Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wojciech Sokolewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2011 r.
Kod: KAM-1717:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Prasa a system władz publicznych
str. 17


1. Znaczenie wolności prasy dla praktykowania demokracji
str. 17

2. Prasa a rozdzielenie (podział) władz
str. 22

3. Szczególna rola prasy w demokracji amerykańskiej
str. 32

4. Pluralizm - przesłanka gwarancyjnej i kontrolnej roli prasy w rządach demokratycznych
str. 34

5. Kontrola poszczególnych segmentów rozdzielonej władzy państwowej przez prasę
str. 40

5.1. Legislatywa
str. 41

5.2. Egzekutywa
str. 43

5.3. Judykatywa
str. 43

6. Próba wyjaśnienia pojęć "prasa" oraz "środki społecznego (masowego) przekazu"
str. 51

Rozdział II
Wolność prasy jako konstytucyjna zasada ustroju państwa
str. 58


1. Geneza historyczna i odniesienia porównawcze konstytucyjnego ujęcia wolności prasy w Polsce
str. 58

2. Artykuł 14 Konstytucji jako zasada ustrojowa, a zarazem gwarancja określonej wolności człowieka
str. 61

3. Charakterystyka wolności prasy jako prawnokonstytucyjnej zasady ustroju
str. 64

4. Wolność prasy jako konkretyzacja, a zarazem gwarancja wolności wypowiedzi
str. 66

5. Wzajemne oddziaływanie i uwarunkowanie wolności słowa, wypowiedzi i prasy
str. 71

6. Autonomizacja wolności prasy w polskim i porównawczym prawie konstytucyjnym
str. 74

7. Funkcja gwarancyjna wolności prasy wobec praw człowieka
str. 76

8. Wolność prasy a wolności religijne
str. 79

9. Wolność elektronicznych środków społecznego przekazu jako kwalifi kowana forma wolności prasy (mediów) w ogólności
str. 83

Rozdział III
Gwarancje wolności prasy
str. 93


1. Specjalne gwarancje i szczególne ograniczenia
str. 93

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
str. 99

3. Zakaz cenzury prewencyjnej
str. 102

4. Quasi-cenzura - specjalne środki represyjne
str. 107

5. Zasada konstytucyjna a gwarancje ustawowe
str. 114

6. Ochrona tajemnicy dziennikarskiej
str. 118

7. Samokontrola czy autocenzura
str. 126

Rozdział IV
Uwarunkowania i ograniczenia wolności prasy
str. 130


1. Dopuszczalność ograniczeń wolności prasy
str. 130

2. Konstytucyjne przesłanki ograniczania wolności prasy. Koncesjonowanie mediów elektronicznych
str. 137

3. Obowiązek rejestracji tytułów prasowych
str. 141

4. Krytyka prasowa a ochrona informacji niejawnych
str. 150

5. Wolność prasy a prawo do prywatności
str. 153

6. Krytyka prasowa osób pełniących funkcje publiczne, osób publicznych i funkcjonariuszy publicznych
str. 169

Rozdział V
Odpowiedzialność za nadużycie wolności prasy
str. 187


1. Szczególna odpowiedzialność dziennikarza
str. 187

1.1. Rozróżnienie faktów i ocen
str. 195

1.2. Ochrona źródeł informacji
str. 199

1.3. Formy reakcji na materiał prasowy
str. 200

1.4. Sprostowanie, odpowiedź i żądanie przeprosin
str. 203

1.5. Uchybienie obowiązkowi szczególnej staranności
str. 210

1.6. Kryterium prawdy
str. 218

2. Zasadność odpowiedzialności karnej dziennikarza ponoszonej na zasadach specjalnych
str. 221

Rozdział VI
Dopuszczalność ograniczeń wolności prasy na zasadach ogólnych
str. 229


1. Przesłanki ograniczeń wolności prasy a przesłanki ogólne ograniczeń wolności i praw z art. 31 ust. 3 Konstytucji
str. 229

1.1. Zakaz naruszenia istoty wolności i praw
str. 232

1.2. Zasada proporcjonalności
str. 233

1.3. Kryterium ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
str. 237

1.4. Kryterium ochrony zdrowia i moralności publicznej
str. 238

1.5. Kryterium ochrony wolności praw innych osób
str. 239

2. Ograniczenia wolności prasy w stanie nadzwyczajnym
str. 244

Zakończenie
str. 242

Summary
str. 251

Bibliografia
str. 261

Ukryj

Opis:

Wolność prasy w ujęciu Konstytucji z 1997 r. autor odczytuje jako zasadę ustrojową (jedną z naczelnych zasad prawnych ustroju politycznego państwa), ale i jako wolność obywatelską, która stwarza określone prawa podmiotowe. Dualizm ten powoduje, że perspektywa rozważań jest bardzo szeroka. Z jednej strony obejmuje zagadnienie roli i znaczenia wolności prasy w demokratycznym państwie prawnym, z drugiej - typowe, czy raczej klasyczne, wątki towarzyszące problematyce wolności i praw, takie jak dopuszczalne ramy ustawowego ich ograniczania czy rozstrzyganie o pierwszeństwie w sytuacji, gdy znajdą się w kolizji z innymi konstytucyjnymi prawami (wolnościami) jednostek.

Publikacja jest pierwszym kompleksowym omówieniem wolności prasy z pozycji prawa konstytucyjnego. Zostały w niej przedstawione i rozwinięte także liczne teoretyczne oraz praktyczne kwestie związane z funkcjonowaniem środków masowego przekazu w obszarze prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1313-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1717:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów