Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Piotr Sokal,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1721:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 23

Rozdział I
Uwagi wprowadzające
str. 31


1. Pojęcie i znaczenie instrumentów finansowych
str. 31

2. Pojęcie i istota akcji w postaci dokumentu
str. 40

3. Rodzaje akcji jako szczególnej kategorii instrumentów finansowych
str. 43

4. Pojęcie i znaczenie instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu
str. 50

5. Pojęcie i istota akcji zdematerializowanych
str. 61

6. Rozporządzanie akcjami w publicznym obrocie instrumentami finansowymi
str. 68

Rozdział II
Zastaw w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym
str. 76


1. Zastaw w prawie rzymskim
str. 76

2. Pojęcie i znaczenie zastawu w prawie polskim
str. 77

3. Zastaw w wybranych obcych systemach prawnych
str. 85

3.1. Zastaw w prawie niemieckim
str. 85

3.2. Zastaw w prawie austriackim
str. 90

3.3. Zastaw w prawie francuskim
str. 92

3.4. Zastaw w prawie angielskim
str. 98

3.5. Zastaw w prawie Stanów Zjednoczonych
str. 100

Rozdział III
Umowa o przyrzeczenie zastawu
str. 108


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 108

2. Pojęcie i charakter prawny umowy o przyrzeczenie zastawu
str. 109

3. Roszczenia z pactum de pignore dando - dochodzenie i przedawnienie
str. 119

Rozdział IV
Zastaw na akcjach w postaci dokumentu
str. 131


1. Ustanowienie zastawu zwykłego na akcjach w postaci dokumentu
str. 131

2. Strony umowy zastawu zwykłego na akcjach w postaci dokumentu
str. 138

3. Forma i treść umowy zastawu zwykłego na akcjach w postaci dokumentu
str. 139

4. Skutki ustanowienia zastawu zwykłego na akcjach w postaci dokumentu
str. 150

4.1. Skutki zastawu w sferze praw majątkowych i korporacyjnych zastawnika oraz zastawcy
str. 150

4.2. Wykonywanie prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz prawa głosu
str. 157

4.3. Wykonywanie prawa do dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy
str. 167

4.4. Wykonywanie prawa do udziału w masie likwidowanej spółki
str. 170

4.5. Wykonywanie prawa poboru akcji nowej emisji
str. 172

4.6. Przymusowy wykup oraz odkup akcji
str. 174

5. Zastaw na akcjach własnych spółki
str. 177

6. Wpływ procesów restrukturyzacyjnych spółki na zastaw na akcjach
str. 183

Rozdział V
Zastaw rejestrowy na akcjach w postaci dokumentu
str. 195


1. Strony umowy zastawu rejestrowego na akcjach w postaci dokumentu
str. 195

2. Administrator zastawu
str. 198

3. Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w postaci dokumentu. Wpis do rejestru zastawów
str. 200

4. Skutki ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach w postaci dokumentu
str. 210

5. Zastaw rejestrowy na zbiorze praw
str. 216

Rozdział VI
Zastaw na akcjach zdematerializowanych
str. 221


1. Ustanowienie zastawu zwykłego na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 221

1.1. Regulacja zastawu zwykłego na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 221

1.2. Podmioty uczestniczące w ustanowieniu zastawu zwykłego na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 230

1.3. Zawarcie umowy zastawu zwykłego na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 231

2. Skutki ustanowienia zastawu zwykłego na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 241

2.1. Skutki zastawu w sferze praw majątkowych i korporacyjnych zastawnika oraz zastawcy
str. 241

2.2. Wykonywanie prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz prawa głosu
str. 245

2.3. Wykonywanie prawa głosu w związku z nabyciem znacznych pakietów akcji spółki publicznej
str. 257

2.4. Wycofanie akcji spółki publicznej z publicznego obrotu instrumentami finansowymi
str. 266

2.5. Wykonywanie prawa do dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy
str. 273

2.6. Wykonywanie prawa do udziału w masie likwidowanej spółki
str. 276

2.7. Wykonywanie prawa poboru akcji spółki publicznej
str. 277

3. Reprezentacja firmy inwestycyjnej przez osobę czynną w jej lokalu przy ustanawianiu zastawu na akcjach zapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 279

3.1. Firma inwestycyjna jako przedsiębiorstwo przeznaczone do obsługiwania publiczności
str. 279

3.2. Ochrona firm inwestycyjnych przed skutkami działań prawnych osób w nich czynnych
str. 285

Rozdział VII
Zastaw rejestrowy na akcjach zdematerializowanych
str. 291


1. Strony umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych
str. 291

2. Administrator zastawu
str. 293

3. Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych
str. 293

4. Skutki ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych
str. 297

5. Zastaw rejestrowy na zbiorze praw
str. 298

Rozdział VIII
Egzekucja sądowa oraz pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika
str. 303


1. Odpowiedzialność dłużnika osobistego i dłużnika rzeczowego z przedmiotu zastawu
str. 303

2. Zaspokojenie zastawnika w wypadku obciążenia akcji w postaci dokumentu zastawem zwykłym
str. 309

3. Zaspokojenie zastawnika w wypadku obciążenia akcji zdematerializowanych zastawem zwykłym
str. 323

4. Zaspokojenie zastawnika w wypadku obciążenia akcji zmaterializowanych zastawem rejestrowym
str. 335

5. Egzekucja z dochodu, jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawcy
str. 346

6. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa oraz przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem
str. 352

7. Zaspokojenie zastawnika w wypadku obciążenia akcji zdematerializowanych zastawem rejestrowym
str. 360

Rozdział IX
Wpływ ogłoszenia upadłości na zabezpieczenie zastawnika i zastawcy zastawem na akcjach
str. 376


1. Zaspokojenie zastawnika w razie ogłoszenia upadłości zastawcy
str. 376

2. Zaspokojenie zastawnika z sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotów obciążonych zastawem
str. 398

3. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego - regulacje szczególne
str. 401

Rozdział X
Wygaśnięcie zastawu na akcjach
str. 415


1. Wygaśnięcie zastawu zwykłego na akcjach
str. 415

2. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego na akcjach
str. 425

Zakończenie
str. 439

Bibliografia
str. 449

Ukryj

Opis:

Współczesny obrót gospodarczy posługuje się instrumentami finansowymi, spośród których najbardziej powszechny na rynku kapitałowym jest obrót akcjami. Pojawiające się w związku z licznymi nowelizacjami aktów prawnych nowe zagadnienia, a wraz z nimi - problemy w praktyce obrotu, dostarczyły argumentów do zbadania opisanej w książce tematyki. Monografia ukazuje w sposób kompleksowy instytucję zastawu zwykłego i rejestrowego na akcjach zdematerializowanych oraz w postaci dokumentu, poczynając od pactum de pignore dando, a kończąc na postępowaniu upadłościowym, egzekucji sądowej, pozaegzekucyjnych sposobach zaspokojenia zastawnika i wygaśnięciu zastawu. W książce został przedstawiony także zastaw w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym z nawiązaniem do prawa niemieckiego, austriackiego, francuskiego oraz systemów prawa common law. Publikacja zawiera analizę regulacji zastawu na akcjach w świetle obowiązującego stanu prawnego. W pracy zostało wskazane, w jaki sposób należy stosować oraz interpretować przepisy odnoszące się do zastawu na akcjach, a w związku z tym - przepisy regulujące prawo rynku kapitałowego, w tym prawo obrotu instrumentami finansowymi, a także jak wykorzystać dotychczasowy dorobek nauki i orzecznictwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1338-4 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 472
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Giełda
Kod: KAM-1721:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów