Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mirosława Capiga,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0676:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

CZĘŚĆ I.SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE
str. 13

Rozdział 1.System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego
str. 15


1.1.Ogniwa, sektory i modele systemu finansowego
str. 15

1.2.Ewolucja, determinanty i funkcje systemu bankowego
str. 19

1.3.Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego
str. 23

1.4.Instytucje wspierające działalność banków
str. 28

1.4.1.Związek Banków Polskich
str. 28

1.4.2.Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
str. 29

1.4.3.Biuro Informacji Kredytowej SA
str. 31

Rozdział 2.Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym
str. 33


2.1.Cel, zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
str. 33

2.2.Niezależność banku centralnego
str. 37

2.3.Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej
str. 40

2.4.Instrumenty polityki pieniężnej
str. 45

2.4.1.Rezerwa obowiązkowa
str. 45

2.4.2.Operacje otwartego rynku
str. 46

2.4.3.Operacje depozytowo-kredytowe
str. 47

2.4.4.Pozostałe instrumenty polityki pieniężnej
str. 48

Rozdział 3.Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym
str. 50


3.1.Europejska architektura nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 50

3.2.Zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego
str. 53

3.3.Cele, czynności i formy nadzoru bankowego
str. 55

3.4.Funkcje nadzoru bankowego
str. 58

3.4.1.Funkcja licencyjna
str. 58

3.4.2.Funkcja regulacyjna
str. 59

3.4.3.Funkcja kontrolna
str. 61

3.4.4.Funkcja dyscyplinująca
str. 63

Rozdział 4.Sieć bezpieczeństwa finansowego
str. 65


4.1.Struktura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa finansowego
str. 65

4.2.Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego
str. 69

4.3.Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego
str. 73

4.3.1.Organizacja i źródła finansowania działalności BFG
str. 73

4.3.2.Działalność gwarancyjna, pomocowa i analityczna BFG
str. 75

4.4.Sieć bezpieczeństwa finansowego a kryzys finansowy
str. 77

Rozdział 5.Banki w dwuszczeblowym systemie bankowym
str. 79


5.1.Zasady funkcjonowania banków i kryteria ich klasyfikacji
str. 79

5.2.Banki uniwersalne
str. 82

5.3.Banki spółdzielcze
str. 85

5.4.Banki hipoteczne
str. 90

5.5.Banki inwestycyjne
str. 93

CZĘŚĆ II.ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU
str. 97

Rozdział 6.Identyfikacja zarządzania finansami banku
str. 99


6.1.Istota, cel i zakres zarządzania finansami banku
str. 99

6.2.Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej banku
str. 103

6.3.Budżetowanie
str. 106

6.4.Portfel handlowy i portfel bankowy
str. 108

Rozdział 7.Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku
str. 111


7.1.Odsetki
str. 111

7.2.Prowizje i opłaty
str. 114

7.3.Marże bankowe
str. 117

7.4.Rachunek kosztów
str. 121

7.5.Wynik finansowy i całkowite dochody
str. 127

Rozdział 8.Zasoby finansowe banku
str. 132


8.1.Źródła pozyskiwania obcych środków pieniężnych
str. 132

8.2.Depozyty jako podstawowe zasoby finansowe banku
str. 137

8.2.1.Polityka pozyskiwania depozytów
str. 137

8.2.2.Kalkulacja cen depozytów
str. 140

8.3.Kapitały własne banku
str. 143

8.3.1.Rola, funkcje i poziom kapitału własnego
str. 143

8.3.2.Kategorie kapitału własnego
str. 147

8.3.3.Koszt kapitału własnego
str. 150

Rozdział 9.Zagospodarowanie zasobów finansowych banku
str. 153


9.1.Działalność kredytowa banku
str. 153

9.1.1.Produkty kredytowe banku
str. 153

9.1.2.Polityka kredytowa banku
str. 157

9.1.3.Kalkulacja cen kredytów
str. 160

9.2.Działalność inwestycyjna banku
str. 163

9.2.1.Bank jako inwestor na rynku kapitałowym
str. 163

9.2.2.Polityka inwestycyjna banku
str. 166

9.2.3.Kalkulacja opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe
str. 169

Rozdział 10.Ryzyko w działalności banku
str. 173


10.1.Zarządzanie ryzykiem bankowym
str. 173

10.1.1.Etapy zarządzania ryzykiem bankowym
str. 173

10.1.2.Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem
str. 177

10.2.Specyfika wybranych rodzajów ryzyka bankowego
str. 180

10.2.1.Ryzyko kredytowe
str. 180

10.2.2.Ryzyko rynkowe
str. 185

10.2.3.Ryzyko operacyjne
str. 189

10.2.4.Ryzyko płynności płatniczej
str. 193

Rozdział 11.Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego
str. 198


11.1.Limity koncentracji zaangażowań
str. 198

11.2.Próg koncentracji kapitałowej
str. 201

11.3.Całkowity wymóg kapitałowy
str. 202

11.4.Współczynnik wypłacalności
str. 204

11.5.Kapitał wewnętrzny
str. 206

11.6.Norma adekwatności kapitałowej
str. 208

11.7.Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków
str. 211

11.8.Zabezpieczenia prawne
str. 213

11.9.System ratingowy
str. 217

CZĘŚĆ III.ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU
str. 221

Rozdział 12.Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej
str. 223


12.1.Funkcje, cechy i elementy sprawozdawczości finansowej
str. 223

12.2.Sprawozdanie finansowe banku
str. 230

12.2.1.Bilans
str. 230

12.2.2.Rachunek zysków i strat
str. 235

12.2.3.Rachunek przepływów pieniężnych
str. 236

12.2.4.Zestawienie zmian w kapitale własnym
str. 240

12.2.5.Informacja dodatkowa
str. 242

12.3.Operacyjne segmenty działalności
str. 244

Rozdział 13.Analiza finansowa banku
str. 249


13.1.Założenia metodologiczne analizy finansowej
str. 249

13.2.Analiza wstępna kondycji finansowej banku
str. 255

13.3.Rozwinięta analiza finansowa banku
str. 260

13.3.1.Klasyfikacje wskaźników finansowych
str. 260

13.3.2.Kryteria ogólne analizy finansowej
str. 262

13.3.2.1.Płynność płatnicza
str. 262

13.3.2.2.Efektywność finansowa
str. 269

13.3.2.3.Adekwatność kapitałowa
str. 278

13.3.2.4.Jakość portfela kredytowego i innych należności
str. 280

13.4.Kryteria szczegółowe analizy finansowej
str. 282

Rozdział 14.Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych
str. 286


14.1.Ocena kondycji finansowej w metodyce oceny banków i identyfikacji ryzyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
str. 286

14.2.Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie o stabilności finansowej NBP
str. 290

14.3.Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego
str. 295

Bibliografia
str. 297

Spis tabel
str. 307

Spis ilustracji
str. 309

Indeks
str. 311


Ukryj

Opis:

Książka dostarcza wszechstronnej i kompletnej wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania przez bank posiadanych zasobów oraz metod osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych. Najważniejsze z omówionych kwestii to:- charakterystyka uwarunkowań zewnętrznych, czyli szeroko rozumianego otoczenia, w jakim bank funkcjonuje, które determinuje podejmowane decyzje finansowe,- instrumenty zarządzania finansami banku i specyfika ich działania,- ocena skuteczności wykorzystywania instrumentów finansowych w zarządzaniu bankiem poprzez ich ujecie w ocenie kondycji finansowej banków.Zagadnieniom związanym z finansami banku towarzyszy prezentacja literatury przedmiotu oraz omówienie aktualnych regulacji nadzorczych, obejmujących regulacje unijne (dyrektywy) i regulacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.Omawiane teoretyczne zasady funkcjonowania wybranych instrumentów finansowych zostały poparte przykładami z praktyki bankowej, które pokazują, jak banki wdrażają w życie obowiązujące regulacje nadzorcze.Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Podstawową grupę stanowią studenci różnych kierunków i specjalności studiów ekonomicznych, w szczególności zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania finansami banku. Przedstawione zagadnienia mogą być wykorzystane na studiach podyplomowych i doktoranckich, zainteresują też pracowników banków i instytucji finansowych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1312-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 316
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: OFE-0676:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów