Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Leszek Małek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1737:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Dozwolony użytek w prawie autorskim
str. 25


1. Zagadnienia wstępne
str. 25

2. Metoda regulacji
str. 26

3. Licencja, dozwolony użytek prywatny i publiczny - kłopoty terminologiczne
str. 31

4. Dozwolony użytek publiczny: krótki przegląd najważniejszych form
str. 37

5. Rola zasady lojalności z art. 35 pr. aut.
str. 38

6. Wykładnia przepisów o dozwolonym użytku
str. 43

7. Wokół konstrukcji dozwolonego użytku
str. 45

7.1. Postawienie problemu
str. 45

7.2. Treść praw autorskich
str. 46

7.3. Dozwolony użytek w relacji do treści prawa autorskiego
str. 52

7.4. Dozwolony użytek jako prawo podmiotowe czy konstrukcja alternatywna?
str. 58

Rozdział II
Cytat na gruncie literaturoznawstwa, muzykologii i filmoznawstwa
str. 73


1. Przyczyny rozszerzenia badań poza ramy prawa autorskiego
str. 73

2. Cytat na tle intertekstualności
str. 74

3. Geneza cytatu i jego społeczno-kulturowe uwarunkowania
str. 77

4. Cytat w ujęciu w literaturoznawstwa
str. 79

4.1. Definicja cytatu i jego cechy konstytutywne
str. 79

4.2. Obecność cytatu w utworze - aspekty jakościowe i ilościowe
str. 84

4.3. Funkcje cytatu literackiego
str. 85

4.4. Cytat jako źródło "asocjacyjnej aury"
str. 94

4.5. Cytat dosłowny a jego dalej idąca modyfikacja
str. 94

4.6. Problematyka nadużycia cytatu
str. 96

4.7. Cytat literacki a współczesne środki masowego przekazu
str. 99

5. Cytat z punktu widzenia muzykologii
str. 100

5.1. Pojęcie ante-factu
str. 100

5.2. Spokrewnione z cytatem formy wykorzystywania cudzego materiału
str. 101

5.3. Cytat muzyczny - próba wyodrębnienia zjawiska wśród innych form
str. 106

5.4. Ogólne funkcje i natura cytatu muzycznego
str. 109

5.5. Wyrazistość cytatu muzycznego
str. 120

6. Cytat w filmoznawstwie
str. 121

6.1. Uwagi wstępne
str. 121

6.2. Cytat filmowy na tle intertekstualnej typologii G. Genette'a
str. 123

6.3. Cytaty z innych dziedzin sztuki występujące w dziełach filmowych
str. 131

7. Przykłady cytatów w innych dziedzinach sztuki
str. 136

Rozdział III
Cytat w świetle postanowień konwencji międzynarodowych
str. 139


1. Wprowadzenie
str. 139

2. Konwencja berneńska
str. 140

2.1. Podstawowe zasady
str. 140

2.2. Prawo cytatu na gruncie konwencji berneńskiej w perspektywie historycznej
str. 142

2.3. Aktualna redakcja konwencji berneńskiej w zakresie prawa cytatu i jej wykładnia
str. 144

3. Inne konwencje międzynarodowe
str. 150

Rozdział IV
Problematyka cytatu na gruncie prawa Unii Europejskiej
str. 152


1. Wprowadzenie
str. 152

2. Ograniczenia praw autorskich ze szczególnym uwzględnieniem cytatu
str. 153

Rozdział V
Prawo cytatu w wybranych ustawodawstwach innych państw
str. 157


1. Wprowadzenie
str. 157

2. Cytat w wybranych ustawodawstwach krajowych
str. 158

2.1. Francja
str. 158

2.2. Niemcy
str. 159

2.3. Wielka Brytania
str. 161

2.4. Włochy
str. 164

2.5. Hiszpania
str. 165

2.6. Państwa skandynawskie (Finlandia, Szwecja, Dania i Norwegia)
str. 167

2.7. Stany Zjednoczone
str. 168

Rozdział VI
Historia regulacji prawa cytatu w Polsce
str. 170


1. Zagadnienia wstępne
str. 170

2. Historyczny przegląd regulacji z zakresu prawa cytatu
str. 171

2.1. Prawo obowiązujące w Polsce porozbiorowej
str. 171

2.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 171

2.1.2. Zabór pruski
str. 171

2.1.3. Zabór austriacki
str. 175

2.1.4. Zabór rosyjski
str. 176

2.2. Regulacja normatywna z okresu międzywojennego
str. 177

2.3. Ustawa o prawie autorskim z 1952 r.
str. 182

Rozdział VII
Cytat w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 186


1. Ogólna charakterystyka aktualnej regulacji prawnej
str. 186

1.1. Uwagi wstępne
str. 186

1.2. Podziały przesłanek prawa cytatu, ich natura i funkcja
str. 192

1.3. Rola zwyczaju w regulacji zagadnień związanych z cytowaniem
str. 194

1.4. Prawo cytatu a wola stron
str. 199

1.5. Kwestia wynagrodzenia
str. 202

2. Cytat jako pomost pomiędzy utworami
str. 203

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 203

2.2. Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony autorskoprawnej
str. 204

2.2.1. Analiza regulacji normatywnej
str. 204

2.2.2. Poszczególne wybrane typy utworów i przesłanki ich oryginalności
str. 205

2.2.2.1. Uwagi wstępne
str. 205

2.2.2.2. Twórczość literacka i naukowa
str. 206

2.2.2.3. Dzieła muzyczne
str. 209

2.2.2.4. Utwory audiowizualne
str. 213

2.2.3. Ochrona części utworu
str. 218

2.2.4. Przenikanie się różnych typów twórczości a cytowanie
str. 222

2.2.5. Cytat w cytacie i tzw. cytat z drugiej ręki
str. 226

2.2.6. Ustawowe wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej
str. 227

2.2.7. Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych
str. 236

2.3. Utwór stanowiący samoistną całość jako przesłanka prawa cytatu
str. 238

2.4. Warunek rozpowszechnienia cytowanego utworu
str. 245

2.4.1. Pojęcie "rozpowszechnienia"
str. 245

2.4.2. Eksploatacja utworu udostępnionego bez zgody twórcy
str. 250

2.4.3. Niefortunność redakcji art. 29 ust. 1 pr. aut.
str. 253

2.5. Kwalifikacja dzieła zawierającego cytaty
str. 255

2.5.1. Uwagi ogólne
str. 255

2.5.2. Koncepcje dotyczące budowy utworu
str. 255

2.5.3. Mechanizm cytowania
str. 260

2.5.4. Próba ulokowania utworu zawierającego cytat i sens takich zabiegów
str. 262

3. Ustawowe cele prawa cytatu
str. 265

3.1. Uwagi wstępne
str. 265

3.2. Charakterystyka poszczególnych celów prawa cytatu
str. 268

3.2.1. Wyjaśnianie
str. 268

3.2.1.1. Pojęcie. Zagadnienie obiektywizacji przesłanki
str. 268

3.2.1.2. Wyjaśnianie a wzmocnienie punktu widzenia i argumentacja
str. 271

3.2.1.3. Ontologiczne aspekty cytatu użytego w funkcji wyjaśniania
str. 273

3.2.1.4. Przykłady zastosowania cytatu eksplikatywnego
str. 274

3.2.1.5. Przesłanka wyjaśniania w judykaturze
str. 276

3.2.2. Nauczanie
str. 278

3.2.2.1. Pojęcie
str. 278

3.2.2.2. Zasięg rozpowszechnienia cytowanych treści
str. 280

3.2.3. Analiza krytyczna
str. 281

3.2.3.1. Brak tradycji w polskich regulacjach autorskoprawnych
str. 281

3.2.3.2. Treść pojęcia
str. 282

3.2.3.3. Przedmiot analizy krytycznej
str. 287

3.2.3.4. Przykłady zastosowania cytatu na podstawie omawianej funkcji
str. 293

3.2.3.5. Wpływ przesłanki analizy krytycznej na wielkość zapożyczenia
str. 294

3.2.3.6. Inne okoliczności i ich wpływ na ocenę poprawności cytowania
str. 295

3.2.4. Prawa gatunku twórczości
str. 297

3.2.4.1. Kontrowersje wokół pojęcia. Dwa stanowiska interpretacyjne
str. 297

3.2.4.2. Parodia, pastisz, satyra i karykatura
str. 302

3.3. Przegląd posługiwania się cytatami w kontekście ich funkcji w utworze
str. 309

3.3.1. Sampling
str. 309

3.3.2. Kolaż i montaż
str. 313

3.3.3. Działalność reklamowa
str. 318

3.3.4. Cytat-motto i cytat-podsumowanie
str. 321

3.3.5. Tytuł utworu
str. 323

3.3.6. Cytat-ornament
str. 326

3.3.7. Cele informacyjne
str. 329

3.3.8. Korpusy tekstowe
str. 331

3.3.9. Mapki i wykresy w internecie
str. 334

3.3.10. Dekompilacja programów komputerowych
str. 335

3.4. Podsumowanie
str. 336

4. Rozmiar dozwolonego cytatu
str. 338

4.1. Wprowadzenie
str. 338

4.2. Funkcje rozmiaru cytatu i sposób jego regulacji
str. 339

4.3. Ustawowe kryteria rozmiaru cytatu
str. 341

4.3.1. Urywki utworów
str. 341

4.3.1.1. Pojęcie
str. 341

4.3.1.2. Pytanie o zasadność posługiwania się kryteriami ilościowymi
str. 345

4.3.1.3. Punkt odniesienia rozmiaru przejętego urywka
str. 347

4.3.2. Drobne utwory
str. 349

4.3.3. Rola klauzul generalnych z art. 35 pr. aut.
str. 351

4.3.4. Cele cytatu
str. 352

4.4. Rozmiary cytatu w świetle orzecznictwa
str. 355

4.4.1. Judykatura polska
str. 355

4.4.2. Orzecznictwo sądów zagranicznych
str. 358

4.5. Rekapitulacja rozważań
str. 360

5. Rozpoznawalność cytatu
str. 361

5.1. Uwagi wstępne
str. 361

5.2. Aspekt negatywny
str. 364

5.2.1. Utwory literackie i naukowe
str. 364

5.2.2. Utwory muzyczne
str. 368

5.2.3. Utwory audiowizualne
str. 370

5.3. Strona pozytywna
str. 373

5.3.1. Charakterystyka regulacji
str. 373

5.3.1.1. Ogólne zagadnienia interpretacyjne
str. 373

5.3.1.2. Wyjątki od obowiązku podania oznaczenia źródłowego
str. 377

5.3.1.3. Skutki niezachowania obowiązków wynikających z art. 34 pr. aut.
str. 382

5.3.1.4. Pozostałe zagadnienia wyłaniające się na gruncie art. 34 pr. aut.
str. 385

5.3.2. Rozpoznawalność w sensie dodatnim w zależności od typu twórczości
str. 387

5.3.2.1. Utwory literackie i naukowe
str. 387

5.3.2.2. Utwory muzyczne
str. 389

5.3.2.3. Dzieła audiowizualne
str. 392

5.3.3. Oznaczenia internetowe
str. 398

6. Dosłowność cytatu
str. 401

6.1. Uwagi wstępne
str. 401

6.2. Dosłowność w poszczególnych typach twórczości
str. 403

6.2.1. Dzieła literackie i naukowe
str. 403

6.2.2. Dzieła muzyczne
str. 409

6.2.3. Utwory audiowizualne
str. 410

7. Cytat a inne licencje ustawowe
str. 412

7.1. Uwagi wstępne
str. 412

7.2. Dozwolony użytek uregulowany w art. 29 ust. 2 i 21 pr. aut.
str. 414

7.3. Tzw. prawo przedruku
str. 418

7.3.1. Ogólne założenia regulacji
str. 418

7.3.2. Przedruk a prawo cytatu
str. 420

7.4. Pozostałe licencje służące celowi informacyjnemu
str. 425

7.4.1. Forma dozwolonego użytku określona w art. 26 pr. aut.
str. 425

7.4.2. Licencja z art. 33 pkt 2 pr. aut.
str. 429

7.4.3. Inne postacie dozwolonego użytku publicznego
str. 430

8. Podsumowanie
str. 432

Zakończenie
str. 435

Literatura
str. 451Ukryj

Opis:

Monografi a jest pierwszym w Polsce kompleksowym opracowaniemautorskoprawnej problematyki cytatu. Autor omawiaaksjologiczne i teoretycznoprawne podstawy uprawnieniado cytowania na tle konstrukcji dozwolonego użytku publicznego,ze szczególnym uwzględnieniem możliwości objaśnianiago zarówno w kategoriach prawa podmiotowego, jaki w sposób alternatywny... Regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz obowiązującew innych państwach stają się podstawą rozważań natemat istotnych kwestii o znaczeniu praktycznym, jak: cechyutworu inkorporującego zapożyczenie, wymóg rozpowszechnieniadzieła podlegającego przytoczeniu, funkcje, rozmiaryi rozpoznawalność oraz relatywna dosłowność cytatu... Autor podejmuje próbę wyjaśnienia wątpliwości dotyczącychm.in. interpretacji przesłanki praw gatunku twórczości,sposobu określenia dopuszczalnej wielkości zapożyczenia czyspełnienia postulatu rozpoznawalności cytatu w niektórychrodzajach dzieł. W pracy dokonano także oceny różnorodnychzjawisk społecznych takich jak: sampling, collage czyprzytaczanie fragmentów utworów słowno-muzycznychw reklamach radiowych i telewizyjnych – wraz z próbą zakwalifikowania ich jako cytatów. Książka zawiera przykładyz orzecznictwa, w tym również zagranicznego; zostały w niejtakże zaprezentowane stanowiska i poglądy wyrażane w literaturzeprawniczej... Publikacja zawiera wskazówki dotyczące tego, jak posługiwaćsię cytatem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisamiprawa. Korzystać z niej mogą osoby naukowo lub zawodowozajmujące się prawem autorskim, jak również twórcy utworównaukowych, literackich, fi lmowych czy muzycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1276-9 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 464
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1737:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów