Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 17

Rozdział I
Instytucjonalna ochrona konkurencji
str. 19

1. Rys historyczny
str. 19

2. Prezes UOKiK - centralny organ administracji rządowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów
str. 24

2.1. Organizacja i funkcjonowanie krajowego organu antymonopolowego
str. 29

2.2. Kompetencje Prezesa UOKiK
str. 36

Rozdział II
Postępowanie przed Prezesem UOKiK - wprowadzenie
str. 41


1. Specyfika postępowania przed Prezesem UOKiK - postępowanie hybrydowe
str. 41

2. Rodzaje postępowań w trybie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
str. 45

3. Wybrane pojęcia
str. 48

3.1. Praktyki ograniczające konkurencję i zakaz ich stosowania
str. 49

3.2. Rynek właściwy w sprawie
str. 59

3.3. Przedsiębiorca
str. 65

3.4. Interes publiczny
str. 70

3.5. Wpływ na handel między Państwami Członkowskimi
str. 72

Rozdział III
Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
str. 81


1. Postępowanie antymonopolowe w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
str. 83

1.1. Wszczęcie postępowania antymonopolowego
str. 83

1.1.1. Źródła informacji Prezesa UOKiK. Sygnał do wszczęcia postępowania
str. 84

1.1.1.1. Badanie rynku
str. 87

1.1.1.2. Zawiadomienie w trybie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
str. 89

1.1.2. Analiza zasadności i celowości wszczęcia postępowania antymonopolowego
str. 95

1.1.2.1. Przedawnienie wszczęcia postępowania
str. 99

1.1.2.2. Równoległa interwencja w sprawie Komisji Europejskiej i organu ochrony konkurencji innego Państwa Członkowskiego
str. 107

1.1.3. Moment wszczęcia postępowania antymonopolowego
str. 111

1.1.4. Postanowienie - wymóg formalny wszczęcia postępowania antymonopolowego
str. 115

1.2. Przebieg postępowania antymonopolowego
str. 118

1.2.1. Strona postępowania
str. 118

1.2.2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego
str. 120

1.2.3. Zaliczenie w poczet akt postępowania materiału dowodowego pochodzącego z innego postępowania
str. 123

1.2.4. Postępowanie dowodowe. Dowody wykorzystywane przez Prezesa UOKiK
str. 125

1.2.4.1. Dowód z dokumentu
str. 130

1.2.4.2. Świadek
str. 147

1.2.4.3. Opinia biegłego lub jednostki naukowej
str. 152

1.2.4.4. Pomoc prawna sądu
str. 161

1.2.4.5. Rozprawa administracyjna
str. 163

1.2.5. Ochrona informacji uzyskanych przez Prezesa UOKiK, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
str. 167

1.2.5.1. Tajemnica przedsiębiorstwa
str. 167

1.2.5.2. Tajemnice chronione na podstawie odrębnych przepisów prawa
str. 174

1.2.5.3. Obowiązek ochrony tajemnicy przez pracowników Urzędu
str. 175

1.2.5.4. Ograniczenie przekazywania i wykorzystania materiałów zgromadzonych przez organ antymonopolowy
str. 179

1.2.5.5. Ograniczenie stronom postępowania prawa wglądu do materiału dowodowego
str. 184

1.2.5.6. Ochrona informacji uzyskanych w związku z procedurą leniency
str. 205

1.2.5.7. Wyłączenie jawności rozprawy
str. 208

1.2.6. Kontrola i przeszukanie
str. 208

1.2.6.1. Kontrola
str. 209

1.2.6.2. Przeszukanie
str. 275

1.2.6.3. Współpraca z Komisją Europejską oraz organami ochrony konkurencji innych Państw Członkowskich
str. 295

1.2.6.4. Współdziałanie w toku kontroli
str. 304

1.3. Zakończenie postępowania antymonopolowego
str. 311

1.3.1. Termin zakończenia postępowania
str. 311

1.3.2. Zamknięcie postępowania dowodowego
str. 313

1.3.3. Notyfikacja decyzji wydanej na podstawie prawa unijnego
str. 319

1.3.4. Rozstrzygnięcie kończące postępowanie antymonopolowe. Decyzja i postanowienie
str. 322

1.3.4.1. Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca zaniechanie jej stosowania
str. 328

1.3.4.2. Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania
str. 332

1.3.4.3. Decyzja tymczasowa
str. 337

1.3.4.4. Decyzja "zobowiązująca"
str. 347

1.3.4.5. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie
str. 353

1.3.4.6. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie
str. 356

1.3.4.7. Rygor natychmiastowej wykonalności
str. 359

1.3.4.8. Koszty postępowania
str. 368

1.3.4.9. Kara za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję
str. 374

1.4. Kontrola decyzji i postanowień Prezesa UOKiK
str. 446

1.4.1. Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie Prezesa UOKiK
str. 449

1.4.1.1. Podstawa prawna zaskarżenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK
str. 451

1.4.1.2. Legitymacja czynna i bierna do wniesienia środka zaskarżenia. Wymogi, jakie powinno spełniać odwołanie i zażalenie
str. 455

1.4.1.3. Wniesienie środka zaskarżenia
str. 459

1.4.1.4. Tryb samokontroli i czynności dodatkowe
str. 462

1.4.1.5. Właściwość i orzekanie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str. 465

1.4.2. Apelacja od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego
str. 472

1.4.3. Sprzeciw od decyzji Prezesa Urzędu - nadzwyczajny środek zaskarżenia
str. 475

2. Specyfika przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - postępowanie na wniosek uprawnionego podmiotu
str. 481

2.1. Rezygnacja z postępowań wnioskowych - główny element reformy procedury w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
str. 482

2.2. Elementy charakterystyczne dla postępowania wnioskowego
str. 488

2.2.1. Wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego
str. 490

2.2.2. Odmowa wszczęcia postępowania antymonopolowego
str. 492

2.2.3. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
str. 495

2.2.4. Umorzenie postępowania wszczętego na wniosek
str. 497

2.2.5. Decyzja niestwierdzająca stosowania praktyki
str. 498

2.2.6. Zwrot kosztów postępowania
str. 503

2.2.7. Instytucja podmiotu zainteresowanego
str. 510

Rozdział IV
Postępowanie wyjaśniające
str. 516


1. Charakter postępowania wyjaśniającego
str. 518

2. Cel postępowania wyjaśniającego i zakres jego zastosowania
str. 520

3. Wszczęcie i zamknięcie postępowania wyjaśniającego
str. 525

Rozdział V
Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych
str. 527


1. Funkcja i charakter kar samoistnych. Zasady ich wymierzania
str. 531

2. Wybrane rodzaje postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych
str. 537

2.1. Postępowanie w sprawie nałożenia kary za nieudzielenie informacji, udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
str. 538

2.2. Postępowanie w sprawie nałożenia kary za brak współdziałania w toku kontroli
str. 547

2.3. Postępowanie w sprawie nałożenia kary za zwłokę w wykonaniu decyzji, postanowień Prezesa Urzędu lub wyroków sądowych
str. 561

2.4. Postępowanie w sprawie nałożenia kary na świadków za nieuzasadnioną odmowę zeznań
str. 579

Bibliografia
str. 585


Ukryj

Opis:

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia procedurę przed Prezesem UOKiK w zakresie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (zakazanych porozumień i nadużywania pozycji dominującej), postępowania wyjaśniającego oraz wybranych postępowań w sprawach nakładania kar pieniężnych.

Autorka analizuje kolejne etapy postępowania przed krajowym organem antymonopolowym, łączącego w sobie elementy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej. W sposób pogłębiony poddaje ocenie instytucje takie jak kontrola z przeszukaniem, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, program leniency, które budzą najwięcej kontrowersji wśród przedsiębiorców oraz w środowisku prawniczym. Obszernie omawia także orzecznictwo Prezesa UOKiK, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Sądu Najwyższego.

Publikacja została przygotowana głównie z myślą o praktykach prawa konkurencji. Cenne informacje znajdą w niej również aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz studenci prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1343-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 592
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1660:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów