Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewa Łętowska (red.),
Wydawnictwo:  Polska Akademia Nauk
Kod: ABC-0669:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 141,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 127,71 zł. ( Oszczędzasz: 14,19 zł. )

Spis treści: 

PRZEDMOWA
str. 5

WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
str. 7

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
str. 12

01 BIBLIOGRAFIE
str. 15


01. 1 Bibliografie piśmiennictwa polskiego
str. 15

01. 2 Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego
str. 16

02 USTAWODAWSTWO
str. 17


02. 1 Wydawnictwa urzędowe Wybór tytułów ważniejszych aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw według poszczególnych gałęzi prawa
str. 17

02. 1.*09 Prawo konstytucyjne
str. 17

02. 1.*10 Prawo administracyjne
str. 18

02. 1.*11 Prawo finansowe
str. 21

02. 1.*12 Prawo międzynarodowe
str. 21

02. 1.*15 Prawo karne
str. 22

02. 1.*16 Prawo karne procesowe
str. 22

02. 1.*18 Prawo cywilne
str. 23

02. 1.*19 Prawo cywilne procesowe
str. 23

02. 1.*20 Prawo pracy
str. 23

02. 1.*22 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 24

02. 2 Wydawnictwa nieurzędowe Zbiory przepisów Projekty ustaw Ekspertyzy i opinie prawne
str. 25

02. 2.*09 Prawo konstytucyjne
str. 25

02. 2.*10 Prawo administracyjne
str. 28

02. 2.*11 Prawo finansowe
str. 34

02. 2.*12 Prawo międzynarodowe publiczne
str. 37

02. 2.*13 Prawo międzynarodowe prywatne
str. 37

02. 2.*15 Prawo karne
str. 38

02. 2.*16 Prawo karne procesowe
str. 39

02. 2.*18 Prawo cywilne
str. 40

02. 2.*19 Prawo cywilne procesowe
str. 43

02. 2.*20 Prawo pracy
str. 44

02. 2.*22 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 45

03 ORZECZNICTW0
str. 47


03. 1 Wydawnictwa urzędowe
str. 47

03. 2 Wydawnictwa nieurzędowe według poszczególnych gałęzi prawa
str. 47

03. 2.*09 Prawo konstytucyjne
str. 47

03. 2.*10 Prawo administracyjne
str. 47

03. 2.*11 Prawo finansowe
str. 48

03. 2.*12 Prawo międzynarodowe
str. 48

03. 2.*13 Prawo międzynarodowe prywatne
str. 49

03. 2.*15 Prawo karne
str. 49

03. 2.*16 Prawo karne procesowe
str. 49

03. 2.*18 Prawo cywilne
str. 49

03. 2.*19 Prawo cywilne procesowe
str. 50

03. 2.*20 Prawo pracy
str. 50

03. 2.*22 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 50

04. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE PRAWNICZE
str. 51


04. 1. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe polskie
str. 51

04. 2 Recenzje czasopism zagranicznych
str. 59

05. ENCYKLOPEDIE SŁOWNIKI SKOROWIDZE
str. 60

06 GENERALIA INFORMATYKA PRAWNICZA KSIĘGI PAMIĄTKOWE
str. 61

07 TEORIA PAŃSTWA I PRAWA
str. 66


07. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 66

07. 2 Teoria państwa
str. 66

07. 3 Teoria prawa
str. 69

07. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 77

08. HISTORIA PAŃ STWA I PRAWA
str. 78


08. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 78

08. 1.01 Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne)
str. 79

08. 1.02 Prawo innych państw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilońskie, egipskie, greckie i pozostałe)
str. 81

08. 2 Zagadnienia szczegółowe
str. 81

08. 2.01. Historia ustroju politycznego i społecznego
str. 81

08. 2.02. Historia doktryn polityczno-prawnych, literatura i nauka prawnicza
str. 90

08. 2.03. Historia prawa administracyjnego i finansowego
str. 96

08. 2.04. Historia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych
str. 102

08. 2.05. Historia prawa cywilnego
str. 104

08. 2.06. Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwości
str. 107

08. 2.07. Historia prawa karnego
str. 111

08. 2.08. Historia prawa kościelnego i wyznaniowego
str. 114

08. 2.09. Historia innych dziedzin prawa (Prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie)
str. 116

08. 2. 10 Okupacja w okresie II wojny światowej
str. 117

08. 3. Źródła i historia źródeł
str. 118

08. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 120

09 PRAWO KONSTYTUCYJNE
str. 121


09. 1 Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości Podręczniki
str. 121

09. 1.01. Źródła prawa konstytucyjnego Postępowanie ustawodawcze Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Prawo międzynarodowe a Prawo wewnętrzne
str. 122

09. 1.02 Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji Polityka zagraniczna
str. 130

09. 1.03 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Prawa dziecka
str. 141

09. 1.04 Organy państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje Podział władz
str. 147

09. 1.05 Terenowe organy władzy publicznej Samorząd terytorialny Samorząd zawodowy
str. 152

09. 1.06 Prawo wyborcze Referendum
str. 154

09. 2 Nauki polityczne
str. 158

09. 3 Prawo konstytucyjne i nauki polityczne państw obcych i Unii Europejskiej
str. 160

09. 3.01 Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej
str. 160

09. 3.02 Zagadnienia prawa konstytucyjnego państw obcych
str. 164

09. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 179

10 PRAWO ADMINISTRACYJNE
str. 180


10.0 Opracowania dotyczące całości Podręczniki
str. 180

10.1 Zagadnienia ogólne
str. 180

10.1.01 Nauka administracji Zagadnienia prawne organizacji, zarządzania i kierowania w administracji publicznej Informatyzacja administracji publicznej
str. 180

10.1.02 Zagadnienia ogólne teorii prawa administracyjnego Źródła prawa administracyjnego Prawo miejscowe
str. 182

10.2 Organizacja administracji publicznej
str. 184

10.2.01 Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji Podział terytorialny państwa
str. 184

10.2.02 Organy administracji rządowej
str. 185

10.2.03 Organy samorządu terytorialnego
str. 186

10.2.04 Służba cywilna Pracownicy urzędów państwowych Pracownicy samorządowi Służba zagraniczna
str. 191

10.3 Funkcjonowanie administracji
str. 194

10.3.01 Prawne formy działania administracji Umowa cywilnoprawna Zamówienia publiczne
str. 194

10.3.02 Postępowanie administracyjne ogólne Postępowanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne) Postępowanie mediacyjne Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
str. 197

10.3.03 Kontrola administracji publicznej
str. 210

10.3.031 Kontrola sądowa (sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy
str. 210

10.3.032 Kontrola wykonywana przez organy państwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP) Kontrola wewnątrzadministracyjna Kontrola regionalnych izb obrachunkowych Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski)
str. 218

10.4 Zagadnienia szczegółowe
str. 220

10.4.01 Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych
str. 220

10.4.010 Zagadnienia ogólne Komitet Integracji Europejskiej Fundusze pomocowe i strukturalne UE Partnerstwo publiczno-prywatne Narodowe fundusze inwestycyjne
str. 220

10.4.011 Gospodarka samorządu terytorialnego Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Spółki komunalne
str. 223

10.4.012 Prawo ustrojowe przedsiębiorstw państwowych Restrukturyzacja i prywatyzacja
str. 224

10.4.013 Prawo działalności gospodarczej Zezwolenia i koncesje
str. 225

10.4.014 Prawo i postępowanie antymonopolowe Ochrona administracyjna i prawna konkurencji Ochrona konsumentów
str. 227

10.4.02 Administracja rolnictwa, leśnictwa i działów pokrewnych Prawo wodne
str. 231

10.4.03 Prawo górnicze Kopaliny Geodezja Geologia
str. 234

10.4.04 Gospodarka i obrót nieruchomościami Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Prawo budowlane Drogi publiczne i autostrady
str. 234

10.4.05 Ochrona środowiska Składowanie odpadów Prawo atomowe Prawo energetyczne
str. 242

10.4.06 Administracja gospodarki mieszkaniowej Prawo lokalowe
str. 251

10.4.07 Administracja telekomunikacji i łączności Transport i gospodarka morska Prawo o ruchu drogowym
str. 253

10.4.08 Administracyjnoprawne regulacje praw i wolności obywatelskich
str. 255

10.4.081 Prawo do informacji i jego ograniczenia Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych
str. 255

10.4.082 Administracyjnoprawne regulacje środków masowego przekazu Prawo prasowe
str. 257

10.4.083 Administracyjnoprawne regulacje działalności organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i inne) Społeczeństwo obywatelskie
str. 259

10.4.09 Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej Administracja służby zdrowia, Prawo medyczne i farmaceutyczne Kultura fizyczna i Prawo sportowe Turystyka i Prawo turystyczne
str. 260

10.4.091 Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej
str. 260

10.4.092 Administracja zdrowia Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne
str. 262

10.4.093 Administracja turystyki i sportu Prawo turystyczne Prawo sportowe
str. 268

10.4. 10 Administracja oświaty i szkolnictwa wyższego Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki i archiwalia
str. 269

10.4. 11 Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej
str. 273

10.4. 12 Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych Akta stanu cywilnego Obywatelstwo Status prawny cudzoziemców
str. 282

10.5 Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 283

10.5.01 Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej
str. 283

10.5.02 Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych
str. 297

10.6 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 303

11 PRAWO FINANSOWE
str. 304


11. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne Administracja finansów i Skarb Państwa .304

11. 2 Zagadnienia szczegółowe
str. 308

11. 2.01 Budżet
str. 308

11. 2.02 Dochody budżetowe: podatki, cła, opłaty
str. 309

11. 2.020 Podatki - zagadnienia ogólne Ordynacja podatkowa Postępowanie podatkowe Kontrola skarbowa
str. 309

11. 2.021 Podatki - zagadnienia szczegółowe Podatki państwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynności cywilnoprawnych) Podatki samorządowe (od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny i inne) Zwolnienia i ulgi
str. 320

11. 2.022. Cła Prawo celne (kodeks) Postępowanie celne
str. 336

11. 2.023 Opłaty i inne dochody budżetowe
str. 337

11. 2.03 Wydatki budżetowe
str. 338

11. 2.04 Prawo bankowe Prawo dewizowe
str. 339

11. 2.041 Prawo bankowe
str. 339

11. 2.042 Prawo dewizowe
str. 342

11. 2.05 Finanse przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych Rachunkowość
str. 343

11. 2.06 Finanse samorządu terytorialnego
str. 345

11. 3 Zagadnienia prawa finansowego państw obcych, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej
str. 348

11. 3.01 Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej
str. 348

11. 3.02 Zagadnienia prawa finansowego państw obcych
str. 356

11. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 360

12 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
str. 361


12.0 Opracowania dotyczące całości Podręczniki
str. 361

12. 1 Zagadnienia ogólne
str. 361

12. 1.01 Problemy źródeł prawa międzynarodowego publicznego
str. 361

12. 1.02 Prawo europejskie i harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych
str. 362

12. 2 Zagadnienia szczegółowe
str. 365

12. 2.01 Podmioty prawnomiędzynarodowe
str. 365

12. 2.02 Struktura organizacji międzynarodowych
str. 366

12. 2.021 Organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem Unii Europejskiej)
str. 366

12. 2.022 Unia Europejska Rada Europy Parlament Europejski
str. 367

12. 2.023 Sądownictwo i procedury sądowe w Unii Europejskiej
str. 374

12. 2.03 Terytorium Prawo morza Prawo kosmiczne
str. 375

12. 2.04. Międzynarodowoprawna ochrona środowiska naturalnego
str. 377

12. 2.05 Prawa jednostki w prawie międzynarodowym
str. 378

12. 2.051. Ludność.Międzynarodowe aspekty obywatelstwa
str. 378

12. 2.052 Prawa człowieka w prawie międzynarodowym
str. 379

12. 2.053 Postępowanie w sprawach praw człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka
str. 385

12. 2.06 Prawo dyplomatyczne i konsularne
str. 388

12. 2.07 Rozstrzyganie sporów międzynarodowych.Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
str. 389

12. 2.08. Międzynarodowe stosunki polityczne
str. 390

12. 2.09 Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych
str. 390

12. 2.091 Zagadnienia ogólne Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu Arbitraż
str. 390

12. 2.092 Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska
str. 393

12. 2.093 Inwestycje międzynarodowe Korporacje międzynarodowe Transfer technologii
str. 393

12. 2. 10.Międzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne
str. 393

12. 2. 11 Prawo wojenne i przeciw wojenne Konflikty zbrojne Bezpieczeństwo międzynarodowe
str. 394

12. 3 Wydawnictwa źródłowe
str. 399

12. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 400

13 PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE
str. 401


13. 1 Zagadnienia ogólne
str. 401

13. 2 Zobowiązania Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych Prawo rodzinne Inne zagadnienia szczegółowe
str. 402

13. 3 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 404

14 PRAWO MORSKIE I LOTNICZE
str. 405


14. 1 Prawo morskie
str. 405

14. 2 Prawo lotnicze
str. 405

14. 3 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 406

15 PRAWO KARNE
str. 407


15.0 Opracowania dotyczące całości Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej
str. 407

15. 1 Zasady odpowiedzialności
str. 409

15. 2 Środki penalne: zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie
str. 413

15. 2.01 Amnestia i inne akty łaski
str. 418

15. 3 Poszczególne kategorie przestępstw
str. 418

15. 3.01 Przestępstwa przeciwko państwu i jego instytucjom Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu Przestępstwa służbowe
str. 418

15. 3.02 Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego Przestępstwa komunikacyjne Zanieczyszczenie środowiska
str. 422

15. 3.03 Przestępczość gospodarcza
str. 423

15. 3.04 Przestępstwa przeciwko mieniu
str. 424

15. 3.05 Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym
str. 425

15. 4 Zagadnienia specjalne prawa karnego
str. 429

15. 4.01 Odpowiedzialność nieletnich
str. 429

15. 4.02 Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia
str. 429

15. 5 Szczególne rodzaje prawa karnego
str. 430

15. 5.01 Prawo karne wojskowe
str. 430

15. 5.02 Prawo karne skarbowe
str. 430

15. 5.03 Prawo wykroczeń
str. 432

15. 5.04 Prawo karne międzynarodowe Zbrodnie wojenne.Ludobójstwo
str. 433

15. 6 Zagadnienia prawa karnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 434

15. 6.01 Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej
str. 434

15. 6.02 Zagadnienia prawa karnego państw obcych
str. 436

15. 7 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 437

16 PRAWO KARNE PROCESOWE
str. 438

16. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 438

16. 2 Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności procesu Sąd
str. 439

16. 3 Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny
str. 441

16. 4. Czynności procesowe Dowody Środki przymusu
str. 443

16. 5 Przebieg procesu
str. 449

16. 5.01 Postępowanie przygotowawcze
str. 449

16. 5.02 Postępowania: przed sądem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia
str. 451

16. 5.03 Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa
str. 456

16. 5.04 Postępowanie wykonawcze Koszty i opłaty sądowe
str. 458

16. 6 Szczególne rodzaje postępowania
str. 460

16. 6.01 Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
str. 460

16. 6.02 Postępowanie w sprawach o wykroczenia
str. 460

16. 6.03 Postępowanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich
str. 461

16. 7 Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych
str. 461

16. 8 Zagadnienia postępowania karnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 463

16. 8.01 Zagadnienia postępowania karnego w Unii Europejskiej
str. 463

16. 8.02 Zagadnienia postępowania karnego państw obcych
str. 466

16. 9 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 468

17 KRYMINOLOGIA KRYMINALISTYKA PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SĄDOWA MEDYCYNA SĄDOWA
str. 469


17. 1 Kryminologia
str. 469

17. 2 Kryminalistyka
str. 476

17. 3 Psychologia i psychiatria sądowa
str. 482

17. 4. Medycyna sądowa
str. 484

17. 5 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 485

18 PRAWO CYWILNE
str. 486


18.0 Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości
str. 486

18. 1 Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego
str. 486

18. 2 Prawo rzeczowe
str. 492

18. 3 Prawo zobowiązań
str. 498

18. 3.00 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 498

18. 3.01. Część ogólna prawa zobowiązań
str. 498

18. 3.02. Część szczegółowa prawa zobowiązań
str. 507

18. 3.03 Papiery wartościowe Obrót giełdowy
str. 512

18. 4 Prawo handlowe Prawo gospodarcze
str. 514

18. 4.01 Zagadnienia ogólne Pozakodeksowe umowy handlowe
str. 514

18. 4.02 Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze
str. 515

18. 4.03 Organizacje społeczne Fundacje
str. 516

18. 4.04 Spółdzielnie Prawo spółdzielcze
str. 516

18. 4.05 Spółki Prawo spółek
str. 516

18. 5 Prawo rodzinne
str. 529

18. 6 Prawo spadkowe
str. 535

18. 7 Prawo autorskie Prawo wynalazcze Własność przemysłowa
str. 537

18. 7.01 Prawo autorskie i prawa pokrewne
str. 537

18. 7.02 Prawo wynalazcze
str. 540

18. 7.03 Własność przemysłowa Znaki towarowe Reklama
str. 541

18. 8 Prawo ubezpieczeniowe
str. 543

18. 9 Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 545

18. 9.01 Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej
str. 545

18. 9.02 Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych
str. 552

18. 10 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 557

19 PRAWO CYWILNE PROCESOWE
str. 558


19. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 558

19. 2 Proces
str. 562

19. 3 Postępowanie nieprocesowe
str. 568

19. 4 Sąd polubowny
str. 569

19. 5 Postępowanie zabezpieczające Postępowanie egzekucyjne Postępowanie upadłościowe Postępowanie układowe i naprawcze
str. 573

19. 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne
str. 579

19. 7 Sądownictwo gospodarcze
str. 580

19. 8 Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
str. 580

19. 9 Zagadnienia sądowego postępowania cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej .581

19. 9.01 Zagadnienia postępowania cywilnego Unii Europejskiej
str. 581

19. 9.02 Zagadnienia postępowania cywilnego państw obcych
str. 583

19. 10 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 586

20 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
str. 587


20.1 Opracowania dotyczące całości Zagadnienia ogólne i polityka społeczna
str. 587

20.1.01. Źródła i podstawowe akty prawa pracy Układy zbiorowe
str. 588

20.1.02 Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia Kształcenie pracowników
str. 589

20.2 Stosunek pracy
str. 591

20.2.01 Zagadnienia ogólne
str. 591

20.2.02 Stosunek pracy na podstawie umowy
str. 594

20.2.03 Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę
str. 596

20.2.04 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
str. 596

20.3 Odpowiedzialność materialna pracownika
str. 600

20.4. Czas pracy i urlopy pracownicze
str. 600

20.5 Wynagrodzenie za pracę
str. 602

20.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona pracy Wypadki pracownicze.Medycyna pracy
str. 603

20.7 Ochrona pracy kobiet i młodocianych
str. 603

20.8 Inspekcja pracy i nadzór
str. 604

20.9 Spory pracy
str. 604

20.10 Wynalazczość pracownicza
str. 604

20.11 Zbiorowe Prawo pracy Związki zawodowe Organizacje pracodawców
str. 604

20.12 Ubezpieczenia społeczne
str. 607

20.12.01 Zagadnienia ogólne Fundusze emerytalne
str. 607

20.12.02 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego Zasiłki
str. 609

20.12.03 Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników
str. 611

20.13 Pomoc społeczna
str. 611

20.14. Międzynarodowe Prawo pracy Prawo pracy państw obcych Prawo pracy europejskie
str. 611

20.14.01 Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej
str. 611

20.14.02. Międzynarodowe Prawo pracy Prawo pracy państw obcych
str. 615

20.15 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 619

21 PRAWO ROLNE
str. 620


21. 1 Opracowania dotyczące całości i Zagadnienia ogólne
str. 620

21. 2 Zagadnienia szczegółowe
str. 620

21. 3 Zagadnienia prawa rolnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 622

21. 3.01 Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej
str. 622

21. 3.02 Zagadnienia prawa rolnego państw obcych
str. 622

21. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 622

22 ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA
str. 623


22. 1 Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 623

22. 2 Zagadnienia szczegółowe
str. 624

22. 2.01 Sądownictwo
str. 624

22. 2.02 Prokuratura
str. 628

22. 2.03 Adwokatura
str. 629

22. 2.04 Radcowie prawni Inne formy obsługi prawnej
str. 631

22. 2.05 Notariat
str. 632

22. 2.06 Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne
str. 634

22. 3 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych i Unii Europejskiej
str. 636

22. 3.01 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej
str. 636

22. 3.02 Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych
str. 638

22. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 639

23 PRAWO WYZNANIOWE
str. 640


23.0 Zagadnienia ogólne Nauka społeczna Kościoła
str. 640

23. 1 Stosunki państwo - Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe Konkordat
str. 641

23. 2 Wewnętrzne prawo poszczególnych związków wyznaniowych Prawo kanoniczne
str. 642

23. 3 Zagadnienia prawa wyznaniowego państw obcych
str. 646

23. 4 Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 647

24. VARIA
str. 648


24. 1 Biografie
str. 648

24. 1.01 Prawnicy polscy
str. 648

24. 1.02 Prawnicy cudzoziemscy
str. 655

24. 2 Procesy
str. 655

24. 2.01 Procesy w Polsce
str. 655

24. 2.02 Procesy za granicą
str. 655

24. 3 Sprawozdania
str. 655

24. 3.01 Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju
str. 655

24. 3.02 Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granicą
str. 661

24. 3.03 Przewody doktorskie i prace habilitacyjne
str. 662

24. 3.04 Działalność instytucji i stowarzyszeń prawniczych
str. 663

24. 4 Dydaktyka i popularyzacja prawa Informatory Poradniki
str. 665

24. 4.01 Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół
str. 665

24. 4.02 Informatory Poradniki
str. 666

24. 4.03 Kazusy Repetytoria Testy
str. 675

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE W 2010 ROKU
str. 681

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH ZA GRANICĄ A RECENZOWANYCH W POLSCE W 2010 ROKU
str. 771

SPIS TREŚCI
str. 773

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-2474-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 784
Rodzaj: bibliografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: ABC-0669:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów