Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Sławomir Steinborn,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2011 r.
Kod: KAM-1760:W01P01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Słowo wstępne
str. 19

Rozdział I


Prawomocność w procesie karnym
str. 25

1. Uwagi wstępne
str. 25

2. Teorie prawomocności
str. 30

2.1. Uwagi wstępne
str. 30

2.2. Teoria materialnoprawna
str. 30

2.3. Teoria formalnoprawna
str. 32

2.4. Procesowa teoria ukształtowania prawa
str. 34

3. Pojęcie prawomocności
str. 36

3.1. Schemat badania pojęcia prawomocności
str. 36

3.2. Istota prawomocności
str. 40

3.3. Warunki (kryteria) prawomocności
str. 45

3.4. Prawomocność formalna i prawomocność materialna
str. 66

3.5. Skutki prawomocności
str. 70

3.5.1. Skutki na płaszczyźnie wewnętrznej
str. 70

3.5.2. Skutki na płaszczyźnie zewnętrznej
str. 74

4. Orzeczenia zdolne do nabycia prawomocności
str. 76

4.1. Uwagi wstępne
str. 76

4.2. Zdolność do nabycia prawomocności przez wyroki
str. 78

4.3. Zdolność do nabycia prawomocności przez postanowienia
str. 84

4.3.1. Uwagi ogólne
str. 84

4.3.2. Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 89

4.3.3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
str. 93

4.3.4. Postanowienie kończące postępowanie dodatkowe
str. 94

4.3.5. Pozostałe postanowienia
str. 96

Rozdział II
Pojęcie prawomocności części orzeczenia
str. 100


1. Pojęcie "prawomocność części orzeczenia"
str. 100

2. Terminologia: "częściowa prawomocność orzeczenia", "prawomocność części orzeczenia" czy "prawomocność względna"
str. 106

3. Rodzaje prawomocności części orzeczenia
str. 110

4. Normatywne podstawy instytucji prawomocności części orzeczenia na gruncie poprzednich i aktualnej ustawy procesowej
str. 115

5. Przedmiot procesu w sytuacji prawomocności części orzeczenia
str. 120

6. Uzasadnienie instytucji prawomocności części orzeczenia
str. 125

6.1. Argument ekonomii procesowej
str. 125

6.2. Argument niebezpieczeństwa utraty dowodów
str. 132

6.3. Argument ochrony pokrzywdzonego i świadków
str. 137

6.4. Argument autonomii stron procesowych
str. 138

6.5. Argument koncentracji postępowania
str. 144

6.6. Argumenty przeciwko prawomocności części orzeczenia
str. 146

6.7. Podsumowanie
str. 148

7. Znaczenie modelu postępowania odwoławczego dla problematyki prawomocności części orzeczenia
str. 150

Rozdział III Kryteria samodzielności części orzeczenia
str. 157


1. Uwagi wstępne
str. 157

2. Problem związania prawomocną częścią orzeczenia i jego znaczenie dla analizy kwestii samodzielności części orzeczenia
str. 166

2.1. Czynniki mające znaczenie dla analizy problematyki związania
str. 166

2.2. Prawomocność jako źródło związania rozstrzygnięciem innego sądu karnego
str. 170

2.3. Związanie rozstrzygnięciem innego sądu karnego na podstawie przepisu art. 8 § 2 k.p.k.
str. 173

2.4. Analiza typowych układów procesowych, w których może się pojawić kwestia związania prawomocnym rozstrzygnięciem
str. 177

2.4.1. Znaczenie prawomocnego rozstrzygnięcia dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej w innym postępowaniu
str. 177

2.4.2. Znaczenie prawomocnego rozstrzygnięcia dla rozstrzygnięć w przedmiocie kar i innych środków reakcji karnej
str. 187

2.4.3. Znaczenie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę prawomocnego rozstrzygnięcia dla rozstrzygnięć w innym postępowaniu karnym
str. 194

2.5. Związanie wertykalnie prawomocną częścią orzeczenia
str. 201

2.6. Związanie horyzontalnie prawomocną częścią orzeczenia
str. 205

2.6.1. Dogmatyczne argumenty na rzecz i przeciwko mocy wiążącej
str. 205

2.6.1.1. Prawomocność jako źródło związania
str. 205

2.6.1.2. Unormowania określające zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu ponownym w I instancji jako źródło związania
str. 213

2.6.1.3. Postulat niesprzeczności jako źródło związania
str. 219

2.6.1.4. Argumenty przeciwko związaniu
str. 231

2.6.1.5. Przepis art. 8 § 2 k.p.k. jako źródło związania
str. 233

2.6.2. Problem granic związania prawomocną horyzontalnie częścią orzeczenia
str. 235

3. Ogólne kryteria oceny samodzielności rozstrzygnięcia
str. 245

Rozdział IV
Samodzielność poszczególnych części orzeczenia
str. 254


1. Samodzielność rozstrzygnięcia dotyczącego jednego z kilku czynów lub oskarżonych
str. 254

1.1. Zasady ogólne
str. 254

1.2. Samodzielność rozstrzygnięć dotyczących przestępstw będących w zbiegu realnym
str. 256

1.3. Samodzielność rozstrzygnięć w sytuacji pozornego i pomijalnego zbiegu przestępstw
str. 264

1.4. Przepisy art. 447 § 1 i 2 k.p.k. a prawomocność wertykalna
str. 269

1.5. Sytuacja krzyżowania się prawomocności wertykalnej i horyzontalnej
str. 271

2. Samodzielność orzeczenia o karze względem orzeczenia o winie
str. 272

2.1. Pojęcia "orzeczenie o winie" i "orzeczenie o karze"
str. 272

2.2. Problem samodzielności rozstrzygnięć wewnątrz orzeczenia o winie
str. 279

2.3. Relacja między orzeczeniem o karze i orzeczeniem o winie
str. 288

2.4. Samodzielność orzeczenia o karze
str. 294

2.5. Problem zakresu związania sądu orzekającego w przedmiocie kary horyzontalnie prawomocnym orzeczeniem o winie
str. 300

2.6. Rozgraniczenie orzeczenia o winie i orzeczenia o karze
str. 320

2.6.1. Reguły ogólne
str. 320

2.6.2. Problem umniejszonej poczytalności w rozumieniu art. 31 § 2 k.k.
str. 326

2.6.3. Powrotność do przestępstwa
str. 331

2.6.4. Chuligański charakter czynu
str. 334

2.6.5. Przyczynienie się pokrzywdzonego
str. 338

2.6.6. Błąd co do bezprawności
str. 340

2.6.7. Wypadek mniejszej wagi
str. 341

3. Samodzielność rozstrzygnięć wewnątrz orzeczenia o karze
str. 344

3.1. Zasady ogólne
str. 344

3.2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie określenia liczby stawek dziennych grzywny oraz w przedmiocie ustalenia wysokości tej stawki
str. 357

3.3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyboru wariantu kary ograniczenia wolności i wymiaru obowiązku pracy lub wysokości potrącenia wynagrodzenia
str. 361

3.4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary
str. 362

3.5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia na podstawie art. 77 § 2 k.k.
str. 376

3.6. Rozstrzygnięcia wymierzające kilka kar za jedno przestępstwo
str. 379

3.7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie środka karnego
str. 388

3.7.1. Zasady ogólne
str. 388

3.7.2. Pozbawienie praw publicznych (art. 39 pkt 1 k.k.)
str. 395

3.7.3. Zakazy zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub działalności (art. 39 pkt 2 i 2a k.k.)
str. 397

3.7.4. Zakazy kontaktowania się z określonymi osobami lub zmiany miejsca pobytu (art. 39 pkt 2b k.k.), wstępu na imprezę masową (art. 39 pkt 2c k.k.), wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (art. 39 pkt 2d k.k.) oraz nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 39 pkt 2e k.k.)
str. 401

3.7.5. Zakaz prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.)
str. 404

3.7.6. Przepadek
str. 418

3.7.7. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązka oraz świadczenie pieniężne
str. 422

3.7.8. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
str. 430

3.8. Orzeczenie w przedmiocie kary łącznej
str. 432

4. Rozstrzygnięcie co do środka zabezpieczającego
str. 450

4.1. Umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym (art. 94 k.k.)
str. 450

4.2. Środki zabezpieczające orzekane obok kary pozbawienia wolności (art. 95-98 k.k.)
str. 464

4.3. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym (art. 99 i 100 k.k.)
str. 471

5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zaliczenia pozbawienia wolności lub innego środka na poczet kary lub środka karnego
str. 476

6. Rozstrzygnięcie co do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 k.k.)
str. 481

7. Rozstrzygnięcie co do powództwa cywilnego i zasądzenia odszkodowania z urzędu
str. 484

8. Orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu
str. 492

9. Samodzielność rozstrzygnięć składających się na wyrok warunkowo umarzający postępowanie
str. 495

Rozdział V
Powstanie prawomocności części orzeczenia
str. 496


1. Uwagi wstępne
str. 496

2. Zaskarżenie części orzeczenia
str. 498

2.1. Dopuszczalność i skuteczność zaskarżenia części orzeczenia
str. 498

2.2. Znaczenie domniemań z art. 447 § 1 i 2 k.p.k. dla ustalenia zakresu zaskarżenia
str. 512

2.3. Uprawnienie do orzekania poza granicami zaskarżenia a prawomocność części orzeczenia
str. 517

3. Uchylenie orzeczenia w części przez sąd odwoławczy i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania
str. 523

4. Wzruszenie prawomocności części orzeczenia
str. 528

5. Problem dopuszczalności zaskarżenia i uchylenia rozstrzygnięcia negatywnego
str. 542

Rozdział VI
Skutki prawomocności części orzeczenia
str. 551


1. Prawomocność części orzeczenia (częściowa) a prawomocność pełna
str. 551

1.1. Prawomocność wertykalna
str. 551

1.2. Prawomocność horyzontalna
str. 552

2. Zakres i przebieg postępowania ponownego w I instancji
str. 564

2.1. Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu ponownym
str. 564

2.2. Status procesowy oskarżonego w postępowaniu ponownym
str. 566

2.3. Właściwość i skład sądu. Tryb i forum rozpoznania sprawy
str. 569

2.4. Przebieg rozprawy głównej
str. 576

2.5. Zakres postępowania dowodowego
str. 581

2.6. Treść orzeczenia kończącego postępowanie
str. 588

3. Wzruszenie prawomocności części orzeczenia w ponownym postępowaniu przed sądem I instancji
str. 593

3.1. Uwagi wstępne
str. 593

3.2. Wzruszenie prawomocności części orzeczenia w niemieckim procesie karnym
str. 594

3.3. Wzruszenie prawomocności części orzeczenia w trybie art. 442 § 1 zdanie drugie k.p.k.
str. 606

4. Skutki prawomocności części orzeczenia dla postępowania odwoławczego
str. 625

4.1. Uwagi ogólne
str. 625

4.2. Zakres rozpoznania sprawy w ponownym postępowaniu odwoławczym
str. 631

5. Skutki prawomocności części orzeczenia dla postępowania kasacyjnego
str. 635

5.1. Dopuszczalność kasacji od prawomocnej części orzeczenia
str. 635

5.2. Skutki prawomocności części orzeczenia dla zakresu rozpoznania sprawy w postępowaniu kasacyjnym
str. 650

6. Wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym w części orzeczeniem
str. 654

7. Wykonalność prawomocnej części orzeczenia
str. 666

Wnioski
str. 679

Bibliografia
str. 695

Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie karnoprocesowym kompleksowe opracowanie problematyki prawomocności horyzontalnej i wertykalnej. Analiza koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu samodzielności części orzeczenia, jako warunku jego odrębnego zaskarżenia lub uchylenia, uwzględniając jednocześnie problem związania sądu orzekającego w postępowaniu odwoławczym lub ponownym (np. co do kary) prawomocnym rozstrzygnięciem (np. orzeczeniem o winie) oraz stanowiącymi jego podstawę ustaleniami faktycznymi i ocenami prawnymi. Przedmiotem rozważań są również takie kwestie, jak zakres postępowania odwoławczego i ponownego w I instancji, wzruszenie prawomocności części orzeczenia oraz dopuszczalność nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnej części orzeczenia. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim wykorzystaniem nie tylko dorobku polskiej nauki i orzecznictwa, ale także niemieckiej doktryny procesu karnego oraz tamtejszej judykatury.

Książka adresowana jest nie tylko do teoretyków prawa, ale mając za przedmiot analizy wiele fundamentalnych problemów praktycznych, będzie niezwykle przydatna w pracy każdego sędziego, prokuratora i adwokata zajmującego się sprawami karnymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1431-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 728
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1760:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów