str. 112

1.2. Badanie moralności publicznej: wybór poziomu definicji
str. 118

1.3. Ustalenia treści moralności publicznej
str. 122

1.4. Ochrona moralności publicznej w polskim prawie medialnym
str. 126

1.5. Elementy wspólne w polityce audiowizualnej Unii Europejskiej
str. 133

2. Misja publiczna: definiowanie zadań publicznych w mediach audiowizualnych
str. 135

2.1. Definicja misji publicznej a interes publiczny
str. 137

2.2. Misja publiczna - zadania publiczne
str. 142

2.3. Poziom definiowania
str. 146

Rozdział IV
Europejskie kierunki regulacyjne a interes publiczny w ujęciu narodowym w sektorze mediów audiowizualnych
str. 155


1. Instrumenty ochrony: definicja rynku regulowanego
str. 156

1.1. Europejska polityka regulacyjna
str. 159

1.2. Rynek w ujęciu ekonomicznym i prawnym
str. 165

2. Rynek regulowany. Zagadnienia proceduralne
str. 171

2.1. Postępowanie konsultacyjne
str. 172

2.2. Postępowanie konsolidacyjne
str. 173

2.3. Obowiązki regulacyjne
str. 176

2.4. Ograniczenia regulacyjne w ustawie - Prawo telekomunikacyjne
str. 179

3. Charakterystyka polskiego systemu koncesjonowania w dziedzinie mediów audiowizualnych
str. 181

3.1. Decyzja administracyjna organu administracji publicznej jako środek ochrony interesu publicznego w ujęciu narodowym
str. 186

3.2. Koncesja - zagadnienia ogólne
str. 188

3.3. Przetarg koncesyjny
str. 193

Podsumowanie
str. 197

Rozdział V
Zasada must carry jako instrument ochrony interesu publicznego w ujęciu narodowym w sektorze mediów audiowizualnych
str. 200


1. Definicja pojęcia must carry
str. 202

1.1. Zasada must carry w polskim systemie prawa
str. 206

1.2. Ocena stanu prawnego zasady must carry w UE, w świetle przemian technologicznych przekazu audiowizualnego
str. 210

2. Zasada must carry a ochrona interesu publicznego w świetle orzecznictwa sądowego
str. 221

2.1. Zasada must carry a ochrona interesu publicznego w świetle postanowień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r.
str. 222

2.2. Problematyka zasady must carry w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz potrzeby zmian związane z procesem cyfryzacji
str. 226

Podsumowanie
str. 236

Rozdział VI
Władze publiczne w konflikcie regulacyjnym mediów audiowizualnych
str. 238


1. Polska administracja publiczna w sferze mediów audiowizualnych
str. 241

1.1. Pozycja ustrojowa polskiego regulatora rynku komunikacji elektronicznej. Kompetencje regulacyjne
str. 243

1.2. Pozycja ustrojowa KRRiT. Kompetencje kontrolne
str. 248

1.3. Problematyka konfliktu regulacyjnego w obszarze polskiej administracji mediów audiowizualnych
str. 259

2. Administracja unijna w obszarze regulacji sektora mediów audiowizualnych
str. 262

2.1. Organy administracji publicznej w nowym pakiecie dyrektyw sektora komunikacji elektronicznej i medialnych usług audiowizualnych
str. 264

2.2. Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej jako organ wyznaczający kierunek wspólnej polityki regulacyjnej
str. 268

3. Europejska polityka regulacyjna w sektorze mediów audiowizualnych a pozycja i uprawnienia władz publicznych
str. 281

Podsumowanie
str. 287

Wnioski
str. 291

Bibliografia
str. 307

Źródła prawa
str. 337

Orzecznictwo
str. 349

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono problematykę związaną z procesem cyfryzacji w dziedzinie mediów audiowizualnych, odgrywających ważną społecznie rolę informacyjną, gospodarczą a także kulturotwórczą. Przeprowadzono analizę konfliktu regulacyjnego będącego konsekwencją zróżnicowanego spojrzenia na interes publiczny w mediach audiowizualnych. Ponadto szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące: – znaczenia mediów audiowizualnych realizujących zadania publiczne, w tym – ochronę praw jednostki i kształtowanie tożsamości narodowej i kultury, – moralności publicznej jako głównego wyznacznika ochrony celów interesu publicznego na poziomie narodowym, – pojęcia misji publicznej oznaczającej określenie podstawowych celów interesu publicznego w mediach audiowizualnych, – znaczenia zasady must carry jako instrumentu ochrony interesu publicznego w mediach audiowizualnych w dobie cyfryzacji, – instrumentów ochrony interesu publicznego w mediach audiowizualnych, – roli władzy publicznej w ochronie interesu publicznego w mediach audiowizualnych. .. Publikacja zawiera analizę wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. „(…) Przeprowadzona analiza pozwala na zrozumienie pewnych procesów, które w szumie aktualnych napięć politycznych, społecznych czy kulturalnych umykają naszej uwadze. Dlatego, w warunkach toczącej się dyskusji o mediach, wskazówki, pewne drogowskazy, wyraźnie tu zaprezentowane, są potrzebne i konieczne”. Prof. UW dr hab. Michał Kulesza

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1282-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 356
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Radiofonia i telewizja / Koncesje na rozpowszechnianie programów
Kod: KAM-1731:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów