Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.04.2013 r.
Kod: KAM-1708:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

CZĘŚĆ PIERWSZA. WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSOWEGO
str. 23

Rozdział I
Finanse publiczne a prawo finansowe (Ryszard Mastalski)
str. 25


1. Pojęcie finansów publicznych
str. 25

2. Ekonomiczne aspekty finansów publicznych
str. 26

3. Polityka finansowa
str. 31

4. Regulacja prawna finansów publicznych
str. 32

5. Prawo finansowe w systemie prawa
str. 39

Rozdział II
Ustawa o finansach publicznych w prawie finansowym (Ryszard Mastalski)
str. 42


1. Konstytucyjne podstawy ustawy o finansach publicznych
str. 42

2. Zakres regulacji prawnej ustawy o finansach publicznych
str. 46

3. Ustawa o finansach publicznych a finanse publiczne
str. 51

CZĘŚĆ DRUGA. PRAWO BUDŻETOWE
str. 55

Rozdział I
Budżet państwa
str. 57


1. Pojęcie i ewolucja instytucji budżetu (Rafał Kowalczyk)
str. 57

1.1. Ewolucja budżetu
str. 57

1.2. Podstawy prawne budżetu
str. 58

1.3. Funkcje budżetu
str. 59

1.4. Cechy budżetu i jego charakter prawny
str. 60

1.5. Zasady budżetowe
str. 62

2. Jednostki sektora finansów publicznych (Edyta Rutkowska-Tomaszewska)
str. 65

2.1. Pojęcie jednostek sektora finansów publicznych
str. 65

2.2. Klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych
str. 69

2.2.1. Jednostki budżetowe
str. 69

2.2.2. Samorządowy zakład budżetowy
str. 70

2.2.3. Państwowe fundusze celowe
str. 72

2.2.4. Agencja wykonawcza
str. 73

2.2.5. Instytucja gospodarki budżetowej
str. 75

2.2.6. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
str. 76

3. Struktura i zakres budżetu państwa (Rafał Kowalczyk)
str. 77

3.1. Struktura ustawy budżetowej
str. 77

3.2. Zakres budżetu
str. 78

4. Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu państwa (Rafał Kowalczyk)
str. 78

4.1. Dochody i przychody
str. 78

4.2. Wydatki i rozchody
str. 79

Rozdział II
Procedura budżetowa - planowanie i wykonywanie budżetu
str. 82


1. Wieloletnie planowanie finansowe (Katarzyna Kopyściańska)
str. 82

2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu państwa (Katarzyna Kopyściańska)
str. 86

3. Tryb wykonywania budżetu państwa
str. 88

3.1. Zasady wykonywania budżetu państwa (Dobrosława Antonów)
str. 88

3.2. Podmioty wykonujące budżet (Dobrosława Antonów)
str. 93

3.3. Zmiany budżetu w trakcie jego wykonywania (Wiesława Miemiec)
str. 99

3.3.1. Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych
str. 99

3.3.2. Zwiększenie planowanych wydatków z rezerw budżetowych
str. 102

3.3.3. Blokowanie planowanych wydatków budżetowych
str. 104

4. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny (Andrzej Huchla)
str. 106

4.1. Kontrola wewnętrzna
str. 106

4.2. Audyt wewnętrzny
str. 107

Rozdział III
Budżet środków europejskich (Marek Kopyściański)
str. 109


1. Pojęcie i zakres budżetu środków europejskich
str. 109

2. Deficyt i nadwyżka budżetu środków europejskich
str. 111

3. Podstawowe zasady wykonywania budżetu środków europejskich
str. 112

4. Sankcje z tytułu nieprawidłowego wykorzystania środków europejskich
str. 114

Rozdział IV
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
str. 115


1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Wiesława Miemiec)
str. 115

2. Zasady ogólne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Wiesława Miemiec)
str. 117

3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Wiesława Miemiec)
str. 121

4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Katarzyna Kopyściańska, Wiesława Miemiec)
str. 123

5. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Katarzyna Kopyściańska)
str. 127

6. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Wiesława Miemiec)
str. 132

Rozdział V
Dług publiczny w sektorze finansów publicznych (Patrycja Zawadzka)
str. 136


1. Pojęcie długu publicznego
str. 136

2. Dług publiczny a deficyt budżetowy
str. 141

3. Źródła finansowania długu publicznego i deficytu budżetowego
str. 143

4. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
str. 148

5. Poręczenia i gwarancje
str. 152

CZĘŚĆ TRZECIA. PRAWO PODATKOWE
str. 155

Rozdział I
Ekonomiczne i prawne granice opodatkowania (Ryszard Mastalski)
str. 157


1. Polityka podatkowa a gospodarka
str. 157

2. Istota prawna podatku
str. 160

3. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa
str. 163

Rozdział II
System prawa podatkowego (Ryszard Mastalski)
str. 168


1. System podatkowy a system prawa podatkowego
str. 168

2. Ogólne prawo podatkowe
str. 170

3. Szczegółowe prawo podatkowe
str. 173

Rozdział III
Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania (Ryszard Mastalski)
str. 178


1. Problemy walidacyjne stosowania prawa podatkowego
str. 178

2. Formalne źródła prawa podatkowego
str. 180

2.1. Konstytucyjne źródła prawa podatkowego
str. 180

2.2. Ustawa jako źródło prawa podatkowego
str. 183

2.3. Podustawowe akty prawne w systemie źródeł prawa podatkowego
str. 184

2.4. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa podatkowego
str. 186

2.5. Prawo unijne jako źródło prawa podatkowego
str. 189

Rozdział IV
Wykładnia prawa podatkowego w procesie jego stosowania (Ryszard Mastalski)
str. 193


1. Założenia wykładni prawa podatkowego
str. 193

2. Rodzaje wykładni prawa
str. 196

2.1. Wykładnia językowa
str. 196

2.2. Wykładnia systemowa
str. 203

2.3. Wykładnia celowościowa
str. 205

3. Wnioskowania prawnicze w procesie wykładni prawa podatkowego
str. 208

3.1. Reguły inferencyjne w prawie podatkowym
str. 209

3.2. Reguły kolizyjne w wykładni prawa podatkowego
str. 212

4. Wpływ orzecznictwa na wykładnię i stosowanie prawa podatkowego
str. 216

Rozdział V
Zobowiązania podatkowe
str. 219


1. Pojęcie i elementy zobowiązania podatkowego (Paweł Borszowski)
str. 219

2. Podmioty zobowiązań podatkowych i ich odpowiedzialność (Andrzej Huchla)
str. 224

2.1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności podatkowej
str. 224

2.2. Podatnik i jego odpowiedzialność
str. 225

2.3. Płatnik i jego odpowiedzialność
str. 226

2.4. Inkasent i jego odpowiedzialność
str. 227

2.5. Następcy prawni i ich odpowiedzialność
str. 228

2.6. Osoby trzecie i ich odpowiedzialność
str. 230

3. Powstawanie zobowiązań podatkowych (Paweł Borszowski)
str. 231

4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Katarzyna Kopyściańska)
str. 235

4.1. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33 o.p.
str. 235

4.1.1. Wprowadzenie
str. 235

4.1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zabezpieczenia
str. 235

4.1.3. Przesłanki zabezpieczenia
str. 236

4.2. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową i zastawem skarbowym
str. 236

4.2.1. Hipoteka przymusowa
str. 238

4.2.2. Podmioty hipoteki przymusowej
str. 239

4.2.3. Przedmiot hipoteki przymusowej
str. 239

4.2.4. Sposób ustanowienia hipoteki przymusowej
str. 239

str. 4.2.5. Zastaw skarbowy
str. 241

4.2.6. Podmioty zastawu skarbowego
str. 241

4.2.7. Przedmiot zastawu skarbowego
str. 241

4.2.8. Sposób ustanowienia zastawu skarbowego
str. 242

5. Wygasanie zobowiązań podatkowych (Paweł Borszowski)
str. 242

Rozdział VI
Postępowanie podatkowe
str. 250


1. Istota i specyfika postępowania podatkowego (Andrzej Huchla)
str. 250

2. Organy podatkowe (Dobrosława Antonów)
str. 253

3. Przebieg postępowania podatkowego (Andrzej Huchla)
str. 258

3.1. Strona w postępowaniu podatkowym
str. 258

3.2. Wszczęcie postępowania
str. 260

3.3. Aspekty formalne postępowania
str. 260

3.4. Dowody w postępowaniu podatkowym
str. 262

3.4.1. Księgi podatkowe
str. 262

3.4.2. Deklaracje podatkowe
str. 264

3.4.3. Informacje podatkowe
str. 264

3.4.4. Oszacowanie podstawy opodatkowania
str. 266

3.5. Decyzja
str. 267

3.6. Odwołanie i postępowanie odwoławcze
str. 268

3.7. Tryby wzruszenia decyzji ostatecznych
str. 268

3.8. Postępowania szczególne, do których stosuje się przepisy działu IV ordynacji podatkowej
str. 269

3.8.1. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
str. 269

3.8.2. Interpretacje indywidualne i ogólne
str. 270

3.8.3. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
str. 271

3.8.4. Wydawanie zaświadczeń
str. 271

4. Czynności sprawdzające (Dobrosława Antonów)
str. 272

5. Kontrola podatkowa (Dobrosława Antonów)
str. 275

6. Kontrola skarbowa (Dobrosława Antonów)
str. 280

Rozdział VII
Podatki dochodowe
str. 287


1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (Andrzej Huchla)
str. 287

1.1. Ogólna charakterystyka
str. 287

1.2. Podmiot podatku
str. 288

1.3. Przedmiot opodatkowania
str. 289

1.4. Obliczenie podatku
str. 290

1.4.1. Przychody
str. 290

1.4.2. Koszty
str. 290

1.4.3. Podstawa opodatkowania i stawki
str. 291

1.5. Pobór podatku
str. 292

1.6. Zeznanie roczne
str. 293

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (Paweł Borszowski, Andrzej Huchla)
str. 294

2.1. Ogólna charakterystyka
str. 294

2.2. Podmiot podatku
str. 294

2.3. Przedmiot podatku
str. 295

2.4. Podstawa opodatkowania
str. 301

2.5. Stawki podatkowe
str. 303

2.6. Pobór podatku
str. 303

3. Ryczałt podatkowy
str. 305

3.1. Pojęcie ryczałtu podatkowego (Ryszard Mastalski)
str. 305

3.2. Konstrukcja prawna ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz przychodów osób duchownych (Ryszard Mastalski)
str. 306

3.3. Konstrukcja prawna podatku tonażowego (Wiesława Miemiec)
str. 307

3.4. Ocena konstrukcji prawnej ryczałtu podatkowego (Ryszard Mastalski)
str. 310

Rozdział VIII
Podatki obrotowe
str. 311


1. Ogólna charakterystyka (Ryszard Mastalski)
str. 311

2. Harmonizacja podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w Unii Europejskiej (Ryszard Mastalski)
str. 314

3. Podatek od towarów i usług (Ryszard Mastalski)
str. 317

3.1. Podmiot podatku
str. 317

3.2. Przedmiot podatku
str. 320

3.3. Podstawa opodatkowania
str. 323

3.4. Stawki podatkowe
str. 324

3.5. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
str. 325

3.6. Technika obliczania i poboru podatku
str. 327

4. Podatek akcyzowy (Ryszard Mastalski)
str. 331

4.1. Podstawowe założenia
str. 331

4.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
str. 331

4.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
str. 334

4.4. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
str. 337

4.5. Obliczanie i pobór podatku
str. 338

5. Podatek od gier (Ryszard Mastalski)
str. 339

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Wiesława Miemiec)
str. 341

6.1. Uwagi ogólne
str. 341

6.2. Zakres przedmiotowy
str. 341

6.3. Zakres podmiotowy
str. 343

6.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
str. 344

6.5. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalenie i pobór podatku
str. 346

6.6. Zwrot podatku
str. 346

Rozdział IX
Podatki przychodowe i majątkowe
str. 348


1. Podatek rolny (Paweł Borszowski)
str. 348

2. Podatek leśny (Paweł Borszowski)
str. 351

3. Podatek od nieruchomości (Paweł Borszowski)
str. 353

4. Podatek od środków transportowych (Wiesława Miemiec)
str. 360

4.1. Zakres podmiotowy
str. 360

4.2. Zakres przedmiotowy
str. 361

4.3. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
str. 362

4.4. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego, wymiar i pobór podatku
str. 363

4.5. Zwrot podatku
str. 365

5. Opłata targowa, miejscowa i uzdrowiskowa oraz opłata od posiadania psów (Rafał Kowalczyk)
str. 365

5.1. Opłata targowa
str. 365

5.2. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa
str. 366

5.3. Opłata od posiadania psów
str. 368

6. Podatek od wydobycia kopalin (Ryszard Mastalski)
str. 368

7. Podatek od spadków i darowizn (Dobrosława Antonów)
str. 371

7.1. Uwagi ogólne
str. 371

7.2. Podmiot i przedmiot
str. 372

7.3. Podstawa opodatkowania
str. 375

7.4. Stawka podatkowa
str. 376

7.5. Wymiar i pobór
str. 377

CZĘŚĆ CZWARTA. PRAWO CELNE (Krystyna Sawicka)
str. 379

Rozdział I
Prawo celne w systemie prawa
str. 381


1. Pojęcie i przedmiot regulacji prawa celnego
str. 381

2. Źródła prawa celnego
str. 383

Rozdział II
Cło jako danina publiczna
str. 389


1. Pojęcie i funkcje cła
str. 389

2. Klasyfikacja ceł
str. 392

3. Konstrukcja prawna cła
str. 394

3.1. Wspólna Taryfa Celna
str. 395

3.2. Pochodzenie towarów
str. 397

3.3. Wartość celna towarów
str. 399

4. Zwolnienia celne
str. 401

Rozdział III
Wprowadzenie towaru na obszar celny Unii Europejskiej. Przeznaczenie celne towaru
str. 402


1. Wprowadzenie towaru
str. 402

2. Przeznaczenie celne towaru - uwagi ogólne
str. 404

3. Objęcie towaru procedurą celną
str. 405

3.1. Pojęcie i rodzaje procedur celnych
str. 405

3.2. Zgłoszenie celne
str. 412

3.3. Procedury uproszczone
str. 414

3.4. Zwolnienie towaru
str. 414

4. Pozostałe przeznaczenia celne
str. 415

4.1. Wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego
str. 415

4.2. Powrotny wywóz, zniszczenie i zrzeczenie się towaru
str. 416

Rozdział IV
Dług celny
str. 418


1. Pojęcie długu celnego
str. 418

2. Zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego
str. 419

3. Powstanie długu celnego
str. 421

4. Pokrycie kwoty długu celnego
str. 423

5. Zwrot i umorzenie należności celnych
str. 425

Rozdział V
Organy celne. Postępowanie w sprawach celnych
str. 427


1. Organy celne
str. 427

2. Postępowanie w sprawach celnych
str. 429

CZĘŚĆ PIĄTA. PRAWO FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
str. 435

Rozdział I
Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (Wiesława Miemiec)
str. 437


1. Pojęcie decentralizacji i jej zakres
str. 437

2. Pojęcie i zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
str. 439

3. Gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
str. 441

Rozdział II
Budżet jako podstawowa instytucja finansów samorządowych (Krystyna Sawicka)
str. 446


1. Pojęcie budżetu
str. 446

2. Uchwała budżetowa jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej
str. 450

3. Wieloletnia prognoza finansowa
str. 455

Rozdział III
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
str. 460


1. Struktura dochodów (Rafał Kowalczyk)
str. 460

2. Dochody własne
str. 461

2.1. Dochody z tytułu danin publicznoprawnych (Rafał Kowalczyk)
str. 462

2.2. Opłaty
str. 463

2.2.1. Pojęcie i rodzaje opłat publicznych (Andrzej Huchla)
str. 463

2.2.2. Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości (Rafał Kowalczyk)
str. 466

2.2.2.1. Opłata planistyczna
str. 466

2.2.2.2. Opłata adiacencka
str. 467

2.2.3. Opłaty związane z korzystaniem z dróg publicznych (Rafał Kowalczyk)
str. 468

2.2.3.1. Opłaty związane z normalnym korzystaniem z dróg
str. 468

2.2.3.2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
str. 469

2.2.4. Opłaty związane z ochroną przyrody i środowiska naturalnego (Rafał Kowalczyk)
str. 469

2.2.4.1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
str. 470

2.2.4.2. Opłata za wycięcie drzew i krzewów
str. 470

2.2.5. Opłata skarbowa (Dobrosława Antonów)
str. 471

2.3. Dochody z majątku (Rafał Kowalczyk)
str. 474

2.4. Wpłaty od jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych (Rafał Kowalczyk)
str. 474

2.5. Pozostałe dochody (Rafał Kowalczyk)
str. 475

3. Subwencja ogólna (Rafał Kowalczyk)
str. 475

4. Dotacje celowe (Rafał Kowalczyk)
str. 477

5. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Rafał Kowalczyk)
str. 479

5.1. Doktrynalna klasyfikacja wydatków
str. 479

5.2. Normatywna klasyfikacja wydatków
str. 479

Rozdział IV
Procedura stosowana w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 483


1. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu (Milan Ušák)
str. 483

2. Tryb wykonywania budżetu (Krystyna Sawicka)
str. 486

2.1. Zasady wykonywania budżetu
str. 487

2.2. Podmioty wykonujące budżet
str. 491

2.3. Zmiany w toku wykonywania budżetu
str. 494

3. Tryb zatwierdzania wykonania budżetu (Krystyna Sawicka)
str. 499

3.1. Kontrola wykonania budżetu za pierwsze półrocze
str. 499

3.2. Kontrola wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego
str. 500

Rozdział V
Nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe (Milan Ušák
str. 503


1. Status i zadania regionalnych izb obrachunkowych
str. 503

2. Działalność nadzorcza
str. 505

3. Działalność kontrolna
str. 506

4. Pozostała działalność
str. 508

CZĘŚĆ SZÓSTA. PRAWO BANKOWE
str. 511

Rozdział I
Bank centralny (Eugenia Fojcik-Mastalska)
str. 513


1. Miejsce i rola banku centralnego w systemie bankowym
str. 513

2. Status prawny, cele i zadania Narodowego Banku Polskiego
str. 517

3. Organy Narodowego Banku Polskiego
str. 523

4. Niezależność Narodowego Banku Polskiego
str. 525

5. Miejsce Narodowego Banku Polskiego w sieci bezpieczeństwa finansowego
str. 527

6. Narodowy Bank Polski w Europejskim Systemie Banków Centralnych
str. 532

Rozdział II
Prawo walutowe i dewizowe (Eugenia Fojcik-Mastalska)
str. 536


1. Publiczne prawo pieniądza
str. 536

2. Ustrój pieniężny Polski
str. 537

3. Wymienialność złotego
str. 541

4. Regulacja prawna obrotu dewizowego
str. 542

5. Zarys europejskiego prawa walutowego
str. 546

Rozdział III
Publiczne prawo rynku finansowego. Charakterystyka ogólna
str. 550


1. Pojęcie i zakres prawa rynku finansowego (Patrycja Zawadzka)
str. 550

2. Zasady prawnej organizacji rynku finansowego (Patrycja Zawadzka)
str. 552

2.1. Rynek finansowy Unii Europejskiej
str. 552

2.2. Sektor bankowy
str. 555

2.3. Sektor ubezpieczeń
str. 556

2.4. Sektor usług inwestycyjnych
str. 558

3. Podejmowanie działalności przez instytucje finansowe (Dorota Wojtczak-Samoraj)
str. 558

4. Nadzorowanie instytucji finansowych (Dorota Wojtczak-Samoraj)
str. 564

4.1. Pojęcie, zakres i cele nadzoru nad instytucjami finansowymi
str. 564

4.2. Nadzór skonsolidowany i uzupełniający
str. 568

4.3. Instytucjonalna struktura nadzoru nad instytucjami finansowymi
str. 571

Rozdział IV
Publiczne prawo bankowe
str. 575


1. Status prawny banków. Rodzaje banków. System bankowy
str. 575

1.1. Pojęcie banku (Dorota Wojtczak-Samoraj)
str. 575

1.2. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków (Edyta Rutkowska-Tomaszewska)
str. 578

1.3. Rodzaje banków (Dorota Wojtczak-Samoraj)
str. 589

1.4. Pojęcie i struktura systemu bankowego (Dorota Wojtczak-Samoraj)
str. 593

2. Gospodarka finansowa banków (Milan Ušák)
str. 596

2.1. Zagadnienia wstępne
str. 596

2.2. Fundusze własne banków
str. 599

2.3. Adekwatność kapitałowa
str. 601

2.4. Limity związane z koncentracją ryzyka
str. 603

2.5. Rezerwy tworzone przez banki
str. 605

2.6. Kierunki zmian w regulacji gospodarki finansowej banków
str. 607

3. Prawne formy konsolidacji (koncentracji) banków (Milan Ušák)
str. 609

3.1. Zagadnienia wstępne
str. 609

3.2. Łączenie się banków
str. 613

3.3. Zrzeszanie się banków
str. 615

3.4. Inne formy współdziałania banków
str. 618

4. Procedury na gruncie ustawy Prawo bankowe (Marek Kopyściański)
str. 619

4.1. Ogólne zasady tworzenia banków
str. 619

4.2. Tworzenie banków w trzech dopuszczalnych formach
str. 625

4.3. Postępowanie naprawcze
str. 626

4.4. Likwidacja banku
str. 631

4.5. Upadłość banku
str. 633

5. System gwarantowania depozytów (Patrycja Zawadzka)
str. 635

5.1. Cel systemu gwarantowania depozytów
str. 635

5.2. Organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
str. 636

5.3. Obowiązkowy system gwarantowania depozytów
str. 637

5.4. Pomoc finansowa dla banków
str. 639

5.5. Działalność analityczna
str. 641

6. Nadzór bankowy (Edyta Rutkowska-Tomaszewska)
str. 641

6.1. Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
str. 641

6.2. Pojęcie, cechy i funkcje nadzoru bankowego
str. 645

6.3. Zakres podmiotowy nadzoru bankowego
str. 649

6.4. Zakres przedmiotowy nadzoru bankowego
str. 650

6.5. Organizacja i finansowanie nadzoru bankowego w ramach zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 651

6.6. Środki nadzoru bankowego i zasady ich stosowania
str. 653

6.7. Nadzór skonsolidowany nad holdingami
str. 658

6.8. Nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi
str. 659

Rozdział V
Prywatne prawo bankowe (Witold Srokosz)
str. 663


1. Prywatne a publiczne prawo bankowe
str. 663

2. Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego
str. 665

3. Outsourcing bankowy
str. 670

4. Przyjmowanie wkładów pod tytułem zwrotnym
str. 673

4.1. Pojęcie rachunku bankowego
str. 673

4.2. Rodzaje rachunków bankowych
str. 674

4.3. Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego
str. 674

4.4. Umowa rachunku bankowego
str. 675

4.5. Umowa rachunku oszczędnościowego
str. 678

4.6. Umowa o rachunek powierniczy
str. 679

5. Udzielanie kredytu
str. 680

5.1. Etapy udzielania kredytu
str. 680

5.2. Umowa kredytu
str. 681

5.3. Zdolność kredytowa
str. 683

5.4. Kredyt konsumencki
str. 684

6. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
str. 690

6.1. Pojęcie bankowych rozliczeń pieniężnych
str. 690

6.2. Regulacja unijna
str. 690

6.3. Rodzaje bankowych rozliczeń pieniężnych
str. 691

6.4. Polecenie przelewu i polecenie zapłaty
str. 692

6.5. Karty płatnicze
str. 694

6.6. Odpowiedzialność banków uczestniczących w cyklu rozliczeniowym
str. 696

6.7. Rozrachunki międzybankowe
str. 697

7. Gwarancja bankowa
str. 698

Bibliografia
str. 701

Skorowidz rzeczowy
str. 717

Noty o autorach
str. 735

Ukryj

Opis:

Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki prawa finansowego, szczególnie prawa budżetowego, podatkowego i celnego, prawa finansów samorządowych oraz prawa bankowego (publicznego i prywatnego). Przedstawiono w niej nie tylko same przepisy prawa finansowego, lecz także zaproponowano określony sposób ich wykładni oraz stosowania.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych (zwłaszcza samorządowych i podatkowych), a także prawników oraz pracowników administracji.

Wydanie drugie zostało poszerzone merytorycznie i uaktualnione według stanu prawnego na 15 kwietnia 2013 r.

Autorami i redaktorami podręcznika są pracownicy Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4273-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 736
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1708:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów