Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Rafał Mroczkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1694:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 17

Wprowadzenie
str. 21

Rozdział I
Prawne i ekonomiczne podstawy nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
str. 29


1. Nadzór jako ogólna instytucja prawa administracyjnego a nadzór specjalistyczny
str. 29

1.1. Pojęcie nadzoru
str. 29

1.2. Nadzór a inne funkcje administracji publicznej
str. 35

1.3. Klasyfikacja nadzoru
str. 41

1.4. Nadzór specjalistyczny: nadzór nad rynkiem finansowym, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
str. 42

2. Teoretyczne podstawy nadzoru
str. 46

2.1. Aksjologia nadzoru: cele i zasady
str. 46

2.2. Zakres kompetencji organów nadzoru
str. 61

3. Geneza i ewolucja instytucji nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
str. 66

4. Cele nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
str. 95

5. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym z uwzględnieniem specyfiki nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
str. 112

Rozdział II
Podmiotowy zakres nadzoru nad instytucjami zaangażowanymi w zbiorowe inwestowanie
str. 127


1. Zbiorowe inwestowanie
str. 127

2. Fundusz inwestycyjny
str. 131

2.1. Istota funduszy inwestycyjnych
str. 131

2.2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
str. 144

2.3. Fundusze inwestycyjne jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania
str. 151

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
str. 158

4. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
str. 162

5. Podmioty, którym towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie swoich obowiązków
str. 167

6. Zagraniczne fundusze inwestycyjne i fundusze z nimi zrównane oraz spółki nimi zarządzające
str. 179

Rozdział III
Struktura instytucjonalna nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
str. 181


1. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru zewnętrznego
str. 181

2. Nadzór judykacyjny
str. 194

3. Nadzór sprawowany przez depozytariusza funduszu inwestycyjnego
str. 198

4. Kontrola wykonywana przez biegłego rewidenta
str. 207

5. Struktura nadzoru wewnętrznego
str. 211

6. Pozostałe prywatne mechanizmy kontroli
str. 224

Rozdział IV
Prawne formy realizacji kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego
str. 229


1. Zagadnienia ogólne
str. 229

2. Czynności kontrolne
str. 230

3. Czynności postępowania wyjaśniającego
str. 241

4. Blokada rachunków
str. 243

5. Indywidualne akty administracyjne i środki nadzoru administracyjnego
str. 246

6. Pozostałe formy działania Komisji Nadzoru Finansowego
str. 265

6.1. Uchwały o charakterze generalnym i abstrakcyjnym
str. 265

6.2. Czynności ewidencyjno-rejestrowe
str. 267

6.3. Procedury wymiany informacji
str. 268

6.4. Uprawnienia prokuratora i status pokrzywdzonego
str. 270

6.5. Prowadzenie sądu polubownego
str. 271

Rozdział V
Nadzór nad spełnianiem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych ustawowych wymogów wykonywania działalności w zakresie zbiorowego inwestowania
str. 274


1. Wymogi ogólne
str. 274

2. Wymogi związane z wykonywaniem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych działalności podstawowej
str. 288

3. Wymogi związane z powierzaniem osobom trzecim obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych (outsourcing)
str. 301

3.1. Zarządzanie aktywami funduszu
str. 301

3.2. Czynności pośrednictwa
str. 304

3.3. Prowadzenie rejestru uczestników funduszu
str. 307

3.4. Wymogi w zakresie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych towarzystw funduszy inwestycyjnych
str. 308

Rozdział VI
Nadzór nad tworzeniem i działalnością funduszy inwestycyjnych
str. 313


1. Nadzór nad tworzeniem funduszy inwestycyjnych
str. 313

1.1. Uwagi ogólne
str. 313

1.2. Nadanie funduszowi inwestycyjnemu statutu
str. 314

1.3. Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia
str. 318

1.4. Zawarcie umowy z depozytariuszem
str. 324

1.5. Zebranie wpłat
str. 326

1.6. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych
str. 331

2. Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych
str. 335

2.1. Polityka inwestycyjna
str. 335

2.2. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
str. 346

2.3. Zmiana statutu
str. 349

2.4. Zmiana depozytariusza
str. 354

3. Nadzór nad łączeniem, przejęciem zarządzania i przekształcaniem funduszy inwestycyjnych
str. 361

3.1. Łączenie funduszy
str. 361

3.2. Przejęcie zarządzania nad funduszem
str. 364

3.3. Przekształcanie funduszy
str. 367

4. Nadzór nad likwidacją i rozwiązywaniem funduszy inwestycyjnych
str. 372

Rozdział VII
Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na jednolitym rynku finansowym
str. 378


1. Nadzór jako fundament jednolitego rynku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania (UCITS)
str. 378

2. Nadzór nad zbywaniem tytułów uczestnictwa UCITS poza terytorium państwa macierzystego
str. 387

3. Nadzór nad tworzeniem przez spółki zarządzające UCITS oddziałów poza terytorium państwa macierzystego
str. 396

4. Nadzór nad wykonywaniem przez spółki zarządzające UCITS działalności transgranicznej
str. 404

Podsumowanie
str. 411

Wykaz tabel i wykresów
str. 431

Źródła
str. 433


Ukryj

Opis:

Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa. Prowadzi to do zwiększenia ich wpływu na procesy zachodzące na rynku finansowym, a w dalszej kolejności w sferze realnej gospodarki. Ponadto fundusze inwestycyjne, obok banków i zakładów ubezpieczeń, zaliczane są do kategorii instytucji zaufania publicznego. Z tych powodów działalność funduszy inwestycyjnych należało objąć nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, uzupełnianym przez prywatne mechanizmy kontrolno-nadzorcze: nadzór inwestorski, kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę sprawowaną przez depozytariusza i biegłego rewidenta. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza tych złożonych stosunków nadzorczych i ich wpływu na stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo obrotu.

Publikacja "dotyczy zagadnień niezwykle doniosłych z punktu widzenia stabilności finansowej państwa. Dowodzi to wyjątkowej aktualności i wagi, zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym analizowanej problematyki. (...) systemowe ujęcie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi uznać należy za doniosłe osiągnięcie naukowe autora".

Z recenzji dr hab. prof. UG Anny Jurkowskiej-Zeidler

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1296-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: KAM-1694:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów