Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I

Artykuły 1-366

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego

więcej


Spis treści: 

Wykaz skrótow
str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 15

Tytuł wstępny
Przepisy ogólne
str. 17

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

KSIĘGA PIERWSZA
PROCES
str. 119

Tytuł I
Sąd
str. 119


Dział I
Właściwość sądu
str. 119

Przepis wstępny
str. 120

Rozdział 1
Właściwość rzeczowa
str. 123

Oddział 1
Podstawy właściwości
str. 123

Oddział 2
Wartość przedmiotu sporu
str. 140

Rozdział 2
Właściwość miejscowa
str. 165

Oddział 1
Właściwość ogólna
str. 165

Oddział 2
Właściwość przemienna
str. 174

Oddział 3
Właściwość wyłączna
str. 189

Oddział 4
Przepisy szczególne
str. 197

Dział II
Skład sądu
str. 206

Dział III
Wyłączenie sędziego
str. 212

Tytuł II
Prokurator
str. 230

Tytuł III
Organizacje pozarządowe
str. 236

Tytuł IIIa
Państwowa Inspekcja Pracy
str. 244

Tytuł IIIb
Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
str. 245

Tytuł IV
Strony
str. 247


Dział I
Zdolność sądowa i procesowa
str. 247

Dział II
Współuczestnictwo w sporze
str. 276

Dział III
Interwencja główna i uboczna
str. 297

Dział IV
Przypozwanie
str. 330

Dział V
Pełnomocnicy procesowi
str. 333

Tytuł V
Koszty procesu
str. 366


Dział I
Zwrot kosztów procesu
str. 366

Dział II
Pomoc prawna z urzędu
str. 406

Tytuł VI
Postępowanie
str. 427


Dział I
Przepisy ogólne o czynnościach procesowych
str. 427

Rozdział 1
Pisma procesowe
str. 427

Rozdział 2
Doręczenia
str. 479

Rozdział 3
Posiedzenia sądowe
str. 515

Rozdział 4
Terminy
str. 551

Rozdział 5
Uchybienie i przywrócenie terminu
str. 563

Rozdział 6
Zawieszenie postępowania
str. 581

Dział II
Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
str. 651

Rozdział 1
Mediacja i postępowanie pojednawcze
str. 651

Oddział 1
Mediacja
str. 651

Oddział 2
Postępowanie pojednawcze
str. 676

Rozdział 2
Pozew
str. 684

Rozdział 3
Rozprawa
str. 777

Dział III
Dowody
str. 823

Rozdział 1
Przedmiot i ocena dowodów
str. 823

Rozdział 2
Postępowanie dowodowe
str. 855

Oddział 1
Przepisy ogólne
str. 855

Oddział 2
Dokumenty
str. 872

Oddział 3
Zeznania świadków
str. 904

Oddział 4
Opinia biegłych
str. 935

Oddział 5
Oględziny
str. 965

Oddział 6
Przesłuchanie stron
str. 969

Oddział 7
Inne środki dowodowe
str. 984

Rozdział 3
Zabezpieczenie dowodów
str. 995

Dział IV
Orzeczenia
str. 1002

Rozdział 1
Wyroki
str. 1002

Oddział 1
Wydanie wyroku
str. 1002

Oddział 2
Natychmiastowa wykonalność wyroków
str. 1060

Oddział 3
Wyroki zaoczne
str. 1078

Oddział 4
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
str. 1104

Rozdział 1a
Nakazy zapłaty
str. 1118

Rozdział 2
Postanowienia sądu
str. 1121

Rozdział 3
Prawomocność orzeczeń
str. 1149

Skorowidz rzeczowy
str. 1171


Ukryj

Opis:

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki-prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego - w tym dotychczas największą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. - dotyczące m.in.:

  • reguł działania stron i uczestników postępowania oraz prezentacji materiału procesowego przez strony,
  • wprowadzenia pojęcia organizacji pozarządowych i zasad udziału tych podmiotów w postępowaniu,
  • doręczeń pism sądowych,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na tok postępowania z udziałem podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość,
  • elektronicznych pism procesowych w postępowaniu.
Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom l - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4118-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1180
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: ABC-0560:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów