Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Kuźmicka-Sulikowska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1677:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności w polskim prawie czynów niedozwolonych
str. 23


1. Pojęcie zasady
str. 23

2. Katalog zasad odpowiedzialności w polskim prawie cywilnym
str. 41

2.1. Zasada winy
str. 41

2.1.1. Odpowiedzialność na zasadzie winy w przepisach k.c. o czynach niedozwolonych
str. 41

2.1.1.1. Artykuł 415 k.c. jako reguła ogólna odpowiedzialności deliktowej
str. 41

2.1.1.2. Odpowiedzialność osób prawnych
str. 42

2.1.1.3. Odpowiedzialność w razie zderzenia mechanicznych środków komunikacji oraz przy przewozie z grzeczności
str. 50

2.1.2. Wina domniemana
str. 54

2.1.2.1. Odpowiedzialność sprawującego nadzór
str. 54

2.1.2.2. Odpowiedzialność powierzającego za winę w wyborze wykonawcy czynności
str. 60

2.1.2.3. Odpowiedzialność chowającego zwierzę lub posługującego się nim
str. 60

2.1.3. Sposób odzwierciedlenia zasady winy w przepisach kodeksu cywilnego
str. 65

2.1.4. Doktrynalne ujęcie winy
str. 67

2.1.5. Wina w prawie cywilnym a wina w prawie karnym
str. 70

2.1.6. Wina a bezprawność
str. 77

2.1.7. Bezprawność względna
str. 90

2.1.8. Okoliczności wyłączające bezprawność
str. 98

2.1.8.1. Kontratypy kodeksowe
str. 99

2.1.8.2. Kontratypy pozakodeksowe
str. 109

2.1.9. Postaci winy w prawie cywilnym
str. 120

2.1.10. Problematyka winy poszkodowanego
str. 137

2.1.11. Okoliczności wyłączające przypisanie winy
str. 146

2.1.11.1. Niepoczytalność sprawcy szkody
str. 147

2.1.11.2. Wiek
str. 155

2.2. Zasada ryzyka
str. 161

2.2.1. Zasada ryzyka w przepisach k.c.
str. 161

2.2.1.1. Odpowiedzialność zwierzchnika za podwładnego
str. 161

2.2.1.2. Odpowiedzialność zajmującego pomieszczenie
str. 164

2.2.1.3. Odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli
str. 168

2.2.1.4. Odpowiedzialność prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody
str. 174

2.2.1.5. Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody
str. 190

2.2.2. Uzasadnienie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i jej cechy charakterystyczne
str. 193

2.2.3. Uwagi na tle konstrukcji przepisów kodeksu cywilnego ustanawiających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
str. 208

2.3. Zasady współżycia społecznego (słuszności)
str. 217

2.3.1. Unormowania kodeksowe pozwalające na nałożenie obowiązku naprawienia szkody ze względu na wskazania zasad współżycia społecznego
str. 217

2.3.1.1. Odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej - odesłanie
str. 217

2.3.1.2. Odpowiedzialność sprawcy szkody w braku osób zobowiązanych do nadzoru nad nim lub w razie niemożliwości uzyskania od nich naprawienia szkody
str. 218

2.3.1.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę
str. 222

2.3.2. Uwagi na tle konstrukcji regulacji prawnej
str. 223

2.3.3. Idea wprowadzenia odpowiedzialności opartej na zasadzie słuszności
str. 224

2.4. Zasada gwarancyjno-repartycyjna
str. 234

2.5. Zasada ryzyka absolutnego
str. 237

2.6. Zasada odpowiedzialności absolutnej (bezwzględnej)
str. 243

2.7. Zasada dobrowolnego zobowiązania
str. 255

3. Wzajemna relacja zasady winy, ryzyka, słuszności, bezprawności i odpowiedzialności absolutnej
str. 257

3.1. Poglądy doktryny
str. 257

3.2. Wzajemna relacja zasad odpowiedzialności w kontekście argumentów wynikających z budowy norm ustanawiających odpowiedzialność deliktową
str. 268

4. Zasady odpowiedzialności cywilnej a rozwój ubezpieczeń
str. 280

Rozdział II
Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
str. 284


1. Rys historyczny - od ustawodawstw państw zaborczych do kodeksu zobowiązań
str. 284

2. Ustawa z 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych
str. 289

3. Kodeks cywilny i wytyczne Sądu Najwyższego z 15 lutego 1971 r.; konstrukcja winy anonimowej
str. 294

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.
str. 310

5. Nowelizacja kodeksu cywilnego z 2004 r. - aktualne zasady odpowiedzialności władzy publicznej
str. 326

5.1. Zasada bezprawności
str. 328

5.2. Zasada ryzyka
str. 352

5.3. Zasada bezprawności legislacyjnej (normatywnej)
str. 352

5.4. Zasada bezprawności normatywnej w postaci zaniechania legislacyjnego
str. 363

5.5. Zasada bezprawności judykacyjnej
str. 367

5.5.1. Stan prawny przed nowelizacją z 2010 r.
str. 368

5.5.2. Nowelizacja z 2010 r.
str. 374

5.6. Zasada bezprawności zaniechania judykacyjnego
str. 382

5.7. Zasada słuszności
str. 386

5.8. Zasady odpowiedzialności w przepisach szczególnych
str. 390

6. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej w świetle Rekomendacji Rady Europy nr R (84) 15
str. 394

Rozdział III
Charakter prawny odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
str. 399


1. Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim - zarys ogólny
str. 399

1.1. Uwagi podstawowe
str. 399

1.2. Odpowiedzialność kontraktowa - zagadnienia ogólne
str. 402

1.3. Główne cechy odpowiedzialności deliktowej
str. 408

2. Charakter prawny odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
str. 412

2.1. Stan prawny przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw konsumentów
str. 412

2.1.1. Zarys ogólny
str. 412

2.1.2. Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej
str. 413

2.1.3. Przemiany odpowiedzialności deliktowej
str. 418

2.1.4. Poglądy doktryny na temat charakteru prawnego przepisów o odpowiedzialności za produkt wprowadzonych do polskiego kodeksu cywilnego
str. 421

2.1.5. Ocena charakteru prawnego odpowiedzialności za produkt
str. 427

2.1.6. Zasada odpowiedzialności
str. 434

Podsumowanie
str. 451

1. Wnioski ogólne
str. 451

2. Określanie zasady odpowiedzialności deliktowej
str. 457

3. Kwestia bezprawności względnej
str. 464

4. Refleksje na tle rozważań przeprowadzonych w Rozdziale II i III
str. 465

4.1. Spostrzeżenia ogólne
str. 465

4.2. Szkoda wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej - zasada odpowiedzialności
str. 466

4.3. Klasyfikacja odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
str. 469

5. Uwagi de lege ferenda
str. 471

Bibliografia
str. 489

Wykaz orzecznictwa
str. 513

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka obejmuje kompleksowe omówienie problematyki zasad odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych w prawie polskim. Analizie poddano nie tylko pojecie zasady odpowiedzialności, ale również motywy, jakimi kieruje się ustawodawca wprowadzając odpowiedzialność oparta na określonej zasadzie, co znajduje odzwierciedlenie w kształcie ustanawianych przez niego unormowań. Dokonano także wyróżnienia i scharakteryzowania zasad odpowiedzialności deliktowej funkcjonujących w obowiązującym prawie cywilnym oraz podjęto próbę określenia ich wzajemnego stosunku. Zasygnalizowana została również potrzeba przewartościowania dotychczas dominujących poglądów, w ramach których wyróżnia się tylko trzy zasady odpowiedzialności - winę, ryzyko i słuszność - przyznając nadrzędna role pierwszej z nich. Szczególna uwagę poświecono konstrukcji poszczególnych czynów niedozwolonych unormowanych w kodeksie cywilnym, a także takim kwestiom jak: bezprawność, bezprawność względną, wina, okoliczności wyłączające bezprawność, okoliczności wyłączające winę. Książka zawiera bogate odwołania do literatury przedmiotu i orzecznictwa.

Opracowanie może być pomocne dla studentów prawa, aplikantów, a także sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1300-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 520
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1677:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów