Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Łukasz Żelechowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1681:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 23

Rozdział I
Pojęcie własności przemysłowej
str. 29


1. Uwagi wprowadzające
str. 29

2. Prawo własności przemysłowej w znaczeniu przedmiotowym
str. 31

2.1. Zakres prawa własności przemysłowej w znaczeniu przedmiotowym. Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej
str. 31

2.2. Prawo własności przemysłowej a przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 36

3. Charakterystyka praw podmiotowych własności przemysłowej
str. 37

4. Prawa osobiste w prawie własności przemysłowej
str. 47

5. Prawa własności przemysłowej a własność rzeczy
str. 53

6. Podsumowanie - zarys pola dla dalszych rozważań
str. 58

Rozdział II
Zastaw na prawach własności przemysłowej w perspektywie porównawczej
str. 61


1. Uwagi wprowadzające
str. 61

2. Prawo niemieckie
str. 63

2.1. Ogólna regulacja zastawu na prawach
str. 63

2.2. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 64

2.3. Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 72

2.4. Powstanie zastawu na prawach własności przemysłowej
str. 75

2.5. Pozycja zastawcy i zastawnika
str. 80

3. Prawo szwajcarskie
str. 83

3.1. Ogólna regulacja zastawu na prawach
str. 83

3.2. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 84

3.3. Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 86

3.4. Powstanie zastawu na prawach własności przemysłowej
str. 87

3.5. Pozycja zastawcy i zastawnika
str. 92

4. Prawo francuskie
str. 94

4.1. Ogólna regulacja zastawu na prawach
str. 94

4.2. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 96

4.3. Licencje na korzystanie z dóbr własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 98

4.4. Powstanie zastawu na prawach własności przemysłowej
str. 99

4.5. Pozycja zastawcy i zastawnika
str. 102

4.6. Powstanie zastawu na prawach własności przemysłowej jako konsekwencja ustanowienia zastawu na fonds de commerce
str. 105

5. Prawa zabezpieczające na prawach własności przemysłowej w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki
str. 106

5.1. Koncepcja prawa zabezpieczającego (security interest)
str. 106

5.2. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot praw zabezpieczających
str. 109

5.3. Powstanie praw zabezpieczających na prawach własności przemysłowej
str. 115

5.3.1. Ogólne zasady ustanowienia i skuteczności praw zabezpieczających
str. 115

5.3.2. Stosunek art. 9 UCC do regulacji federalnych w zakresie ustanowienia praw zabezpieczających na prawach własności przemysłowej
str. 117

5.4. Pozycja ustanawiającego zabezpieczenie i strony zabezpieczonej
str. 122

5.5. Propozycje reformy uregulowań prawnych w zakresie praw zabezpieczających na prawach własności intelektualnej
str. 123

6. Problematyka zabezpieczeń na prawach własności przemysłowej w świetle Przewodnika Legislacyjnego dotyczącego Transakcji Zabezpieczonych UNCITRAL (Legislative Guide on Secured Transactions)
str. 125

7. Kluczowe problemy zastawu na prawach własności przemysłowej na tle prawnoporównawczym - podsumowanie
str. 132

Rozdział III
Zastaw zwykły i rejestrowy w prawie polskim - ogólna charakterystyka
str. 136


1. Zastaw zwykły w prawie polskim
str. 136

1.1. Pojęcie
str. 136

1.2. Przedmiot
str. 138

1.3. Podmioty stosunku prawnego wynikającego z ustanowienia zastawu zwykłego
str. 141

1.4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem zwykłym
str. 142

1.5. Zastaw zwykły na prawach (art. 327-335 k.c.) - ogólna charakterystyka
str. 144

2. Zastaw rejestrowy w prawie polskim
str. 147

2.1. Pojęcie
str. 147

2.2. Miejsce zastawu rejestrowego wśród praw rzeczowych
str. 148

2.3. Przedmiot
str. 150

2.4. Podmioty stosunku prawnego wynikającego z ustanowienia zastawu rejestrowego
str. 154

2.5. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym
str. 155

3. Akcesoryjność zastawu zwykłego i rejestrowego
str. 156

3.1. Akcesoryjność zastawu zwykłego
str. 156

3.2. Akcesoryjność zastawu rejestrowego
str. 159

4. Jawność zastawu zwykłego i rejestrowego
str. 161

5. Charakter prawny obowiązku zastawcy niebędącego dłużnikiem osobistym
str. 164

Rozdział IV
Prawa własności przemysłowej - analiza przedmiotu zastawu
str. 177


1. Uwagi wprowadzające
str. 177

2. Prawa dotyczące wynalazków jako przedmiot zastawu
str. 184

2.1. Patent
str. 184

2.1.1. Charakter i treść patentu
str. 184

2.1.2. Patent jako przedmiot zastawu
str. 185

2.1.3. Patent dodatkowy jako przedmiot zastawu
str. 187

2.1.4. Patent zależny jako przedmiot zastawu
str. 196

2.2. Prawo do patentu
str. 200

2.2.1. Przegląd stanowisk w kwestii charakteru i treści prawa do patentu
str. 200

2.2.2. Wnioski w przedmiocie charakteru i treści prawa do patentu
str. 210

2.2.3. Wnioski w przedmiocie możliwości obciążenia prawa do patentu zastawem
str. 227

2.2.4. Zagadnienie rozciągnięcia skutków zastawu na prawie do patentu na udzielony patent
str. 228

2.3. Zagadnienie możliwości obciążenia zastawem pierwszeństwa uprzedniego do uzyskania patentu
str. 240

2.4. Wspólność patentu i prawa do patentu a zagadnienie zastawu
str. 242

2.4.1. Patent wspólny i wspólne prawo do patentu jako przedmiot zastawu
str. 242

2.4.2. Udział we wspólności wynalazczej jako przedmiot zastawu
str. 243

2.4.2.1. Wprowadzenie
str. 243

2.4.2.2. Zasady rozporządzania udziałem we wspólności wynalazczej w perspektywie historycznej
str. 244

2.4.2.3. Rozporządzanie udziałem we wspólności wynalazczej - wnioski de lege lata
str. 246

2.4.2.4. Rozporządzanie udziałem we wspólności wynalazczej - wnioski de lege ferenda
str. 252

2.5. Dodatkowe prawo ochronne jako przedmiot zastawu
str. 254

3. Prawa dotyczące wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych jako przedmiot zastawu
str. 257

4. Prawa dotyczące znaków towarowych jako przedmiot zastawu
str. 261

4.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot zastawu
str. 261

4.1.1. Charakter i treść prawa ochronnego na znak towarowy
str. 261

4.1.2. Sytuacja przed wprowadzeniem do prawa polskiego systemu "cesji wolnej"
str. 264

4.1.3. Sytuacja po wprowadzeniu do prawa polskiego systemu "cesji wolnej"
str. 267

4.2. Wspólność prawa ochronnego a zagadnienie zastawu
str. 271

4.2.1. Wspólne prawo ochronne jako przedmiot zastawu
str. 271

4.2.2. Udział we wspólnym prawie ochronnym jako przedmiot zastawu
str. 273

4.3. Kwalifikacja podmiotowa nabywcy prawa ochronnego w wypadkach szczególnych a zagadnienie zastawu
str. 276

4.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 276

4.3.2. Kwalifikacja podmiotowa nabywcy udziału we wspólnym prawie ochronnym
str. 279

4.3.3. Kwalifikacja podmiotowa nabywcy prawa ochronnego na wspólny znak towarowy
str. 279

4.3.4. Kwalifikacja podmiotowa nabywcy prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny
str. 282

4.3.5. Znaczenie przesłanek podmiotowych w szczególnych wypadkach przeniesienia prawa ochronnego dla ustanowienia zastawu - wnioski
str. 283

4.4. Prawo ze zgłoszenia znaku towarowego jako przedmiot zastawu
str. 285

4.4.1. Przegląd stanowisk w kwestii charakterystyki sytuacji zgłaszającego znak towarowy
str. 285

4.4.2. Prawo ze zgłoszenia znaku towarowego jako tymczasowe prawo podmiotowe (ekspektatywa)
str. 294

4.4.3. Wnioski w przedmiocie możliwości obciążenia zastawem prawa ze zgłoszenia znaku towarowego
str. 305

4.5. Prawo do znaku powszechnie znanego jako przedmiot zastawu
str. 307

5. Licencja na korzystanie z dóbr własności przemysłowej jako przedmiot zastawu
str. 310

5.1. Charakter prawny licencji
str. 310

5.2. Zbywalność licencji i możliwość obciążenia licencji zastawem
str. 326

6. Zagadnienie możliwości obciążenia zastawem praw używaczy uprzednich i późniejszych
str. 334

7. Podsumowanie
str. 337

Rozdział V
Ustanowienie i wygaśnięcie zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach własności przemysłowej
str. 339


1. Ustanowienie zastawu zwykłego na prawach wyłącznych z dziedziny własności przemysłowej
str. 339

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 339

1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o przeniesieniu praw własności przemysłowej do ustanowienia zastawu zwykłego
str. 341

1.3. Wpis zastawu zwykłego na prawach własności przemysłowej do rejestrów Urzędu Patentowego RP
str. 346

1.3.1. Zagadnienie wstępne: znaczenie wpisu przeniesienia praw własności przemysłowej do rejestrów Urzędu Patentowego RP
str. 346

1.3.2. Znaczenie wpisu zastawu zwykłego na prawach własności przemysłowej do rejestrów Urzędu Patentowego RP
str. 353

1.4. Zagadnienie dopuszczalności ustanowienia zastawu zwykłego na prawach własności przemysłowej przez osobę nieuprawnioną
str. 360

1.5. Reguły pierwszeństwa zastawu zwykłego na prawach własności przemysłowej względem innych ograniczonych praw rzeczowych
str. 369

2. Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach wyłącznych z dziedziny własności przemysłowej
str. 372

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 372

2.2. Forma umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach
str. 376

2.3. Wpis zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej do rejestru zastawów
str. 377

2.4. Znaczenie wpisu zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej do rejestrów Urzędu Patentowego RP
str. 378

2.5. Zagadnienie odpowiedniego stosowania przepisów o przeniesieniu praw własności przemysłowej do ustanowienia zastawu rejestrowego
str. 381

2.6. Zagadnienie dopuszczalności ustanowienia zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej przez osobę nieuprawnioną
str. 384

2.7. Reguły pierwszeństwa zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej względem innych ograniczonych praw rzeczowych
str. 385

3. Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach poprzedzających udzielenie praw wyłącznych
str. 387

3.1. Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach poprzedzających udzielenie praw wyłącznych po dokonaniu zgłoszenia w UP
str. 387

3.1.1. Ustanowienie zastawu zwykłego
str. 387

3.1.2. Ustanowienie zastawu rejestrowego
str. 388

3.2. Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach poprzedzających udzielenie praw wyłącznych przed dokonaniem zgłoszenia w UP
str. 389

4. Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej
str. 390

5. Zagadnienia szczególne związane z ustanowieniem zastawu na prawach własności przemysłowej
str. 391

5.1. Ustanowienie zastawu na prawach własności przemysłowej a zastaw na nośnikach ucieleśniających dobra własności przemysłowej
str. 391

5.2. Ustanowienie zastawu na prawach własności przemysłowej a zagadnienie kumulacji ochrony
str. 393

6. Wygaśnięcie zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach własności przemysłowej
str. 395

6.1. Ogólne przyczyny wygaśnięcia zastawu zwykłego i rejestrowego
str. 395

6.2. Wpływ ustania praw własności przemysłowej na byt zastawu
str. 397

Rozdział VI
Uprawnienia i obowiązki zastawcy i zastawnika w wypadku zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach własności przemysłowej
str. 406


1. Uwagi wprowadzające
str. 406

2. Zasady dotyczące korzystania z praw własności przemysłowej obciążonych zastawem
str. 408

2.1. Zastaw zwykły
str. 408

2.2. Zastaw rejestrowy
str. 416

3. Uprawnienia zastawnika do podejmowania czynności zmierzających do zachowania praw własności przemysłowej obciążonych zastawem
str. 418

Rozdział VII
Zaspokojenie zastawnika zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach własności przemysłowej - zarys problematyki
str. 423


1. Uwagi wprowadzające
str. 423

2. Egzekucyjny tryb zaspokojenia zastawnika zastawu zwykłego i rejestrowego na prawach własności przemysłowej
str. 424

3. Pozaegzekucyjne tryby zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego na prawach własności przemysłowej
str. 432

Rozdział VIII
Zastaw na prawach własności przemysłowej uzyskiwanych na podstawie przepisów prawa unijnego i międzynarodowego
str. 435


1. Uwagi wprowadzające
str. 435

2. Zastaw na wspólnotowym znaku towarowym
str. 436

2.1. Normatywne ramy rozporządzania wspólnotowym znakiem towarowym
str. 436

2.2. Ustanowienie zastawu na wspólnotowym znaku towarowym
str. 440

2.3. Znaczenie wpisu zastawu do rejestru wspólnotowych znaków towarowych
str. 443

2.4. Ustanowienie zastawu na zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego
str. 449

2.5. Ustanowienie poddanego prawu polskiemu zastawu na wspólnotowym znaku towarowym oraz na zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego
str. 451

2.5.1. Ustanowienie zastawu zwykłego
str. 451

2.5.2. Ustanowienie zastawu rejestrowego
str. 451

3. Zastaw na wzorze wspólnotowym
str. 452

3.1. Normatywne ramy rozporządzania wzorem wspólnotowym
str. 452

3.2. Ustanowienie zastawu na zarejestrowanym i niezarejestrowanym wzorze wspólnotowym
str. 453

3.3. Ustanowienie zastawu na zgłoszeniu wzoru wspólnotowego
str. 455

3.4. Ustanowienie zastawu na prawie do ochrony wzoru wspólnotowego
str. 455

3.5. Ustanowienie poddanego prawu polskiemu zastawu na wzorze wspólnotowym oraz na zgłoszeniu wzoru wspólnotowego
str. 456

4. Zastaw na patencie europejskim i europejskim zgłoszeniu patentowym
str. 457

5. Zastaw na prawie do patentu na wynalazek zgłoszony wedle Układu o współpracy patentowej (PCT)
str. 461

6. Zastaw na prawie do znaku towarowego międzynarodowego
str. 463

7. Zastaw na prawie do wzoru przemysłowego międzynarodowego
str. 467

Uwagi końcowe
str. 469

Bibliografia
str. 475

Ukryj

Opis:

Książka stanowi obszerne opracowanie poświęcone zastawowi na prawach własności przemysłowej - zagadnieniu, które nabiera coraz większego znaczenia w praktyce obrotu. Najważniejsza część pracy poświęcona jest analizie dopuszczalności obciążenia zastawem poszczególnych praw wyłącznych z dziedziny własności przemysłowej oraz praw poprzedzających udzielenie praw wyłącznych, w szczególności prawa do patentu oraz prawa ze zgłoszenia znaku towarowego. Do innych istotnych zagadnień w niej poruszonych należą m.in.: kwestia roli rejestrów praw własności przemysłowej przy ustanowieniu zastawu, sytuacja prawna zastawcy i zastawnika oraz wygaśnięcie zastawu na prawach własności przemysłowej. Przedmiotem odrębnego omówienia jest zastaw na jednolitych w Unii Europejskiej prawach własności przemysłowej oraz prawach udzielanych w procedurach międzynarodowych. Uwzględniony został także dorobek orzecznictwa i doktryny ustawodawstw obcych.

Opracowanie jest adresowane zarówno do praktyków prawa stykających się z problematyką własności przemysłowej lub zabezpieczeń wierzytelności, jak i przedstawicieli nauki prawa.

Monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, która otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie z dziedziny własności przemysłowej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1344-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 492
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1681:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów